PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna Suwałki Projektant: mgr inż. Adam Sadowski Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 Opracował: mgr inż. Paweł Kmiecik Data opracowania: wrzesień, 2013r.

2 SPIS TREŚCI Część ogólna... 3 Podstawa opracowania... 3 System oddymiania klatek schodowych... 3 Opis techniczny instalacji oddymiania... 3 Wentylacja oddymiania... 4 Podłączenie do systemu SAP... 5 Zestawienie materiałowe... 5

3 CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. W skład projektowanych instalacji wchodzą: - instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji alarmu pożaru modernizacja części urządzeń, - oddymianie klatki schodowej. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Rzuty architektury projektowanej części Szpitala. 3. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U nr 89 poz. 414] 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U nr 109 poz. 719]. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U nr 75 poz. 690]. 6. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 7. Wytyczne Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i ITB. 8. Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń. SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Opracowanie zawiera projekt elektronicznego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA Instalacja oddymiania obejmuje jeden pionowy ciąg komunikacyjny tj: klatkę schodową zabezpieczającą prawidłową ewakuację z budynku. Na klatce schodowej stanowiącej wydzieloną strefę pożarową został zaprojektowany mechaniczny system oddymiania spełniający funkcję odprowadzania gorących i trujących gazów wytwarzanych w trakcie pożaru. Dokładne parametry i sposób montażu poszczególnych elementów składowych systemu oddymiania są przedmiotem niniejszego projektu. System oddymiania klatki schodowej będzie uruchamiany przez centralę pożarową za pomocą modułu we/wy umieszczonego na linii dozorowej w pobliżu centrali oddymiania. Moduł we/wy otrzymując z centrali pożarowej informację o alarmie pożarowym II stopnia spowoduje uruchomienie alarmu pożarowego w centrali oddymiania, a centrala oddymiania rozpocznie procedurę uruchomienia wentylatorów oddymiania i napowietrzania. Projektuje się na klatkach schodowych system wentylacji mechanicznej do odprowadzania dymu i ciepła w celu utworzenia warstwy wolnej od dymu, poprawiając tym samych warunki bezpiecznej ewakuacji. Zadaniem systemów wentylacji oddymiającej jest: utrzymanie dróg ewakuacyjnych i dojść w stanie niezadymionym; ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej poprzez stworzenie warstwy wolnej od dymu; opóźnienia pełnego rozwoju pożaru. str. 3

4 Projektowana instalacja oddymiania klatki schodowej oparta jest na centralce oddymiania typu AFG przeznaczonej do instalacji oddymiania z wykorzystaniem wentylatorów. Projektuje się instalację oddymiającą z wykorzystaniem urządzeń posiadających certyfikaty CNBOP/CPD. System obsługujący oddymianie klatki schodowej składa się z centralki oddymiania, wentylatora oddymiania, wentylatora napowietrzania oraz przycisków oddymiania i przewietrzania. Centralka może być uruchamiana ręcznie z przycisków instalowanych na klatce schodowej na każdej kondygnacji lub wysterowana automatycznie sygnałem alarmowym z modułu we/wy systemu pożarowego lub z czujek dymu systemu SAP zlokalizowanych na każdej kondygnacji klatki schodowej. Czujki te są podłączone do systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. W zależności od zaprojektowanego systemu i urządzenia wentylacyjnego w systemie kontroli dymu i ciepła mogą być zastosowane wentylatory oddymiające lub klapy dymowe. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i techniczne, projektuje się zastosowanie wentylatora oddymiającego instalowanego w elewacji. Działanie wentylacji oddymiającej wymuszonej zależy od temperatury dymu, rozmiarów, liczby i lokalizacji otworów wyrzutowych, wpływu wiatru, rozmiarów geometrii i lokalizacji otworów wlotowych powietrza kompensacyjnego oraz warunków działania systemu. Zgodnie z PN zaleca się, aby wentylacja oddymiająca mechaniczna i grawitacyjna nie była stosowana do usuwania dymu i gorących gazów z tego samego zbiornika dymu. Wentylator oddymiający klatki schodowej wysterowany będzie automatycznie poprzez optyczne czujki dymu, które mogą uruchomić sygnał alarmowy w systemie wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz ręcznie z przycisków oddymiania. System wentylacji mechanicznej oddymiania sterowany będzie sygnałem alarmu pożarowego z centrali oddymiania. WENTYLACJA ODDYMIANIA Instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację. Zatem system wentylacji oddymiającej mechanicznej powinien gwarantować strefę czystego powietrza na wysokość 1,8-2m, widzialność na przestrzeni do 10m oraz temperaturę powietrza do 60 o C. Zgodnie z zasadami ochrony p.poż. (wyjście do innej strefy pożarowej czyli do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o odporności ogniowej, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu), do wyciągu powietrza przewiduje się wentylator wywiewny przeznaczony do pracy przez 2h w temperaturze +400 o C tj. wentylator sklasyfikowany jako F , zlokalizowany w ścianie klatki schodowej zgodnie z rzutami kondygnacji. Do nawiewu powietrza przyjęto wentylator nawiewający powietrze na klatkę schodową. Wlot powietrza kompensacyjnego należy zlokalizować w ścianie zewnętrznej budynku poniżej wysokości projektowanego poziomu granicy warstwy dymu. Wlot (wentylator napowietrzania sterowany sygnałem systemu oddymiania) powinien otwierać się automatycznie po wykryciu pożaru. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego: Kubatura maks. klatki schodowej: V k =307m 3 kubatura klatki schodowej razem z wiatrołapem n=10 w/h V w = 3070 m 3 /h Dobór urządzeń: Dla wyciągu powietrza dobrano wentylator kanałowy: Typ THGT/ /0,55 Wydajność pracy 3161 m3/h; Obroty 1470 obr/min; Pobór mocy 0,228 kw; Masa 45,5 kg Producent VENTURE INDUSTRIES str. 4

5 Wyposażenie: żaluzja zewnętrzna PER-EX-400; osłona wlotu DEF.ASP.THGT-400 DEF.DES.THGT-400 osłona wylotu Stopy montażowe PIE SOP.THGT-400 Wentylator napowietrzający powinien zapewnić co najmniej 10% większą wydajność niż wentylator oddymiający, w związku z tym przyjęto do nawiewu powietrza wentylator kanałowy: Typ TGT/ /0,25 Wydajność pracy 3114*10% = 3477 m3/h; Obroty 1440 obr/min; Pobór mocy 0,279 kw; Masa 39,1 kg Producent VENTURE INDUSTRIES Wyposażenie: Króciec przyłączeniowy ARO BRIDA THGT-400 Klapa zwrotna RSK-400 Czerpnia dachowa CD-C2-400 Złącze elastyczne ACOPEL F /160 Zasilanie wentylatorów prowadzić przewodami ognioodpornymi sprzed głównego wyłącznika pożarowego obiektu przewodem ognioodpornym typu HDGs 3x2,5mm 2. PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU SAP Projektowany system oddymiania klatki schodowej zostanie podłączony do funkcjonującego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, który będzie systemem nadrzędnym. Zostanie to zrealizowane z wykorzystaniem modułu kontrolno-sterującego we/wy FDCIO222. Umożliwi on przekazanie sygnału alarmowego do systemu oddymiania, który rozpocznie procedurę oddymiania klatki schodowej. Zostanie on zainstalowany na pętli dozorowej systemu SAP. Podłączenie modułu z centralą oddymiania należy wykonać przewodem HTKSH PH90 2x2x1mm na uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem. Wyjście nr 2 modułu FDCIO222 należy podłączyć w maszynowni windy do wejścia alarmowego i oprogramować je tak, aby winda po otrzymaniu z centrali SAP sygnału alarmu pożarowego zjechała na parter i pozostała tam w pozycji otwartej. Na klatce schodowej należy również zainstalować czujki optyczne dymu OP720 oraz ręczne ostrzegacze pożarowe przed wejściem do klatki schodowej. Stare czujki oraz przyciski należy zdemontować i przekazać do utylizacji. System wykrywania i sygnalizacji alarmu pożaru funkcjonujący w szpitalu jest w trakcie modernizacji i rozbudowy, w związku z tym prace należy prowadzić w porozumieniu z konserwatorem systemu oraz wykonawcą prac modernizacyjnych. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 1. Lp. Opis urządzenia Ilość AFG-2004/8A 1L1G-WEN centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SAP, obudowa stalowa, sterowanie stycznikiem wentylatora 24VDC kpl Ręczny przycisk oddymiania RPO-1 szt Akumulator 2,2Ah/12V szt Wentylator napowietrzania TGT/ /-0,25 szt. 1 str. 5

6 5. Króciec przyłączeniowy ARO BRIDA THGT-400 szt Klapa zwrotna RSK-400 szt Czerpnia dachowa CD-C2-400 szt Złącze elastyczne ACOPEL F /160 szt Wentylator oddymiania THGT/ /-0,55 szt Stopy montażowe PIE SOP.THGT-400 szt DEF.DES.THGT-400 osłona wylotu szt Osłona wlotu DEF.ASP.THGT-400 szt Żaluzja zewnętrzna PER-EX-400 szt Przewód HDGs 3x2,5mm 2 zasilanie wentylatorów mb wg kosztorysu 15. Przewód HTKSH PH90 2x2x1mm sterowanie oddymianiem z systemu SAP mb wg kosztorysu 16. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm pętla dozorowa systemu SAP mb wg kosztorysu str. 6

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo