DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c Gdańsk, ul. Orzechowa 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt : BranŜa: Nazwa opracowania: Faza: Inwestor: Opracowanie: Budynek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot ul. Armii Krajowej 101 TELETECHNICZNA Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych Projekt wykonawczy Uniwersytet Gdański Gdańsk ul. BaŜyńskiego 1 Biuro Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c. ul. Orzechowa Gdańsk Oświadczenie: Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, poŝniejszymi zmanami) oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT Kamil Konop OPRACOWAŁ Marcin Gawecki G D AŃSK L I P I E C

2 Spis treści: 1.0. Przedmiot opracowania Podstawy rzeczowe opracowania Podstawy formalne opracowania Zakres opracowania Centrala oddymiania Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Drzwi dopływu powietrza kompensacyjnego Obliczenia dla systemu sterowania dymem w klatkach 8 schodowych budynku 6.3. Instalacja zwór elektromagnetycznych Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu MontaŜ urządzeń i instalacji przewodowych Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót Odbiór robót Uwagi końcowe Zestawienie urządzeń i materiałów Rysunki 14 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 2

3 1.0. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej Podstawy rzeczowe opracowania. Podstawami rzeczowymi opracowania są: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczające do uŝytkowania w ochronie przeciwpoŝarowej, lub certyfikaty zgodności zastosowanych urządzeń i wyposaŝenia; dokumentacja projektowa obejmująca rzuty kondygnacji z klatkami schodowymi, adaptowanymi przez autora projektu; ustalenia dotyczące klap oddymiania oraz drzwi dopływu powietrza kompensacyjnego; wizja lokalna terenu i budynku Podstawy formalne opracowania. Podstawami formalnymi niniejszego opracowania są : Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej /tekst jednolity Dz.U nr 147 poz.1229, zm nr 52 poz. 452, 2004 nr 96 poz.959, 2005 nr 100, poz.835 i treść zaktualizowana Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 2001 r., nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz i 1364, nr 169 poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz treść zaktualizowana Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 80 poz. 563/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŝących do ochrony przeciwpoŝarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. /Dz. U. Nr 55 poz.362 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej. / Dz. U. Nr 121 poz / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U nr 198 poz / UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 3

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U nr 92 poz. 881/ Normy i publikacje: PN - B : 2001 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania Publikacja : Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrona przed zadymianiem.wydanie pierwsze. Autor Marian Skaźnik. Wydane przez MERCOR sp z o.o.i EKO-POś sp.z o.o.2001r. Publikacja : Metody ograniczania zagroŝeń powodowanych przez dymy i gazy poŝarowe Wydanie pierwsze. Autor Marian Skaźnik. Wydane przez MERCOR sp z o.o. i EKO-POś Sp.z o.o.1999r Publikacja : Systemy oddymiania budynków WENTYLACJA autor :Bogdan Mizieliński Wydawnictwa Naukowo Techniczne 1999r BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji poŝarowej /CNBOPpoŜ/ - opracowanie mgr inŝ. Jerzy Ciszewski PN-E Polska Norma Systemy Sygnalizacji PoŜarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania, odbioru, uŝytkowania i konserwacji instalacji 4.0. Zakres opracowania. Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem: ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dymów i gazów poŝarowych w oparciu o ustalenia normy PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła-zasady projektowania ; zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych; Projekt zakłada uruchamianie instalacji odprowadzania gazów i dymów poŝarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu oddymiania do central oddymiania i napowietrzania typu RZN lub w sposób ręczny z przycisków oddymiania typu RT-42 zlokalizowanych na klatkach schodowych w miejscach pokazanych na rysunkach. UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 4

5 Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej. Wykaz certyfikatów/atestów przedstawiono w tablicy 1 LP WYSZCZEGÓLNIENIE SYMBOL ATEST CNBOP Aprobata ITB Tablica 1 DATA WAśNOŚCI 1 Klapa oddymiająca REWA DYMKLAP AT / Centrala sterowania oddymianiem RZN AT / Siłownik łańcuchowy ZA 2400/ Siłownik łańcuchowy DDS-50/ / Przycisk oddymiania RT-42 AT / Przewód bezhalogenowy HTKSH P / Przewód instalacji przeciwpoŝarowych YnTKSY 1981/ Przewód bezhalogenowy HDGsPH / UWAGA: 1. Konkretne typy urządzeń zostaną dobrane przez dostawcę wskazanego przez Inwestora, przy czym dla niniejszego opracowania przyjęto jako referencyjną aparaturę obiektową urządzenia podane w tablicy1. Zastrzega się, Ŝe parametry techniczne i funkcjonalność dobranych przez dostawcę urządzeń nie moŝe być niŝsza niŝ podana aparatura referencyjna, 5.0. Centrala oddymiania. Zaprojektowano centralę sterującą systemem oddymiania grawitacyjnego dedykowaną tj. z funkcją wykrywania poŝaru typu RZN-4404 i RZN-4408 firmy D+H GmbH. Przewidziano jedną centralę na kaŝdą klatkę schodową. Centrale oddymiania zlokalizowane zostaną na ścianie na najwyŝszej kondygnacji kaŝdej z klatek schodowych. Zasilanie central z rozdzielnicy elektrycznej poprzez zabezpieczenie S301B10 przewodem typu YDY 3x1,5mm Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych. Zaprojektowano klapy oddymiające: Klaka schodowa 1 - klapa oddymiająca z owiewkami i dodatkową dyszą kierującą REWA DYMKLAP 100x130 (siłownik ZA 101/1000) wypełnienie poliwęglanowa płyta dwukomorowa przezroczysta, powierzchnia czynna oddymiania A c =1,28 m 2 Klaka schodowa 2 - klapa oddymiająca z owiewkami i dodatkową dyszą kierującą REWA DYMKLAP 100x130 (siłownik ZA 101/1000) wypełnienie poliwęglanowa płyta dwukomorowa przezroczysta, powierzchnia czynna oddymiania A c =1,28 m 2 Klaka schodowa 3 - klapa oddymiająca REWA DYMKLAP 150x150 (zestaw siłowników ZA 101/1000BSY) wypełnienie poliwęglanowa płyta dwukomorowa przezroczysta, powierzchnia czynna oddymiania A c =1,69 m 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 5

6 Dopływ powietrza kompensacyjnego realizowany będzie poprzez drzwi wejściowe na parterze. Na kaŝdej klatce schodowej siłowniki klap oddymiających i drzwi dopływu powietrza kompensacyjnego zgrupowane zostały w 2 grupach. Przydział elementów do grup przedstawia tablica 2,3 i 4. Klatka 1 Nr Siłownik Siłownik Nazwa grupy grupy ZA-101/1000 DDS-50/500 POBÓR PRĄDU Tablica 2 01 KL. SCH. (drzwi wejściowe) - 1 1A 02 KL. SCH. (klapa) 1-1,2A R A Z E M 1 1 2,2A Klatka 2 Nr Siłownik Siłownik grupy Nazwa grupy ZA- 101/1000 DDS-50/500 POBÓR PRĄDU Tablica 3 01 KL. SCH. (drzwi wejściowe) - 1 1A 02 KL. SCH. (klapa) 1-1,2A R A Z E M 1 1 2,2A Tablica 4 Klatka 3 Nr Siłownik Siłownik grupy Nazwa grupy ZA- 101/1000BSY DDS-50/500 POBÓR PRĄDU KL. SCH. (drzwi wejściowe) - 2 2A 02 KL. SCH. (klapa) 2-2,4A R A Z E M 2 2 4,4A UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 6

7 6.1. Drzwi dopływu powietrza kompensacyjnego Dopływ powietrza kompensacyjnego realizowany jest poprzez drzwi wejściowe na parterze kaŝdej z klatek schodowych. W związku z powyŝszym projekt przewiduje wyposaŝenie drzwi w nw. elementy: Klatka I: Drzwi wejściowe: skrzydło czynne bez typowego zamka zatrzaskowego, samozamykacz na skrzydle czynnym i biernym, ościeŝnica dostosowana do montaŝu od wewnątrz siłownika drzwiowego typu DDS- 50/500, zamek typu rolkowego, zwora elektromagnetyczna typu FE321 na skrzydle czynnym i biernym. Klatka II: Drzwi ewakuacyjne: skrzydło czynne bez typowego zamka zatrzaskowego, samozamykacz, ościeŝnica dostosowana do montaŝu od wewnątrz siłownika drzwiowego typu DDS- 50/500, zamek typu rolkowego, zwora elektromagnetyczna typu FE321 na skrzydle czynnym. Klatka III: Drzwi ewakuacyjne: skrzydło czynne bez typowego zamka zatrzaskowego, samozamykacz na skrzydle czynnym i biernym, ościeŝnica dostosowana do montaŝu od wewnątrz siłownika drzwiowego typu DDS- 50/500, zamek typu rolkowego, zwora elektromagnetyczna typu FE321 na skrzydle czynnym i biernym. UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 7

8 6.2. Obliczenia dla systemu sterowania dymem w klatkach schodowych budynku. Powierzchnie oddymiania i napowietrzania: Klatka schodowa 1 Powierzchnia klatki schodowej 24,37 m 2. Wymagana powierzchnia czynna odymiania 1,21 m 2 (5% powierzchni klatki schodowej) Przyjęta klapa oddymiająca: x1300mm Powierzchnia czynna oddymiania klapy - 1,28m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,69 m 2 Powierzchnia geometryczna drzwi drzwi wejściowe (poz.00) mm x 2300mm Rzeczywista powierzchnia napowietrzania - 2,53 m 2 Klatka schodowa 2 Powierzchnia klatki schodowej 24,37 m 2. Wymagana powierzchnia czynna odymiania 1,21 m 2 Przyjęta klapa oddymiająca: (z owiewkamii dodatkową dyszą kierującą) x1300mm Powierzchnia czynna oddymiania klapy - 1,28m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,69 m 2 Powierzchnia geometryczna drzwi drzwi wejściowe (poz.00) - 850mm x 2000mm Rzeczywista powierzchnia napowietrzania - 1,70 m 2 Klatka schodowa 3 Powierzchnia klatki schodowej 33,06 m 2. Wymagana powierzchnia czynna odymiania 1,62 m 2 Przyjęta klapa oddymiająca: x1500mm UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 8

9 Powierzchnia czynna oddymiania klapy - 1,69m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 2,92 m 2 Powierzchnia geometryczna drzwi drzwi wejściowe (poz.00) mm x 2140mm Rzeczywista powierzchnia napowietrzania - 3,25 m 2 UWAGA: 1. Wszystkie powierzchnie czynne otworów obliczono zgodnie z PN-B Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Wielkość siły napędu klap oddymiających i drzwi napowietrzających: a/ drzwi napowietrzające Moment obrotowy otwarcia drzwi - 60Nm Siłownik dla drzwi napowietrzających powinien posiadać obliczeniowa siłę docisku nie mniejszą od: F=60Nm/0.33m = 180N Zastosowany siłownik łańcuchowy KA typu DDS50/500 o nominalnej sile docisku 500N i skoku 0,5m spełnia załoŝone wymagania. Siłownik montowany w naroŝu futryny pozwala na otwarcie drzwi o kąt ok. 90 o UWAGA: 1. Moment obrotowy otwarcia drzwi przyjęto przy załoŝeniu montaŝu samozamykacza typu ITS 96 GN DORMA, zgodnie z danymi producenta, 2. Obliczenia dotyczą jednego skrzydła drzwi. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych naleŝy zastosować dwa siłowniki KA typu DDS50/500. b/ klapy oddymiające Klatka schodowa 1 i 2 CięŜar połowy klapy CięŜar śniegu na połowie klapy Razem - 60kg - 35,75kg - 93,75kg Siłownik do jednej połowy klapy powinien posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą niŝ: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 9

10 F= 937,5N Zastosowano siłownik zębatkowy ZA typu 101/1000 o nominalnej sile docisku 1000N, który spełnia załoŝone wymagania. Klatka schodowa 3 CięŜar połowy klapy CięŜar śniegu na połowie klapy Razem - 114kg - 61,87kg - 175,87kg Siłownik do klapy powinien posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą niŝ: F= 1758,7N Zastosowano zestaw siłowników zębatkowych ZA typu 101/1000BSY o nominalnej sile docisku 2000N, które spełniają załoŝone wymagania Instalacja zwór elektromagnetycznych Z uwagi na konieczność zamykania napowietrzających drzwi wejściowych do budynku na noc, przewiduje się zainstalowanie zwór elektromagnetycznych na skrzydła czynne i bierne drzwi o sile przyciągania 300N. Obok kaŝdych drzwi zamontowane będą przyciski zwalniające umoŝliwiające otwarcie skrzydła czynnego i biernego drzwi przez osoby z wewnątrz. W przypadku skrzydeł czynnych drzwi, zamontowane będą przyciski przerywające bistabilne umoŝliwiające przerywanie napięcia dopływającego do zwór elektromagnetycznych w sposób trwały. Dzięki temu w ciągu dnia skrzydła czynne drzwi będą stale otwarte i domykane tylko siłą samozamykaczy. W nocy natomiast poprzez zmianę stanu połoŝenia przycisku skrzydło czynne będzie trwale zamknięte. Wszystkie zwory elektromagnetyczne zasilane będą z dedykowanego wyjścia central oddymiających i w przypadku alarmu poŝaru nastąpi automatyczne zwolnienie zwór w celu umoŝliwienia otwarcia drzwi przez siłowniki drzwiowe Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu Uruchamianie systemu oddymiania grawitacyjnego zrealizowane zostanie poprzez jednoczesne: otwarcie klapy oddymiającej w stropodachu klatki schodowej, otwarcie drzwi napowietrzających wejściowych nastąpi z chwilą wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez czujki dymu systemu sygnalizacji poŝaru lub w sposób ręczny po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku oddymiania, otwarcie drzwi napowietrzających wejściowych następować będzie poprzez zdjęcie zasilania ze zwór elektromagnetycznych z jednoczesnym podaniem zasilania na siłownik drzwiowy w skrzydle czynnym (i biernym na klatce 3), UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 10

11 UWAGA: W stanie dozoru projektowany system oddymiania grawitacyjnego umoŝliwia normalne zamykanie/otwieranie drzwi wejściowych z funkcją stałego ich zamknięcia na noc. Wszystkie drzwi otwierane będą tylko od wewnątrz przez przyciski zwalniające. Wszystkie drzwi wydzielające klatki schodowe naleŝy wyposaŝyć w samozamykacze, w tym równieŝ drzwi rozsuwane MontaŜ urządzeń i instalacji przewodowych. Przy wykonawstwie instalacji oddymiania naleŝy przestrzegać postanowień norm obowiązujących, a w szczególności normy BN-84/ , a takŝe wymagań obowiązujących przepisów. Instalację systemu sygnalizacyjnego wykonać: a/ przewodami typu HTKSHekw 3x2x0,8 linie przycisków oddymiania Instalację systemu oddymiania wykonać: a/ przewodami bezhalogenowymi typu HDGs 3x2,5 spełniającymi wymagania IEC zasilanie siłowników DDS50/500 i ZA101/1000: b/ przewodami typu YDY 3x1,5 zasilanie central RZN Instalację zasilającą zwory elektromagnetyczne wykonać: a/ przewodami typu LiYY 2x1mm 2 Instalację w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi moŝna prowadzić pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku min. 5 mm). W innym przypadku przewód typu HDGS i HTKSH naleŝy mocować do podłoŝa przy pomocy uchwytów ognioodpornych typu OBO Betermann MontaŜ elementów instalacji oddymiania i odcinania poŝaru - w miejscach wskazanych na rysunkach Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montaŝowych naleŝy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: przepisowa odległość instalacji i urządzeń systemu oddymiania od innych instalacji oznakowanie miejsc łączeń lub rozgałęzień. Przed uruchomieniem instalacji naleŝy wykonać badania polegające na wykonaniu: pomiarów rezystancji linii dozorowych; pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przez samoczynne wyłączanie central; UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 11

12 oraz sprawdzeniu materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami; wykonania poprawności połączeń; umocowania połączeń; właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii dozorowych; Uruchomienie systemu naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta Odbiór robót Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu oddymiania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa dokumentację prawną montaŝu tj. dziennik budowy protokoły pomiarów elektrycznych Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego przedstawiciel UŜytkownika kierownik robót Wykonawcy projektant specjalista ochrony przeciwpoŝarowej inspektor nadzoru inwestorskiego konserwator instalacji Uwagi końcowe Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń oddymiania naleŝy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania winien mieć zapewnianą fachowa obsługę. Obsługa winna być wykonywana w następujących czasookresach: Obsługa codzienna: sprawdzanie prawidłowości wskazań central oddymiania Obsługa kwartalna o sprawdzanie prawidłowości działania układów i elementów sterowniczych, czyszczenie elementów wykazujących stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 12

13 UWAGA: W ramach bieŝącej konserwacji instalacji oddymiającej przeszkolone osoby powinny, co najmniej raz w ciągu 10 dni przeprowadzać próbę załączania grawitacyjnego systemu oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego, a takŝe kaŝdorazowo, czynność tą odnotować w ksiąŝce instalacji. Obsługa kwartalna powinna być wykonywana przez osoby posiadające autoryzacje producenta urządzeń. W innym przypadku producent moŝe nie uznać zasadności naprawy gwarancyjnej Zestawienie urządzeń i materiałów I INSTALACJA ODDYMIANIA LP NAZWA URZĄDZENIA, MATERIAŁU JEDN ILOŚĆ UWAGI Klapa oddymiająca REWA DYMKLAP 100x130, z owiewkami i dodatkową dyszą kierującą, wypełnienie poliwęglanowa płyta dwukomorowa przezroczysta szt. 2 REWA Sp. z o.o. 2 Klapa oddymiająca REWA DYMKLAP 150x150, wypełnienie poliwęglanowa płyta dwukomorowa przezroczysta 3 Centralka oddymiania - typ RZN-4404-M w wyposaŝeniu: szt. 1 REWA Sp. z o.o. szt. 2 D+H GmbH - bateria akumulatorów 12VDC/3,4Ah 2 KOBE 4 Centralka oddymiania - typ RZN-4408-M w wyposaŝeniu: - bateria akumulatorów 12VDC/7,2Ah szt. 1 2 D+H GmbH KOBE 5 Zestaw siłowników zębatkowych - typ ZA-101/1000 BSY szt. 1 D+H GmbH 6 Siłownik zębatkowy - typ ZA-101/1000 szt. 2 D+H GmbH 7 Siłownik drzwiowy - typ DDS-50/500 szt. 4 D+H GmbH 8 Przycisk oddymiania typ RT42 szt. 7 D+H GmbH 9 Optyczna czujka dymu z gniazdem typ DOR40 szt. 10 Polon-Alfa 10 Zwora elektromagnetyczna typ FE321 szt. 5 GE Interlogix 11 Uchwyt do zwory elektromagnetycznej typ FE32 szt. 5 GE Interlogix 12 Przycisk przerywający monostabilny szt. 2 ELDA 13 Przycisk przerywający bistabilny szt. 3 ELDA 14 Puszka instalacyjna metalowa - typ PIP-1A szt. 2 W-2 15 Puszka instalacyjna plastykowa typ IP55 szt. 2 Legrand 16 Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 mb 180 BITNER 17 Przewód HDGs 3x2,5mm2 mb 270 BITNER 18 Przewód LiYY 2x1,5mm2 mb 110 BITNER 19 Przewód YnTKSY 1x2x0,8 mb 220 BITNER 20 Materiały instalacyjne kpl. 1 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 13

14 10.0. Rysunki 01. Instalacja oddymiania. Schemat blokowy. 02. Instalacja oddymiania. Rzut parteru. 03. Instalacja oddymiania. Rzut I piętra. 04. Instalacja oddymiania. Rzut II piętra. 05. Instalacja oddymiania. Rzut III piętra. OPRACOWAŁ: inŝ. Marcin Gawecki UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania, Ul. Armii Krajowej 101,Sopot 14

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJET Jerzy Toczyński 97-500 RADOMSKO ul. WRÓBLEWSKIEGO 1 tel. 66 68 610 e-mail: projet@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU REMIZY OSP LASKI

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU REMIZY OSP LASKI PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU REMIZY OSP LASKI ADRES INWESTYCJI: LASKI, UL. GŁÓWNA, DZ. NR EW. GR. 679/1, 746/1, 663/3 INWESTOR : GMINA BOLESŁAW

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP 1 ODD - 01 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra Spis treści I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Charakterystyka stanu istniejącego 3. Zakres opracowania II. Opis projektowanych rozwiązań 1. Instalacja oddymiania klatki schodowej 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK. WYKONAWCZY instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego

BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK. WYKONAWCZY instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH BUDOPROJEKT inŝ. JANUSZ FRONCZYK www.budoprojekt.lublin.pl 20-002 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 budoprojekt@futuro.net.pl NIP:712-100-57-38 tel.-fax(0-81) 743-72-92 tel. kom. 0-505

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT Przycisk oddymiania, LT Urządzenie bezpieczeństwa chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta Zielona

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Napęd drzwiowy DDS 54/500

Napęd drzwiowy DDS 54/500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Napęd drzwiowy DDS 54/500 D + H z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o z m i a n t e c h n i c z n y c h D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka 54 51-180 Wrocław tel.071/323-52-50

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie OBIEKT: Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMÓW: WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POśARU i ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH OPRACOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU HIADA Agnieszka K. Kozłowska Ul. Piasta 50/13, 15-044 Białystok Siedziba firmy: Ul. Branickiego 33, 15-206 Białystok Tel./fax. 085 879-91-04, tel. kom. 504-245-045 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10

Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10 Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INSTAKACJI SYSTEMU ODDYMIANIA ORAZ WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ KLATEK SCHODOWYCH NA OGNIOODPORNĄ W BUDYNKU HOTELU PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Obiekt: Przedszkole publiczne nr 1 Adres: 72-200 Nowogard, ulica śeromskiego 14. Inwestor: Przedszkole publiczne nr 1 ulica śeromskiego 14.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Arinel PROJEKT WYKONAWCZY NR 98/NN/EL/2016 BranŜa: ELEKTRYCZNA Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113 Temat: Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA TEMAT: PROJEKT OBUDOWANIA I ZAMKNIĘCIA KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI SŁUŻĄCYMI DO ODDYMIANIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM FIRMY VALVEX DOTYCZY: INSTALACJI ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45312100-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. projekt budowlano-wykonawczy

BRANŻA ELEKTRYCZNA. projekt budowlano-wykonawczy VI BRANŻA ELEKTRYCZNA projekt budowlano-wykonawczy ADAPTACJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GOSPODARSTWA GRUNTÓW MARGINALNYCH I MIESZKANIOWEGO NA POTREZBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$

! !  # # # !!  $ % !!&$ !"! "# "#"#"!! "$ % "!!&$ Twój DOM ul. RóŜana 20, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-64-62 faks (29) 643-20-41 tel. kom. 0-606-854-755 Ostrołęka Kwiecień 2010 r. Egzemplarz nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: ZałoŜenia 3 Dane wejściowe 3 Opis techniczny 4 ZałoŜenia podstawowe 4 Dobór urządzeń 5 Przycisk ręcznego oddymiania 5 Siłownik 5 Zasilanie podstawowe 5 Zasilanie awaryjne 6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI.

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI. WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI. 1. Opis techniczny. 2. Wykaz urządzeń systemów bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego 3. Informacja BIOZ. 4. Oświadczenie 5. Załączniki: 6. Rysunki: 6.1. Tablica TG rys. nr E-01

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PAWILONU NR IX W PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ. ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej. 4.1. Centrala

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PAWILONU NR XVI W PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ. ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie robót budowlanych dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji w budynku

Bardziej szczegółowo