REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na koniec 3Q grupa dysponowała siecią 557salonów, a udział NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 8-10%. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w oparciu o salony własne i franczyzowe marek CCC, BOTI oraz QUAZI oferując w nich produkty z niższej i średniej półki cenowej. Większą cześć obuwia spółka sprowadza z Chin, dzięki temu jest w stanie osiągać wyższe marże w porównaniu do innych spółek zajmujących się sprzedażą obuwia. Nie bez znaczenia na wyniki spółki ma poziom kształtowania się kursów walutowych, gdyż przeważająca część importu denominowana jest w USD oraz EUR. Do 3Q polska waluta systematycznie umacniała się, co korzystnie wpływało na wyniki spółki. Po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka zanotowała 543,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+43,2% r/r), z czego 77,9% pochodziło ze sprzedaży w salonach własnych oraz 22,1% z sieci franczyzowej. W tym okresie zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 84,7% do 99,5 mln PLN, a zysk netto NG2 zanotował wzrost o 110,6% do 77,1 mln PLN. Szacujemy, że na koniec 20 roku NG2 zanotowało w 766,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+40,8% r/r) przy wzroście łącznej liczby salonów o 123 placówki. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 123,7 mln PLN (+67,5% r/r), a zysk netto wzrósł o 71,6% do 91,7 mln PLN. Zarząd nie podawał oficjalnych prognoz na 20 rok, jednakże po 3Q podtrzymywał szacunkowy zysk netto w wysokości 100 mln PLN. Nasze szacunki są o ok. 10 mln PLN niższe ze względu na wspomnianą wcześniej deprecjację krajowej waluty, która spadła w 4Q w stosunku do EUR i USD odpowiednio o 22% i 30% przyczyniając się do wzrostu kosztów denominowanych w tych walutach. Spółka wykorzystuje zabezpieczenia transakcji walutowych w postaci kontraktów walutowych z pominięciem opcji. W 2009 roku prognozujemy, że przychody ze sprzedaży wyniosą 961,7 mln PLN, zysk operacyjny 136,7 mln PLN, a zysk netto 100,5 mln PLN co pozwoli wygenerować rentowność netto na poziomie 10,5% w porównaniu z 12,0% w roku ubiegłym. Dokonując szacunków zwróciliśmy uwagę na mniejszą dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej oraz osłabienie PLN względem USD i EUR, co jest istotnym czynnikiem ryzyka dla spółki importującej większość swoich produktów z Dalekiego Wschodu. Wartość godziwą NG2 ustaliliśmy na poziomie 1245,0 mln PLN, czyli 32,4 PLN za akcję. Wyceny dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na bazie wyceny porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 1320,3 mln PLN, czyli 34,4 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 1169,6 mln PLN czyli 30,5 PLN za akcję. Obu wycenom przypisaliśmy równe wagi wynoszące 50%. Nasza wycena jest o około 14,7% niższa od obecnej ceny rynkowej. Na tej podstawie wydajemy rekomendację REDUKUJ. Wycena DCF [PLN] 34,4 Wycena porównawcza [PLN] 30,5 Wycena końcowa [PLN] 32,4 Potencjał do wzrostu / spadku -14,7% Koszt kapitału 10,4% Cena rynkowa [PLN] 38,0 Kapitalizacja [mln PLN] 1 459,2 Ilość akcji [mln. szt.] 38,4 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 45,6 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 36,1 Stopa zwrotu za 3 mc -7,3% Stopa zwrotu za 6 mc -11,5% Stopa zwrotu za 9 mc -14,4% Struktura akcjonariatu: Dariusz Miłek 55,9% Leszek Gaczorek 12,0% ING TFI 6,4% Pozostali 25,7% Marcin Stebakow tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice WIG znormalizowany P 2009P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 400,9 544,5 766,7 961, , ,8 EBITDA [mln PLN] 67,4 83,0 135,9 155,7 190,6 219,2 EBIT [mln PLN] 62,0 73,9 123,8 136,7 168,5 194,3 Zysk netto [mln PLN] 53,2 53,5 91,7 100,5 123,5 143,3 P/BV* 8,0 7,3 5,0 4,2 3,5 2,9 P/E* 27,4 27,3 15,9 14,5 11,8 10,2 EV/EBITDA* 21,8 18,5 11,8 10,4 8,6 7,4 EV/EBIT* 23,7 20,7 12,9 11,8 9,7 8,4 *przy cenie rynkowej na poziomie 38,0 PLN 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki NG2 opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. W zależności od podejścia otrzymaliśmy różne wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 30,5 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 34,4 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji NG2 wynosi 32,4 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 34,4 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 30,5 Wycena spółki [PLN] 32,4 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2018/2009) prognozujemy na poziomie 5,7%. Oraz zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki przychodów do 2011 roku. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2009 roku wyniesie 48,3% po spadku z 49,9% zanotowanej w 20 roku. Spadek marży w latach wynikał będzie głównie z deprecjacji polskiej waluty, co negatywnie wpłynie na koszty zakupu towarów importowanych z Chin (rozliczanych w USD) oraz kosztów najmu (rozliczanych w EURO). Spodziewamy się, że w kolejnych latach polska waluta zyska na wartości, przez co marża brutto ze sprzedaży w latach zanotuje nieznaczny wzrost do poziomu 48,5%. Szacujemy, że rozwój organiczny korzystnie wpłynie na przychody grupy, co przełoży się na poprawę efektywności sprzedaży liczonej na metr kwadratowy powierzchni. Według naszych prognoz liczba salonów sieci franczyzowej będzie ulegać pomniejszeniu kosztem bardziej rentownych salonów własnych. Jednakże plany otwarć założone przez Zarząd zostały przez nas zrewidowane w dół. Ogólną dynamikę otwarć salonów w latach szacujemy odpowiednio na: 121, 1, 93, 73, 52, 36, 21. Spodziewamy się, że sieć grupy NG2 wyniesie w 2009 roku 715 placówek, co stanowić będzie 20,4% wzrost r/r. W 2010 ta liczba wzrośnie do 822 (+14,9% r/r) a w 2012 wyniesie 988 punktów handlowych (+8,0% r/r). W naszych prognozach założyliśmy dynamiczny rozwój marki BOTI, która będzie rozwijana w nowo powstających galeriach handlowych w mniejszych miastach ( tys. mieszkańców), gdzie planowane są nowe projekty deweloperskie. Nieznacznie ograniczony zostanie rozwój sieci CCC, która w dalszym ciągu będzie stanowiła największy udział w przychodach obuwniczej grupy (82,2% na koniec 20). Przyjęliśmy, że średni koszt otwarcia 1 mkw wynosi 1,4 tys. PLN, przy czym w prognozach uwzględniliśmy stopniowy wzrost tego kosztu w zależności od marki. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy, że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. Zakładamy spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca 2016 roku. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W naszych prognozach uwzględniliśmy dywidendę dla akcjonariuszy począwszy od jej wypłaty z zysku uzyskanego w roku 20. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1,0%. Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 6 lutego 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 1 320,3 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 34,4 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 961, , , , , , , , , ,9 EBIT [mln PLN] 136,7 168,5 194,3 209,6 220,7 227,3 231,1 234,5 235,5 236,5 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 26,0 32,0 36,9 39,8 41,9 43,2 43,9 44,6 44,7 44,9 NOPLAT [mln PLN] 110,7 136,5 157,3 169,8 178,8 184,1 187,2 190,0 190,7 191,6 Amortyzacja [mln PLN] 19,0 22,0 25,0 27,7 30,1 32,1 33,8 35,2 36,4 37,4 CAPEX [mln PLN] -49,6-51,3-52,5-52,1-50,2-49,2-48,1-47,6-47,4-46,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -59,7-86,0-59,1-39,5-25,2-17,5-10,9-7,3-4,7-2,9 FCF [mln PLN] 20,4 21,3 70,7 105,8 133,4 149,6 161,9 170,3 175,0 179,2 Suma DFCF [mln PLN] 663,9 Wartość rezydualna [mln PLN] 1 936,7 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 778,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1,0% Wartość firmy EV [mln PLN] 1 442,1 Dług netto [mln PLN] 121,7 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 1 320,3 Ilość akcji [tys.szt] Wartość kapitału na akcję [PLN] 34,4 Przychody zmiana r/r 25,4% 22,1% 12,5% 7,4% 4,4% 2,9% 1,8% 1,2% 0,7% 0,5% EBIT zmiana r/r 10,5% 23,3% 15,3% 7,9% 5,3% 3,0% 1,6% 1,5% 0,4% 0,4% FCF zmiana r/r 33,5% 4,5% 232,6% 49,6% 26,1% 12,1% 8,3% 5,1% 2,8% 2,4% Marża EBITDA 16,2% 16,2% 16,6% 16,7% 16,9% 17,0% 17,1% 17,2% 17,2% 17,3% Marża EBIT 14,2% 14,3% 14,7% 14,8% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% Marża NOPLAT 11,5% 11,6% 11,9% 12,0% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% CAPEX / Przychody 5,2% 4,4% 4,0% 3,7% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 261,4% 232,8% 210,2% 188,1% 167,0% 153,4% 142,5% 135,2% 130,1% 125,3% Zmiana KO / Zmiana przychodów 30,6% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% Udział kapitału własnego 66,3% 70,5% 73,4% 78,5% 83,0% 89,0% 94,2% 98,6% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Udział kapitału obcego 33,7% 29,5% 26,6% 21,5% 17,0% 11,0% 5,8% 1,4% 0,0% 0,0% WACC 8,7% 8,9% 9,1% 9,3% 9,5% 9,8% 10,1% 10,3% 10,3% 10,3% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0,70 36,5 39,2 42,5 46,7 52,5 60,6 72,9 93,8 137,5 0,80 34,3 36,6 39,4 43,1 47,8 54,3 63,9 79,1 1,4 beta 0,90 32,3 34,3 36,8 39,9 43,8 49,2 56,8 68,2 87,8 1,00 30,5 32,2 34,4 37,0 40,4 44,9 51,0 59,9 74,1 1,10 28,8 30,4 32,2 34,5 37,4 41,1 46,1 53,2 63,9 1,20 27,3 28,7 30,3 32,3 34,8 37,9 42,1 47,8 56,1 1,30 25,9 27,1 28,6 30,3 32,5 35,2 38,6 43,3 49,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 3,0% 39,0 42,0 45,9 51,0 58,0 68,2 84,5 114,8 190,1 4,0% 34,3 36,6 39,4 43,1 47,8 54,3 63,9 79,1 1,4 premia za ryzyko 5,0% 30,5 32,2 34,4 37,0 40,4 44,9 51,0 59,9 74,1 6,0% 27,3 28,7 30,3 32,3 34,8 37,9 42,1 47,8 56,1 7,0% 24,6 25,7 27,0 28,5 30,4 32,7 35,6 39,5 44,9 8,0% 22,3 23,2 24,2 25,4 26,8 28,6 30,7 33,5 37,1 9,0% 20,3 21,0 21,8 22,8 23,9 25,2 26,9 28,9 31,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 53,5 50,7 48,2 45,9 43,8 41,8 40,0 38,3 36,8 4,0% 47,4 44,5 41,8 39,4 37,3 35,3 33,5 31,8 30,3 premia za ryzyko 5,0% 42,5 39,4 36,8 34,4 32,2 30,3 28,6 27,0 25,5 6,0% 38,3 35,3 32,7 30,3 28,2 26,4 24,7 23,2 21,8 7,0% 34,8 31,8 29,2 27,0 25,0 23,2 21,6 20,2 18,9 8,0% 31,8 28,9 26,4 24,2 22,3 20,6 19,1 17,7 16,5 9,0% 29,2 26,4 23,9 21,8 20,0 18,4 16,9 15,7 14,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki ośmiu spółek działających w handlu detalicznym, wśród których znalazły się: trzy polskie, dwie włoskie, po jednej z Anglii, Szwecji i Hiszpanii. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach , dla których ustaliśmy równe wagi wynoszące po 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Przy obecnej cenie rynkowej, w odniesieniu do wskaźnika P/E obuwnicza grupa notowana jest z 21% premią do grupy porównawczej dla roku 2009, oraz 4% dyskontem dla roku W przypadku EV/EBIT i EV/EBITDA premia w 20 roku wynosi odpowiednio 29% i 42%. W kolejnych latach premia dla wskaźnika EV/EBIT wynosi 17% oraz 8%. W przypadku wskaźnika EV/EBITDA NG2 notowany jest z premią, która wynosi odpowiednio 31% oraz 22%. Porównując wyniki NG2 ze średnimi wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 1 169,6 mln PLN, co odpowiada 30,5 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P LPP 9,7 9,0 8,2 6,5 5,8 5,2 7,9 7,1 6,4 Wojas 10,0 7,6 6,5 9,6 7,4 6,4 11,7 9,0 8,1 NFI EMF 7,5 6,8 6,3 4,3 4,0 3,8 5,9 5,6 5,5 Geox 10,6 10,1 8,9 5,7 5,4 4,9 6,8 6,6 5,9 Tod's 11,5 11,5 11,4 5,4 5,2 5,2 6,6 6,3 6,4 Inditex 14,3 13,9 13,3 7,3 7,0 6,5 9,8 9,4 8,8 MARKS & SPENCER 12,0 11,1 11,0 6,5 5,8 5,2 10,1 9,4 8,4 Hennes & Mauritz AB 17,3 16,3 16,0 11,3 10,5 10,1 12,3 11,3 10,9 Średnia 11,6 10,8 10,2 7,1 6,4 5,9 8,9 8,1 7,5 NG2 14,0 11,4 9,8 10,1 8,3 7,2 11,5 9,4 8,1 Premia / dyskonto 21% 6% -4% 42% 31% 22% 29% 17% 8% Wycena wg wskaźnika 30,4 34,7 38,1 24,5 27,0 29,2 27,6 30,8 33,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 34,4 26,6 30,4 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena 1 akcji [PLN] 30,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Porównanie rentowności EBIT 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% NG2 LPP Wojas NFI EMF Geox Tod's Inditex MARKS & SPENCER Hennes & Mauritz AB Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Poniżej wyodrębniliśmy możliwe czynniki ryzyka inwestycji w akcje NG2: ryzyko związane z odpowiednią lokalizacją salonów ryzyko związane z opóźnieniami w otwieraniu nowych powierzchni handlowych ryzyko związane z rosnącymi kosztami produktów importowanych ryzyko zmian stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi ryzyko ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce ryzyko sezonowości sprzedaży i warunki pogodowe ryzyko wprowadzenia nowych regulacji celnych i podatkowych na importowane towary ryzyko wahań kursów walutowych związanych z rozliczaniem kosztów w walutach obcych i denominowaniem ich w PLN. WYNIKI FINANSOWE 3Q Po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk netto NG2 wzrósł o 110,6%, do 77,1 mln PLN, zysk operacyjny o 84,7%, do 99,5 mln PLN, a przychody ze sprzedaży o 43,2%, do 543,9 mln PLN. W samym 3Q zysk netto wzrósł o 226%, do 27,2 mln PLN, zysk operacyjny o 211,2%, do 35,5 mln PLN, a przychody o 57,5%, do 203,9 mln PLN. W osiągnięciu tak dobrych wyników pomogła spółce, zyskująca na wartości krajowa waluta, która sprawiła, iż koszty rozliczane w EUR i USD stanowiły mniejszy ciężar. Po 3Q największy udział w przychodach z segmentu detalicznego miała marka CCC (82,3%). Wartościowo sieć ta uzyskała 323,1 mln PLN, co stanowiło 56,7% wzrost r/r. Na drugim miejscu z udziałem 12,2% znalazła się sieć BOTI - 47,8 mln PLN (+99,0% r/r). Salony QUAZI sprzedały towar o wartości 21,7 mln PLN (+41,0% r/r) i miały 5,5% udział w detalicznych przychodach grupy. Działalność hurtowa, do której zaklasyfikowana jest sieć franczyzowa oraz salony czeskie marki CCC wyniosła 117,9 mln PLN. Usługi najmu stanowiły 11,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Marża brutto ze sprzedaży po dziewięciu miesiącach 20 roku wyniosła 52,6% i była ona o 4,5 punktu procentowego wyższa od zanotowanej w porównywalnym okresie rok wcześniej. Rentowność operacyjna wynosiła 17,1%, wobec 13,8% w 20 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku spółka otworzyła 86 placówek (134 w ujęciu rok do roku). Na koniec września łącznie było 557 placówek, w tym 3 salonów CCC w Polsce i 19 w Czechach, 202 sklepy BOTI oraz 29 butików QUAZI. Z tego 374 punktów to sklepy własne, a pozostałe to punkty franczyzowe. Rozwój sieci sprzedaży powoduje, że przychody w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni handlowej rosną, lecz zdaniem prezesa NG2, cały czas są jednak poniżej oczekiwań. W sieci CCC miesięcznie to 575 PLN (+15,2% r/r), w salonach BOTI wynoszą 478 PLN, a w butikach QUAZI 516 PLN (+51,6% r/r). Według szacunków Zarządu powinny one przez kolejne lata rosnąć przynajmniej o 10% rocznie. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q' 3Q' zmiana r/r 1-3Q' 1-3Q' zmiana r/r zmiana r/r Przychody 129,4 203,9 57,5% 379,7 543,9 43,2% 400,9 544,5 35,8% Zysk brutto ze sprzedaży 61,8 102,2 65,4% 189,8 284,4 49,9% 181,7 278,9 53,5% EBITDA 13,6 38,4 182,3% 59,7 1,3 81,2% 67,4 83,0 23,1% EBIT 11,4 35,5 211,2% 53,9 99,5 84,7% 62,0 73,9 19,1% Zysk (strata) brutto 10,2 33,1 225,0% 44,8 91,5 104,5% 64,8 63,6-2,0% Zysk (strata) netto 8,4 27,2 225,9% 36,6 76,0 1,9% 53,2 53,5 0,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 48,1% 52,6% 48,1% 52,6% 45,3% 51,2% Marża EBITDA 15,3% 18,7% 15,3% 18,7% 16,8% 15,3% Marża EBIT 13,8% 17,1% 13,8% 17,1% 15,5% 13,6% Marża zysku netto 10,0% 13,5% 10,0% 13,5% 13,3% 9,8% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 Przychody obuwniczej spółki rosły zdecydowanie szybciej niż koszty sprzedaży (43,2% vs. 36,6% r/r) głównie za sprawą znacznego wzrostu obrotów w sklepach działających przez co najmniej 12 miesięcy. W przypadku sieci CCC poprawa wyniosła 11,4%, w sklepach BOTI 26,8 %, a w punktach QUAZI 37,7%. Przychody ze sprzedaży w porównywalnych salonach r/r 35,0% 30,0% 30,1% CCC 60,0% 55,0% 56,6% QUAZI 25,0% 50,0% 20,0% 15,0% 10,0% 8,4% 11,1%11,4% 7,9% 45,0% 40,0% 35,0% 40,1% 44,3% 39,3% 38,0% 47,8% 46,7% 44,1% 37,7% 5,0% 0,0% 4,8% 3,6% 0,3% 0,6% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX 30,0% 25,0% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX 30,0% 25,0% 20,0% 20,6%20,6% BOTI 19,9% 21,6% 26,8% 24,5% 15,0% 10,0% 9,1% 5,0% 0,0% -5,0% I I-II I-III -4,0% I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX -4,7% -10,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Szacujemy, że spółka zanotuje w 20 roku przychody na poziomie ponad 766,7 mln PLN, zysk operacyjny w wysokości 123,8 mln PLN oraz zysk netto wyniesie 91,7 mln PLN. Nasze prognozy powstały przy założeniu, że na wyniki istotne wpłynie osłabienie się polskiej waluty w 4Q, która straciła 21,7% w stosunku do EUR i niespełna 30% w stosunku do USD. Sytuacja ta spowoduje istotny spadek marży brutto ze sprzedaży w 4Q, którą na koniec 20 roku szacujemy na poziomie 49,9% wobec 51,2% zanotowanej na koniec 20 roku. Szacunek skonsolidowanych wyników za 20 rok 4Q' 4Q' P zmiana r/r P zmiana r/r Przychody 164,8 222,9 35,3% 544,5 766,7 40,8% Zysk brutto ze sprzedaży 89,1 97,8 9,7% 278,9 382,2 37,1% EBITDA 23,3 27,6 18,4% 83,0 135,9 63,6% EBIT 20,0 24,2 21,0% 73,9 123,8 67,5% Zysk (strata) brutto 18,8 21,7 15,4% 63,6 113,2 78,2% Zysk (strata) netto 16,9 15,7-7,2% 53,5 91,7 71,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 54,1% 43,9% 51,2% 49,9% Marża EBITDA 14,1% 12,4% 15,3% 17,7% Marża EBIT 12,2% 10,9% 13,6% 16,1% Marża zysku netto 10,2% 7,0% 9,8% 12,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 Zakładamy, że obecna sytuacja na ryku walutowym w kolejnych latach ustabilizuje się, co przyczyni się do umocnienia krajowej waluty. Szacujemy, że w 2009 kursy walut będą kształtowały się następująco: EUR/PLN=4,39 i USD/PLN=3,24. Jak również w kolejnych latach oczekujemy spadku wyżej wymienionych wartości ze względu na planowane wejście Polski do systemu ERM2. Nie bez znaczenia na wyniki osiągane w kolejnych okresach mają podstawowe koszty działalności do których zaliczyć możemy m.in.: czynsze (usługi obce) i wynagrodzenia. Rozwój sieci sprzedaży będzie powodował presję na spadek marż, jednakże spadek dynamiki płac w połączeniu z rosnącą siłą przetargową spółki oraz planami rozwoju w mniejszych miastach powinien przekładać się na proporcjonalnie większą wartość dodaną. Dodatkowo Zarząd w czasach spowolnienia gospodarczego jakie niewątpliwe czeka nas w 2009 roku zapowiada dyscyplinę kosztową. Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym [mln PLN] przchody ze sprzedaży marza brutto ze sprzedaży zanulalizowana marza brutto ze sprzedaży ,0% ,0% ,0% 45,0% ,0% 50 35,0% 0 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q'P 30,0% Źródło: Spółka, P - prognoza Beskidzki Dom Maklerski S.A., RYNEK WALUTOWY Kurs PLN w stosunku do USD, EUR, JPY [dane miesięczne] 5,0 EUR/PLN 100 JPY/PLN USD/PLN 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 sty-05 mar-05 maj-05 lip-05 wrz-05 lis-05 sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty- mar- maj- lip- wrz- lis- sty- mar- maj- lip- wrz- lis- sty-09 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wzrastający w 4Q kurs walut w stosunku do PLN przyczynił się do znacznego wzrostu kosztów wśród krajowych importerów. Z uwagi na fakt, iż wszystkie przychody grupy NG2 rozliczane są w PLN, a większość kosztów ponoszona jest w walutach obcych (praktycznie całość importu denominowana jest w USD i EUR, w którym też znaczny odsetek stanowią czynsze), które będą rzutować na strukturę kosztów w przyszłych okresach, ewentualną zmianę zaopatrzenia oraz wykazywane różnice kursowe w rachunku zysków i strat. Większa część importu (95%) pochodzi z Chin, dlatego nie bez znaczenia pozostaje poziom kurs waluty chińskiej w stosunku do USD oraz EUR. Spółka przyznaje, że stosuje zabezpieczenia transakcji walutowych w postaci kontraktów walutowych z pominięciem opcji. RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 Udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności grupy NG2 w 20 roku 4,9% 1,0% 4,1% 6,3% 38,4% 44,4% 1,0% amortyzacja razem zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia świadczenia na rzecz pracowników pozostałe Udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności grupy NG2 w 1H oraz 1H 1H 1H 7,22% 1,01% 3,92% 6,02% 5,% 0,21% 3,88% 7,21% 8,61% 38,52% 42,34% 43,96% 0,97% 1,05% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka PRZYCHODY I RENTOWNOŚĆ Budując model dokonaliśmy podziału przychodów według segmentów, w których działa spółka oraz marek CCC, BOTI oraz QUAZI. W kolejnych latach, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, głównym źródłem przychodów spółki będzie sprzedaż generowana przez salony własne marki CCC zlokalizowane w Polsce. Po 3Q udział tej marki w przychodach ze sprzedaży detalicznej kształtował się na poziomie 82,3%. W naszych założeniach uwzględniliśmy dynamiczny rozwój salonów własnych sieci BOTI, która do 2010 roku przeszło podwoi liczbę placówek, z ok. 140 zanotowanych na koniec 20 roku. Udział tej marki w przychodach ze sprzedaży detalicznej będzie systematycznie wzrastał z 12,5% do 23,2% na koniec 2012 roku. Założyliśmy, że grupa NG2 będzie na koniec 20 roku dysponować siecią 594 placówek (co stanowić będzie wzrost o 123 salony +26,1% r/r). Szacujemy, że w przeciągu najbliższych dwóch spółce uda się otworzyć ponad 100 salonów rocznie, wobec czego liczba wszystkich placówek wzrośnie do 715 w 2009 roku oraz 822 w 2010 roku. Rozwój sieci w kraju w dużej mierze uzależniony jest od powstania nowych centrów handlowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Spodziewamy się, że spółka będzie również poszerzać swoją sieć w Czechach, która do 2010 roku powiększy się o 18 nowych placówek. Łączny CAPEX (zarówno nowopowstałe salony jak i modernizacje istniejących oraz pozostałe nakłady inwestycyjne) szacujemy na 205,6 mln PLN w latach Szacujemy, że CAGR 2018/2009 całkowitej sprzedaży wyrażonej w PLN spółki wyniesie 5,7%. Spodziewamy się, że do 2011 roku dynamika przychodów utrzyma się na poziomie dwucyfrowym lecz w związku z niekorzystnym poziomem kursu walutowego będzie nieznacznie niższa od dynamiki kosztów w latach Estymujemy, że w dalszym ciągu motorem napędowym będzie sprzedaż detaliczna w salonach własnych zlokalizowanych w Polsce, jednakże zwracamy uwagę na możliwość ograniczenia wydatków konsumenckich wywołanych większą skłonnością do oszczędzania w dobie spowolnienia gospodarczego. Rozwój spółki będzie odbywał się w głównej mierze o bardziej rentowne salony własne, tym samym zakładamy możliwość zamiany obecnych salonów franczyzowych spółki oraz ich rebrandingu głównie na rzecz marek CCC oraz BOTI. Obecny udział salonów własnych marki CCC w detalicznych przychodach grupy spadnie z ponad 82% w 20 roku do około 70,9% w 2012 roku, na rzecz salonów BOTI, które zanotują w tym okresie wzrost udziału z 12,5% do 23,2%. RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 Szacujemy, że udział segmentu detalicznego w kolejnych latach będzie systematycznie wzrastał z 76,4% na koniec 20 do 86,6% w 2012 roku, gdzie pozostanie na stabilnym poziomie do końca naszej szczegółowej prognozy. Spodziewamy się, że na przestrzeni kilku najbliższych lat dynamicznie powinny rosnąć liczba nowopowstałych salonów własnych spółki, co przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Planowany rozwój poprzez budowę galerii handlowych w mniejszych miastach (15-50 tys. mieszkańców), w których spółka jeszcze nie zaistniała, przyczyną się do zwiększenia udziału w polskim rynku obuwniczym, który aktualnie szacowany jest na 8-10%. Dobra oferowane przez podmioty NG2 należą do dóbr pierwszej potrzeby, dodatkowo zważywszy na fakt, iż cena kształtuje się na niższym i średnim przedziale cenowym, co w dobie kryzysu powinno korzystnie oddziaływać na przychody. Grudniowe dane odnośnie sprzedaży detalicznej wskazują, iż konsumpcja uważana przez motor polskiej gospodarki wzrosła zaledwie o 6,6% r/r (w 1H kształtowała się ona na poziomie dwucyfrowym). Najmocniej wzrosła sprzedaż ubrań i obuwia (+31,7% r/r). (Patrz: Wykres str.14). Spodziewamy się, że na koniec 20 roku rentowność brutto ze sprzedaży grupy NG2 wyniosła 49,9% w porównaniu do 51,2% zanotowanej w 20 roku. W kolejnych okresach spodziewamy się dalszego spadku tego wskaźnika do poziomu 48,0% w 2010 roku. Uważamy, że po tym okresie zawirowania na rynku walutowym powinny ustabilizować się, jednakże w dalszym ciągu nie bez znaczenia na marżę brutto ze sprzedaży pozostaną koszty usług obcych, głównie czynszów płaconych w większości w EUR (ok. 44% udziału w kosztach) oraz wynagrodzeń dla pracowników (ok. 39,5% udziału w kosztach). Zwracamy uwagę, że kształtowanie się kursów walutowych stanowić będzie istotny element ryzyka operacyjnego spółki. Zakładamy, że udział ogółu kosztów do przychodów ze sprzedaży pozostanie na stabilnym poziomie 35,5%-36,5% w okresie naszej prognozy. Rozwój organiczny w oparciu o bardziej rentowne salony własne przyczyni się do stopniowej poprawy marż na pozostałych poziomach. Według nas w latach liczba nowych otwarć będzie wynosiła odpowiednio 121, 1, 93, 73, 52, 36 salonów, zarówno własnych jaki i franczyzowych. Zwiększenie skali działania oraz utrzymywanie kosztów pod kontrolą wpłynie na poprawę przychodów uzyskiwanych z metra kwadratowego powierzchni. Szansy dla branży w jakiej działa grupa NG2 upatrujemy w dobrze dobranej ofercie ( obuwie dla każdego ) sprzedawanego po przystępnych cenach. W dobie kryzysu i spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, którego poziom mierzony PKB według różnych źródeł szacowany jest na 1,5%-3,7% oraz wzrostu bezrobocia (w grudniu wg. danych GUS wzrosło ono z 9,1% do 9,5%) właśnie kryterium ceny może zaważyć na wynikach spółek oferujących dobra pierwszej potrzeby, które to będą stanowiły zamienniki dotychczasowych droższych produktów. Szacujemy, że rentowność EBIT w 20 roku wyniesie 16,1% i będzie ona wyższa o 2,6 punktu procentowego do zanotowanej na koniec 20 roku. W przyszłości na wysokość marzy EBIT znaczący wpływ będzie miał poziom kursu walutowego. Według naszych szacunków rentowność EBIT w 2009 roku wyniesie 14,2%, po czym zacznie wzrastać w kolejnych latach dochodząc do poziomu 14,9% w 2013 roku. Rentowność operacyjna grupy NG2 kształtuje się na poziomie zbliżonym do wyników uzyskiwanych przez spółki zagraniczne. Spodziewamy się, że rentowność EBITDA w 2009 roku zanotuje wartość 16,2% w porównaniu do 17,7% w roku ubiegłym. Docelowo jej poziom szacujemy na około 17,2% do końca naszej szczegółowej prognozy. Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach [mln PLN] Przychody [mln PLN] 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody z wynajmu lokali 17,9 18,7 19,5 20,2 21,1 21,9 22,8 23,7 24,3 24,6 24,9 25,1 Sprzedaż towarów i wyrobów 526,6 748,1 942,2 1154,3 1299,7 1396,8 1458,2 1500,5 1526,8 1544,5 1555,9 1562,9 hurt 128,2 176,6 159,1 167,4 177,0 186,6 193,9 200,4 205,6 210,0 213,9 217,1 detal 398,4 571,5 783,1 986,9 1122,7 1210,2 1264,3 1300,1 1321,2 1334,5 1342,0 1345,8 Razem 544,5 766,7 961,7 1174,5 1320,8 1418,7 1481,0 1524,2 1551,1 1569,1 1580,8 1587,9 Udział % 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody z wynajmu lokali 3,3% 2,4% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Sprzedaż towarów i wyrobów 96,7% 97,6% 98,0% 98,3% 98,4% 98,5% 98,5% 98,4% 98,4% 98,4% 98,4% 98,4% hurt 24,3% 23,6% 16,9% 14,5% 13,6% 13,4% 13,3% 13,4% 13,5% 13,6% 13,7% 13,9% detal 75,7% 76,4% 83,1% 85,5% 86,4% 86,6% 86,7% 86,6% 86,5% 86,4% 86,3% 86,1% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zmiana r/r 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody z wynajmu lokali 75,4% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,5% 1,5% 1,0% 0,8% Sprzedaż towarów i wyrobów 34,8% 42,1% 26,0% 22,5% 12,6% 7,5% 4,4% 2,9% 1,8% 1,2% 0,7% 0,4% hurt 1,5% 37,8% -9,9% 5,2% 5,7% 5,4% 3,9% 3,3% 2,6% 2,1% 1,9% 1,5% detal 50,7% 43,4% 37,0% 26,0% 13,8% 7,8% 4,5% 2,8% 1,6% 1,0% 0,6% 0,3% Razem 35,8% 40,8% 25,4% 22,1% 12,5% 7,4% 4,4% 2,9% 1,8% 1,2% 0,7% 0,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki, RAPORT ANALITYCZNY Strona 10

11 Prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz rentowność EBITDA w latach [mln PLN] ,9 544,5 766,7 961, , , , , , ,21 551, , ,7 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% ,0% ,0% Przychody z w ynajmu lokali hurt detal marża EBITDA Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Prognozowany rozwój sieci sprzedaży w latach oraz CAPEX (skala prawa) CCC CCC CZECHY QUAZI BOTI CAPEX 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Prognozowane wyniki na poszczególnych poziomach oraz marże (skala prawa) ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% EBITDA EBIT zysk netto marża EBITDA marża EBIT marża zysku netto Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

12 PROFIL SPÓŁKI Działalność gospodarcza spółek grupy NG2 obejmuje obszary: - sprzedaży detalicznej i hurtowej obuwia poprzez własną i franczyzową sieć dystrybucji, - import towarów z Dalekiego Wschodu, - produkcję obuwia, - sprzedaż detaliczną i hurtową akcesoriów i drobnej galanterii odzieżowej, - wynajem powierzchni handlowych. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez sieć butików QUAZI, salony firmowe CCC oraz sklepy obuwnicze BOTI. W okresie jednego roku firma oferuje ponad dwa i pół tysiąca wzorów obuwia. Spółka posiada ponad 40 własnych marek towarowych, m.in. Lasocki. Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów. Według stanu na koniec 3Q grupa NG2 dysponowała siecią 557salonów na co składało się: 2salonów firmowych CCC zlokalizowanych w Polsce (161 salony w 3Q ) 29 butików QUAZI (21) 119 sklepów własnych BOTI (47) 19 salonów firmowych w Republice Czeskiej (12) 183 sklepy sieci franczyzowej w tym 83 sklepów BOTI (odpowiednio 121 CCC i 61 BOTI ) Na dzień 30 września 20 roku Grupę Kapitałową NG2, tworzyły: Jednostka dominująca NG2 S.A z siedzibą w Polkowicach, oraz podmioty zależne w 100%: CCC FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, zajmująca się produkcją obuwia CCC BOTY CZECH s.r.o z siedzibą w Pradze (Czechy) spółka zależna odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaż produktów na terenie Republiki Czeskiej Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni, krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 8-10%. Rynkiem docelowym Grupy NG2 jest szeroko rozumiany środkowy segment klienta, kobiety i mężczyźni w każdej kategorii wiekowej (nierzadko całe rodziny). Większą grupę docelową stanowią jednak kobiety w wieku lat i to one częściej dokonują zakupów. Sklepy grupy lokowane są w średnich miastach (pow tys. mieszkańców) i większych. Według danych GUS ludność miast powyżej 50 tys. liczy łącznie około 14,2 mln, z czego około 60% stanowi według szacunków spółki jej bezpośredni rynek docelowy. Jednocześnie spółka ocenia, iż do jej klienteli należą także mieszkańcy mniejszych miejscowości, coraz częściej dokonujący zakupów poza swoim miejscem zamieszkania, tj. w średnich i większych ośrodkach miejskich. Dlatego też plany obuwniczej spółki skupiają się właśnie na rozwoju w miastach od tys. mieszkańców, których liczba według GUS na koniec 20 roku wynosiła 315. W przypadku spółek grupy NG2 możemy mówić o sezonowości sprzedaży oraz sezonowości produkcji. Sezonowość sprzedaży jest znaczna, i podobnie jak w całej branży odzieżowo-obuwniczej wyróżnia się dwa zasadnicze okresy o najwyższej wartości sprzedaży: 2Q i 4Q roku. Sezonowość produkcji jest pochodną sezonowości sprzedaży jak i profilu produkcji. CCC Faktory specjalizując się w obuwiu wiosenno-jesiennym i letnim, musi odpowiednio wcześniej, przed szczytem sprzedaży, wyprodukować odpowiednią ilość obuwia dla zatowarowania salonów firmowych. Szczyt produkcji obejmuje 1Q i 3Q natomiast okres niższej produkcji i przerwa technologiczna na remonty zwykle ma miejsce w lipcu. Miesięczne jednostkowe przychody ze sprzedaży zgodne z raportami bieżącymi spółki [mln PLN] 100,0 90,0 80,0 jednostkow e przychody ze sprzedaży [mln PLN] 84,8 97,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 26,8 20,2 56,9 54,7 49,4 38,3 27,4 42,8 56,2 66,8 49,6 41,7 31,4 44,1 63,1 63,9 66,5 59,7 46,2 69,1 65,3 56,0 10,0 0,0 sty- lut- mar- kw i- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- sty- lut- mar- kw i- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki RAPORT ANALITYCZNY Strona 12

13 STRATEGIA Zarząd grupy NG2 aktualnie wdraża strategię średnioterminowego rozwoju. Do jej podstawowych celów należy wzmocnienie swojej pozycji na rozproszonym krajowym rynku detalicznego handlu obuwiem, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności. W ramach tej strategii spółka planuje ekspansję sieci własnych punktów sprzedaży, poprzez zajmowanie nowo powstających atrakcyjnych lokalizacji w centrach handlowych oraz rozwój sieci poza granicami (głównie w Czechach). W całym 20 roku grupa uruchomiła 126 placówek, z czego powstało 49 salonów własnych CCC, 8 butików QUAZI, 76 sklepów własnych i 2 franczyzowe sieci BOTI. Wstępne szacunki mówiły o uruchomieniu 51 własnych salonów firmowych CCC oraz 7 butików QUAZI oferujących obuwie w wyższym przedziale cenowym oraz 101 sklepów własnych i 50 sklepów franszyzowych w ramach sieci BOTI. Poza wzmocnieniem własnej sieci sprzedaży, do realizacji strategii grupy NG2 mają się przyczynić działania w zakresie budowy marki oraz rozwijania strategii marketingowej. Elementem promowania marki są zarówno klasyczne kampanie reklamowe w mediach, sponsoring sportowy, jak również ujednolicenie wewnętrznej aranżacji i zewnętrznej reklamy w salonach sprzedaży. SILNE STRONY NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Lider produkcji obuwia w Polsce Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka rozpoznawana przez klientów Dobra rentowność, oraz fakt finansowania działalności ze środków własnych Duży potencjał dalszego wzrostu AKCJONARIAT liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Dariusz Miłek ,9% ,1% Leszek Gaczorek ,0% ,1% ING TFI ,4% ,5% Pozostali ,7% ,3% Razem % % 25,67% 6,44% 55,91% 11,98% Dariusz Miłek Leszek Gaczorek ING TFI Pozostali Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, RAPORT ANALITYCZNY Strona 13

14 RYNEK I KONKURENCJA Polski rynek obuwniczo-odzieżowy należy do najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, z prognozowanym tempem wzrostu na poziomie 5-10% rocznie. Wejście Polski do Unii Europejskiej w znacznym stopniu ułatwiło handel zagraniczny i doprowadziło do dynamicznego rozwoju eksportu, zaś poprawa sytuacji gospodarczej kraju w dużej mierze przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia i dochodów Polaków, z których coraz większa część przeznaczana jest na konsumpcję. Wraz z rosnącymi dochodami Polacy kupują coraz częściej i zarazem więcej ubrań, a dodatkowym czynnikiem napędzającym sprzedaż jest zwiększenie możliwości zakupowych pokolenia wyżu demograficznego z lat 80. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się osiągając w na koniec grudnia wartość 6,6% r/r. W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% r/r. W grudniu najszybciej rosła sprzedaż w działach: "włókno, odzież, obuwie" - o 31,7% r/r (na co wpływ miały wyprzedaże kolekcji) oraz "farmaceutki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny - o 25,6% r/r. Najbardziej ucierpiała sprzedaż w segmencie meble, RTV, AGD notując wartość 15,3% r/r (21,1% w listopadzie). Ochłodzenie koniunktury w 2H jest wyraźnie widoczne od czerwca poprzez spadek wskaźników ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym. W grudniu osiągnął on wartość -5,0% w porównaniu do 2,1% miesiąc wcześniej. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym oraz dynamika sprzedaży detalicznej 22% 17% 42% 37% 32% wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w grupie włókno, odzież, obuwie [skala lewa] 12% 27% 22% wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ogółem [skala prawa] 7% 17% 12% dynamika sprzedaży detalicznej w grupie włókno, odzież, obuwie r/r [skala prawa] 2% -3% kwi- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- sty- lut- mar- kwi- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- 7% 2% -3% dynamika sprzedaży detalicznej ogółem r/r [skala prawa] -8% -8% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS RYNEK POWIERZCHNI HANDLOWYCH Szacuje się, że w Polsce znajduje się około 5,7 mln mkw łącznej powierzchni handlowej. Obiekty, które są w trakcie realizacji dostarczą kolejnego 1 mln mkw, a w ciągu następnych 3 lat przybędzie jeszcze 1,5 mln mkw powierzchni w centrach handlowych zlokalizowanych zarówno w dużych, jak i w mniejszych miastach Polski. Najwięcej centrów handlowych znajduje się w Warszawie (około 1 mln mkw) oraz na Górnym Śląsku (około 700 tys. mkw). Jak pokazuje poniższa tabela średnia ilość powierzchni handlowej przypadającej na 1000 mieszkańców Polski wynosi obecnie 150 mkw i jest nadal znacząco niższa w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. Średnia ilość powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców Średnia ilość powierzchni handlowej w Europie Zachodniej* 246 Średnia ilość powierzchni handlowej w Polsce*, w tym: Poznań Warszawa Górny Śląsk 322 Źródło: CB Richard Ellis * mkw na 1000 mieszkańców RAPORT ANALITYCZNY Strona 14

15 Obecna i planowana podaż powierzchni handlowej w wybranych miastach Polski [tys mkw] Źródło: Emmerson, Dział Badań i Analiz Największą podażą nowoczesnej powierzchni handlowej może pochwalić się aglomeracja śląska. Jednak ze względu na dużą liczbę mieszkańców, wskaźnik nasycenia należy do najniższych w kraju. Odwrotna sytuacja występuje w dysponującym mniejszą podażą Poznaniu. Również w pozostałych aglomeracjach popyt na powierzchnie handlowe powinien utrzymać się na wysokim poziomie. Dlatego spółkom z branży sprzyja rozwój galerii handlowych, także w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, których społeczności oczekują możliwości skorzystania z nowoczesnej ofert centrów handlowych bez konieczności pokonywania większych odległości. Wzmożoną podaż komercyjnych obiektów handlowych w średnich miastach zapowiadają deweloperzy tacy jak: Echo Investment, Jermon Developments, Polimeni International, Mayland Real Esteta oraz Caelum Development. Powstawanie kolejnych centrów handlowych może przyczynić się do aktywnej rywalizacji o nowych najemców. Wobec czego nasycenie rynku nowoczesną powierzchnią handlową może spowodować, iż właściciele powierzchni będą oferowali różnego rodzaju bonusy jak na przykład bezpłatną adaptację lokalu do potrzeb najemcy. Ciekawą sytuacją jest fakt, iż same firmy, aby dotrzeć swoimi markami do klienta śmiało inwestują w powierzchnie handlowe zlokalizowane właśnie w mniejszych miastach. W perspektywie nadchodzących 4-5 lat według zapowiedzi inwestorów ma powstać ponad 4,3 mln mkw nowoczesnej powierzchni handlowej. W lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych z maja 20 roku, która w istotny sposób ograniczyła powstawanie nowych, dużych obiektów handlowych. Dzięki temu uniknięto przenoszenia części projektów do innych krajów naszego regionu tylko i wyłącznie z powodu biurokratycznych barier. Spowolnienie gospodarcze, które nie ominie naszego kraju przyczyni się do spadku konsumpcji, przez co firmy działające w segmencie detalicznym mogą odczuć spadek dynamiki przychodów. Dlatego w 2009 roku do głosu dojdą czynniki makroekonomiczne, które w nowej sytuacji zobligują spółki do modernizacji wcześniejszych założeń biznesowych. Ważną sprawą pozostanie dyscyplina kosztowa oraz możliwość szukana oszczędności na każdych poziomach. Rynek odzieżowy w Polsce ma przed sobą okres intensywnego rozwoju lecz o jego tempie zadecyduje przede wszystkim koniunktura gospodarcza i wzrost zamożności społeczeństwa. W wyniku światowego kryzysu Polska gospodarka może nie radzić sobie już tak dobrze jak w poprzednich latach, jednakże szansą na przetrwanie i dalszy rozwój na rodzimym rynku odzieżowym mają spółki, które wprowadzą oryginalne rozwiązania i będą potrafiły dostosować się do stale zachodzących na rynku zmian. Według szacunków zawartych w raporcie firmy PMR dotyczącym handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce w 20 roku, sprzedaż detaliczna z tego segmentu wyniosła w Polsce 28,8 mld PLN w porównaniu z 25 mld PLN zanotowanymi w 20 roku (+15% r/r). RAPORT ANALITYCZNY Strona 15

16 Polski rynek obuwniczy [mln par] Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce [mld PLN] Produkcja 50,2 52,5 48,6 46,6 45,5 45,0 43,6 zmiana r/r 3% 5% -7% -4% -2% -1% -3% Eksport 31,1 31,1 27,2 23,7 25,6 26,5 28,5 zmiana r/r 5% 0% -13% -13% 8% 4% 7% Import 68,3 94,6 92,5 87,0 85,5 110,3 101,6 zmiana r/r 26% 39% -2% -6% -2% 29% -8% Konsumpcja 87,5 116,0 113,9 109,9 105,4 128,8 116,7 zmiana r/r 19% 33% -2% -4% -4% 22% -9% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 32,6 28,8 25,1 21, P 2009P Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS Źródło: Raport PMR Handel odzieżą i obuwiem Polsce 20 Ostatnie lata przynoszą stopniowy spadek produkcji obuwia w Polsce. Związane jest to z tendencją przenoszenia produkcji do krajów o niższych kosztach pracy i produkcji, głównie azjatyckich. Same polskie spółki skupiają się w większym stopniu na kreowaniu i zarządzaniu portfelem marek. Na spadek importu w 20 roku w stosunku do 2006 wpływ miało wprowadzenie ceł antydumpingowych przez Unię Europejską na obuwie skórzane z Chin i Wietnamu (obowiązujące do października 20 roku). RAPORT ANALITYCZNY Strona 16

17 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 131,1 169,0 199,8 229,2 256,8 281,2 301,4 318,6 332,9 345,4 356,3 365,8 Wartości niematerialne i prawne 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 Rzeczowe aktywa trwałe 127,1 164,8 195,3 224,5 251,9 276,2 296,3 313,3 327,7 340,0 351,0 360,4 Aktywa obrotowe 200,7 346,3 452,7 515,5 587,5 625,8 668,7 690,9 719,7 756,9 787,7 834,4 Zapasy 100,7 213,0 240,4 293,6 330,2 354,7 370,2 381,0 387,8 392,3 395,2 397,0 Należności krótkoterminowe 89,1 116,1 145,6 177,8 199,9 214,8 224,2 230,7 234,8 237,5 239,3 240,4 Inwestycje krótkoterminowe 10,9 12,2 61,6 39,0 52,3 51,3 69,1 74,0 92,0 122,0 148,0 191,9 Aktywa razem 331,8 515,3 652,4 744,7 844,3 9,0 970,1 1009,5 1052,6 1102,3 1144,0 1200,2 Kapitał (fundusz) własny 198,6 290,2 344,9 418,1 499,6 583,7 671,2 760,6 851,3 944,4 1000,9 1056,5 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kapitał (fundusz) zapasowy 74,6 128,1 173,9 224,2 285,9 357,5 435,4 518,1 604,1 692,5 746,9 800,9 Zysk (strata) netto 53,5 91,7 100,5 123,5 143,3 155,7 165,4 172,1 176,8 181,4 183,6 185,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133,2 225,1 3,6 326,6 344,7 323,4 298,9 248,9 201,3 157,9 143,1 143,7 Rezerwy na zobowiązania 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Zobowiązania długoterminowe 0,2 16,1 66,1 61,1 66,1 56,1 46,0 35,9 25,9 15,9 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 131,4 2,4 239,8 263,9 277,0 265,7 251,3 211,4 173,8 140,4 141,5 142,1 Pasywa razem 331,8 515,3 652,4 744,7 844,3 9,0 970,1 1009,5 1052,6 1102,3 1144,0 1200,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 544,5 766,7 961,7 1174,5 1320,8 1418,7 1481,0 1524,2 1551,1 1569,1 1580,8 1587,9 Koszty produktów, tow. i materiałów 265,6 384,5 497,5 610,7 680,8 730,3 763,1 783,7 798,7 810,4 817,2 820,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 278,9 382,2 464,2 563,8 640,0 688,4 717,8 740,5 752,4 758,8 763,6 767,0 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 192,5 251,6 318,8 389,3 437,8 470,3 491,2 505,6 513,6 519,5 523,4 525,8 Zysk (strata) na sprzedaży 86,4 130,7 145,4 174,4 202,2 218,1 226,6 235,0 238,8 239,2 240,2 241,3 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -12,5-6,9-8,7-5,9-7,9-8,5-5,9-7,6-7,8-4,7-4,7-4,8 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73,9 123,8 136,7 168,5 194,3 209,6 220,7 227,3 231,1 234,5 235,5 236,5 Saldo pozostałej działalności finansowej -10,4-10,5-12,6-16,1-17,4-17,4-16,5-14,9-12,8-10,5-8,8-7,9 Zysk (strata) brutto 63,6 113,2 124,1 152,4 176,9 192,2 204,2 212,4 218,3 224,0 226,6 228,6 Zysk (strata) netto 53,5 91,7 100,5 123,5 143,3 155,7 165,4 172,1 176,8 181,4 183,6 185,2 CF [mln PLN] 20 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 39,7-9,0 86,7 86,8 130,5 160,1 182,0 194,7 204,0 210,4 213,9 217,0 Przepływy z działalności inwestycyjnej -49,2-49,6-48,9-50,3-51,6-51,1-49,0-47,8-46,5-45,5-44,7-43,5 Przepływy z działalności finansowej 20,7 45,4 11,6-59,1-65,6-110,1-115,1-142,0-139,5-134,9-143,2-129,6 Przepływy pieniężne netto 11,1-13,2 49,4-22,6 13,3-1,0 17,8 4,9 18,0 30,0 26,0 43,8 Środki pieniężne na początek okresu 14,3 25,4 12,2 61,6 39,0 52,3 51,3 69,1 74,0 92,0 122,0 148,0 Środki pieniężne na koniec okresu 25,4 12,2 61,6 39,0 52,3 51,3 69,1 74,0 92,0 122,0 148,0 191,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., RAPORT ANALITYCZNY Strona 17

18 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 41% 25% 22% 12% 7% 4% 3% 2% 1% 1% 0% EBITDA zmiana r/r 64% 15% 22% 15% 8% 6% 3% 2% 2% 1% 1% EBIT zmiana r/r 67% 10% 23% 15% 8% 5% 3% 2% 1% 0% 0% Zysk netto zmiana r/r 72% 10% 23% 16% 9% 6% 4% 3% 3% 1% 1% Marża brutto na sprzedaży 50% 48% 48% 48% 49% 48% 49% 49% 48% 48% 48% Marża EBITDA 18% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Marża EBIT 16% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Marża brutto 15% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% Marża netto 12% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% COGS / przychody 50% 52% 52% 52% 51% 52% 51% 51% 52% 52% 52% SG&A / przychody 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% SG&A / COGS 65% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 64% 64% 64% 64% ROE 32% 29% 30% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 18% 18% ROA 18% 15% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 15% ROE - WACC 23% 20% 20% 19% 17% 15% 13% 10% 9% 8% 7% Stopa zadłużenia 44% 47% 44% 41% 36% 31% 25% 19% 14% 13% 12% Dług 154,9 219,9 219,9 224,9 194,8 164,7 110,9 60,9 15,9 0,0 0,0 D / (D+E) 30% 34% 30% 27% 21% 17% 11% 6% 1% 0% 0% D / E 43% 51% 42% 36% 27% 20% 12% 6% 1% 0% 0% Odsetki / EBIT -9% -9% -10% -9% -8% -7% -7% -6% -4% -4% -3% Dług / kapitał własny 53% 64% 53% 45% 33% 25% 15% 7% 2% 0% 0% Dług netto 142,7 158,3 180,9 172,6 143,6 95,6 36,9-31,1-106,1-148,0-191,9 Dług netto / kapitał własny 49% 46% 43% 35% 25% 14% 5% -4% -11% -15% -18% Dług netto / EBITDA 105% 102% 95% 79% 60% 38% 14% -12% -39% -54% -70% Dług netto / EBIT 115% 116% 1% 89% 68% 43% 16% -13% -45% -63% -81% EV 1 601, , , , , , , , , , ,3 Dług / EV 10% 14% 13% 14% 12% 11% 7% 4% 1% 0% 0% CAPEX / Przychody 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% CAPEX / Amortyzacja 321% 261% 233% 210% 188% 167% 153% 143% 135% 130% 125% Amortyzacja / Przychody 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Zmiana KO / Przychody 18% 6% 7% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 61% 31% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Wskaźniki rynkowe 20P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 1,9 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 P/E* 15,9 14,5 11,8 10,2 9,4 8,8 8,5 8,3 8,0 7,9 7,9 P/BV* 5,0 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 P/CE* 14,1 12,2 10,0 8,7 8,0 7,5 7,1 6,9 6,7 6,6 6,6 EV/EBITDA* 11,8 10,4 8,6 7,4 6,8 6,2 5,8 5,4 5,0 4,8 4,6 EV/EBIT* 12,9 11,8 9,7 8,4 7,6 7,0 6,6 6,2 5,8 5,6 5,4 EV/S* 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 FCF/EV* 1,0% 1,3% 1,3% 4,3% 6,6% 8,6% 10,0% 11,3% 12,6% 13,3% 14,1% BVPS 7,6 9,0 10,9 13,0 15,2 17,5 19,8 22,2 24,6 26,1 27,5 EPS 2,4 2,6 3,2 3,7 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 0,4 0,5 0,6 1,8 2,8 3,5 3,9 4,2 4,4 4,6 4,7 DPS 1,2 1,3 1,6 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 3,3 3,3 3,4 Payout ratio 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 70,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., * Obliczenia przy cenie 38,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY Strona 18

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki I kwartału są poniżej oczekiwań Spółki, ale nie mają wpływu na wyniki całoroczne. Mimo, iż podstawą strategii NG2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY Komunikat prasowy Polkowice, 14 maja 2009 DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w roku pozostawiły spory niedosyt mimo rekordowego IV kwartału. W roku 2012 Grupa NG2 zwiększ y tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007 Prezentacja wyników za 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r.

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r. 69,0 64,0 59,0 54,0 49,0 44,0 39,0 34,0 Wycena Cena bieżąca [PLN] 44,6 Cena docelowa [PLN] 54,4 Potencjał do wzrostu / spadku +22,0% Wycena DCF [PLN] 54,9 Wycena porównawcza [PLN] 53,9 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach pierwszego półrocza ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego.

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Inwestycje zwiększą efektywność

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach trzeciego kwartału ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) PODSUMOWANIE IQ 2018 sprzedaż detaliczna 37,6 mln zł (wzrost o 18% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) stabilne

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 1 177 PLN 7 MAJ 2009 jest spółką zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) w oparciu o marki własne. Począwszy od listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013 Prezentacja wyników i strategii 2013 Wyniki i strategia Grupy CCC CCC SA zanotowała najsłabsz y kwartał w historii. Sroga i długa zima zniechęciła Klientów do zakupów produktów z nowej wiosenej kolekcji.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników w 2016 r.

Podsumowanie wyników w 2016 r. Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zyskowność, efektywność, przewidywalność. Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008

Zyskowność, efektywność, przewidywalność. Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008 Zyskowność, efektywność, przewidywalność Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008 Grupa NG2 Bardzo dobra rentowność Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 14 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 BYTOM REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDAJCA: REDUKUJ) WYCENA 2,77 PLN 18 GRUDNIA 21 Akcje ia były jedną z najlepszych propozycji z branży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Grupa CCC. II kwartał 2006

Prezentacja. Grupa CCC. II kwartał 2006 Prezentacja Grupa CCC II kwartał 2006 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r.

Prezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r. Prezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 21 marca 2017 r. Podsumowanie wyników za 2016 r. 2 Wyniki Top Secret w 2016 r. Wybrane

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2007 R. KOMORNIKI, 28 wrzesień 2007 r.

EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2007 R. KOMORNIKI, 28 wrzesień 2007 r. EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY R. KOMORNIKI, r. EUROCASH S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU KOMORNIKI, r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za I kwartał 2012 roku (okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012), z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 24 kwietnia 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody z działalności operacyjnej razem 113 737 58 718 Koszty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IQ 2015 r. Warszawa, 14 maja 2015 r.

Prezentacja wyników za IQ 2015 r. Warszawa, 14 maja 2015 r. Prezentacja wyników za IQ 2015 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w IQ 2015 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł IQ 2015 r. IQ 2014 r. zmiana % Sprzedaż 114,5 103,7 10,5%

Bardziej szczegółowo