SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych Charakterystyka urządzeń Centrala oddymiania RZN 4408-K Przycisk wentylacyjny LT-43U Przycisk oddymiania RT Napędy elektryczne Wydzielenie klatek schodowych Obliczania dotyczące oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Klatka schodowa nr Zestawienie napędów zębatkowych Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Linie dozorowe Uruchomienie instalacji. 5. System sterowania drzwiami pożarowymi Centralka zamknięć ogniowych BAZ Chwytaki elektromagnetyczne Przegrody dymoszczelne Instalacja systemu. 6. Wydzielenie klatek schodowych dla systemu oddymiania. 7. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. 8. Normy i przepisy. 9. Kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności. 10. Tabele i rysunki: 1. Rysunek nr 1 Plan ogólny piwnica rozmieszczenie urządzeń. 2. Rysunek nr 2 Plan ogólny parter rozmieszczenie urządzeń. 3. Rysunek nr 3 Plan ogólny I piętro rozmieszczenie urządzeń. 4. Rysunek nr 4 Schemat instalacji oddymiania i przewietrzania klatka schodowa nr Rysunek nr 5 Schemat instalacji sterowania drzwiami pożarowymi klatka schodowa nr 2.

2 1. PRZEDMIOT I CEL DOKUMENTACJI. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej nr 2, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - wydzielenie klatki schodowej dla systemu oddymiania nr 2. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Grudziądz ul. Dywizjonu 303/4. Celem opracowania jest sporządzenie projektu zabezpieczającego automatyczne i ręczne wysterowanie okien oddymiających i napowietrzania, co powinno uniemożliwić zadymienie drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej) i zapewnić tzw. czystą drogę ucieczkową na wypadek pożaru. 2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - instalacja urządzeń i elementów systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej nr 2, - współdziałanie systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sterowania drzwiami pożarowymi z systemem sygnalizacji pożarowej. - wydzielenie klatki schodowej dla systemu oddymiania. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Podstawą opracowania dokumentacji jest: - zlecenie, - podkłady budowlane, - ustalenia z użytkownikiem, - wizja lokalna w terenie, - obowiązujące normy i przepisy. 4. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM I PRZEWIETRZANIEM KLATEK SCHODOWYCH. Zgodnie z projektem architektonicznym budynek posiada pięć klatek schodowych po dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych ma za zadanie: - odprowadzenie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem na klatki schodowej, - przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego. Zaprojektowano system sterowania urządzeniami do usuwania dymu i ciepła w oparciu o rozwiązanie firmy D+H. W skład systemu wchodzą: - centrale oddymiania, - przyciski oddymiania, - przyciski przewietrzania, - napędy elektrycne. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

3 Wykonawca może zastosować inne urządzenia równoważne lub lepsze po uzyskaniu akceptacji projektanta i dodatkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą Charakterystyka urządzeń Centrala oddymiania RZN 4408-K. Centralka RZN 4408-K f-my D+H służy do uruchamiania urządzeń elektrycznych systemu oddymiania f-my D+H. Zostały opracowano specjalnie do zastosowania w obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora. Jest zasilana napięciem przemiennym 230V 50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Wyposażona jest w akumulator w dwa akumulatory 12V 2,2Ah pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klapy oddymiającej. Sterowanie centralką oddymiającą RZN K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie elementów wykonawczych zadziałanie siłownika otwierającego klapę oddymiającą. Można również otworzyć klapę dymową w sposób ręczny, za pomocą przycisków oddymiania RT42 poprzez centralkę RZN 4408 K. System umożliwia również uchylanie klapy dymowej do wentylacji za pomocą przycisku przewietrzania LT43 U. Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania klapy dymowej do wentylacji w czasie normalnej eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego Przycisk wentylacyjny LT 43U. Przyciski przewietrzania LT43U przeznaczony jest do ręcznego sterowania w systemach oddymiania. Stosowany jest w zestawach oddymiających i służy do codziennego otwierania i zamykania klap lub okien oddymiających w trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT 43U wykonany jest jako przycisk podtynkowy. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków Przycisk oddymiania RT 42. Przycisk oddymiania RT 42 jest stosowany w systemach oddymiania do ręcznego uruchamiania alarmu systemu oddymiania oraz jego kasowania. Przycisk posiada 3 diody sygnalizacyjne: - zielona - OK - czerwona - ALARM, - żółta - USZKODZENIE, Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków Napędy elektryczne. Napędy elektryczne służą do otwierania klap i okien systemu oddymiającego, jak również do dziennej wentylacji. Zasilane są napięciem stałym 24 V. Obudowa siłowników jest wykonana z aluminium eloksalowego.

4 4.2. Wydzielenie klatek schodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy obudować i zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI30 klatki schodowe w budynkach niskich zaliczanych do kategorii ZL II. Budynek Domu Pomocy Społecznej jest zaliczany do kategorii ZL II Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania. Stosowane oznaczenia przy obliczeniach: F powierzchnia użytkowa klatki schodowej, Acz powierzchnia czynna klatki schodowej, Cv aerodynamiczny współczynnik przepływu, Aczo powierzchnia czynna okna, Ago powierzchnia geometryczna okna, Awgn wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania, Agn powierzchnia geometryczna napowietrzania Klatka schodowa nr 2. a. Oddymianie. - powierzchnia klatki schodowej wynosi F = 6,00 m x 2,74 m = 16,44 m 2 - powierzchnia czynna odymiania klatki schodowej (α = 5% powierzchni klatki chodowej) wynosi A cz = α x F = 16,44 x 5% = 0,82 m 2. - do oddymiania zastosuje się okno położone w klatce schodowej na piętrze o wymiarach: 1,20 x 1,78 - powierzchnia geometryczna okna wynosi: A go = a x b = 1,20m x 1,78m = 2,13 m 2 - powierzchnia czynna okna wynosi: A czo = A go x C v C v aerodynamiczny współczynnik przepływu przyjęto 0,6 A czo = 2,13 m 2 x 0,6 = 1,28 m 2 A czo > A cz - okno spełnia wymagania Dobrano napęd zębatkowy ZA 81/800 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A. b. Napowietrzanie. Do napowietrzania zastosuje się drzwi wejściowe. Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających powinna być większa o 30% od powierzchnia geometrycznej okien oddymiający - A wgn = 1,3 x A go. A wgn = 1,30 x 2,13 = 2,76 m 2 - do napowietrzania zastosuje się drzwi wejściowe o wymiarach: 1,46 x 2,08 m.

5 - powierzchnia geometryczna drzwi wynosi: A gn = 1,45 x 2,08 = 3,02 m 2 A gn > A wgno - drzwi spełniają wymagania Dobierano napęd elektryczny DDS 50/500 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A Zestawienie napędów zębatkowych. Numer klatki schodowej 2 Typ napędu Miejsce zainstalowania Ilość Uwagi ZA 81/800 okno 1 oddymianie DDS 50/500 drzwi 1 napowietrzanie 4.4. Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania. Sterowanie centralami oddymiania RZN 4408-K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 2 sterowanie centralką oddymiania nr 1 zainstalowanej na piętrze w klatce schodowej nr 2, Liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A w czasie alarmu pożarowego II stopnia spowodując zadziałanie centralki i elementów wykonawczych zadziałanie siłowników otwierających okna oddymiające. Centrale sterowania oddymianiem RZN należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Na każdej klatce schodowej należy zainstalować: - na parterze i piętrze - przycisk oddymiania RT 42, - na piętrze - przycisk przewietrzania LT43U. Przyciski oddymiania RT 42 należy instalować p/t na wysokości ok, l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski przewietrzania LT43U należy instalować p/t na wysokości ok. l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Instalacje okablowania poszczególnych elementów wykonać przewodami zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek systemu oddymiania będzie napięcie230v; 50Hz. Centralki systemu oddymiania należy podłączyć do najbliższej rozdzielni niskiego napięcia. Podłączenie wykonać kablem HDGs 3x2,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE - ODDYMIANIE". Do zasilania rezerwowego centralki sterowania oddymianiem RZN przewidziano baterię akumulatorów - dwa akumulatory 12V 3,2Ah Linie dozorowe Linie dozorowe przycisków oddymiania RT 42 należy wykonać przewodami typu HTKSH 3x2x0,8.

6 Linie dozorowe przycisków przewietrzania LT43U należy wykonać przewodami typu YDY 4x1. Linie siłowników i napędów wykonać kablem HDGs 3x2,5 oraz HDGs 3x1,5. Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do centralki oddymiania wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0. Wprowadzanie przewodów do przycisków zostawić wolne na długości ok. 0,2 m; do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centralki oddymiania - do 1,0 m. Linie dozorowe prowadzić w listwach kablowych W przypadku łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi należy stosować puszkę z kostkami ceramicznymi PIP2A Przyciski oddymiania, przewietrzania, siłowniki i napędy drzwiowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej Uruchomienie instalacji. Przed uruchomieniem systemu sygnalizacji pożarowej należy sprawdzić w pierwszej kolejności: 1. Parametry sieci kablowej linii dozorowych. 2. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów. Wyniki tych testów wraz z ich oceną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji systemu oddymiani i przewietrzania. 3. W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana centralka FC 330A użytkownik winien umieścić: - opis obsługi centralki oddymiania RZN dostarczy wykonawca, - książkę kontroli, gdzie należy odnotowywać wszelkie kontrole instalacji, naprawy, zmiany oraz alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania dostarczy wykonawca. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: - sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; - sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), - sprawdzenie czasu pełnego otwarcia okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. Wszystkie protokóły z przeprowadzonych testów wykonawca powinien dołączyć do dokumentacji odbiorowej systemu oddymiania i przewietrzania. System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji użytkownikowi powinien pozostawać pod stałym nadzorem wyspecjalizowanej firmy lub konserwatora. 5. SYSTEM STEROWANIA DRZWIAMI POŻAROWYMI. Przedmiotem projektu jest uruchomienie instalacji przymykania drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali sterowania drzwiami pożarowymi. Drzwi przeciwpożarowe jako zamknięcie przeciwpożarowe muszą być wyposażone w urządzenie samozamykające, co jest jednoznaczne z tym, że drzwi po otwarciu zostają natychmiast przymknięte. W przypadku budynku Domu Pomocy Społecznej pożądane jest aby zaprojektowane drzwi pozostawały w pozycji otwartej i dopiero na wypadek pożaru zostaną przymknięte.

7 Zostanie to zrealizowane za pomocą instalacji trzymaczy elektromagnetycznych, które będą współpracować z indywidualną centralą sterowania zamykaniem drzwi. Przymknięcie drzwi będzie następowało automatycznie w skutek zwolnieniu trzymacza elekromagnetycznego po otrzymaniu sygnału z optycznych czujek dymu z systemu sygnalizacji pożaru. Możliwe jest również przymknięcie drzwi ręcznie za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego na chwytaku lub z centrali. W budynku Domu Pomocy Społecznej instalacja sterowania przymykaniem obejmie drzwi ppoż. znajdujące się na parterze i piętrze. W skład systemu będzie wchodzić: - centrala zamknięć ogniowych, - chwytaki elektromagnetyczne, Uwaga: Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2. Centrale zamknięć ogniowych BAZ 2 służą do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi w systemach oddymiania. Chwytaki utrzymują drzwi stanowiące zamknięcia ogniowe w pozycji otwartej umożliwiając przemieszczanie się osób i towarów. Zadziałanie automatycznej czujki pożarowej lub ręcznego przycisku zwalniającego powoduje odłączenie od chwytaka napięcia zasilającego magnes. Pod wpływem samozamykaczy drzwi przymykają się zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia na inne części budynku. Centrale zamknięć ogniowych BAZ 2 współpracują z systemem sygnalizacji pożaru. Sterowanie centralą zamknięć ogniowych BAZ 2 odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia. Podstawowym zasilaniem centrali zamknięć ogniowych BAZ 2 jest napięcie przemienne 230V 50Hz. Przewiduje się zastosowanie pięciu central BAZ 2 po jednej na każdej klatce schodowej. Centrala sterowania zamykaniem drzwi posiada certyfikat zgodności CNBOP Chwytaki elektromagnetyczne. Chwytaki elektromagnetyczne są urządzeniami służącymi do przytrzymywania drzwi przeciwpożarowych w położeniu otwartym. Chwytaki są podłączone do centralki sterowania drzwiami pożarowymi. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego centralki sterowania drzwiami pożarowym lub ręcznego przycisku odłącza prąd doprowadzany do elektromagnesów. Odłączenie zasilania powoduje zwolnienie chwytaka i przymknięcie drzwi za pomocą samozamykacza. W budynku Domu Pomocy Społecznej proponuje się zastosowanie elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych przy drzwiach prowadzących z parteru i piętra na klatkę schodową. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy. W przypadku wyzwolenia centrali za pomocą sygnału z centrali FC 330A lub ręcznego uruchomienia przycisku wyzwalającego następuje przełączenie urządzeń w stan alarmu, co powoduje zwolnienie elektromagnesów trzymających skrzydła drzwi pożarowych i przymknięcie drzwi przeciwpożarowych przez samozamykacze. W projekcje przewidziano chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GT-40R-18 wraz z przeciwpłytką (1 kpl./skrzydło drzwiowe) i w obudowie metalowej o długości 335 mm firmy GEZE Polska.

8 5.3. Instalacja systemu. Sterowanie centralami zamknięć ogniowych BAZ 2 odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 7 sterowanie centralką przymykaniem drzwi nr 1 zainstalowanej na piętrze w klatce schodowej nr 2, Centralki zamknięć ogniowych BAZ 2 należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek będzie napięcie230v 50Hz. Centralki sterowania zamykaniem drzwi należy podłączyć do najbliższej rozdzielni niskiego napięcia. Podłączenie wykonać kablem YDY 3x1,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE DRZWI PPOŻ". Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do każdej centralki zamknięć ogniowych BAZ 2 wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0. Linie od chwytaków elektromagnetycznych do centralek zamknięć ogniowych BAZ 2 należy wykonać przewodem HTKSH 1x2x 1,4. Wszystkie linie prowadzić w listwach kablowych. Przyciski przerywania, chwytaki elektromagnetyczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej. 6. WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH DLA SYSTEMU ODDYMIANIA. Projektuje się wykonanie zabudowy klatek schodowych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych z wymianą drzwi ewakuacyjnych wyjściowych z budynku, drzwi oddzielenia korytarzy dymoszczelnch. Zabudowa polega na odpowiednim oddzieleniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych. W tym celu projektuje się : Drzwi na holu windy z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposażyć w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poszczególne poziomy (2szt.) wykonać z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposażyć w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz. Pozostałe drzwi wewnętrzne na klatkach schodowych i do pomieszczeń użytkowych jako stalowe w klasie odporności ogniowej EI30. Jedne drzwi przenieść z klatki schodowej nr 1. W miejsce zdmontowanych drzwi wstawić drzwi z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe, drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz.

9 Drzwi wyjściowe aluminiowe bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 60PT przeszklone szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym U=1,1. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi wyjściowe wewnętrzne do wiatrołapu aluminiowe bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 50PT przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi oddzielenia korytarzy dymoszczelne bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 50PT przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. 7. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. W związku z zainstalowaniem w budynku Domu Pomocy Społecznej systemów: - oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - sterowanie centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych, zachodzi konieczność współpracy wszystkich systemów w przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym, projektuje się sterowanie: - centralek oddymiania i przewietrzania klatek schodowych RZN4408K, - centralek zamknięć ogniowych BAZ 2 za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A służy do: - wielostanowego adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru Synova FC 330A lub FC 700A. Instalowany w pętli, wyposażony w przekaźnikowe wyjście oraz nadzorowane wejście, które może być sterowane przekaźnikiem NO, - zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacją, klimatyzacją, windami itp., przekazywania sygnałów do central urządzeń gaszących i oddymiających, odbierania sygnałów potwierdzeń, a także sterowania różnymi urządzeniami po otrzymaniu sygnału z innych urządzeń, - stosowania zarówno w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach, - moduł można wykorzystać częściowo - jako wejście lub wyjście. Moduł ABI322A łączy się z linią (pętlą) detekcyjną systemu Synova FC 330A lub FC 700A analogicznie jak gniazda SO 320. Podobnie jak w przypadku gniazd SO 320 istotne jest zachowanie polaryzacji (rozróżnianie przewodów "+" i "-"). W module ABI 322A nie ma przełącznika adresowego. Centrala sama nada adres w czasie automatycznej konfiguracji. Nie są potrzebne żadne specjalne czynności w czasie uruchamiania modułu Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A.

10 Liniowe moduły wejścia/wyjścia w naszym projekcie przeznaczone są w przypadku powstania pożaru do: - sterowania centralkami oddymiania: - dla centrali nr 2 numer modułu 2 klatka schodowa nr 2, - sterowanie centralkami zamknięć ogniowych BAZ 2: - dla centrali nr 2 numer modułu 7 klatka schodowa nr 2, UWAGA. Wykonawca po zainstalowaniu modułów przeprowadzi konfigurację centrali sygnalizacji pożarowej. Wszystkie zmiany numeracji elementów liniowych przedstawi w dokumentacji powykonawczej. 9. NORMY I DOKUMENTY UWZGLĘDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU. 1. Ustawa z dnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80 poz. 563). 3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz.u.nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 5. PN-B Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. 6. Karty katalogowe SYNOVA FC 330A firmy SIEMENS. 7. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali FC 330A. 8. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali zamknięć ogniowych BAZ Dokumentacja techniczno ruchowa centrali oddymiania RZN 4408-K 10. Dokumentacja techniczno ruchowa elementów liniowych wydana przez producenta. 10. INSTRUKCJE, KSEROKOPIE ATESTÓW ( ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W SYSTEMACH OCHRONY PPOŻ.) URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH W PT. 1. Certyfikat zgodności nr 2410/2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 2. Aprobata techniczna CNBOP AT /2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 3. Certyfikat zgodności nr 2468/2007 ręczny przycisk oddymiania RT Aprobata techniczna CNBOP AT /2008 ręczny przycisk oddymiania RT Certyfikat zgodności nr 2546/2007 Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2 6. Aprobata techniczna nr AT /2007 Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2 7. Certyfikat zgodności nr 2392/2007 moduł wejścia/wyjścia DC 1136-AA (ABI 322A). 8. Certyfikat zgodności nr 2400/2007 elektryczne siłowniki zębatkowe typu ZAxx. 9. Certyfikat zgodności nr 1981/20063 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 10. Deklaracja zgodności 013/2008 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 11. Deklaracja zgodności WE Nr 013 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw.

11 12. Aprobata techniczna CNBOP AT-0017/2005 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 13. Certyfikat zgodności nr 2173/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 14. Deklaracja zgodności 008/2008 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 15. Deklaracja zgodności WE Nr 8 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 16. Aprobata techniczna CNBOP AT-0057/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 17. Certyfikat zgodności nr 2223/2006 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 18. Deklaracja zgodności 023/2008 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 19. Deklaracja zgodności WE Nr 23 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 20. Aprobata techniczna CNBOP AT-0002/2005 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 21. Deklaracja zgodności WE nr TF3/WE/0031 kable YDY. 22. Deklaracja zgodności WE nr 13/ bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. 23. Orzeczenie CNBOP nr 022/BA/2003 puszki instalacyjne PIP. 24. Certyfikat zgodności Nr ITB-0720/W klapy dymowe DYMKLAP. 25. Aprobata techniczna ITB AT /2006 klapy dymowe DYMKLAP. 26. Krajowa deklaracja zgodności nr 12/2009 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 27. Krajowa deklaracja zgodności nr 13/2009 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 28. Aprobata techniczna ITB AT /2008 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 29. Certyfikat zgodności nr P41/272/2008/2984/Z1 - drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 30. Certyfikat zgodności nr P41/273/2008/2985/Z1 - drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 31. Krajowa deklaracja zgodności nr 1/PP/09 drzwi stalowe PADILLA. 32. Atest higieniczny HK/B/1101/01/2009 drzwi stalowe przeciwpożarowe 11. TABELE I RYSUNKI. 1. Rysunek nr 1 Plan ogólny piwnica rozmieszczenie urządzeń. 2. Rysunek nr 2 Plan ogólny parter rozmieszczenie urządzeń. 3. Rysunek nr 3 Plan ogólny I piętro rozmieszczenie urządzeń. 4. Rysunek nr 4 Schemat instalacji oddymiania i przewietrzania klatka schodowa nr Rysunek nr 5 Schemat instalacji sterowania drzwiami pożarowymi klatka schodowa nr 2.

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo