B U D O P L A N Sp.j Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) Tel. (024) NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738"

Transkrypt

1 B U D O P L A N Sp.j Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) Tel. (024) NIP: INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA: PROJEKTANT: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Płocku PŁOCK ul. PLAC DĄBROWSKIEGO 2 KOMPLEKS BUDYNKÓW PWSZ W PŁOCKU Dz. nr ew.: 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3, 1028/4, 1028/7, 1027/5 ANEKS NR 2 DO PROJEKTU ROZBUDOWA W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW PWSZ zgodnie z decyzją nr 1/PG/2006 PROJEKT WYKONAWCZY Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu i oddymianie ELEKTRYCZNA Imię i nazwisko nr uprawnień Podpis: mgr inż. Marian Malowaniec upr. nr 45/93 MAZ/IE/7250/01 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Flak ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Wg spisu treści DATA OPRACOWANIA: Marzec 2013r. Egz. 1. str. 1

2 Spis treści I. Dokumenty formalno-prawne Postanowienie Mazowieckiej Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej II. Opis techniczny Podstawa opracowania Zakres opracowania Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne Pożarowy wyłącznik prądu Oddymianie klatki schodowej Zestawienie materiałów do demontażu Zestawienie materiałów projektowanych Uwaga Część rysunkowa... 8 E-01 Rzut parteru oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu i oddymianie E-02 Rzut poziomu I oświetlenie awaryjne i oddymianie E-03 Rzut poziomu II oświetlenie awaryjne i oddymianie E-04 Schemat oddymiania str. 2

3 I. Dokumenty formalno-prawne. 1. Postanowienie Mazowieckiej Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. str. 3

4 str. 4

5 II. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. Postanowienie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595/207/12 z dnia r, Uzgodnienia międzybranżowe Wyznaczone drogi ewakuacyjne budynku Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy w kompleksie budynków PWSZ zgodnie z decyzją nr 1/PG/2006, Wizja lokalna na obiekcie Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej części kompleksu budynków Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku Obowiązujące przepisy i normy w tym PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002. Poz. 690, z późniejszymi zmianami 181) 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz wyłączenie pożarowej obiektu. Dokumentacja obejmuje: Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Odymianie klatki schodowej 2.1. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. W oparciu o Postanowienie Mazowieckiej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia r. wraz z Ekspertyzą Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Części Kompleksu Budynków Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz w oparciu o wymagania normy PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ujęte w Projekcie rozbudowy w kompleksie budynków PWSZ zgodnie z decyzją nr 1/PG/2006 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych należy skorygować i wykonać zgodnie z niniejszym projektem. W celu zapewnienia wymaganego normą natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej oprawy podstawowe zostały wyposażone w moduł awaryjny podtrzymujący oświetlenie od zaniku napięcia przez minimum 1h. Załączenie oświetlenia awaryjnego następuje z chwilą zaniku napięcia sieciowego. Oprawy wyposażone w moduł zasilanie awaryjnego zostały zaznaczone na rysunkach symbolem AW. W obiekcie na drogach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy kierunkowe wyposażone w moduł zasilania awaryjnego. W budynku zostały zaprojektowane dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego typu LED POINT produkcji Es System oraz oprawy kierunkowe Monitor produkcji Es System. Ze względu na to, że część dróg ewakuacyjnych została wyznaczona w starej części budynku zastały doprojektowane tam oprawy oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego. Zasilanie tych opraw należy wykonać z istniejących obwodów oświetleniowych z przed wyłączników oświetleniowych. str. 5

6 Rozmieszczenie poszczególnych opraw zostało pokazane na planach instalacyjnych. Projektowane oświetlenie spełnia następujące wymagania: - czas pracy lamp minimum 1godz., - Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s, - natężenie E min 1 Lx (w osi drogi), - Poziom natężenia oświetlenia w miejscach zainstalowania urządzeń pożarowych jak hydranty, przyciski ROP itp. min. 5 lx, - Natężenie oświetlenia na drogach dojścia do dróg ewakuacyjnych minimum 0,5lx. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oznaczyć należy żółtym paskiem o szer. 2cm. Dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego niewystępujące w poprzednim projekcie należy zasilić przewodem YDYp3x1,5mm² p/t z najbliższego punktu rozdzielczego (puszka, oprawa awaryjna itp.) z zachowaniem ciągłości zasilania opraw awaryjnych. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne pracuje na ciemno. Do przebudowanego oświetlenia awaryjnego wg niniejszego projektu należy wykorzystać oprawy istniejące oraz oprawy nowe wg wykazu. Wszystkie oprawy awaryjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenie CNOBP w Józefowie (k. Warszawy). Po wykonaniu oświetlenia należy wykonać pomiary oświetlenia awaryjnego oraz sporządzić protokół z działania tego oświetlenia Pożarowy wyłącznik prądu. Obecnie w obiekcie zainstalowane są dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu, jeden do wyłączenia zasilania podstawowego obiektu, drugi zaś do wyłączenia zasilania gwarantowanego (UPS). Istniejące przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane są przy wejściu głównym w pobliżu portierni. Istniejące przyciski należy zdemontować i zastąpić je jednym przeciwpożarowym wyłącznikiem pożarowym wyposażonym w dwa styki, po wciśnięciu którego nastąpi odłączenie zasilania podstawowego i gwarantowanego (UPS). Projektowany przycisk należy zlokalizować w miejscu zdemontowanych przycisków pożarowych przy wejściu głównym do obiektu. Po zamontowaniu przycisku pożarowego należy dokonać sprawdzenia jego działania, z którego należy sporządzić protokół. Zamontowany przycisk pożarowy powinien posiadać certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNOBP w Józefowie (k. Warszawy) Oddymianie klatki schodowej. Obecnie w obiekcie na klatce schodowej istnieje system oddymiania składający się z klapy dymowej zlokalizowanej na dachu klatki schodowe, która jest wyposażona w siłownik elektryczny o obciążalności 4A centrali oddymiającej MCR (sterownik) zlokalizowanej na drugim piętrze klatki schodowej czterech przycisków ręcznego oddymiania (RPO) klapy dymowej zlokalizowane: o w pomieszczeniu portierni na parterze (1 szt.) o na każdym poziomie klatki schodowej (3 szt.) przycisku przewietrzania zlokalizowanego w pomieszczeniu portierni na parterze czujki dymu zlokalizowanej na drugim piętrze klatki schodowej str. 6

7 Istniejąca centrala oddymiająca zasilana jest przewodem HLGS 3x1,5mm² z przed wyłącznika głównego tablicy głównej. W celu spełnienia warunków oddymiania system ten należy rozbudować o siłownik drzwiowy RWA K600 GEZE umożliwiający otwarcie drzwi i elektrozaczep 24VDC NC w celu napowietrzenia klatki schodowej. Urządzenia te należy zamontować w drzwiach wyjściowych z klatki schodowej na zewnątrz. Zasilanie w/w urządzeń należy wykonać z istniejącej centrali oddymiającej kablem HLGs3x2,5mm² wg schematu. Po wciśnięciu któregokolwiek przycisku ROP następuje jednoczesne otwarcie kalpy dymowej i drzwi napowietrzających (zwolnienie elektrozaczepu i zadziałanie siłownika w drzwiach napowietrzających). 3. Zestawienie materiałów do demontażu. Lp. Nazwa Ilość 1 Oprawa ewakuacyjne 3 kpl. 2 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 2 kpl. Zdemontowane oprawy ewakuacyjne należy wykorzystać 4. Zestawienie materiałów projektowanych. Lp. Nazwa Ilość 1 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (dwustykowy) 1 kpl. 2 Oprawa Monitor 1 produkcji Es System 16 kpl. 3 Oprawa Monitor 2 produkcji Es System 6 kpl. 4 Oprawa Monitor IP65 LED produkcji Es System 4 kpl. 5 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED Point produkcji Es System 4 kpl. 6 Siłownik drzwiowy RWA K600 GEZE 1 kpl. 7 Elektrozaczep 24VDC NC 1 kpl. 8 Przewód HLGs3x2,5mm² 25m 9 Przewód YDYp 3x1,5mm² 180m 9 Pozostałe materiały wg KNR lub KNNR - 5. Uwaga. Niniejsze opracowanie projektowe zastępuje Projekcie rozbudowy w kompleksie budynków PWSZ zgodnie z decyzją nr 1/PG/2006 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego, przycisku wyłączenia pożarowego (głównego wyłącznika prądu) oraz instalacji oddymiania. Oprawy awaryjne ewakuacyjne wyposażone w piktogram Wyjście ewakuacyjne należy lokalizować wyłącznie nad drzwiami ewakuacyjnymi wyjścia z budynku, pozostałe oprawy awaryjne ewakuacyjne muszą być wyposażone w piktogram z kierunkiem ewakuacji. Istniejące piktogramy dostosować do w/w wymogów. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania niepogorszonych parametrów i wymogów w zakresie świadectw dopuszczenia i certyfikatów. Miejsce podłączeń nowych opraw awaryjnych należy uzgodnić na bieżąco z projektantem instalacji elektrycznych. str. 7

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo