INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA"

Transkrypt

1 data. Lipiec /2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE KRAKÓW nazwa opracowania INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA branża elektryka faza Projekt wykonawczy funkcja imię, nazwisko data podpis projektant inz. Jacek Socha Upr Bud. BPPA i NB Nr 79/82 Lipiec 2012.

2 WYKAZ ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYKAZ ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I WPIS DO MIIB AUTORA 4. OPIS TECHNICZNY 5. RYSUNKI WYKAZ RYSUNKÓW 1. PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K1 RZUT PRZYZIEMIA rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K1 RZUT PARTERU rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K1 RZUT I PIĘTRO rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K1 RZUT II PIĘTRO rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K3 RZUT PRZYZIEMIA rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K3 RZUT PARTERU rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K3 RZUT I PIĘTRO rys nr PLAN INSTALACJI KLATKA SCHODOWA K3 RZUT II PIĘTRO rys nr SCHEMAT ZASILANIA CENTRAL ODDYMIANIA rys nr SCHEMAT BLOKOWY PODŁĄCZENIA APARATÓW DO CENTRAL ODDYMIANIA rys nr SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZENIA APARATÓW DO CENTRALI ODDYMIANIA rys nr 11 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 2/7

3 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie centralki w energię elektryczną Zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe Zabudowa wyłączników na tablicy głównej Centrale oddymiające Aparatura sygnałowo alarmowa Czujki dymu Przyciski oddymiania Siłowniki okien Elektrotrzymacze zamknięć oddzieleń pożarowych Centrale zamknięć ogniowych w miejscu wykonania oddzieleń pożarowych Instalacja Ochrona przepięciowa Ochrona przeciwporażeniowa Badania odbiorowe i okresowe Eksploatacja i konserwacja UWAGI OGÓLNE... 7 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 3/7

4 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacja oddymiania klatek schodowych w Gimnazjum nr 41 Kraków oś Jagiellońskie 14 - zabudowa klap i central oddymiania, dla realizacji oddymiania dróg ewakuacyjnych w obiekcie. Jako klapy oddymiające i napowietrzające wykorzystano okna klatek schodowych otwierane z pomocą siłowników / napędów/ łańcuchowych. Dodatkowo ujęto również zamykanie drzwi wejściowych na klatki schodowe stanowiące oddzielenie pożarowe klatek schodowych od korytarzy /komunikacji/ na poszczególnych piętrach Zakres opracowania Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem: Zabudowę 2 szt. central oddymiających klatki schodowe z funkcją przewietrzania, Instalację aparatów sygnałowo alarmowych : czujki. i przyciski oddymiania Instalację aparatury wykonawczej : siłowniki okien Zasilanie instalacji energią elektryczną 1.3. Podstawa opracowania Podstawę do opracowania projektu stanowią: opinia rzeczoznawcy do spraw p. poż. inwentaryzacja i wizja lokalna w obiekcie aktualnie obowiązujące przepisy, rozporządzenia i normy Zasilanie centralki w energię elektryczną Dla zasilania projektowanej instalacji przewidziano wydzielone obwody z tablicy głównej / z przed wyłącznika pożarowego obiektu / zabezpieczone samoczynnymi wyłącznikami instalacyjnymi oddzielnymi dla każdej z central. Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne Napięcie zasilania Un=230V, 50Hz Moc pobierana Pp= 2 x 120VA Zasilanie podstawowe Miejsce przyłączenia stanowią zaciski samoczynnych wyłączników instalacyjnych w tablicy głównej budynku zgodnie z rys nr Zasilanie rezerwowe Zasilanie rezerwowe stanowi wewnętrzny zasilacz akumulatorowy z czasem podtrzymania 72 godziny, co stanowi 150% rezerwę w stosunku do maksymalnej przerwy w zasilaniu deklarowanej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej /TAURON/ ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 4/7

5 Zabudowa wyłączników na tablicy głównej Projektuje się montaż natablicowy obudowy modułowej S2 bez pokrywy dla napędów aparatów w której zostaną umieszczone samoczynne wyłączniki instalacyjne o charakterystyce C na prąd 10A Centrale oddymiające W projektowanej instalacji zastosowano centralkę typu RZN-4503-T produkcji firmy D+H. Centralka ta ma dodatkową funkcję przewietrzania. Centrala uzyskała certyfikat CNBOP i może być stosowana na terenie Polski. Podstawowe parametry centralki: Napięcie zasilania - Un=230V, 50Hz Moc pobierana - Pp=90VA Prąd wyjść - Io=3 A Napięcie obwodów wyjściowych - Uo=24 VDC Wyjścia dwa dowolnie programowalne styki bezpotencjałowe o obciążalności do 2A Stopień ochrony - IP30 Zabudowa przycisków przewietrzania - na obudowie centrali Zabudowa przycisków oddymianie i reset centrali - na obudowie centrali pod osłoną Centralka jest przystosowana do montażu natynkowego i tak należy ją zamontować Aparatura sygnałowo alarmowa Czujki dymu Zastosowano czujki dymu optyczno rozproszeniowe typu DOR /klasy 2 test TF3/ analogowe montowane w gnieździe. Czujki zostaną zamontowane nad każdym spocznikiem pomiędzy piętrami oraz w przyziemiu. Lokalizację czujek pokazano na planach instalacji - rys nr a sposób podłączenia na schematach rys nr Przyciski oddymiania Zastosowano dodatkowe / oprócz przycisków w centralach / przyciski oddymiania zamontowane przy wszystkich wejściach na klatki schodowe. Przewidziano przycisk oddymiania natynkowy wykonanie z przyciskiem za szybą i możliwością kasowania alarmu kluczem typ RT42 - ST. Szczegółowa lokalizacja przycisków została pokazana na planach instalacji - rys nr a sposób podłączenia na schematach rys nr Siłowniki okien Przewidziano montaż siłowników okiennych łańcuchowych otwierających jednio skrzydło okna. Zabudowa siłowników zostanie dokonana przez producenta stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji urządzenia i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 5/7

6 Przewidziano montaż jednego okna oddymiającego i jednego napowietrzającego na każdą z oddymianych klatek schodowych. Podłączenie siłowników pokazano na rys nr 10 i Elektrotrzymacze zamknięć oddzieleń pożarowych Przy każdych drzwiach oddzielenia pożarowego prowadzących na klatkę schodową przewidziano montaż chwytaków /elektrotrzymaczy/ blokujących drzwi w położeniu otwarte -. Alarm z centrali oddymiania ma spowodować zwolnienie blokady i zamknięcie drzwi przez samozamykacze. Samozamykacze winny być dostarczone łącznie z drzwiami. Certyfikat powinien obejmować drzwi łącznie z urządzeniem zamykającym. Zabudowa chwytaków zostanie dokonana przez producenta stolarki drzwiowej lub wykonawcę ścianek działowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji urządzenia i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania Centrale zamknięć ogniowych w miejscu wykonania oddzieleń pożarowych Przy każdych drzwiach oddzielenia pożarowego prowadzących na klatkę schodową przewidziano montaż chwytaków /elektrotrzymaczy/ blokujących drzwi w położeniu otwarte -. Alarm z centrali oddymiania ma spowodować zwolnienie blokady i zamknięcie drzwi przez samozamykacze. Ponieważ sumaryczna moc chwytaków /0,825A/ przekracza maksymalne obciążenie centrali oddymiającej / max 0,5A / zastosowano dodatkowe centrale zamknięć ogniowych typu BAZ 04-N produkcji D+H. Szczegółowa lokalizacja central została pokazana na planach instalacji - rys nr a sposób podłączenia na schematach rys nr Instalacja Instalację pokazano na planach instalacji rys nr Zostanie ona wykonana jako natynkową w kanałach instalacyjnych naściennych spełniających klasie odporności ogniowej takiej jak oprzewodowanie czyli E90. Użyte przewody muszą mieć izolację niepalną w klasie FE180/PH90 lub nierozprzestrzeniającą ognia. Instalację oddymiania należy prowadzić w odległości min 20 cm od pozostałych instalacji elektrycznych. Typy i rodzaje użytych przewodów podano na schematach instalacji rys nr 10 i 11. Szczegóły prowadzenia przewodów w razie potrzeby uzgodnić z projektantem systemu Ochrona przepięciowa Centrala oddymiania posiada wbudowane ochronniki i nie przewiduje się dodatkowej ochrony Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę w stanach normalnych / przed dotykiem bezpośrednim / zastosowano izolację oraz osłony i odstępy izolacyjne. Jako ochronę w stanach awaryjnych / przed dotykiem pośrednim / zaprojektowano: szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C-S. Skuteczność ochrowy wykonawca robót winien potwierdzić pomiarami i sporządzić odpowiednie dokumenty. ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 6/7

7 1.13. Badania odbiorowe i okresowe Badania odbiorowe i okresowe instalacji należy wykonywać zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi instalacji przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych. Każdorazowo badania te winny zostać udokumentowane wpisem do książki obiektu budowlanego Eksploatacja i konserwacja Eksploatację instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w szczegółowych kartach katalogowych i instrukcjach obsługi zainstalowanych urządzeń. Konserwację urządzeń zaleca się zlecić wyspecjalizowanej firmie która winna ją wykonywać zgodnie z dokumentacją fabryczną urządzeń oraz aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi instalacji przeciwpożarowych co każdorazowo winno zostać udokumentowane wpisem do książki obiektu budowlanego. Zaleca się aby konserwację i przeglądy systemu zlecić producentowi systemu. 2. UWAGI OGÓLNE Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Rysunki i opis uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. Kraków, Lipiec ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA 7/7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo