SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul. Piaskowej 7, 9, 11, Krzyżanowskiego 42, 44, 46 oraz Bema Wstęp 1.1 Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac konserwacyjnych i naprawczych systemu instalacji grawitacyjnej odprowadzenia dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych oraz systemu otwarcia klap oddymiających oraz bram ppoż i systemu sygnalizacji pożaru i detekcji gazów Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1. Konieczność oddymiania i napowietrzenia wynika z rozporządzenia Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( teks jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). 2. Czynności konserwacyjne Czynności konserwacyjne grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych, bram ppoż. i systemu detekcji gazów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno ruchową urządzeń, nie rzadziej jednak niż co sześć miesięcy terminach: 1. Luty 2. Sierpień. Konserwacja oraz naprawy instalacji powinny być wykonywane przez uprawnionych instalatorów. W pomieszczeniu, w którym mieszczą się centrale należy umieścić: - opis funkcjonowania i obsługi urządzenia - wskazówki postępowania w przypadku alarmu - książkę eksploatacji - protokół z przeprowadzonej ostatniej kontroli instalacji System automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego przekazany do eksploatacji powinien pozostać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzorem konserwatora. PN - E pkt Zakres czynności konserwacyjnych grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych, bram ppoż. i detekcji gazów w budynkach Piaskowa 9 i 11 obejmuje między innymi: System pneumatyczny.

2 Alarmowe uruchomienie ręczne w skrzynce sterowania ręcznego klap lub okien za pomocą naboju CO2. Alarmowe uruchomienie automatyczne poprzez czujkę dymową, termiczną lub przycisk ROP albo sygnałem z głównej centrali pożarowej klap lub okien poprzez wyzwolenie elektryczne naboju CO2. Uruchomienie klap lub okien za pomocą kompresora lub butli. Uruchomienie termo-wyzwalacza miejscowo w klapie. Uruchomienie termo-bezpiecznika miejscowo w klapie. Optyczna kontrola klap lub okien. Zamknięcie ręczne lub pneumatyczne klap lub okien. Kontrola rezerwy nabojów CO2. Ważenie nabojów CO2. Sprawdzenie funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających System pneumatyczny zasilanie z kompresora. Optyczna kontrola klap lub okien. Ręczne otwarcie klap poprzez uruchomienie skrzynki wentylacyjnej. Zamknięcie ręczne lub pneumatyczne klap lub okien. Zamknięcie klap poprzez automatykę pogodową System elektryczny 24V. Sprawdzenie akumulatorów. Ręczne otwarcie klap lub okien przyciskiem wentylacyjnym. Optyczna kontrola klap lub okien. Ręczne zamknięcie przycisku wentylacyjnego. Zamknięcie klap poprzez automatykę pogodową. Alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap). Alarmowe uruchomienie przycisku alarmowego (otwarcie klap). Uruchomienie termo-bezpiecznika miejscowo w klapie. Kontrola ważności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznych 230V zasilających system. Sprawdzenie funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających System elektryczny 230V. Ręczne uruchomienie z przycisku wentylacyjnego (otwarcie klap). Ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego. Zamknięcie przy użyciu automatyki pogodowej. Kontrola ważności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznych 230V zasilających system System mechaniczny. Alarmowe uruchomienie klap za pomocą dźwigni wyzwalającej. Uruchomienie termo-bezpiecznika miejscowo w klapie. Otwarcie klap. Ręczne otwarcie klap za pomocą kołowrotu.

3 Optyczna kontrola otwartych klap. Zamknięcie klap ręcznie lub zdalnie za pomocą kołowrotu. Sprawdzenie funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających. Kontrola naciągu linki stalowej kołowrotu Kurtyny dymowe. Optyczna kontrola urządzeń. Kontrola akumulatorów. Alarmowe uruchomienie RPO (opuszczenie kurtyny). Alarmowe uruchomienie czujki (opuszczenie kurtyny). Optyczna kontrola kurtyny po opuszczeniu. Sprawdzenie umocowań. Podniesienie kurtyny Klapy, wyłazy, świetliki. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzenie stanu połączeń pneumatycznych zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzenie konsol hakowych (czy są całkowicie zamknięte i nie są zablokowane). Sprawdzić stan uszczelek. Okresowe czyszczenie powierzchni kopuł/płyt poliwęglanowych. Do czyszczenia należy używać gąbki lub miękkiej tkaniny oraz letniej wody z dodatkiem łagodnych środków czyszczących stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym. Płyt nie można szorować szczotkami i ostrymi przedmiotami. Nie można stosować środków ściernych, silnie alkalicznych, rozpuszczalników itp. W wątpliwych przypadkach przeprowadzić próbę środka czyszczącego na próbce lub małej powierzchni Zakres czynności konserwacyjnych grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach Piaskowa 7, Krzyżanowskiego 42, 44, 46 oraz Bema 70 obejmuje między innymi: Centralka sterująca. Kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umoszczonych na płycie głównej. Kontrola zasilania 230V AC. Kontrola napięcia ładowania akumulatorów. Kontrola zasilania awaryjnego 24V DC. Kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych. Kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy. Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych Siłowniki. Testowanie siłownika poprzez kontrolne uruchomienie wywołane z centralki sterującej. Konserwacja łańcucha lub zębatki siłownika. Kontrola siłownika pod katem uszkodzeń mechanicznych obudowy. Czyszczenie obudowy siłownika Przyciski oddymiania, przyciski naturalnej wentylacji. Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu. Kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED.

4 Kontrola mocowania przewodów. Kontrola przycisku pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy. Czyszczenie obudowy Czujki pożarowe. Testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie wytwornicą dymu. Czyszczenie czujki. Kontrola czujki pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Kontrola mocowania przewodów Okablowanie kontroli okablowania dokonywać w przypadku stwierdzenia awarii systemu Urządzenia automatyki pogodowej. Kontrola poprawności funkcjonowania poprzez kontrolne uruchomienie Chwytki elektromagnetyczne drzwiowe. Kontrola siły chwytu elektromagnesu. Test funkcjonowania elektromagnesu poprzez kontrolne uruchomienie z centrali. Czyszczenie powierzchni chwytu elektromagnesu i zwory Okno/klapa dymowa. Kontrola konsol mocujących siłownik do okna/klapy. Kontrola ciągłości powłoki klapy i uszczelek 2.3. Zakres czynności konserwacyjnych Systemów sygnalizacji pożaru Centrala systemu sygnalizacji pożaru. Kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umieszczonych na płycie głównej. Kontrola zasilania 230V AC. Kontrola napięcia ładowania akumulatorów. Kontrola zasilania awaryjnego 24V DC. Kontrola mocowania urządzeń. Kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy. Czyszczenie obudowy centrali. Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych. Sprawdzanie algorytmu sterowań poprzez wyzwolenie alarmów przynajmniej po jednym alarmie z danej strefy pożarowej Moduły. Testowanie poprzez kontrolne uruchamianie wybranych elementów. Kontrola modułu pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy Ręczne ostrzegacze pożaru. Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu. Kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED. Kontrola mocowania przewodów. Kontrola przycisku pod kątem mechanicznych uszkodzeń obudowy. Czyszczenie obudowy Czujki pożarowe. Testowanie czujek poprzez kontrolne pobudzenie. Kontrola czujek pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Kontrola mocowań przewodów Okablowanie kontroli okablowania dokonywać w przypadku stwierdzenia awarii systemu Sygnalizatory. Kontrola poprawności funkcjonowania poprzez kontrolne uruchamianie.

5 2.4. Zakres czynności konserwacyjnych systemu wentylacji strumieniowej Novenco Czyszczenie obudowy wentylatora wraz z kontrolą powłoki lakierniczej. W przypadku stwierdzenia ubytków, należy je uzupełnić. Kontrola nagromadzenia kurzu na piaście i łopatkach wirnika. W razie potrzeby wyczyścić. Konserwacja łożysk silnika zgodnie z instrukcją konserwacji silników elektrycznych. Kontrola otwarcia przepustnicy, drożności kanałów, podłączenia silnika, prawidłowości kierunku obrotów wirnika, połączeń śrubowych, kąta nachylenia łopatek O rozpoczęciu oraz zakończeniu prac konserwacyjnych należy powiadomić odpowiedniego inspektora nadzoru, w razie konieczności straż pożarną. Sporządzić protokół pokontrolny, który należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Dokonać wpisu w książkę eksploatacji systemu, uzupełnić nalepki na drzwiach centrali oraz akumulatorach. 3. Materiały 3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać aktualne Certyfikaty Zgodności wraz z ich Załącznikami. Zastosowane materiały i urządzenia musza być zgodne z dokumentacja techniczno ruchową oraz wytycznymi producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami. 4. Przepisy związane 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 /. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719/. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. z 2003 r. nr 121 poz.1137/. 4. PN - B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenie względnego czasu trwania pożaru. 5. PN- EN : 2001 Badanie odporności ogniowej. Część 1 : Wymagania ogólne. 6. PN - ISO : 1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. 7. PN - IEC : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 8. PN- IEC : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 9. PN - B : 1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. 10. PN - B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. 11. PN - EN 54-1 : 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

6 12. Projekt normy PN - E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 13. PN - EN : 2001 Dźwiękowy system ostrzegania. 14. mgr inż. Jerzy Ciszewski. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP Warszawa Instrukcja nr 221 Instytut Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytut Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP Bogdan Mizieliński Systemy oddymiania budynków WNT Warszawa Normy podstawowe. PN - ISO 6790: 1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. PN - ISO 6790/Ak/ : 1997 Sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej wyszczególnienie ( Arkusz krajowy ) PN - ISO : 1997 Ochrona przeciwpożarowa wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia ( identyczna z normą ISO ) PN - 92/M /05 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Czujki temperatury Punktowe czujki z jednym elementem o progu statycznym. PN - 92/M /06 Czujki składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Czujki temperatury. Punktowe czujki temperatury punktowe czujki różniczkowe bez elementów o statycznym progu zadziałania. PN- 92/M /09 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Badania przydatności w warunkach testowych. PN - EN : 1998 System sygnalizacji pożarowej - Wprowadzenie (identyczna z normą EN : 1996) PN - E - OS350-4 : 1997 System sygnalizacji pożarowej - Zasilacze ( opracowanie w oparciu o projekt normy EN : 1997 ) PN - E System sygnalizacji pożarowej - Czujki dymu - czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-7 : 1997). PN - E : 1997

7 Systemy sygnalizacji pożarowej Wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru, użytkowania i konserwacji instalacji ( opracowanie w oparciu o projekt normy EN : 2000) PN - EN : 2001 Systemy alarmowe - kompatybilność elektromagnetyczna norma grupy wyrobów - wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych ( identyczny z EN : 1995 )

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo