: Dom Pomocy Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ": Dom Pomocy Społecznej"

Transkrypt

1 ELEKTROPLAN Wiesław Suchy Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax tel.: Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej NAZWA OPRACOWANIA: Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania i sterowania klap oddymiania oraz drzwi zamknięcia ogniowego ADRES INWESTYCJI : Wysock 2 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Wysock Laszki FAZA PROJEKTU : Projekt budowlno-wykonawczy L.p. AUTORZY DATA PODPISY 1. mgr inŝ. Wiesław Suchy UAN III/7342/43/ r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.ZałoŜenia techniczne 1.1 Podstawa opracowania 1.2. Zawartość opracowania 1.3. Dane techniczne 2. Opis Techniczny 2.1. Zasilanie w energię elektryczną 2.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 2.3. Tablice rozdzielcze 2.4. Instalacja oświetlenia ogólnego 2.5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 2.6. Instalacja zasilania i serowania klapami oddymiania 2.9. Instalacja zamknięć ognowych 3. Uwagi końcowe 4. Spis rysunków 1. ZałoŜenia techniczne Podstawa opracowania Zlecenie inwestora Podkłady architektoniczne Opracowania branŝowe Obowiązujące przepisy i normy Zawartość opracowania Zasilanie w energię elektryczną Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej Tablice rozdzielcze Instalacja oświetlenia ogólnego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja zasilania i serowania klapami oddymiania Instalacja zamknięć ogniowych Uwagi końcowe Dane techniczne Napięcie zasilania - 230/400 V

3 2. Opis Techniczny 2.1 Zasilanie w energię elektryczną Obiekt zasilany jest z linii napowietrznej n/n istniejącym przyłączem energetycznym n/n. 2.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej istniejący w rozdzielni RG. 2.3 Tablice rozdzielcze W obiekcie oprócz rozdzielnicy głównej RG istnieją rozdzielnice obwodowe dla zasilania obwodów na poszczególnych kondygnacjach. 2.4 Instalacja oświetlenia ogólnego W obiekcie oświetlenie ogólne zrealizowane jest oprawami jarzeniowymi i Ŝarowymi. Obwody instalacji zasilane są z tablic rozdzielczych obwodowych. W tablicach usytuowane są zabezpieczenia obwodów. Zastosowany osprzęt typu melaminowego podtynkowy, w łazienkach, piwnicach, oraz pomieszczeniach kuchni osprzęt podtynkowy hermetyczny. 2.5 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Wymagania techniczne dla oświetlenia awaryjnego określa norma PN- EN 1838:2002(U). Norma ta w punkcie trzy przejmuje definicje, które róŝnią się zasadniczo od określonych wcześniej w PN-84/E PoniŜej przetoczone zostaną potrzebne definicje w oparciu o w/w normę. - oświetlenie awaryjne: Oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego. - droga ewakuacyjna: Droga potrzebna do ewakuacji w przypadku zagroŝenia. -oświetlenie ewakuacyjne: Część oświetlenia awaryjnego zapewniające bezpieczne opuszczenie zagroŝonego miejsca lub umoŝliwiające uprzednie podjęcie pruby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. -Oświetlenie drogi ewakuacyjnej: Część oświetlenia ewakuacyjnego mająca na celu zapewnienie, Ŝe droga ewakuacyjna będzie jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuacji. - wyjście awaryjne: Wyjście przewidziane do uŝytku podczas zagroŝenia. Zgodnie z normą podstawową funkcją oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunków do bezpiecznego wyjścia z miejsc przybywania osób w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Powinno ono umoŝliwić odnalezienie drogi ewakuacji i właściwego kierunku poruszania się, a takŝe

4 łatwe zlokalizowanie i uŝycie sprzętu przeciwpoŝarowego i pierwszej pomocy medycznej. W celu zapewnienia odpowiedniego natęŝenia oświetlenia oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (odpowiadające normie PN-EN ) rozmieszczone zostały w pobliŝu kaŝdych drzwi wejściowych oraz tam gdzie było to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w korytarzach, klatkach schodowych i holu wejściowym. Oświetlenie zaprojektowano przy pomocy opraw z modułem awaryjnym o czasie świecenia t=2h. W stanie normalnej pracy oprawa jest zasilana z sieci 230V, które powoduje ładowanie wewnętrznego akumulatora, przy braku napięcia w sieci zasilanie jest pobierane z wbudowanego wewnątrz oprawy modułu awaryjnego (akumulatora).instalację wykonać przewodem YDY 3x1,5mm 2 układanym w listwach elektroinstalacyjnych. Oprawy z modułem awaryjnym oznaczono symbolem AW. Zasilanie obwodów oświetlenia ewakuacyjnego wykonać z tych samych obwodów z których zasilone są oprawy zasilania podstawowego danego pomieszczenia. 2.6 Instalacja zasilania i sterowania klapami oddymiania Dla zapewnienia oddymiania dróg ewakuacyjnych budynku DPS-u w wypadku poŝaru zostały zaprojektowane dwie klapy oddymiające zamontowane w oknach klatki KS1 i KS2 na piętrze. Klapy mają za zadanie oddymianie i odprowadzenie ciepła. Urządzenia oddymiania i odprowadzania ciepła, montowane na budynku, wyzwalane są za pomocą central oddymiania. W skład instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła wchodzą: - centrala oddymiania i odprowadzania ciepła - zasilanie sieciowe - awaryjne źródło prądu stałego 24V - elektryczne napędu z wyłącznikiem krańcowym - przycisk oddymiania - przycisk przewietrzania - czujki dymu Zespoły oddymiania są indywidualnie zestawiane w zaleŝności od wielkości instalacji lub specyficznych wymagań. Część układu zasilana jest prądem 24V, którego zadaniem jest podtrzymanie funkcjonowania instalacji w ciągu 72 godzin w przypadku zaniku napięcia 230V. Opis instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynku DPS Wyszatyce. Centrale oddymiania RZN 4402 zamontowane będą w pomieszczeniach klatek schodowych na poziomie piętra. Na suficie klatek schodowych poziomu piętra i parteru zamontowane będą optyczne czujki dymu DRO 40. Na ścianach klatek schodowych piętra i parteru w miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji

5 zamontowane będą przyciski oddymiania RT-42ST i przewietrzania LT-43. W klapach zamontowane będą siłowniki wg. Oddzielnego opracowania. Instalację naleŝy wykonać w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Oddzielić naleŝy bezwzględnie kable sygnałowe od zasilających. Instalację wykonać przewodem : - do czujek dymu YnTKSY ekw 2x0,8 mm 2 - do przycisków oddymiania YnTKSYekw 5x0,8 mm 2 - do przycisku przewietrzania 3x0,8 mm 2 - do zasilana siłowników HDGs 3x1,5 mm 2 - do zasilania centrali YDY 3x1,5 mm 2 - zabezpieczenie w tablicy S302 B 10A. W przypadku wykrycia źródła poŝaru przez optyczną czujkę dymu sygnał z czujki zostanie przekazany do centrali oddymiania a ta z kolei uruchomi siłownik i nastąpi otwarcie klapy. Klapę oddymiania moŝna otworzyć naciskając przycisk oddymiania RT-42, tym samym przyciskiem moŝemy spowodować zamknięcie klapy. Przycisk przewietrzania moŝe spowodować otwieranie klapy na wymaganą odległość. Ponadto naleŝy połączyć zestyki sygnałowe central odymiania z istniejącą centralą instalacji przeciw poŝarowej. Połączenie wykonać przewodem YnTKSY 3x0,8 mm 2. Sposób wykonania instalacji pokazany jest na rzutach kondygnacji. Schemat podłączenia przedstawia rys. nr Instalacja zamknięć ogniowych W celu wydzielenia dróg ewakuacyjnych oddzielających klatki schodowe zastosowano drzwi zamknięcia ogniowego. Do zamykania drzwi na wypadek poŝaru w budynku zastosowano centralę zamknięcia ogniowego BAZ 04 wraz z czujkami poŝarowymi przyciskiem zwalniającym i chwytakami elektromagnetycznymi. Centralę naleŝy montować w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza, wskaźniki diodowe centrali muszą być dobrze widoczne. Centrala słuŝy do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi w systemach zamknięcia ogniowego. Chwytaki utrzymują drzwi i bramy stanowiące zamknięcie ogniowe w pozycji otwartej umoŝliwiając przemieszczanie się osób i towarów. Zadziałanie automatycznej czujki poŝarowej lub ręcznego przycisku zwalniającego powoduje odłączenie od chwytaka napięcia zasilającego magnes. Pod wpływem samozamykacza drzwi zamykają się zapobiegając rozprzestrzenianie się ognia na inne części budynku. Przycisk zwalniający naleŝy zamontować w pobliŝu zamknięcia ogniowego w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przy montaŝu instalacji zamknięcia ogniowego niedopuszczalne jest wiercenie lub w inny sposób naruszenie konstrukcji bram i drzwi słuŝących jako zamknięcie ogniowe. Sposób wykonania instalacji pokazany jest na rzutach kondygnacji. Schemat podłączenia przedstawia rys. nr 6. Instalację wykonać w listwach elektroinstalacyjnych, zachowując oddzielenie przewodów zasilania 230V od przewodów sygnałowych 24V. Ponadto naleŝy połączyć zestyki sygnałowe central odymiania z istniejącą centralą instalacji przeciw poŝarowej. Połączenie wykonać przewodem YnTKSY 3x0,8 mm 2.

6 3. Uwagi końcowe Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Wykonanie prac bezwzględnie koordynować z pozostałymi branŝami Na etapie wykonawstwa dopuszcza się na odcinku wspólnym dla przewodów 230V i 24V zastosować listwy elektroinstalacyjne z przegrodą izolacyjną Symbole i opisy poszczególnych urządzeń zastosowanych w projekcie opisano w Legendzie na rys. nr Spis rysunków NR E1 Oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie i serowanie klapami oddymiania NR E2 - Oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie i serowanie klapami oddymiania NR 3 - Oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie i serowanie klapami oddymiania NR 4 - Oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie i serowanie klapami oddymiania NR 5 - Schemat systemu oddymiania klapy dymowej na klatce schodowej NR 6 - Schemat połączeń instalacji odcięcia ogniowego 5. Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe projekt budowlany Instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania i sterowania klapami dymnymi i drzwiami odcięcia ogniowego w budynku DPS Wysock opracowany został w sposób zgodny z wymogami w/w ustawy obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo