PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJET Jerzy Toczyński RADOMSKO ul. WRÓBLEWSKIEGO 1 tel PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W DOBRYSZYCACH ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna, Dobryszyce, dz. nr ew. 221/9 INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Szkolna, Dobryszyce. PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. Jerzy Toczyński NR UPR: UAN.V.8388/105/90 LIPIEC 2017

2 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania.. Charakterystyka obiektu. 5. Instalacja systemu oddymiania Centrala oddymiania Obliczenia dla systemu oddymiania klatki schodowej Instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowej. 5.. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu Montaż urządzeń i instalacji przewodowych. 6. Wykonawstwo i odbiór robót instalacji oddymiania Wykonawstwo robót Odbiór robót Uwagi końcowe. 7. Wykaz ważniejszych materiałów. 8. Rys. E-1 Instalacja oddymiania klatki schodowej Plan sytuacyjny. 9. Rys. E-2 Instalacja oddymiania klatki schodowej Rzut klatki schodowej parter. 10. Rys. E-3 Instalacja oddymiania klatki schodowej Rzut klatki schodowej piętro. 11. Rys. E- Instalacja oddymiania klatki schodowej Schemat połączeń urządzeń

3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatki schodowej budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta ul. Szkolna, dz. nr ew. 221/9. 2. Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy, w tym m.in.: Ustawa z dnia 2 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 17 poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 199 r. Prawo Budowlane (t,j, Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 13 poz. 1002), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 200 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 200 r. Nr 198 poz. 201), PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 6036 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., Norma PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania, Norma SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 3. Zakres opracowania. Projekt obejmuje wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego do usuwania dymu i ciepła z klatki schodowej budynku Internatu Zespołu Szkół CKR w Dobryszycach. 3

4 . Charakterystyka obiektu. Internat Zespołu Szkół CKR w Dobryszycach składa się z dwóch budynków dwukondygnacyjnych (parter i piętro) połączonych łącznikiem parterowym. W obu budynkach znajdują się klatki schodowe. Klatka w głównym budynku posiada instalację oddymiania z centralą D+H. Projekt dotyczy oddymiania klatki schodowej w drugim budynku, wskazanej na planie sytuacyjnym. 5. Instalacja systemu oddymiania. Wykrywanie zadymienia będzie realizowane za pomocą optycznej czujki dymu umieszczonej na piętrze klatki schodowej. Uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej nastąpi w następujących przypadkach: wykrycie dymu w klatce schodowej przez znajdującą się w niej czujkę dymu, która spowoduje wysłanie sygnału do centrali oddymiania, wciśnięcie jednego z przycisków oddymiania będących elementami projektowanego systemu oddymiania. W wyniku zaistnienia jednego z wymienionych powyżej przypadków nastąpi uruchomienie napędów otwierających klapę oddymiającą i okna napowietrzające. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu techniki Budowlanej Centrala oddymiania. Projektuje się centralę sterującą systemem oddymiania klatki schodowej typu RZN-08-K. Centrala zlokalizowana zostanie na ścianie klatki schodowej na piętrze. Zasilanie centrali będzie realizowane z rozdzielnicy RG przewodem HDGs 3x2,5 mm 2 poprzez zabezpieczenia S301 C10, sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu Obliczenia dla systemu oddymiania klatki schodowej. Powierzchnia oddymiania i napowietrzania. Powierzchnia klatki schodowej część z parteru na piętro - 20,1 m 2 Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5% powierzchni klatki schodowej): - 1,01 m 2 Przyjęto klapę oddymiającą: x1200mm Powierzchnia czynna oddymiania: - 1,01 m 2 Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3xA g =1,3x1, - 1,87 m 2

5 5.3. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowej. Do oddymiania projektuje się poliwęglanową klapę dymową z owiewkami TPC 120x120/50, zamontowaną w stropodachu klatki schodowej na piętrze, w miejscu powiększonego otworu po włazie na dach. Do otwierania klapy oddymiającej projektuje się siłownik elektryczny ZA 155/1000-BSY+HS Set (zestaw dwóch napędów 2VDC/2x1500N/1000mm/5A). Do napowietrzania zastosować należy okna rozwierane dolnego pasa okien na półpiętrze klaki schodowej (3 okna o wymiarach 1,17x0,7 m o powierzchni wspólnej w świetle ościeżnicy 2,5 m 2. Do napędu okien napowietrzających zastosowane zostaną napędy łańcuchowe KA 3/600 PLP, po jednym dla każdego okna. 5.. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu. W wyniku zadziałania systemu oddymiania, na skutek sygnału pochodzącego z czujki dymu lub jednego z przycisków oddymiania nastąpi jednoczesne: otwarcie klapy oddymiającej klatki schodowej wskutek podania napięcia na jej siłownik, otwarcie okien napowietrzających wskutek podania napięcia na ich siłowniki Montaż urządzeń i instalacji przewodowych. Przy wykonawstwie instalacji oddymiania należy przestrzegać postanowień norm obowiązujących, a także wymagań obowiązujących przepisów. Instalację systemu oddymiania wykonać: 1) zasilanie centrali oddymiania przewodem HDGs 3x2,5 mm 2, 2) zasilanie napędów klapy oddymiającej i okien napowietrzających przewodami HDGs 3x2,5 mm 2, 3) połączenie pomiędzy centralą oddymiania a czujką dymu przewodem YnTKSYekw. 2x0,8 mm 2, ) połączenie pomiędzy przyciskami oddymiania a centralą oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8 mm 2. Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi można prowadzić pod tynkiem na uchwytach do przewodów ognioodpornych np. typ 1015, mocowanych do podłoża kołkami metalowymi do przewodów ognioodpornych. Zarówno obejmy, jak i kołki muszą posiadać odporność ogniową dostosowana do odporności ogniowej kabli. Uchwyty stosować co 30 cm. Zamocowane kable należy przykryć warstwą tynku min. 5 mm. Przewody między elementami nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. Pozostałe przewody prowadzić w rurach izolacyjnych pod tynkiem lub natynkowo w listwach instalacyjnych. Przewody prowadzone przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV (przepustach). Przejścia przewodów ognioodpornych należy uszczelniać odpowiednimi atestowanymi materiałami ognioodpornymi. Montaż elementów instalacji oddymiania należy wykonać w miejscach wskazanych na rysunkach. 5

6 6. Wykonawstwo i odbiór robót instalacji oddymiania Wykonawstwo robót. a) Instalację oddymiania wykonać zgodnie z koncepcją oraz uwagami w części opisowej. b) Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. c) Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na: wszystkie połączenia wykonać bardzo starannie poprzez skręcanie na zaciskach lub lutowanie, nie dokręcać nadmiernie śrub w zaciskach przyłączeniowych, zachować dopuszczalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami, zwracać uwagę na polaryzację (przewody nieoznaczone barwą kodową należy w sposób trwały znakować), w całej pętli musi być zachowana ciągłość ekranu włączając w to również wszystkie punkty połączeniowe i urządzenia. d) Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać sprawdzenia: materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, umocowania połączeń, właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii. e) Przed przekazaniem systemu użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdego elementu instalacji i sporządzić z niego protokół. f) Wszystkie czynności konserwacyjne przy urządzeniach należy wykonywać zgodnie z DTR producenta. g) Eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z DTR producenta oraz obowiązującymi przepisami. h) Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (książki), w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące systemu: regularne kontrole instalacji i urządzeń (konserwacja), dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji, i) Osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru zainstalowanego systemu oddymiania należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu, interpretacji przekazywanych informacji, alarmów oraz postępowania w wypadku zagrożenia pożarowego. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby przeszkolonej Odbiór robót. Przed przekazaniem systemu sygnalizacji pożaru do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy: 1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 2) dokumentację prawną montażu, tj. dziennik budowy, protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia, 6

7 protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń. Odbioru dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Użytkownika, kierownik budowy Wykonawcy, specjalista ochrony przeciwpożarowej, inspektor nadzoru inwestorskiego, konserwator instalacji. Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do którego jest podłączony. sprawdzenie, czy w przypadku przewodów o odporności ogniowej zostały zastosowane odpowiednie mocowania (uchwyt metalowy, kołek metalowy/gwóźdź o odpowiadającej przewodowi odporności ogniowej potwierdzonej certyfikatem lub świadectwem dopuszczenia). sprawdzenie, czy w przypadku łączenia przewodów o odporności ogniowej puszki rozgałęźne mają odpowiednią odporność ogniową Uwagi końcowe. Należy przerobić kratę osłaniającą dolny rząd okien na półpiętrze w ten sposób aby okna mogły być swobodnie otwierane przez siłowniki. Należy zlikwidować luksfery nad drzwiami w klatce schodowej na piętrze i w ich miejsce wykonać ścianę o odporności ogniowej EI30. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń oddymiania należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania powinien mieć zapewnioną fachową obsługę. Obsługa powinna być wykowywana w następujących czasookresach: 7

8 Obsługa codzienna: sprawdzenie prawidłowości wskazań centrali oddymiania. Obsługa półroczna: sprawdzenie prawidłowości działania układu i elementów sterowniczych, czyszczenie elementów wykazujących stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów. 7. Wykaz ważniejszych materiałów. L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Centrala oddymiania RZN 08-K + GEH-KST szt. 1 2 Akumulator AKKU Typ 3A szt. 2 3 Klapa oddymiająca 120x120/50 z owiewką szt. 2 Napęd zębatkowy ZA 155/1000-BSY+HS Set szt. 1 5 Czujka optyczna dymu OSD 23 szt. 1 6 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 5 szt. 2 7 Napęd łańcuchowy KA 3/600 PLP Kpl. 3 8 KA-BS06-VFI zestaw konsol RE-KA do montażu na zewnątrz szt. 3 9 Przycisk przewietrzania LT-3W szt Przewód HDGs 3x2,5 mm 2 m Przewód YnTKSY 2x2x0,8 mm 2 m 2 12 Przewód HTKSH 3x1 mm 2 m 30 UWAGA: Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie należy pisemnie zgłosić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. 8