MBM R o k z a ł r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r."

Transkrypt

1 MBM R o k z a ł r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, Wrocław, tel./fax. (71) tel. kom NIP , REGON: PRACOWNIA: ul. B Prusa 95 / 4 E Wrocław ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA ELEKTRYCZNA W ramach inwestycji: Obiekt objęty opracowaniem: Zakres zmian: Adres: Inwestor: Przebudowa i przystosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej Oficyna A w kompleksie budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Docieplenie dachu i zmiana układu funkcjonalnego zespołu biurowego na poziomie II piętra (poddasza) budynku ul. Narutowicza 4, Lublin Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Autorzy opracowania: projektant: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr. 379/DOŚ/10 Wrocław, wrzesień 2014 r.

2 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie projektowych instalacji Demontaż instalacji System sygnalizacji pożaru Opis systemu sygnalizacji pożaru Dobór i rozmieszczenie elementów Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Oświetlenie ewakuacyjne Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji Spis rysunków. L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 E-1 Rzut II piętra (poddasza) - oficyna "A". Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego 1:100 2 E-9 Schemat systemu sygnalizacji pożaru - 2

3 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Aneks do Projektu Wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego budynku oficyny A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz zmiana układu funkcjonalnego zespołu biurowego znajdującego się na poddaszu w/w oficyny. Opracowanie obejmuje wykonanie dodatkowych prac związanych ze zmianą w branży architektonicznej. Projekt podstawowy: Przystosowanie obiektu wojewódzkiej biblioteki publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2. Podstawa opracowania zlecenie inwestora podkłady architektoniczne 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - piętra II oficyna A instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - piętra II oficyna A zasilanie projektowanych instalacji - piętra II oficyna A 4. Zasilanie projektowych instalacji Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy zasilić z nowych obwodów rozdzielnic lokalnych. W tym celu należy zabudować wyłączniki nadprądowe C10A przewodem YDYżo 3x1,5. Instalacje wykonać w systemie TN-S. 5. Demontaż instalacji Istniejąca instalacje wyburzanych ścian na II piętrze w oficynie A należy zdemontować lub przełożyć w nową lokalizacje ustalić na budowie. Urządzenia przekazać inwestorowi. 6. System sygnalizacji pożaru 6.1 Opis systemu sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru został zaprojektowany na centrali POLON 4900 lub równoważnej dokładny opis zawarty jest w podstawowym Projekcie Wykonawczym. 6.2 Dobór i rozmieszczenie elementów Do zabezpieczenia budynku przyjęto następujące czujki: optyczną, wielodetektorową czujka dymu i temperatury 3

4 Czujki automatyczne rozmieszczone są w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu lub stropu, z zachowaniem 50cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych elementów budynku. Ręczne ostrzegacze pożaru rozmieszczono w celu umożliwienia osobie bezpośredniego przesłania do centrali informacji o zauważonym pożarze, wygenerowania alarmu POŻAR-II stopnia, co w konsekwencji powoduje sygnalizacje pożaru. Przyciski te należy zamontować na wysokości ~1,4m względem posadzki przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na każdym poziomie oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Maksymalna droga dojścia do ręcznego ostrzegacza pożarowego nie przekracza 20 metrów. Wszystkie elementy posiadają zintegrowany izolator zwarć. Jeżeli w suficie występują podciąg lub inne elementy wystające i wysokość jest większa jak 10% wysokości pomieszczenia taki element należy traktować, jako dzielący pomieszczenie i dołożyć czujki. Dla informowania osób o zagrożeniu zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. Po montażu należy wykonać pomiary natężenia dźwięku. W przypadku niskiej wartości (poniżej 65dB lub gdy wartość dźwięku od szumu otoczenia jest mniejsza niż 5dB) należy dołożyć kolejne urządzenia. 6.3 Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Zadymienie czujki pożarowej na kondygnacji. Po zadziałaniu czujki pożarowej system zachowuje się w następujący sposób: Na centrali SAP wyświetla się informacja o zadziałaniu czujki pożarowej w danym pomieszczeniu. Po potwierdzeniu przyjęcia alarmu (czas 30s) obsługa ma 120 sek. na zweryfikowanie, czy jest to alarm fałszywy, czy też prawdziwy pożar. Po stwierdzeniu, że zadziałanie czujki było fałszywe, obsługa kasuje na centrali SAP sygnał alarmu i system przechodzi ponownie w stan pracy normalnej. W przypadku stwierdzenia pożaru, obsługa uruchamia alarm pożarowy poprzez wciśnięcie ROP, po przekroczeniu zadanego czasu zostaje uruchomiony w sposób automatyczny. Alarm pożarowy powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wciśnięcie przycisku ROP na kondygnacji. Po naciśnięciu przycisku ROP natychmiast zostaje uruchomiony alarm pożarowy, który powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. 4

5 Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wytyczne dla instalatorów. Przewody o odporności ogniowej należy prowadzić z zastosowanie certyfikowanych uchwytów, korytek. Przewody linii dozorowych prowadzonych w pomieszczeniach nieobjętych ochroną systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać odporność PH90. Należy zwrócić uwagę, aby kable o odporności ogniowej były mocowane do konstrukcji budynku certyfikowanymi uchwytami metalowymi, zgodnie z założeniami certyfikatu. Wszystkie elementy systemu SAP należy czytelnie i widocznie opisać. Wszystkie przewody PH90 łączyć za pomocą puszek instalacyjnych o odporności E90 posiadających Aprobatę Techniczną np. PP-BXM E90. DOKŁADNY OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE PODSTAWOWYM I NALEŻY JE ŁĄCZNIE ROZPATRYWAĆ. 7. Oświetlenie ewakuacyjne Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 5lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 1,5 lx. W salach oświetlenie strefy otwartej natężenie 2,5lx. Przy stanowiskach hydrantowych natężenie 5 lx. W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną wyposażone będą w moduły awaryjne 2h. Oprawy monitorowane są za pomocą centrali Rubic-TP lub równoważną. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia. W przypadku za niskich wartości należy dołożyć lampy. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. 8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 5

6 Uwagi Roboty budowlano-montażowe i odbiór prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowe wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i normami przypisanymi. Do wykonania robót stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Ustalić sposób i kolejność wykonywania robót oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. Oznakować i wygrodzić teren w miejscu prowadzenia robót. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż. przy pracach na wysokościach, pracach spawalniczych oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres prac. Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorem projektu. Przy odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych należy stosować się do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnośnych robót. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP. Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne PN-EN-54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN-54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 2: Pożarowe sygn. Akustyczne. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 4: Zasilacze. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 6

7 PN-EN-54-11: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Cześć 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 13: Wymagania dotyczące systemów. PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem CE. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. Należy informować projektanta o wszystkich zmianach w zakresie projektowanej instalacji między innymi: zmianę typów elementów. Opracował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr. 379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11 7

8 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie projektowych instalacji Demontaż instalacji System sygnalizacji pożaru Opis systemu sygnalizacji pożaru Dobór i rozmieszczenie elementów Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Oświetlenie ewakuacyjne Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji Spis rysunków. L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 E-1 Rzut II piętra (poddasza) - oficyna "A". Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego 1:100 2 E-9 Schemat systemu sygnalizacji pożaru - 2

9 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Aneks do Projektu Wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego budynku oficyny A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz zmiana układu funkcjonalnego zespołu biurowego znajdującego się na poddaszu w/w oficyny. Opracowanie obejmuje wykonanie dodatkowych prac związanych ze zmianą w branży architektonicznej. Projekt podstawowy: Przystosowanie obiektu wojewódzkiej biblioteki publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2. Podstawa opracowania zlecenie inwestora podkłady architektoniczne 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - piętra II oficyna A instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - piętra II oficyna A zasilanie projektowanych instalacji - piętra II oficyna A 4. Zasilanie projektowych instalacji Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy zasilić z nowych obwodów rozdzielnic lokalnych. W tym celu należy zabudować wyłączniki nadprądowe C10A przewodem YDYżo 3x1,5. Instalacje wykonać w systemie TN-S. 5. Demontaż instalacji Istniejąca instalacje wyburzanych ścian na II piętrze w oficynie A należy zdemontować lub przełożyć w nową lokalizacje ustalić na budowie. Urządzenia przekazać inwestorowi. 6. System sygnalizacji pożaru 6.1 Opis systemu sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru został zaprojektowany na centrali POLON 4900 lub równoważnej dokładny opis zawarty jest w podstawowym Projekcie Wykonawczym. 6.2 Dobór i rozmieszczenie elementów Do zabezpieczenia budynku przyjęto następujące czujki: optyczną, wielodetektorową czujka dymu i temperatury 3

10 Czujki automatyczne rozmieszczone są w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu lub stropu, z zachowaniem 50cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych elementów budynku. Ręczne ostrzegacze pożaru rozmieszczono w celu umożliwienia osobie bezpośredniego przesłania do centrali informacji o zauważonym pożarze, wygenerowania alarmu POŻAR-II stopnia, co w konsekwencji powoduje sygnalizacje pożaru. Przyciski te należy zamontować na wysokości ~1,4m względem posadzki przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na każdym poziomie oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Maksymalna droga dojścia do ręcznego ostrzegacza pożarowego nie przekracza 20 metrów. Wszystkie elementy posiadają zintegrowany izolator zwarć. Jeżeli w suficie występują podciąg lub inne elementy wystające i wysokość jest większa jak 10% wysokości pomieszczenia taki element należy traktować, jako dzielący pomieszczenie i dołożyć czujki. Dla informowania osób o zagrożeniu zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. Po montażu należy wykonać pomiary natężenia dźwięku. W przypadku niskiej wartości (poniżej 65dB lub gdy wartość dźwięku od szumu otoczenia jest mniejsza niż 5dB) należy dołożyć kolejne urządzenia. 6.3 Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Zadymienie czujki pożarowej na kondygnacji. Po zadziałaniu czujki pożarowej system zachowuje się w następujący sposób: Na centrali SAP wyświetla się informacja o zadziałaniu czujki pożarowej w danym pomieszczeniu. Po potwierdzeniu przyjęcia alarmu (czas 30s) obsługa ma 120 sek. na zweryfikowanie, czy jest to alarm fałszywy, czy też prawdziwy pożar. Po stwierdzeniu, że zadziałanie czujki było fałszywe, obsługa kasuje na centrali SAP sygnał alarmu i system przechodzi ponownie w stan pracy normalnej. W przypadku stwierdzenia pożaru, obsługa uruchamia alarm pożarowy poprzez wciśnięcie ROP, po przekroczeniu zadanego czasu zostaje uruchomiony w sposób automatyczny. Alarm pożarowy powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wciśnięcie przycisku ROP na kondygnacji. Po naciśnięciu przycisku ROP natychmiast zostaje uruchomiony alarm pożarowy, który powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. 4

11 Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wytyczne dla instalatorów. Przewody o odporności ogniowej należy prowadzić z zastosowanie certyfikowanych uchwytów, korytek. Przewody linii dozorowych prowadzonych w pomieszczeniach nieobjętych ochroną systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać odporność PH90. Należy zwrócić uwagę, aby kable o odporności ogniowej były mocowane do konstrukcji budynku certyfikowanymi uchwytami metalowymi, zgodnie z założeniami certyfikatu. Wszystkie elementy systemu SAP należy czytelnie i widocznie opisać. Wszystkie przewody PH90 łączyć za pomocą puszek instalacyjnych o odporności E90 posiadających Aprobatę Techniczną np. PP-BXM E90. DOKŁADNY OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE PODSTAWOWYM I NALEŻY JE ŁĄCZNIE ROZPATRYWAĆ. 7. Oświetlenie ewakuacyjne Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 5lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 1,5 lx. W salach oświetlenie strefy otwartej natężenie 2,5lx. Przy stanowiskach hydrantowych natężenie 5 lx. W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną wyposażone będą w moduły awaryjne 2h. Oprawy monitorowane są za pomocą centrali Rubic-TP lub równoważną. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia. W przypadku za niskich wartości należy dołożyć lampy. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. 8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 5

12 Uwagi Roboty budowlano-montażowe i odbiór prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowe wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i normami przypisanymi. Do wykonania robót stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Ustalić sposób i kolejność wykonywania robót oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. Oznakować i wygrodzić teren w miejscu prowadzenia robót. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż. przy pracach na wysokościach, pracach spawalniczych oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres prac. Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorem projektu. Przy odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych należy stosować się do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnośnych robót. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP. Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne PN-EN-54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN-54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 2: Pożarowe sygn. Akustyczne. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 4: Zasilacze. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 6

13 PN-EN-54-11: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Cześć 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 13: Wymagania dotyczące systemów. PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem CE. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. Należy informować projektanta o wszystkich zmianach w zakresie projektowanej instalacji między innymi: zmianę typów elementów. Opracował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr. 379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11 7

14 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie projektowych instalacji Demontaż instalacji System sygnalizacji pożaru Opis systemu sygnalizacji pożaru Dobór i rozmieszczenie elementów Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Oświetlenie ewakuacyjne Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji Spis rysunków. L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 E-1 Rzut II piętra (poddasza) - oficyna "A". Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego 1:100 2 E-9 Schemat systemu sygnalizacji pożaru - 2

15 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Aneks do Projektu Wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego budynku oficyny A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz zmiana układu funkcjonalnego zespołu biurowego znajdującego się na poddaszu w/w oficyny. Opracowanie obejmuje wykonanie dodatkowych prac związanych ze zmianą w branży architektonicznej. Projekt podstawowy: Przystosowanie obiektu wojewódzkiej biblioteki publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2. Podstawa opracowania zlecenie inwestora podkłady architektoniczne 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - piętra II oficyna A instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - piętra II oficyna A zasilanie projektowanych instalacji - piętra II oficyna A 4. Zasilanie projektowych instalacji Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy zasilić z nowych obwodów rozdzielnic lokalnych. W tym celu należy zabudować wyłączniki nadprądowe C10A przewodem YDYżo 3x1,5. Instalacje wykonać w systemie TN-S. 5. Demontaż instalacji Istniejąca instalacje wyburzanych ścian na II piętrze w oficynie A należy zdemontować lub przełożyć w nową lokalizacje ustalić na budowie. Urządzenia przekazać inwestorowi. 6. System sygnalizacji pożaru 6.1 Opis systemu sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru został zaprojektowany na centrali POLON 4900 lub równoważnej dokładny opis zawarty jest w podstawowym Projekcie Wykonawczym. 6.2 Dobór i rozmieszczenie elementów Do zabezpieczenia budynku przyjęto następujące czujki: optyczną, wielodetektorową czujka dymu i temperatury 3

16 Czujki automatyczne rozmieszczone są w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu lub stropu, z zachowaniem 50cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych elementów budynku. Ręczne ostrzegacze pożaru rozmieszczono w celu umożliwienia osobie bezpośredniego przesłania do centrali informacji o zauważonym pożarze, wygenerowania alarmu POŻAR-II stopnia, co w konsekwencji powoduje sygnalizacje pożaru. Przyciski te należy zamontować na wysokości ~1,4m względem posadzki przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na każdym poziomie oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Maksymalna droga dojścia do ręcznego ostrzegacza pożarowego nie przekracza 20 metrów. Wszystkie elementy posiadają zintegrowany izolator zwarć. Jeżeli w suficie występują podciąg lub inne elementy wystające i wysokość jest większa jak 10% wysokości pomieszczenia taki element należy traktować, jako dzielący pomieszczenie i dołożyć czujki. Dla informowania osób o zagrożeniu zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. Po montażu należy wykonać pomiary natężenia dźwięku. W przypadku niskiej wartości (poniżej 65dB lub gdy wartość dźwięku od szumu otoczenia jest mniejsza niż 5dB) należy dołożyć kolejne urządzenia. 6.3 Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Zadymienie czujki pożarowej na kondygnacji. Po zadziałaniu czujki pożarowej system zachowuje się w następujący sposób: Na centrali SAP wyświetla się informacja o zadziałaniu czujki pożarowej w danym pomieszczeniu. Po potwierdzeniu przyjęcia alarmu (czas 30s) obsługa ma 120 sek. na zweryfikowanie, czy jest to alarm fałszywy, czy też prawdziwy pożar. Po stwierdzeniu, że zadziałanie czujki było fałszywe, obsługa kasuje na centrali SAP sygnał alarmu i system przechodzi ponownie w stan pracy normalnej. W przypadku stwierdzenia pożaru, obsługa uruchamia alarm pożarowy poprzez wciśnięcie ROP, po przekroczeniu zadanego czasu zostaje uruchomiony w sposób automatyczny. Alarm pożarowy powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wciśnięcie przycisku ROP na kondygnacji. Po naciśnięciu przycisku ROP natychmiast zostaje uruchomiony alarm pożarowy, który powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. 4

17 Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wytyczne dla instalatorów. Przewody o odporności ogniowej należy prowadzić z zastosowanie certyfikowanych uchwytów, korytek. Przewody linii dozorowych prowadzonych w pomieszczeniach nieobjętych ochroną systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać odporność PH90. Należy zwrócić uwagę, aby kable o odporności ogniowej były mocowane do konstrukcji budynku certyfikowanymi uchwytami metalowymi, zgodnie z założeniami certyfikatu. Wszystkie elementy systemu SAP należy czytelnie i widocznie opisać. Wszystkie przewody PH90 łączyć za pomocą puszek instalacyjnych o odporności E90 posiadających Aprobatę Techniczną np. PP-BXM E90. DOKŁADNY OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE PODSTAWOWYM I NALEŻY JE ŁĄCZNIE ROZPATRYWAĆ. 7. Oświetlenie ewakuacyjne Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 5lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 1,5 lx. W salach oświetlenie strefy otwartej natężenie 2,5lx. Przy stanowiskach hydrantowych natężenie 5 lx. W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną wyposażone będą w moduły awaryjne 2h. Oprawy monitorowane są za pomocą centrali Rubic-TP lub równoważną. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia. W przypadku za niskich wartości należy dołożyć lampy. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. 8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 5

18 Uwagi Roboty budowlano-montażowe i odbiór prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowe wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i normami przypisanymi. Do wykonania robót stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Ustalić sposób i kolejność wykonywania robót oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. Oznakować i wygrodzić teren w miejscu prowadzenia robót. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż. przy pracach na wysokościach, pracach spawalniczych oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres prac. Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorem projektu. Przy odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych należy stosować się do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnośnych robót. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP. Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne PN-EN-54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN-54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 2: Pożarowe sygn. Akustyczne. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 4: Zasilacze. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 6

19 PN-EN-54-11: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Cześć 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 13: Wymagania dotyczące systemów. PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem CE. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. Należy informować projektanta o wszystkich zmianach w zakresie projektowanej instalacji między innymi: zmianę typów elementów. Opracował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr. 379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11 7

20 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie projektowych instalacji Demontaż instalacji System sygnalizacji pożaru Opis systemu sygnalizacji pożaru Dobór i rozmieszczenie elementów Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Oświetlenie ewakuacyjne Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji Spis rysunków. L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 E-1 Rzut II piętra (poddasza) - oficyna "A". Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego 1:100 2 E-9 Schemat systemu sygnalizacji pożaru - 2

21 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Aneks do Projektu Wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego budynku oficyny A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz zmiana układu funkcjonalnego zespołu biurowego znajdującego się na poddaszu w/w oficyny. Opracowanie obejmuje wykonanie dodatkowych prac związanych ze zmianą w branży architektonicznej. Projekt podstawowy: Przystosowanie obiektu wojewódzkiej biblioteki publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2. Podstawa opracowania zlecenie inwestora podkłady architektoniczne 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - piętra II oficyna A instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - piętra II oficyna A zasilanie projektowanych instalacji - piętra II oficyna A 4. Zasilanie projektowych instalacji Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy zasilić z nowych obwodów rozdzielnic lokalnych. W tym celu należy zabudować wyłączniki nadprądowe C10A przewodem YDYżo 3x1,5. Instalacje wykonać w systemie TN-S. 5. Demontaż instalacji Istniejąca instalacje wyburzanych ścian na II piętrze w oficynie A należy zdemontować lub przełożyć w nową lokalizacje ustalić na budowie. Urządzenia przekazać inwestorowi. 6. System sygnalizacji pożaru 6.1 Opis systemu sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru został zaprojektowany na centrali POLON 4900 lub równoważnej dokładny opis zawarty jest w podstawowym Projekcie Wykonawczym. 6.2 Dobór i rozmieszczenie elementów Do zabezpieczenia budynku przyjęto następujące czujki: optyczną, wielodetektorową czujka dymu i temperatury 3

22 Czujki automatyczne rozmieszczone są w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu lub stropu, z zachowaniem 50cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych elementów budynku. Ręczne ostrzegacze pożaru rozmieszczono w celu umożliwienia osobie bezpośredniego przesłania do centrali informacji o zauważonym pożarze, wygenerowania alarmu POŻAR-II stopnia, co w konsekwencji powoduje sygnalizacje pożaru. Przyciski te należy zamontować na wysokości ~1,4m względem posadzki przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na każdym poziomie oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Maksymalna droga dojścia do ręcznego ostrzegacza pożarowego nie przekracza 20 metrów. Wszystkie elementy posiadają zintegrowany izolator zwarć. Jeżeli w suficie występują podciąg lub inne elementy wystające i wysokość jest większa jak 10% wysokości pomieszczenia taki element należy traktować, jako dzielący pomieszczenie i dołożyć czujki. Dla informowania osób o zagrożeniu zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. Po montażu należy wykonać pomiary natężenia dźwięku. W przypadku niskiej wartości (poniżej 65dB lub gdy wartość dźwięku od szumu otoczenia jest mniejsza niż 5dB) należy dołożyć kolejne urządzenia. 6.3 Opis działania systemu alarmowej sygnalizacji pożaru Zadymienie czujki pożarowej na kondygnacji. Po zadziałaniu czujki pożarowej system zachowuje się w następujący sposób: Na centrali SAP wyświetla się informacja o zadziałaniu czujki pożarowej w danym pomieszczeniu. Po potwierdzeniu przyjęcia alarmu (czas 30s) obsługa ma 120 sek. na zweryfikowanie, czy jest to alarm fałszywy, czy też prawdziwy pożar. Po stwierdzeniu, że zadziałanie czujki było fałszywe, obsługa kasuje na centrali SAP sygnał alarmu i system przechodzi ponownie w stan pracy normalnej. W przypadku stwierdzenia pożaru, obsługa uruchamia alarm pożarowy poprzez wciśnięcie ROP, po przekroczeniu zadanego czasu zostaje uruchomiony w sposób automatyczny. Alarm pożarowy powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wciśnięcie przycisku ROP na kondygnacji. Po naciśnięciu przycisku ROP natychmiast zostaje uruchomiony alarm pożarowy, który powoduje: Uruchomienie wszystkich syren pożarowych w budynku. 4

23 Uruchomienie central oddymiania Zwolenie przegród ppoż. Na centrali SAP wyświetlany jest sygnał alarmu pożarowego. Drukarka centrali SAP drukuje potwierdzenia kolejnych zadziałań wszystkich elementów wchodzących w skład systemu p.poż. Wytyczne dla instalatorów. Przewody o odporności ogniowej należy prowadzić z zastosowanie certyfikowanych uchwytów, korytek. Przewody linii dozorowych prowadzonych w pomieszczeniach nieobjętych ochroną systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać odporność PH90. Należy zwrócić uwagę, aby kable o odporności ogniowej były mocowane do konstrukcji budynku certyfikowanymi uchwytami metalowymi, zgodnie z założeniami certyfikatu. Wszystkie elementy systemu SAP należy czytelnie i widocznie opisać. Wszystkie przewody PH90 łączyć za pomocą puszek instalacyjnych o odporności E90 posiadających Aprobatę Techniczną np. PP-BXM E90. DOKŁADNY OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE PODSTAWOWYM I NALEŻY JE ŁĄCZNIE ROZPATRYWAĆ. 7. Oświetlenie ewakuacyjne Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 5lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 1,5 lx. W salach oświetlenie strefy otwartej natężenie 2,5lx. Przy stanowiskach hydrantowych natężenie 5 lx. W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną wyposażone będą w moduły awaryjne 2h. Oprawy monitorowane są za pomocą centrali Rubic-TP lub równoważną. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia. W przypadku za niskich wartości należy dołożyć lampy. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. 8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 5

24 Uwagi Roboty budowlano-montażowe i odbiór prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowe wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i normami przypisanymi. Do wykonania robót stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Ustalić sposób i kolejność wykonywania robót oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. Oznakować i wygrodzić teren w miejscu prowadzenia robót. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż. przy pracach na wysokościach, pracach spawalniczych oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres prac. Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorem projektu. Przy odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych należy stosować się do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnośnych robót. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP. Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne PN-EN-54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN-54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 2: Pożarowe sygn. Akustyczne. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 4: Zasilacze. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 6

25 PN-EN-54-11: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Cześć 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej Część 13: Wymagania dotyczące systemów. PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem CE. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty wymagane przepisami prawa. Należy informować projektanta o wszystkich zmianach w zakresie projektowanej instalacji między innymi: zmianę typów elementów. Opracował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr. 379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11 7

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Nazwa obiekt: Remont szatni w bud. 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO TEMAT : OBIEKT: ADRES: Projekt Budowlany Remontu Instalacji Elektrycznej Oświetleniowej Wewnętrznych Ciągów Komunikacyjnych Ul. Strzelców Bytomskich 1 INWESTOR: Ul. Strzelców

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego PROJEKT WYKONAWCZY 1/10/2016 Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego Inwestor Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Arinel PROJEKT WYKONAWCZY NR 98/NN/EL/2016 BranŜa: ELEKTRYCZNA Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113 Temat: Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE EGZEMPLARZ NR 1 ADRES ul. Solankowa 6, dz. nr 84/1 INWESTOR Uzdrowisko Połczyn S.A. ul. Zdrojowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny "B" w Zespole Szkół Ogólnokształcących

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny B w Zespole Szkół Ogólnokształcących AJAKA Janusz Karski PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI 15-113 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308, tel. (0-85) 675-20-20, fax. (0-85) 662-30-12, e-mail. biuro@ajaka.pl NIP 966-063-30-06

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Dostosowanie budynku nr 205 w Dęblinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Dostosowanie budynku nr 205 w Dęblinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl NIP

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo