PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH"

Transkrypt

1 Alfa-System SP. z o.o Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) tel. (071) NIP: PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy Temat: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Data opracowania LIPIEC 2007 r. Zleceniodawca Związek Harcerstwa Polskiego, Centralna Szkoła Instruktorów Oleśnica Nr działki: 71, 72/1, 72/2, 85, 86/2 Arkusz mapy: 51 Powiat: Oleśnica CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Jerzy Zakrzewski nr upr /79/WBPP Sprawdzający: inż. Paweł Bartoszewicz nr upr. - 53/81/WBPP CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Szymankiewicz upr. nr 188/00/DUW mgr inż. arch. Emilia Rodzińska upr. nr 335/92/UW INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 1

2 I. CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 1.2. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji procesu budowlanego 1.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 1.4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy 1.5. Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 1.6. Maszyny, urządzenia ręczne i osprzęt 2. Przedmiot projektu 3. Inwestor i zleceniodawca 4. Podstawa opracowania projektu 5. Zakres opracowania II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 1. Opis obiektu 2. Opis systemów oddymiania 2.1. Centrale sterująca systemem oddymiania 2.1. Instalacja obwodów dozorowych czujek i przycisków oddymiania 2.3. Zasilanie urządzeń 2.4. Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K2A 2.7. Założenia projektowe dla klatki K Założenia projektowe dla klatki K Prowadzenie kabli Wykaz urządzeń 3. Obsługa urządzeń. Zalecenia konserwacyjno-instalacyjne III. OBLICZENIA 1. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K1 2. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K2 3. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K2A 4. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K3 5. Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej K4 6. Dobór kabla zasilającego napędy IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Obudowanie klatek schodowych V. TOLERANCJE WYKONANIA VI. UWAGI DO PROJEKTÓW INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 2

3 VII. RYSUNKI Rys. 1 Mapa sytuacyjna Zamku Piastowskiego Rys. 2 Schemat ideowy systemu oddymiania Klatka K-1 Rys.3.1 Rzut przyziemia Rys.3.2 Rzut I piętra Rys.3.3 Rzut II piętra Rys.3.4 Rzut III piętra Klatka K-2 Rys.4.1 Rzut przyziemia Rys.4.2 Rzut I piętra Rys.4.3 Rzut II piętra Rys.4.4 Rzut III piętra Klatka K-2A Rys.5.1 Rzut przyziemia Rys.5.2 Rzut I piętra Rys.5.3 Rzut II piętra Rys.5.4 Rzut III piętra Klatka K-3 Rys.6.1 Rzut I piętra Rys.6.2 Rzut II piętra Rys.6.3 Rzut III piętra Klatka K-4 Rys.7.1 Rzut przyziemia Rys.7.2 Rzut I piętra Rys.7.3 Rzut II piętra Rys.7.4 Rzut III piętra Klatka K-5 Rys.8.1. Rzut przyziemia Rys.8.2 Rzut I piętra Rys.8.3 Rzut II piętra Rys.8.4 Rzut III piętra Rys.9 Zestawienie stolarki VIII. ZAŁĄCZNIKI INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 3

4 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Zakres robót obejmuje: wykonanie okablowania systemów oddymiania klatek schodowych wraz z montażem przewidzianych w projekcie urządzeń, w tym: - instalację central oddymiania wraz z zasilaniem, - instalację linii dozorowych czujek dymu szeregu 40, stanowiących automatyczny układ wyzwalania - instalację przycisków oddymiania, stanowiących nieautomatyczny układ wyzwalania - wymiana wskazanych w niniejszej dokumentacji okien - montaż na skrzydłach okiennych siłowników elektrycznych Instalację niemal w całości można zaliczyć do nisko prądowych (24 V), poza zasileniem centralek poszczególnych systemów, które należy wykonać kablem typu HdGs. Montaż wydzieleń p.poż. klatek schodowych, w tym - montaż ścianek p.poż. odporności ogniowej EI-60 - montaż drzwi p.poż. odporności ogniowej EI Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji procesu budowlanego Podczas wykonywania robót instalacyjnych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, związanych głównie ze stosowaniem urządzeń budowlanych o napędzie elektrycznym takich jak wiertarki i bruzdownice. Przewiduje się wykonywanie prac na wysokości do 4m oraz montaż okien dachowych połaciowych, podczas którego należy zachować największe środki ostrożności Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do wykonywania prac instalacyjnych na obiekcie wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod kątem niebezpieczeństw mogących wyniknąć podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Ponieważ instalacja prowadzona będzie na ścianach i sufitach, należy poinstruować pracowników o niebezpieczeństwach wynikających podczas pracy na wysokościach wewnątrz budynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie pracowników, którzy zaangażowani zostaną do montażu okien w budynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te prace prowadzone będą właściwie na zewnątrz budynku i mogą zagrażać nie tylko pracownikom wykonującym dane prace, ale również osobom przebywającym na zewnątrz budynku. konieczne będzie więc wydzielenie na zewnątrz budynku strefy bezpieczeństwa dla osób poruszających się wokół budynku. Do realizacji zadania muszą zostać zaangażowani pracownicy spełniający następujące wymagania: - posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone uprawnieniami - posiadać niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a także posługiwania się przewidzianym dookreślonego zadania sprzętem - mieć właściwy stan zdrowia poparty orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych - posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących na danej budowie Kserokopie stosownych dokumentów powinny zostać przekazane kierownikowi budowy. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 4

5 1.4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o takim zajściu bezpośredniego przełożonego, którego zadaniem w takim wypadku jest: - zapewnienie pomocy przed lekarskiej i medycznej poszkodowanemu - podjęcie działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie - zabezpieczenie miejsca występowania zagrożenia lub wypadku - poinformowanie niezwłocznie kierownika budowy (inwestora) - powiadomienie o zaistniałym wypadku służb BHP - realizacja wniosków i poleceń powypadkowych W razie zaistnienia wypadków: śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, kierownik robót po konsultacji z kierownikiem i służbą BHP budowy, zobowiązany jest do inspektora pracy i prokuratora. Kierownik robót podwykonawca dokonuje zgłoszenia wypadku do siedziby (właściciela) swojej firmy, możliwie jak najszybciej dostępnymi środkami łączności. Dochodzenie powypadkowe przeprowadza zespół w składzie: służba BHP oraz przedstawiciel załogi wykonawcy robót Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń Wykonawca prac objętych niniejszym opracowaniem, zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej kaski, okulary, ochronniki słuchu, rękawice, szelki bezpieczeństwa, odzież i obuwie robocze. Sprzęt ten musi posiadać wymagane i aktualne certyfikaty lub świadectwa bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy na budowie zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych Maszyny, urządzenia ręczne i osprzęt Stosowane maszyny, narzędzia ręczne i osprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności muszą posiadać wszystkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Maszyny i sprzęt, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym oraz spawarki muszą być poddane wymaganym przeglądom technicznym a urządzenia o napędzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczności ochron przeciwpożarowych. Dokumentację z przeglądów należy przechowywać odpowiednio zabezpieczoną na budowie. Uwagi: Powyższy plan powinien być na bieżąco aktualizowany, szczególnie w przypadku, gdy wystąpią nieprzewidziane w tym opracowaniu zagrożenia dla pracujących. 2. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja oddymiana i odprowadzania ciepła. dla pięciu klatek schodowych w budynku Zamku Piastowskiego w Oleśnicy, należącym do Związku Harcerstwa Polskiego. 3. Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą prac objętych niniejszym projektem jest Związek Harcerstwa Polskiego. 4. Podstawa opracowania projektu Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: - wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 5

6 - informacje producentów urządzeń systemów oddymiania - Rozporządzenie MSWiA z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia z dnia 11 maja 2006 r) - Polska Norma PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) - podkłady budowlane budynku - postanowienie Komendy Wojewódzkiej PSP nr 628/2007 z dnia 20 września 2007r. w sprawie spełnienia wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno budowlanych w przebudowanym obiekcie Zamku Piastowskiego w Oleśnicy przy ul. Zamkowej Zakres opracowania Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: - instalację central oddymiania wraz z zasilaniem - instalację napędów skrzydeł okiennych - instalację linii dozorowych układu oddymiania opartą o optyczno-rozproszeniowe detektory dymu, stanowiące automatyczny układ wyzwalania - instalację przycisków alarmowych i przycisków przewietrzania stanowiących nieautomatyczny układ wyzwalania - uzupełnienia wydzielenia p.poż. klatek schodowych budynku II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 1. Opis obiektu Obiekt będący tematem niniejszego projektu należy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku do kategorii zagrożenia ludzi ZL V w części hotelowej oraz ZL III w pozostałej części Zamku. W obiekcie znajduje się pięć ciągów ewakuacyjnych w postaci klatek schodowych, a głównymi zagrożeniami pożarowymi są zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacjami charakterystycznymi dla budynków użyteczności publicznej. Stosownie do 12 ust. 5 Rozporządzenie MSWiA z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia z dnia 11 maja 2006 r) w budynku średniowysokim, nie zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych jest podstawą do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi. W związku z tym zgodnie z 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75) z uwagi na przekroczone długości dojść, w budynku niezbędna jest instalacja systemu oddymiania klatek schodowych. 2. Opis systemów oddymiania Do ochrony obiektu przykładowym systemem jest system firmy D+H, oparty na automatycznych centralach sterujących typu RZN-4316-E-6. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i brak możliwości zastosowania mechanicznych układów oddymiania dla celów oddymiania i odprowadzania ciepła, na wszystkich klatkach objętych zakresem niniejszego opracowania, przewiduje się grawitacyjne systemy oddymiania. Do tego celu projektuje się wymianę niektórych okien i zamontowanie w nich siłowników. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 6

7 Otwarcie okien realizowane jest poprzez zadziałanie zainstalowanego siłownika elektrycznego, wyposażonego w wyłączniki krańcowe i przeciążeniowe. Sterowanie pracą siłowników realizowane jest przez centralę oddymiania, po otrzymaniu sygnału z: - czujki zainstalowanej na stropie (automatyczne uruchamianie systemu) - przycisków alarmowych RT-42 ST (ręczne uruchomienie przycisków) Przyciski oddymiania pełnią rolę ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Przyciśnięcie któregoś z nich powoduje automatyczne przejście centrali w stan alarmu i otwarcie klap oddymiających oraz przewidzianych otworów napowietrzających. Zastosowane przyciski RT-42 ST posiadają sygnalizację optyczną (świecąca dioda) oraz akustyczną stanu otwarcia klapy. Ponadto wyposażone są w diodę sygnalizacyjną zakłóceń Centrale sterujące układem oddymiania Zgodnie z wynikającymi potrzebami na poszczególnych klatkach projektuje się instalację central np. typu RZN, o odpowiadającej obciążalności prądowej odpowiadającej odpowiedniej liczbie siłowników. Zadaniem centrali RZN jest zasilanie i kontrola urządzeń składowych systemu oddymiania trasy kablowe połączeń z napędami urządzeń oddymiających, trasy kablowe z przyciskami oddymiania oraz czujkami. Centrale sterujące, w celu ograniczenia strat prądu w liniach zasilających siłowniki, umieszczono na ostatniej kondygnacji, możliwie blisko napędów okien, natynkowo. Rolę sygnalizatorów akustycznych pełnią przyciski alarmowe np. RT-42ST, zaopatrzone oprócz kontrolek również w buczek Instalacja obwodów dozorowych czujek i przycisków oddymiania Na każdej z klatek projektuje się instalację 2 linii dozorowych - osobną linię dozorową czujek dymu, jako podstawowe automatyczne uruchamianie systemu oraz linię ręcznych przycisków pożarowych, instalowanych na poszczególnych piętrach. Rezygnuje się z montażu przycisków przewietrzania. Każdy system oddymiania zostanie zintegrowany z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru Zasilanie urządzeń Centralki projektuje się zasilać, każdą osobno, prądem zmiennym 230V/50Hz, z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej nadzorowanego obiektu. Do tych pól nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej. Obwody zasilania należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym np. typu S 301-B6, z oznaczeniem informującym o podłączeniu instalacji p.poż. Instalację zasilającą należy wykonać w układzie TN-S oraz zastosować połączenie wyrównawcze z istniejącą szyną PE, skutecznie uziemioną. Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Na wypadek awarii zasilania system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów kwasowych-żelowych SLA, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres min. 48 godzin, w czasie, którym centralka jest w stanie uruchomić siłowniki i otworzyć okna Założenia projektowe dla klatki K1 Oddymianie klatki schodowej K1 będzie polegać na wymianie okna oraz naświetla nad drzwiami na 2 kondygnacjach i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Wymagana powierzchnia oddymiania wynosi 2,17m 2, natomiast projektowana wynosi 3,24m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie większa o 49%. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzaniu dymu ze względu na wnęki, w których znajduje się okno oraz naświetle. Projektuje się zamontować okno uchylne na zewnątrz w poziomie wraz z siłownikiem KA 32/800 o wysięgu 800mm oraz naświetle uchylne do wewnątrz z siłownikiem KA 32/800 o wy- INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 7

8 sięgu 800mm.. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez naświetle wyposażone w siłownik KA 32/800 o wysięgu 800mm nad drzwiami na 1 piętrze oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na II piętrze. Od drugiego piętra oddymianie polega na wymianie okna i wykorzystanie go do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Okno zapewnia 2,16m 2, czyli jest to o 35% więcej niż powierzchnia wymagana 1,60m 2. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzaniu dymu ze względu na wnęki, w których znajduje się okno. Projektuje się zamontować okno uchylne do wewnątrz w poziomie wraz z siłownikiem KA 32/600 o wysięgu 600mm. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna i zamontowanie siłownika KA 32/800 o wysięgu 800mm na 2 piętrze oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania. Na ostatniej kondygnacji będzie konieczne wydzielenie klatki o odporności EI-60 i zamontowanie drzwi o odporności ogniowej EI Założenia projektowe dla klatki K2 Oddymianie klatki schodowej K2 będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 2,16m 2, czyli 4,32m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 3,08m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie o 40% większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzenie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna dzielone na 2 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/600 o wysięgu 600mm. Okna będą otwierane do wewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim siłownika (analogicznie jak dla okien oddymiających) oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji, natomiast zasilanie będzie zapewnione z rozdzielni usytuowanej na klatce na najniższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Założenia projektowe dla klatki K2A Oddymianie klatki schodowej K2A będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 1,15 m 2, czyli 2,30 m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 2,08m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie około 10 % większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna uchylne w poziomie. Okna należy podzielić na skrzydła odwzorowując istniejące okna. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/500 o wysięgu 500mm. Jedno z okien będzie otwierane do wewnątrz, natomiast drugie na zewnątrz ze względu na blisko usytuowane drzwi otwierające się w stronę okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim siłowników KA 32/500 o wysięgu 500mm oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie mo- INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 8

9 dułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Założenia projektowe dla klatki K3 Oddymianie klatki schodowej K3 będzie polegać na wymianie 3 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania. Łączna powierzchnia wyniesie 9,44m 2, czyli o 18% większa od wymaganej 8m 2. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna dzielone na 2 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/800 o wysięgu 800mm. Okna będą otwierane na zewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę 2 okien na 1 piętrze i zamontowanie na nich siłowników (analogicznie jak dla okien oddymiających) oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej pętli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania. Zgodnie z ekspertyzą techniczną przewidziana jest w przyszłości wymiana wszystkich drzwi, oprócz drzwi przesuwnych do Sali Rycerskiej, na drzwi o odporności ogniowej EI 30 jest to poza zakresem niniejszego opracowania Założenia projektowe dla klatki K4 Oddymianie klatki schodowej K4 będzie polegać na wymianie 2 okien i wykorzystanie ich do zapewnienia odpowiedniej powierzchni oddymiania, każde z nich o powierzchni 1,97 m 2, czyli 3,94m 2. Minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 3,33m 2, czyli uzyskana powierzchnia będzie dużo większa. Będzie to rekompensatą za utrudnienia w odprowadzanie dymu ze względu na wnęki, w których znajdują się okna. Proponuje się zamontować okna skrzynkowe (na wzór istniejących) dzielone na 8 części, uchylne w poziomie. Każde skrzydło będzie wyposażone w siłownik KA 32/600 o wysięgu 600mm. Okna będą otwierane do wewnątrz. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez wymianę okna na najniższej kondygnacji i zamontowanie na nim 2 siłowników oraz poprzez istniejące otwory drzwiowe. Centrala zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji. Komunikacja pomiędzy centralą oddymiania a centralą pożarową będzie odbywać się poprzez połączenie modułu TM-41 zamontowanego w centrali oddymiania oraz adaptera ADC 38 zainstalowanego na osobnej petli systemu przeciwpożarowego. Dzięki temu rozwiązaniu centrala oddymiania będzie wysyłała sygnał do centrali CSP o alarmie bądź uszkodzeniu. Natomiast sterowanie z centrali sygnalizacji pożaru odbywać się będzie poprzez podłączenie jej z wyjścia przekaźnikowego przewodem bezpośrednio do centrali oddymiania Prowadzenie kabli Kable sterujące do przycisków oddymiania należy prowadzić pod tynkiem w bruzdach przewodem uniepalnionym np. YnTKSY 4x2x0,8. Kable prowadzone do czujek wykonać pod tynkiem w bruzdach przewodem np. YnTKSY 1x2x0,8. Kable do siłowników prowadzić pod tynkiem w bruzdach przewodem niepalnym HDGs 3x2,5. Zasilanie central prowadzić strychem w korytkach z rozdzielni głównej przewodem niepalnym HDGs 3x2,5. Komunikację z centralą sygnalizacji pożaru wykonać przewodem YnTKSY 4x2x0,8 prowadząc strychem w korytkach. Osobną INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 9

10 pętlę z adapterami do przesyłania sygnałów z poszczególnych central oddymiania prowadzić strychem (analogicznie jak zasilanie i sterowanie) przewodem YnTKSY 1x2x0, Zestawienie urządzeń Klatka K1 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 2 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/500 1 szt. 7 Siłownik KA 32/800 3 szt. 8 Siłownik KA 32/600 2 szt. 9 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. Klatka K2 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/600 6 szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. Klatka K2A 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/500 6 szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 3 szt. Klatka K3 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4316-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/600 8 szt. 7 Siłownik KA 32/800 2 szt. 8 Przycisk oddymiania RT-42ST 3 szt. Klatka K4 1 Centrala systemu oddymiania RZN-4332-E-6 1 szt. 2 Czujka dymu DOR-40 1 szt. 3 Adapter ADC-38 1 szt. 4 Gniazdo GT2 1 szt. 5 Moduł TM-41 1 szt. 6 Siłownik KA 32/ szt. 7 Przycisk oddymiania RT-42ST 4 szt. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 10

11 Uwagi: Wszystkie elementy instalacji należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. Przewody linii dozorowych czujek nie powinny przebiegać w odległości mniejszej niż 10 cm od przewodów elektrycznych wysokiego napięcia. Czujki należy instalować zgodnie z istniejącymi zasadami, przede wszystkim w odległości minimum 0,5 m od ewentualnych opraw oświetleniowych, ścian i podciągów. Połączenie czujki z centralką oddymiania wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 Przyciski alarmowe połączyć z centralką oddymiania przewodem YnTKSY 4x2x0,8. Przyciski zamocować do ścian, na wysokości około 1,5 m od podłogi. Wszystkie przyciski oznaczyć napisem oddymianie oraz dodatkowo tabliczką oznaczającą ręczny ostrzegacz pożaru. Zasilanie centralek wykonać kablem HdGs 3x2,5 Okablowanie między centralką a siłownikami wykonać kablem HdGs-3x2,5 Okablowanie wykonać pod tynkiem w peszlu lub natynkowo w listwach PCV Przejścia przez stropy pożarowe powinny być zabezpieczone masami ognioodpornymi np. Hilti 3. Obsługa urządzeń. Zalecenia konserwacyjno eksploatacyjne Zabudowaną na obiekcie instalację systemu oddymiania powinien obsługiwać przeszkolony personel dozoru obiektu, który musi znać zakres podstawowych czynności, jakie w przypadku zaistniałego alarmu bądź awarii należy wykonać. Zainstalowane urządzenia oraz drzwi p.poż., należy poddawać regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac związanych z konserwacją lub naprawą systemu powinien być zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u użytkownika obiektu. Konserwację należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Uwagi: Wszystkie elementy instalacji należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 11

12 III. OBLICZENIA KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K1 (do II pietra) Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 26 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 26 m 2 = 1,30 m 2 F od.min = min 1,30 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 2,17 m 2. F od = 2,17 m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymienić okno, które ma pow. geometryczną 1,54m 2 oraz naświetle nad drzwiami o pow. 1,7m 2. Powierzchnia geometryczna okna i naświetla wynosi 3,24m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna oraz naświetla. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez naświetle na 1 piętrze, oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 12

13 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K1 (od II do III piętra) Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 17 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 17 m 2 = 0,85 m 2 F od.min = min 1 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 1,67 m 2. F od = 1,67 m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wykorzystać okno, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna okna wynosi 2,16m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 2 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 13

14 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K2 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 37 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 37 m2= 1,85 m2 F od.min = min 1,85 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 3,08 m 2. F od = 3,08m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 2 okien, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna jednego okna wynosi 2,16m 2, czyli w sumie 4,32m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na przyziemiu oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 14

15 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K2A Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 25 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 25 m 2 = 1,25 m 2 F od.min = min 1,25 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 2,08 2. F od = 2,08 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymienić 2 zastąp, które ma pow. geometryczną 1,15. Powierzchnia geometryczna okien wynosi 2,30m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 15

16 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K3 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 97 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 97 m 2 = 4,85 m 2 F od.min = min 4,85 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 8,08 m 2. F od = 8,08m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 3 okien, które mają wymiary w świetle ( 1,5m x 2,8m i dwa 1,2m x 2,2m). Powierzchnia geometryczna okien wynosi 9,44m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez 2 okna na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 16

17 KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA DLA KLATKI SCHODOWEJ K4 Nazwa : ZAMEK PIASTOWSKI w Oleśnicy Przeznaczenie : Pensjonat Kategoria ZL : ZL III Jednostka projektowa : Alfa-System Sp. z o.o. Projekt : Instalacji oddymiania klatek schodowych Projektant : inż. Jerzy Zakrzewski Rzeczoznawca : inż. Bronisław Smiatacz Obliczając wymaganą minimalną powierzchnię oddymiania okien, należy obliczyć średnią powierzchnię przekroju przypadającą na jedną kondygnację ciągu ewakuacyjnego. Klatka schodowa ma na poszczególnych kondygnacjach przekrój wynoszący: P = 40 m 2 Minimalny wymagany przekrój oddymiania wynosi 5%, obliczonej powierzchni oddymiania, co daje: F od.min = 5 % x 40 m 2 = 2,00 m 2 F od.min = min 2,00 m 2 Zwiększając tę powierzchnię o wsp. 0,6 uwzględniający utrudniony wypływ grawitacyjny gazów przez otwarte powierzchnie okien, otrzymamy rzeczywistą wymaganą powierzchnię okien oddymiania równą 3,33 m 2. F od = 3,33m 2 W celu uzyskania obliczonej wymaganej powierzchni oddymiania, projektuje się wymianę 2 okna, które ma wymiary w świetle ( 1,2m x 1,8m). Powierzchnia geometryczna jednego okna wynosi 1,97 m 2, czyli w sumie 3,94 m 2 co zapewni właściwą powierzchnię oddymiania, a na dodatek zrekompensuje utrudnienia w odprowadzaniu dymu przez wnęki, w których znajdują się okna. Napowietrzanie będzie zapewnione poprzez okno na 1 piętrze oraz otwory drzwiowe. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 17

18 6. Dobór kabla zasilającego napędy okien Dobrane siłowniki mają napędy o 1,0 A prądzie silnika. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przekrojów i rodzajów kabli zasilających napędy układów oddymiania przyjmuje się kabel 3 x 2,5 mm (zakładając, że centralki oddymiania zamontowane zostaną na najwyższych kondygnacjach, możliwie blisko okien oddymiania). IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Przedmiot opracowania Zabudowa klatek schodowych dla potrzeb instalacji systemu oddymiania klatek schodowych. 2. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania są: - podkłady budowlane klatek schodowych - wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta 3. Obudowanie klatek schodowych Klatki schodowe K1 oraz K3 w omawianym budynku należy obudować drzwiami typu EI-30, na klatce K1 na najwyższej kondygnacji, natomiast na klatce K3 na pierwszym oraz drugim piętrze. Ponadto ewentualną powstałą przestrzeń wokół drzwi, związaną z zabudową drzwi o wymiarach mniejszych od obecnie zamontowanych, należy zabudować ściankami o odporności ogniowej EI-60 np. z cegły 12 obustronnie otynkowanej lub z dwóch płyt PROMATECT-H o grubości 10 mm każda. Między płytami wełna mineralna o gęstości 40 kg/m 3. Grubość ścianki min. 74 mm. Stolarka drzwiowa dla poszczególnych klatek budynku zestawiona została na rys nr. 8 Uwagi: Wszystkie zestawione w dokumentacji drzwi należy zaopatrzyć w samozamykacz. W drzwiach dwuskrzydłowych samozamykacz zamontować na skrzydle przejściowym min. 90 cm w świetle przejścia. Kolory drzwi oraz rodzaj nawiązuje do istniejącej stolarki Należy dokonać oznaczenia dróg ewakuacyjnych wzdłuż całej wysokości klatki schodowej (PN-92, N ). Sposób oznakowania leży poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji. V. TOLERANCJE WYKONANIA Odwołując się do art. 36 a, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego, dopuszcza się wystąpienie tolerancji wykonania prac budowlanych i zabudowy wyrobów w granicach do 5 %. Przewidziane do zamontowania wyroby będą dostosowane do istniejących na obiekcie wymiarów i nie przewiduje się wystąpienia istotnych odstępstw od niniejszego projektu budowlanego. VI. UWAGI DO PROJEKTU 1. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ich ustalenia. INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 18

19 2. Zaproponowane w opracowaniu wyroby i urządzenia można zastąpić innymi pod warunkiem, że będą one spełniać standard wykonania oraz wymagania i parametry w nim określone. Opracowali: mgr inż. arch. Agnieszka Szymankiewicz nr uprawnień. 188/00/DUW inż. Jerzy Zakrzewski nr uprawnień. 283/79/WBPP VII. ZAŁĄCZNIKI INSTALACJA ODDYMIANIA OHP- Zamek Oleśnica 19

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na usługi oddymiania klatek schodowych przeglądów technicznych drzwi ppoż, monitoring i konserwacja systemów instalacji ppoż w budynkach UR w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH INWESTOR Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32 DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie Przedmiar Data: 2011-12-14 Budowa: ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Obiekt: Gimnazjum nr 41 im. B. Prusa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny instalacja SSP

I. Opis techniczny instalacja SSP I. Opis techniczny instalacja SSP I.1. Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: - dobór Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, - wybór lokalizacji centrali systemu SSP, automatycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo