PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH"

Transkrypt

1 Alfa-System SP. z o.o Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) tel. (071) NIP: PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy Temat: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Data opracowania LIPIEC 2007 r. Zleceniodawca Związek Harcerstwa Polskiego, Centralna Szkoła Instruktorów Oleśnica Nr działki: 71, 72/1, 72/2, 85, 86/2 Arkusz mapy: 51 Powiat: Oleśnica CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Jerzy Zakrzewski nr upr /79/WBPP Sprawdzający: inż. Paweł Bartoszewicz nr upr. - 53/81/WBPP CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Szymankiewicz upr. nr 188/00/DUW mgr inż. arch. Emilia Rodzińska upr. nr 335/92/UW INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 1

2 I. CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 1.2. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji procesu budowlanego 1.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 1.4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy 1.5. Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 1.6. Maszyny, urządzenia ręczne i osprzęt 2. Przedmiot projektu 3. Inwestor i zleceniodawca 4. Podstawa opracowania projektu 5. Zakres opracowania II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 1. Opis obiektu 2. Opis systemów oddymiania 2.1. Centrale sterująca systemem oddymiania 2.1. Instalacja obwodów dozorowych czujek i przycisków oddymiania 2.3. Zasilanie urządzeń 2.4. Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K2A 2.7. Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K Prowadzenie kabli Wykaz urządzeń 3. Obsługa urządzeń. Zalecenia konserwacyjno-instalacyjne III. OBLICZENIA 1. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K1 2. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K2 3. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K2A 4. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K3 5. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K4 6. Dobór kabla zasilającego napędy IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Obudowanie klatek schodowych V. TOLERANCJE WYKONANIA VI. UWAGI DO PROJEKTÓW INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 2

3 VII. RYSUNKI Rys. 1 Mapa sytuacyjna Zamku Piastowskiego Rys. 2 Schemat ideowy systemu oddymiania Klatka K-1 Rys.3.1 Rzut przyziemia Rys.3.2 Rzut I piętra Rys.3.3 Rzut II piętra Rys.3.4 Rzut III piętra Klatka K-2 Rys.4.1 Rzut przyziemia Rys.4.2 Rzut I piętra Rys.4.3 Rzut II piętra Rys.4.4 Rzut III piętra Klatka K-2A Rys.5.1 Rzut przyziemia Rys.5.2 Rzut I piętra Rys.5.3 Rzut II piętra Rys.5.4 Rzut III piętra Klatka K-3 Rys.6.1 Rzut I piętra Rys.6.2 Rzut II piętra Rys.6.3 Rzut III piętra Klatka K-4 Rys.7.1 Rzut przyziemia Rys.7.2 Rzut I piętra Rys.7.3 Rzut II piętra Rys.7.4 Rzut III piętra Klatka K-5 Rys.8.1. Rzut przyziemia Rys.8.2 Rzut I piętra Rys.8.3 Rzut II piętra Rys.8.4 Rzut III piętra Rys.9 Zestawienie stolarki VIII. ZAŁĄCZNIKI INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 3

4 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Zakres robót obejmuje: wykonanie okablowania systemów oddymiania klatek schodowych wraz z montażem przewidzianych w projekcie urządzeń, w tym: - instalację central oddymiania wraz z zasilaniem, - instalację linii dozorowych czujek dymu szeregu 40, stanowiących automatyczny układ wyzwalania - instalację przycisków oddymiania, stanowiących nieautomatyczny układ wyzwalania - wymiana wskazanych w niniejszej dokumentacji okien - montaż na skrzydłach okiennych siłowników elektrycznych Instalację niemal w całości można zaliczyć do nisko prądowych (24 V), poza zasileniem centralek poszczególnych systemów, które należy wykonać kablem typu HdGs. Montaż wydzieleń p.poż. klatek schodowych, w tym - montaż ścianek p.poż. odporności ogniowej EI-60 - montaż drzwi p.poż. odporności ogniowej EI Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji procesu budowlanego Podczas wykonywania robót instalacyjnych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, związanych głównie ze stosowaniem urządzeń budowlanych o napędzie elektrycznym takich jak wiertarki i bruzdownice. Przewiduje się wykonywanie prac na wysokości do 4m oraz montaż okien dachowych połaciowych, podczas którego należy zachować największe środki ostrożności Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do wykonywania prac instalacyjnych na obiekcie wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod kątem niebezpieczeństw mogących wyniknąć podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Ponieważ instalacja prowadzona będzie na ścianach i sufitach, należy poinstruować pracowników o niebezpieczeństwach wynikających podczas pracy na wysokościach wewnątrz budynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie pracowników, którzy zaangażowani zostaną do montażu okien w budynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te prace prowadzone będą właściwie na zewnątrz budynku i mogą zagrażać nie tylko pracownikom wykonującym dane prace, ale również osobom przebywającym na zewnątrz budynku. konieczne będzie więc wydzielenie na zewnątrz budynku strefy bezpieczeństwa dla osób poruszających się wokół budynku. Do realizacji zadania muszą zostać zaangażowani pracownicy spełniający następujące wymagania: - posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone uprawnieniami - posiadać niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a także posługiwania się przewidzianym dookreślonego zadania sprzętem - mieć właściwy stan zdrowia poparty orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych - posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących na danej budowie Kserokopie stosownych dokumentów powinny zostać przekazane kierownikowi budowy. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 4

5 1.4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o takim zajściu bezpośredniego przełożonego, którego zadaniem w takim wypadku jest: - zapewnienie pomocy przed lekarskiej i medycznej poszkodowanemu - podjęcie działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie - zabezpieczenie miejsca występowania zagrożenia lub wypadku - poinformowanie niezwłocznie kierownika budowy (inwestora) - powiadomienie o zaistniałym wypadku służb BHP - realizacja wniosków i poleceń powypadkowych W razie zaistnienia wypadków: śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, kierownik robót po konsultacji z kierownikiem i służbą BHP budowy, zobowiązany jest do inspektora pracy i prokuratora. Kierownik robót podwykonawca dokonuje zgłoszenia wypadku do siedziby (właściciela) swojej firmy, możliwie jak najszybciej dostępnymi środkami łączności. Dochodzenie powypadkowe przeprowadza zespół w składzie: służba BHP oraz przedstawiciel załogi wykonawcy robót Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń Wykonawca prac objętych niniejszym opracowaniem, zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej kaski, okulary, ochronniki słuchu, rękawice, szelki bezpieczeństwa, odzież i obuwie robocze. Sprzęt ten musi posiadać wymagane i aktualne certyfikaty lub świadectwa bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy na budowie zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych Maszyny, urządzenia ręczne i osprzęt Stosowane maszyny, narzędzia ręczne i osprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności muszą posiadać wszystkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Maszyny i sprzęt, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym oraz spawarki muszą być poddane wymaganym przeglądom technicznym a urządzenia o napędzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczności ochron przeciwpożarowych. Dokumentację z przeglądów należy przechowywać odpowiednio zabezpieczoną na budowie. Uwagi: Powyższy plan powinien być na bieżąco aktualizowany, szczególnie w przypadku, gdy wystąpią nieprzewidziane w tym opracowaniu zagrożenia dla pracujących. 2. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja oddymiana i odprowadzania ciepła. dla pięciu klatek schodowych w budynku Zamku Piastowskiego w Oleśnicy, należącym do Związku Harcerstwa Polskiego. 3. Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą prac objętych niniejszym projektem jest Związek Harcerstwa Polskiego. 4. Podstawa opracowania projektu Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: - wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 5

6 - informacje producentów urządzeń systemów oddymiania - Rozporządzenie MSWiA z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia z dnia 11 maja 2006 r) - Polska Norma PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) - podkłady budowlane budynku - postanowienie Komendy Wojewódzkiej PSP nr 628/2007 z dnia 20 września 2007r. w sprawie spełnienia wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno budowlanych w przebudowanym obiekcie Zamku Piastowskiego w Oleśnicy przy ul. Zamkowej Zakres opracowania Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: - instalację central oddymiania wraz z zasilaniem - instalację napędów skrzydeł okiennych - instalację linii dozorowych układu oddymiania opartą o optyczno-rozproszeniowe detektory dymu, stanowiące automatyczny układ wyzwalania - instalację przycisków alarmowych i przycisków przewietrzania stanowiących nieautomatyczny układ wyzwalania - uzupełnienia wydzielenia p.poż. klatek schodowych budynku II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 1. Opis obiektu Obiekt będący tematem niniejszego projektu należy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku do kategorii zagrożenia ludzi ZL V w części hotelowej oraz ZL III w pozostałej części Zamku. W obiekcie znajduje się pięć ciągów ewakuacyjnych w postaci klatek schodowych, a głównymi zagrożeniami pożarowymi są zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacjami charakterystycznymi dla budynków użyteczności publicznej. Stosownie do 12 ust. 5 Rozporządzenie MSWiA z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia z dnia 11 maja 2006 r) w budynku średniowysokim, nie zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych jest podstawą do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi. W związku z tym zgodnie z 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75) z uwagi na przekroczone długości dojść, w budynku niezbędna jest instalacja systemu oddymiania klatek schodowych. 2. Opis systemów oddymiania Do ochrony obiektu przykładowym systemem jest system firmy D+H, oparty na automatycznych centralach sterujących typu RZN-4316-E-6. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i brak możliwości zastosowania mechanicznych układów oddymiania dla celów oddymiania i odprowadzania ciepła, na wszystkich klatkach objętych zakresem niniejszego opracowania, przewiduje się grawitacyjne systemy oddymiania. Do tego celu projektuje się wymianę niektórych okien i zamontowanie w nich siłowników. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 6

7 Otwarcie okien realizowane jest poprzez zadziałanie zainstalowanego siłownika elektrycznego, wyposażonego w wyłączniki krańcowe i przeciążeniowe. Sterowanie pracą siłowników realizowane jest przez centralę oddymiania, po otrzymaniu sygnału z: - czujki zainstalowanej na stropie (automatyczne uruchamianie systemu) - przycisków alarmowych RT-42 ST (ręczne uruchomienie przycisków) Przyciski oddymiania pełnią rolę ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Przyciśnięcie któregoś z nich powoduje automatyczne przejście centrali w stan alarmu i otwarcie klap oddymiających oraz przewidzianych otworów napowietrzających. Zastosowane przyciski RT-42 ST posiadają sygnalizację optyczną (świecąca dioda) oraz akustyczną stanu otwarcia klapy. Ponadto wyposażone są w diodę sygnalizacyjną zakłóceń Centrale sterujące układem oddymiania Zgodnie z wynikającymi potrzebami na poszczególnych klatkach projektuje się instalację central np. typu RZN, o odpowiadającej obciążalności prądowej odpowiadającej odpowiedniej liczbie siłowników. Zadaniem centrali RZN jest zasilanie i kontrola urządzeń składowych systemu oddymiania trasy kablowe połączeń z napędami urządzeń oddymiających, trasy kablowe z przyciskami oddymiania oraz czujkami. Centrale sterujące, w celu ograniczenia strat prądu w liniach zasilających siłowniki, umieszczono na ostatniej kondygnacji, możliwie blisko napędów okien, natynkowo. Rolę sygnalizatorów akustycznych pełnią przyciski alarmowe np. RT-42ST, zaopatrzone oprócz kontrolek również w buczek Instalacja obwodów dozorowych czujek i przycisków oddymiania Na każdej z klatek projektuje się instalację 2 linii dozorowych - osobną linię dozorową czujek dymu, jako podstawowe automatyczne uruchamianie systemu oraz linię ręcznych przycisków pożarowych, instalowanych na poszczególnych piętrach. Rezygnuje się z montażu przycisków przewietrzania. Każdy system oddymiania zostanie zintegrowany z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru Zasilanie urządzeń Centralki projektuje się zasilać, każdą osobno, prądem zmiennym 230V/50Hz, z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej nadzorowanego obiektu. Do tych pól nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej. Obwody zasilania należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym np. typu S 301-B6, z oznaczeniem informującym o podłączeniu instalacji p.poż. Instalację zasilającą należy wykonać w układzie TN-S oraz zastosować połączenie wyrównawcze z istniejącą szyną PE, skutecznie uziemioną. Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Na wypadek awarii zasilania system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów kwasowych-żelowych SLA, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres min. 48 godzin, w czasie, którym centralka jest w stanie uruchomić siłowniki i otworzyć okna Założenia projektowe dla klatki K1 Oddymianie klatki schodowej K1 będzie polegać na wymianie okna oraz naświetla nad drzwiami na 2 kondygnacjach i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Wymagana powierzchnia oddymiania wynosi 2,17m 2, natomiast projektowana wynosi 3,24m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie większa o 49%. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzaniu dymu ze względu na wnęki, w których znajduje się okno oraz naświetle. Projektuje się zamontować okno uchylne na zewnątrz w poziomie wraz z siłownikiem KA 32/800 o wysięgu 800mm oraz naświetle uchylne do wewnątrz z siłownikiem KA 32/800 o wy- INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 7

8 sięgu 800mm.. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez naświetle wyposażone w siłownik KA 32/800 o wysięgu 800mm nad drzwiami na 1 piętrze oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na II piętrze. Od drugiego piętra oddymianie polega na wymianie okna i wykorzystanie go do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Okno zapewnia 2,16m 2, czyli jest to o 35% więcej niż powierzchnia wymagana 1,60m 2. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzaniu dymu ze względu na wnęki, w których znajduje się okno. Projektuje się zamontować okno uchylne do wewnątrz w poziomie wraz z siłownikiem KA 32/600 o wysięgu 600mm. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna i zamontowanie siłownika KA 32/800 o wysięgu 800mm na 2 piętrze oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania. Na ostatniej kondygnacji będzie konieczne wydzielenie klatki o odporności EI-60 i zamontowanie drzwi o odporności ogniowej EI Założenia projektowe dla klatki K2 Oddymianie klatki schodowej K2 będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 2,16m 2, czyli 4,32m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 3,08m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie o 40% większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzenie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna dzielone na 2 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/600 o wysięgu 600mm. Okna będą otwierane do wewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim siłownika (analogicznie jak dla okien oddymiających) oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji, natomiast zasilanie będzie zapewnione z rozdzielni usytuowanej na klatce na najniższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Założenia projektowe dla klatki K2A Oddymianie klatki schodowej K2A będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 1,15 m 2, czyli 2,30 m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 2,08m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie około 10 % większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna uchylne w poziomie. Okna należy podzielić na skrzydła odwzorowując istniejące okna. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/500 o wysięgu 500mm. Jedno z okien będzie otwierane do wewnątrz, natomiast drugie na zewnątrz ze względu na blisko usytuowane drzwi otwierające się w stronę okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim siłowników KA 32/500 o wysięgu 500mm oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie mo- INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 8

9 dułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Założenia projektowe dla klatki K3 Oddymianie klatki schodowej K3 będzie polegać na wymianie 3 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Łączna powierzchnia wyniesie 9,44m 2, czyli o 18% większa od wymaganej 8m 2. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna dzielone na 2 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/800 o wysięgu 800mm. Okna będą otwierane na zewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę 2 okien na 1 piętrze i zamontowanie na nich siłowników (analogicznie jak dla okien oddymiających) oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania. Zgodnie z ekspertyzą techniczną przewidziana jest w przyszłości wymiana wszystkich drzwi, oprócz drzwi przesuwnych do Sali Rycerskiej, na drzwi o odporności ogniowej EI 30 jest to poza zakresem niniejszego opracowania Założenia projektowe dla klatki K4 Oddymianie klatki schodowej K4 będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 1,97 m 2, czyli 3,94m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 3,33m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie dużo większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna skrzynkowe (na wzór istniejących) dzielone na 8 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/600 o wysięgu 600mm. Okna będą otwierane do wewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim 2 siłowników oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej petli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Prowadzenie kabli Kable sterujące do przycisków oddymiania należy prowadzić pod tynkiem w bruzdach przewodem uniepalnionym np. YnTKSY 4x2x0,8. Kable prowadzone do czujek wykonać pod tynkiem w bruzdach przewodem np. YnTKSY 1x2x0,8. Kable do siłowników prowadzić pod tynkiem w bruzdach przewodem niepalnym HDGs 3x2,5. Zasilanie central prowadzić strychem w korytkach z rozdzielni głównej przewodem niepalnym HDGs 3x2,5. Komunikację z centralą sygnalizacji pożaru wykonać przewodem YnTKSY 4x2x0,8 prowadząc strychem w korytkach. Osobną INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 9

10 pętlę z adapterami do przesyłania sygnałów z poszczególnych central oddymiania prowadzić strychem (analogicznie jak zasilanie i sterowanie) przewodem YnTKSY 1x2x0, Zestawienie urządzeń Klatka K1 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 2 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/500 1 szt. 7 Siłownik KA 32/800 3 szt. 8 Siłownik KA 32/600 2 szt. 9 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. Klatka K2 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/600 6 szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. Klatka K2A 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/500 6 szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 3 szt. Klatka K3 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/600 8 szt. 7 Siłownik KA 32/800 2 szt. 8 Przycisk oddymiania RT-42ST 3 szt. Klatka K4 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4332-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/ szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 10

11 Uwagi: Wszystkie elementy instalacji należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. Przewody linii dozorowych czujek nie powinny przebiegać w odległości mniejszej niż 10 cm od przewodów elektrycznych wysokiego napięcia. Czujki należy instalować zgodnie z istniejącymi zasadami, przede wszystkim w odległości minimum 0,5 m od ewentualnych opraw oświetleniowych, ścian i podciągów. Połączenie czujki z centralką oddymiania wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 Przyciski alarmowe połączyć z centralką oddymiania przewodem YnTKSY 4x2x0,8. Przyciski zamocować do ścian, na wysokości około 1,5 m od podłogi. Wszystkie przyciski oznaczyć napisem oddymianie oraz dodatkowo tabliczką oznaczającą ręczny ostrzegacz pożaru. Zasilanie centralek wykonać kablem HdGs 3x2,5 Okablowanie między centralką a siłownikami wykonać kablem HdGs-3x2,5 Okablowanie wykonać pod tynkiem w peszlu lub natynkowo w listwach PCV Przejścia przez stropy pożarowe powinny być zabezpieczone masami ognioodpornymi np. Hilti 3. Obsługa urządzeń. Zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne Zabudowaną na obiekcie instalację systemu oddymiania powinien obsługiwać przeszkolony personel dozoru obiektu, który musi znać zakres podstawowych czynności, jakie w przypadku zaistniałego alarmu bądź awarii należy wykonać. Zainstalowane urządzenia oraz drzwi p.poż., należy poddawać regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac związanych z konserwacją lub naprawą systemu powinien być zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u użytkownika obiektu. Konserwację należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Uwagi: Wszystkie elementy instalacji należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 11

12 III. OBLICZENIA KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K1 (do II pietra) Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 26 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 26 m 2 = 1,30 m 2 F od.min = min 1,30 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 2,17 m 2. F od = 2,17 m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymienić okno, które ma pow. geometryczną 1,54m 2 oraz naświetle nad drzwiami o pow. 1,7m 2. Powierzchnia geometryczna okna i naświetla wynosi 3,24m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna oraz naświetla. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez naświetle na 1 piętrze, oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 12

13 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K1 (od II do III piętra) Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 17 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 17 m 2 = 0,85 m 2 F od.min = min 1 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 1,67 m 2. F od = 1,67 m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wykorzystać okno, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna okna wynosi 2,16m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 2 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 13

14 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K2 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 37 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 37 m2= 1,85 m2 F od.min = min 1,85 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 3,08 m 2. F od = 3,08m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 2 okien, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna jednego okna wynosi 2,16m 2, czyli w sumie 4,32m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na przyziemiu oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 14

15 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K2A Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 25 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 25 m 2 = 1,25 m 2 F od.min = min 1,25 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 2,08 2. F od = 2,08 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymienić 2 zastąp, które ma pow. geometryczną 1,15. Powierzchnia geometryczna okien wynosi 2,30m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 15

16 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K3 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 97 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 97 m 2 = 4,85 m 2 F od.min = min 4,85 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 8,08 m 2. F od = 8,08m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 3 okien, które mają wymiary w świetle ( 1,5m x 2,8m i dwa 1,2m x 2,2m). Powierzchnia geometryczna okien wynosi 9,44m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez 2 okna na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 16

17 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K4 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 40 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 40 m 2 = 2,00 m 2 F od.min = min 2,00 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 3,33 m 2. F od = 3,33m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 2 okna, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna jednego okna wynosi 1,97 m 2, czyli w sumie 3,94 m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 17

18 6. Dobór kabla zasilającego napędy okien Dobrane siłowniki mają napędy o 1,0 A prądzie silnika. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przekrojów i rodzajów kabli zasilających napędy układów oddymiania przyjmuje się kabel 3 x 2,5 mm (zakładając, że centralki oddymiania zamontowane zostaną na najwyższych kondygnacjach, możliwie blisko okien oddymiania). IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Przedmiot opracowania Zabudowa klatek schodowych dla potrzeb instalacji systemu oddymiania klatek schodowych. 2. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania są: - podkłady budowlane klatek schodowych - wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta 3. Obudowanie klatek schodowych Klatki schodowe K1 oraz K3 w omawianym budynku należy obudować drzwiami typu EI-30, na klatce K1 na najwyższej kondygnacji, natomiast na klatce K3 na pierwszym oraz drugim piętrze. Ponadto ewentualną powstałą przestrzeń wokół drzwi, związaną z zabudową drzwi o wymiarach mniejszych od obecnie zamontowanych, należy zabudować ściankami o odporności ogniowej EI-60 np. z cegły 12 obustronnie otynkowanej lub z dwóch płyt PROMATECT-H o grubości 10 mm każda. Między płytami wełna mineralna o gęstości 40 kg/m 3. Grubość ścianki min. 74 mm. Stolarka drzwiowa dla poszczególnych klatek budynku zestawiona została na rys nr. 8 Uwagi: Wszystkie zestawione w dokumentacji drzwi należy zaopatrzyć w samozamykacz. W drzwiach dwuskrzydłowych samozamykacz zamontować na skrzydle przejściowym min. 90 cm w świetle przejścia. Kolory drzwi oraz rodzaj nawiązuje do istniejącej stolarki Należy dokonać oznaczenia dróg ewakuacyjnych wzdłuż całej wysokości klatki schodowej (PN-92, N ). Sposób oznakowania leży poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji. V. TOLERANCJE WYKONANIA Odwołując się do art. 36 a, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego, dopuszcza się wystąpienie tolerancji wykonania prac budowlanych i zabudowy wyrobów w granicach do 5 %. Przewidziane do zamontowania wyroby będą dostosowane do istniejących na obiekcie wymiarów i nie przewiduje się wystąpienia istotnych odstępstw od niniejszego projektu budowlanego. VI. UWAGI DO PROJEKTU 1. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ich ustalenia. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 18

19 2. Zaproponowane w opracowaniu wyroby i urządzenia można zastąpić innymi pod warunkiem, że będą one spełniać standard wykonania oraz wymagania i parametry w nim określone. Opracowali: mgr inż. arch. Agnieszka Szymankiewicz nr uprawnień. 188/00/DUW inż. Jerzy Zakrzewski nr uprawnień. 283/79/WBPP VII. ZAŁĄCZNIKI INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo