OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych"

Transkrypt

1 Projekt SKILLS

2 RAMY PORTALOWE

3 OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń dachowych i ściennych 3

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Prezentacja stalowych budynków halowych Przykłady Analiza globalna Informacje ogólne Efekty drugiego rzędu Imperfekcje Sztywność węzłów Procedura projektowania ram portalowych Stateczność konstrukcji ram Stateczność słupów i rygli Stężenia dachowe Stężenia ścienne Podsumowanie 4

5 WPROWADZENIE

6 WPROWADZENIE Typowa konstrukcja hali stalowej 6

7 WPROWADZENIE Płatwie Photo APK 7

8 WPROWADZENIE Ramy portalowe ze wzmocnieniami 8

9 WPROWADZENIE Stężenia dachowe Photo APK 9

10 WPROWADZENIE Stężenia ścienne Photo APK 10

11 WPROWADZENIE Photo APK JP Muzeau 11

12 WPROWADZENIE 12

13 ANALIZA GLOBALNA

14 ANALIZA GLOBALNA Metody analizy konstrukcji PN-EN Analiza sprężysta Charakterystyka materiału naprężenie odkształcenie jest liniowa w całym zakresie obciążenia Analiza plastyczna Brane są pod uwagę nieliniowe właściwości materiału Uwzględnia się redystrybucję sił wewnętrznych i momentów 14

15 ANALIZA GLOBALNA PN-EN Efekty, które należy uwzględnić w analizie globalnej, gdy są znaczące: Wpływ deformacji na statykę układu (efekty drugiego rzędu) Imperfekcje Sztywność węzłów Interakcja konstrukcji z podłożem Na podstawie Załącznika krajowego NA (8) PN-EN : Analizę pierwszego rzędu bez uwzględniania imperfekcji można stosować w przypadku układów nieprzechyłowych (sztywno stężonych), a także jednokondygnacyjnych układów przechyłowych. 15

16 ANALIZA GLOBALNA Analiza pierwszego i drugiego rzędu Analiza pierwszego rzędu przy założeniu pierwotnej geometrii układu Analiza drugiego rzędu, z uwzględnieniem wpływu deformacji na statykę układu 16

17 ANALIZA GLOBALNA Wpływ deformacji konstrukcji/efekty drugiego rzędu V H δ I Z analizy konstrukcji pierwszego rzędu otrzymuje się: h M I M I = H δ I = h H h 3EI 3 17

18 ANALIZA GLOBALNA Wpływ deformacji konstrukcji/efekty drugiego rzędu H δ II V M II Z analizy konstrukcji drugiego rzędu otrzymuje się: M II = H h + V δ II Potrzebne są iteracyjne procedury obliczenia δ II δ ( ) II H h + V II n + 1 = δn h 2 3EI 18

19 ANALIZA GLOBALNA Wpływ deformacji konstrukcji/efekty drugiego rzędu H V δ II M II δ δ II ( ) II H h + V II n + 1 = δn Jeżeli: gdzie: δ 2 n h H h 3EI cr II 1 δ II n oraz: I + ( H h) = δ V = 1 I = δ 2 Vh 1 3EI 3EI h 2 h 2 3EI 1 V 1 V cr h 2 3EI 19

20 ANALIZA GLOBALNA Wpływ deformacji konstrukcji/efekty drugiego rzędu H V δ II = δ I 1 V 1 V cr δ II M II Podstawiając: δ II M II 1 δ 1 1 α = I = M I cr α V cr cr = α cr V 20

21 ANALIZA GLOBALNA Globalne i lokalne efekty drugiego rzędu Globalne efekty drugiego rzędu Efekty P- P Lokalne efekty drugiego rzędu Efekty P-δ P δ Dotyczą deformacji całej konstrukcji Dotyczą deformacji poszczególnych elementów Na ogół objęte sprawdzeniem elementów wg PN-EN

22 ANALIZA GLOBALNA Podsumowanie wpływu deformacji konstrukcji na statykę układu Uwzględnienie deformacji konstrukcji zwykle prowadzi do zwiększenia wartości sił wewnętrznych (sił poprzecznych) i momentów w ramach portalowych. Im mniejsza jest sztywność konstrukcji, tym większe są deformacje, a tym samym większy wpływ efektów drugiego rzędu. α cr jest reprezentatywne dla efektów drugiego rzędu (wyższe wartości α cr oznaczają mniejsze efekty drugiego rzędu). 22

23 ANALIZA GLOBALNA Efekty drugiego rzędu w PN-EN Analiza pierwszego rzędu jest dozwolona, gdy: PN-EN α cr 10 α cr 15 w przypadku analizy sprężystej w przypadku analizy plastycznej Jeżeli powyższe kryterium nie jest spełnione muszą być rozpatrzone efekty drugiego rzędu 23

24 ANALIZA GLOBALNA Uwzględnienie efektów drugiego rzędu w PN-EN αcr < 10 Analiza drugiego rzędu (długość wyboczeniowa = długość teoretyczna elementu) lub Analiza pierwszego rzędu, po której następuje amplifikacja przechyłowych efektów drugiego rzędu (długość wyboczeniowa = długość teoretyczna elementu) lub Analiza pierwszego rzędu (długość wyboczeniowa zgodnie z globalną formą utraty stateczności) α cr < 3 Analiza drugiego rzędu (długość wyboczeniowa = długość teoretyczna elementu) 24

25 ANALIZA GLOBALNA Amplifikacja efektów przechyłowych Współczynnik amplifikacji: α cr Efekty przechyłowe: Obciążenia poziome (np. wiatr) Efekty spowodowane imperfekcjami Efekty spowodowane geometrią konstrukcji 25

26 ANALIZA GLOBALNA Obliczenie α cr Wzór uproszczony: α cr = H V Ed Ed h δ H,Ed PN-EN (4) V Ed δ H,Ed h H Ed Przy założeniu, że: nachylenie dachu jest małe: < 26 siła osiowa w ryglu je mała: 26 λ 0,3 Af N y Ed lub NEd 0, 09N cr

27 ANALIZA GLOBALNA Praktyczne wyznaczenie α cr dla ram portalowych h H unit V Ed δ unit α cr = H V unit Ed h δ unit V Ed V Ed 0,5 H unit 0,5 H unit 0,25 H unit 0,5 H unit 0,25 H unit δ unit = δ mean.column unit δ mean. column 27 δ =

28 IMPERFEKCJE

29 IMPERFEKCJE Imperfekcje konstrukcji są spowodowane: brakiem prostości, prostoliniowości lub płaskości brakiem prostopadłości i/lub przylegania mimośrodami w węzłach naprężeniami własnymi niejednorodnością materiałową Zamiast rzeczywistych niedoskonałości fizycznych określa się zastępcze imperfekcje geometryczne o wartościach odzwierciedlających wszelkie możliwe wpływy imperfekcji różnych typów. 29

30 IMPERFEKCJE Zastępcze imperfekcje geometryczne: Imperfekcje globalne (przechyłowe) układów ramowych i stężeń φ φ Imperfekcje lokalne (łukowe) pojedynczych elementów. e 0 e 0 30

31 IMPERFEKCJE Globalne wstępne imperfekcje przechyłowe φ = φ 0αhα m PN-EN φ 0 - wartość podstawowa α h współczynnik redukcyjny ze względu na wysokość słupów α m współczynnik redukcyjne ze względu na liczbę słupów m liczba słupów w rzędzie, które przenoszą obciążenie nie mniejsze niż 50% przeciętnego obciążenia słupa w rozpatrywanej płaszczyźnie pionowej 31 φ 0 = 1/ 200 α 2 h = 2 ale 1 h 3 α h α m 1 = 0,5 1 + m

32 IMPERFEKCJE Kierunek imperfekcji przechyłowej Należy rozpatrzyć każdy kierunek imperfekcji globalnych, ale jednocześnie możliwy jest przechył tylko w jedną stronę φ φ φ φ φ φ φ φ 32

33 IMPERFEKCJE Sposób zastąpienia zastępczych imperfekcji geometrycznych równoważnymi siłami poprzecznymi φ φ φ 33

34 IMPERFEKCJE Układ sił równoważnych zastępujących wstępną imperfekcję przechyłową φ φ φ φ φ φ 34

35 IMPERFEKCJE Możliwość pominięcia globalnej imperfekcji w analizie ram: Odpowiednio duże siły poziome HEd 0, 15V Ed PN-EN Sprawdzenie stateczności ramy metodą równoważnego słupa (długości wyboczeniowe słupów są oparte na ogólnej przechyłowej postaci wyboczenia). PN-EN Na podstawie załącznika krajowego NA (8) PN-EN : Analizę pierwszego rzędu bez uwzględniania imperfekcji można stosować w przypadku układów nieprzechyłowych (sztywno stężonych), a także jednokondygnacyjnych układów przechyłowych. 35

36 IMPERFEKCJE Lokalna imperfekcja łukowa Lokalne efekty drugiego rzędu są zwykle uwzględniane we wzorach weryfikujących nośność elementów wg PN-EN Lokalna imperfekcja łukowa musi być rozpatrzona dla smukłych elementów obciążonych dużą ściskająca siłą podłużną 36

37 IMPERFEKCJE Jeżeli rama jest wrażliwa na efekty drugiego rzędu, lokalna imperfekcja łukowa musi być zastosowana, gdy: w elementach ściskanych przynajmniej jeden węzeł elementu przenosi moment smukłość względna elementu ściskanego przy założeniu przegubów na jego końcach: f λ = spełnia warunek: λ > 0,5 Af N y Ed N cr λ A y i obliczona N cr = π L EI PN-EN

38 IMPERFEKCJE Wartości lokalnych wstępnych imperfekcji łukowych PN-EN e 0 Krzywa wyboczenia Analiza sprężysta Analiza plastyczna e 0 /L e 0 /L a 0 1/350 1/300 a 1/300 1/250 b 1/250 1/200 c 1/200 1/150 d 1/150 1/100 Na podstawie załącznika krajowego NA. 10 ad (3) b zaleca się przyjmować wartości e 0 /L jak dla analizy sprężystej, niezależnie od zastosowanej metody analizy. 38

39 IMPERFEKCJE Układ sił równoważnych zastępujących wstępną imperfekcję łukową 4 e 0,d /L e 0 L 8 e 0,d /L 2 4 e 0,d /L 39

40 IMPERFEKCJE Układ sił równoważnych zastępujących wstępną imperfekcję łukową e 0 e 0 4 e 0,d /L 4 e 0,d /L 8 e 0,d /L 2 8 e 0,d /L 2 L 4 e 0,d /L 4 e 0,d /L 40

41 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW

42 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW Przykłady węzłów Węzeł sztywny Węzeł nominalnie przegubowy 42

43 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW PN-EN Klasyfikacja węzłów ze względu na sztywność M Węzeł A Węzeł B Węzeł C φ 43

44 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW Granice klasyfikacji węzłów PN-EN M k Węzeł A b EI L beam beam Węzły podatne Węzeł B Węzły sztywne 0,5 EI L beam beam Węzeł C φ 44 Węzły nominalnie przegubowe

45 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW Wartość k b w klasyfikacjiwęzłów k b = 8 : ramy, gdzie układ stężający redukuje poziomy przechył o co najmniej 80% k b = 25 : inne ramy, pod warunkiem, że dla każdej kondygnacji K b /K c 0,1 K b : wartość średnia zi b /L b dla wszystkich belek u góry kondygnacji K c : wartość średnia zi c /L c dla wszystkich słupów kondygnacji I c/b : moment bezwładności słupa/belki L c/b : wysokość/długość słupa/belki 45

46 SZTYWNOŚĆ WĘZŁÓW Zalecenia praktyczne Projektant prawdopodobnie wybierze założenie sztywnych węzłów łączących rygle ze słupami. Projektant prawdopodobnie wybierze założenie przegubowych lub sztywnych podstaw słupów. Te założenia muszą być później sprawdzone. 46

47 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH

48 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram α cr 10 : Metoda 1: Analiza pierwszego rzędu bez imperfekcji Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości wyboczeniowej prętów zgodnie z przechyłową postacią wyboczenia Metoda 2: Analiza pierwszego rzędu z imperfekcjami globalnymi (jeżeli potrzebne) PN-EN Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej prętów 48

49 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram α cr < 3 : PN-EN Należy sprawdzić czy wprowadzenie lokalnych wstępnych deformacji jest potrzebne Jeżeli jest potrzebne: Analiza drugiego rzędu z uwzględnieniem globalnej imperfekcji (jeżeli jest potrzebna) Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy = sprawdzeniu nośności przekroju słupa 49

50 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram α cr < 3 : PN-EN Należy sprawdzić czy wprowadzenie lokalnych wstępnych deformacji jest potrzebne Jeżeli jest niepotrzebne: Analiza drugiego rzędu z uwzględnieniem globalnej imperfekcji (jeżeli jest potrzebna) Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej słupa 50

51 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram 3 α cr < 10 : PN-EN Należy sprawdzić czy wprowadzenie lokalnych wstępnych deformacji jest potrzebne Jeżeli jest potrzebne: Analiza drugiego rzędu z uwzględnieniem globalnej imperfekcji (jeżeli jest potrzebna) Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy = sprawdzeniu nośności przekroju słupa 51

52 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram 3 α cr < 10 : Należy sprawdzić czy wprowadzenie lokalnych wstępnych deformacji jest potrzebne Jeżeli jest niepotrzebne: Metoda 1: Analiza pierwszego rzędu bez imperfekcji Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości wyboczeniowej prętów zgodnie z przechyłową postacią wyboczenia Weryfikacja węzłów i rygli z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu (amplifikacja efektów przechyłowych) 52 PN-EN

53 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Stateczność konstrukcji ram 3 α cr < 10 : EN Należy sprawdzić czy wprowadzenie lokalnych wstępnych deformacji jest potrzebne Jeżeli jest niepotrzebne: Metoda 2: Analiza pierwszego rzędu z imperfekcją globalną (jeżeli potrzebna) Amplifikacja efektów przechyłowych Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej słupa 53

54 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Długość wyboczeniowa = Długość teoretyczna pręta: L cr Długość wyboczeniowa zgodnie z przechyłową postacią wyboczenia: L cr 54

55 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Geometria + Warunki brzegowe + Obciążenia Obliczenie α cr α cr < 3 3 α cr < 10 α cr 10 Slajd 57 Slajd 58 Slajd 56 55

56 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Geometria + Warunki brzegowe + Obciążenia Obliczenie α cr α cr 10 Imperfekcja globalna Analiza pierwszego rzędu Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej słupa Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości wyboczeniowej zgodnie z ogólną postacią wyboczenia 56

57 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Geometria + Warunki brzegowe + Obciążenia Obliczenie α cr α cr < 3 Imperfekcja globalna, czy potrzebna: PN-EN (4) Imperfekcja lokalna, czy potrzebna: PN-EN (6) Potrzebna Niepotrzebna Analiza drugiego rzędu Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie = sprawdzenie nośności przekroju słupa 57 Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej słupa

58 PROCEDURA PROJEKTOWANIA RAM PORTALOWYCH Geometria + Warunki brzegowe + Obciążenia Obliczenie α cr 3 α cr < 10 Lokalna imperfekcja, czy potrzebna: EN (6) Potrzebna Niepotrzebna Globalna imperfekcja, czy potrzebna: EN (4) Potrzebna Niepotrzebna Analiza drugiego rzędu Amplifikacja efektów przechyłowych Analiza pierwszego rzędu Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie = sprawdzenie nośności przekroju słupa Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości teoretycznej słupa 58 Sprawdzenie stateczności słupa w płaszczyźnie ramy z wykorzystaniem długości wyboczeniowej zgodnie z ogólną postacią wyboczenia

59 STATECZNOŚĆ SŁUPÓW I RYGLI

60 STATECZNOŚĆ SŁUPÓW I RYGLI Stateczność słupów i rygli Słupy i rygle są poddane obciążeniu sił podłużnych i momentów Należy wykorzystać wzory interakcyjne PN-EN N χ N y γ Ed M1 Rk + k yy M y, Ed χ LT + M M γ y, Rk M1 y, Ed + k yz M z, Ed M + M γ z, Rk M1 z, Ed 1 N χ zn γ Ed Rk M1 + k zy M y, Ed χ LT + M M γ y, Rk M1 y, Ed + k zz M z, Ed M + M γ z, Rk M1 z, Ed 1 60

61 STATECZNOŚĆ SŁUPÓW I RYGLI Uproszczenia dla typowych ram Słupy i rygle nie są obciążone momentami z płaszczyzny ramy Słupy i rygle mają zwykle przekroje bisymetryczne N χ N y γ Ed M1 Rk + k yy χ M LT y, Ed M γ y, Rk M1 1 N χ zn γ Ed Rk M1 + k zy χ M LT y, Ed M γ y, Rk M1 1 61

62 STĘŻENIA DACHOWE

63 STĘŻENIA DACHOWE Photo APK 63

64 STĘŻENIA DACHOWE Rygle Stężenia dachowe Płatwie przenoszące obciążenia poziome na stężenia dachowe 64

65 STĘŻENIA DACHOWE Rzut dachu z układem stężeń Stężenia dachowe 6 Rygli Płatwie przenoszące obciążenia poziome na stężenia dachowe 65

66 STĘŻENIA DACHOWE Idealizacja stężenia dachowego F zewn m rygli, których pasy są poddane działaniu siły podłużnej (włączając rygle działające jako górny i dolny pas stężenia dachowego) Obciążenia poziome przenoszone przez płatwie Stężenia dachowe 66

67 STĘŻENIA DACHOWE Imperfekcja stężeń dachowych PN-EN F zewn e 0 e 0 m rygli, których pasy są poddane działaniu siły podłużnej oraz imperfekcji e 0 e 0 e 0 Siły poziome spowodowane imperfekcją e 0 oraz siłami i F zewn Stężenia dachowe 67

68 STĘŻENIA DACHOWE Imperfekcja stężeń dachowych F zewn e 0 e 0 MRafter,Ed = + h Section A upflange A Section N Rafter,Ed e 0 e 0 αml = 1 α + m = 0, m e 0 Siły poziome spowodowane imperfekcją e 0 oraz siłami i F zewn Stężenia dachowe 68

69 STĘŻENIA DACHOWE Obliczenia stężeń dachowych F zewn e 0 e 0 Zastosuj imperfekcję geometryczną i analizę drugiego rzędu e 0 e 0 Zastosuj siły równoważne i analizę pierwszego rzędu 69

70 STĘŻENIA DACHOWE Koncepcja obciążenia równoważnego q d L/8 q d L/4 q d L/4 q d L/4 q d L/8 q d L/2 q d L/2 L F zewn q d q d NEd 8 = e 0 + δ L 2 δ g ugięcie stężenia dachowego spowodowane obciążeniem zewnętrznym F zewn i obciążeniem równoważnymq d iteracyjne obliczenieq d 1 lub 2 iteracje są wystarczające g 70

71 STĘŻENIA ŚCIENNE

72 STĘŻENIA ŚCIENNE Photo APK 72

73 STĘŻENIA ŚCIENNE Procedura projektowa Obliczenie α cr teoria pierwszego lub drugiego rzędu Określenie obciążenia poziomego Wiatr Obciążenie spowodowane imperfekcją globalną, o ile jest wymagane Obliczenie sił wewnętrznych i momentów Weryfikacja stateczności w płaszczyźnie stężenia Weryfikacja stateczności z płaszczyzny stężenia 73

74 STĘŻENIA ŚCIENNE Obliczenie α cr dla stężeń ściennych V total H unit V V V V h α cr = H V unit total h δ mean 74

75 STĘŻENIA ŚCIENNE Obciążenie w płaszczyźnie stężenia ściennego N tot φ + H V V N tot : Suma sił podłużnych wszystkich słupów stabilizowanych stężeniem H: Poziome obciążenie zewnętrzne V: Siły pionowe na słupy N tot φ φ: Imperfekcja przechyłowa 75

76 PODSUMOWANIE

77 PODSUMOWANIE Ogólnie rzecz biorąc, efekty drugiego rzędu i imperfekcje powinny być uwzględniane w projektowaniu ram portalowych. Aczkolwiek według Załącznika krajowego do PN-EN w przypadku jednokondygnacyjnych układów przechyłowych dopuszcza się również stosowanie analizy pierwszego rzędu bez uwzględniania imperfekcji. W zależności od wartości α cr mogą być przyjęte różne metody obliczeniowe. W ramach portalowych, wygodne jest uwzględnienie imperfekcji globalnych i globalnych efektów drugorzędnych w analizie globalnej. 77

78 PODSUMOWANIE Lokalne efekty drugiego rzędu są zazwyczaj uwzględniane we wzorach weryfikujących nośność elementów konstrukcyjnych wg PN-EN Fizyczne imperfekcje są zastępowane przez zastępcze imperfekcje geometryczne lub obciążenie równoważne. Systemy stężeń są poddane działaniu zewnętrznych sił poziomych i obciążeń wynikających z ich funkcji jako elementów stabilizujących układ konstrukcyjny. 78

79 Moduły szkoleniowe SKILLS zostały opracowane przez konsorcjum organizacji, podanych na dole slajdu. Materiał jest w objęty licencją Creative Commons Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje w ramach tego projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury Analiza I i II rzędu W analizie I rzędu stosuje się zasadę zesztywnienia, tzn. rozpatruje się nieodkształconą, pierwotną geometrię konstrukcji, niezależnie od stanu obciążenia. Gdy w obliczeniac statycznyc

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI Projekt SKILLS NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI CELE MODUŁU SZKOLENIOWEGO Poznanie metodologii sprawdzania elementów konstrukcyjnych ze względu na niestateczność (wyboczenie, zwichrzenie)

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych;

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych; Kolejnośd obliczeo Niezbędne dane: - koncepcja układu konstrukcyjnego z wymiarami przekrojów i układem usztywnieo całej bryły budynki; - dane materiałowe klasa betonu klasa stali; - wykonane obliczenia

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej ARKUSZ OBICZEIOWY Document Ref: SX00a-E-EU Strona z 7 Dot. Eurokodu E 993-- Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Spis treści Informacje ogólne #t / 3 Nośność #t / 8 Niestateczność #t / 21 Przechyły #t / 68 Podsumowanie #t / 69 Przykład #t / 72 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 97

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Określono podstawy do obliczania alfa-cr, mnoŝnika który mierzy stateczność ramy. 1. Metody określania α cr 2

Spis treści. Określono podstawy do obliczania alfa-cr, mnoŝnika który mierzy stateczność ramy. 1. Metody określania α cr 2 Określono podstawy do obliczania alfa-cr, mnoŝnika który mierzy stateczność ramy. Spis treści 1. Metody określania α cr 2 2. Upraszczanie rozkładu obciąŝeń 4 3. Zakres stosowania 4 Strona 1 1. Metody określania

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Imperfekcje globalne i lokalne

Imperfekcje globalne i lokalne Imperfekcje globalne i lokalne Prz obliczaniu nośności i stateczności konstrukcji stalowch szczególnego znaczenia nabiera konieczność uwzględniania warunków wkonania, transportu i montażu elementów konstrukcjnch.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Modelowanie ram portalowych - analiza spręŝysta. Spis treści

Informacje uzupełniające: Modelowanie ram portalowych - analiza spręŝysta. Spis treści Informacje uzupełniające: Modelowanie ram portalowych - analiza spręŝysta Ten dokument przedstawia informacje na temat modelowania i obliczania ram portalowych. W dokumencie nie zawarto informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.31 (2013) Założenia projektowe przekrój poprzeczny składa

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym ARKUSZ OBICZEIOWY Dokument Ref: SX004a-E-EU Strona 1 z 4 Dot. Eurokodu E 1993-1-1 Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup przegubowy z trzonem

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy: Obliczanie ram

Schemat blokowy: Obliczanie ram Schemat ilustruje proces obliczania ram zarówno przechyłowych jak i nie-przechyłowych. Rezultatem są siły wewnętrzne w elementach i w połączeniach. UWG: W ramach wpływ jej przemieszczeń moŝe być mniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Przykład: Obliczenie współczynnika alfa-cr

Przykład: Obliczenie współczynnika alfa-cr ARKUSZ OBLICZENIOWY Document Ref: SX006a-EN-EU Strona z 8 Przykład przedstawia sposób obliczania współczynnika alfa-cr układu ramowego. Pokazano, czy efekty drugiego rzędu powinny zostać uwzględnione w

Bardziej szczegółowo

STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH

STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH Część. STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH.. STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH Rozwiązując układy niewyznaczalne dowolnie obciążone, bardzo często pomijaliśmy wpływ sił normalnych i

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy: Projektowanie stalowych słupów

Schemat blokowy: Projektowanie stalowych słupów Schemat przedstawia prostą metodę opartą o kryterium stateczności słupa. Metoda ta wykorzystuje smukłość względną elementu i krzywe redukcyjne do obliczania nośności przekrojowej elementu ściskanego osiowo.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW POŁĄCZENIA ŚRUBOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 2 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 POŁĄCZENIE ŚRUBOWE ZAKŁADKOWE /DOCZOŁOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 5

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN 431-1 Spis treści 431. SŁUP STALOWY EUROKOD PN-EN... 3 431.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 431.1.1. Opis programu... 3 431.1.2. Zakres programu... 3 431.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Stateczność prętów prostych Równowaga, utrata stateczności, siła krytyczna, wyboczenie w zakresie liniowo sprężystym i poza liniowo sprężystym, projektowanie elementów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-1-3:2008/AC grudzień 2009 Wprowadza EN 1993-1-3:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 1 Nazwa modułu w języku angielskim Steel Construction

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH STATECZOŚĆ OGÓLA WYBOCZEIE PRETÓW ŚCISKAYCH ZWICHRZEIE PRĘTÓW ZGIAYCH STATECZOŚĆ ELEMETÓW PEŁOŚCIEYCH OŚOŚĆ A WYBOCZEIE Warunek nośności elementu ściskanego siłą podłuŝną Ed Ed / b,rd 1.0 b,rd - nośność

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 6: Wymiarowanie elementów cienkościennych o przekroju w ujęciu teorii Własowa INFORMACJE OGÓLNE Ścianki rozważanych elementów, w zależności od smukłości pod naprężeniami

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy ram portalowych

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy ram portalowych KOSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy ram portalowych Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy ram portalowych 4 - ii

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 4: Projekt wykonawczy 4 ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

1. Założenia wstępne E Schemat statyczny i obciążenia E Obliczenia statyczne i wymiarowanie szkieletu E04

1. Założenia wstępne E Schemat statyczny i obciążenia E Obliczenia statyczne i wymiarowanie szkieletu E04 ZIELONE STRONY E01 EUROKODY praktyczne komentarze Niniejszy skrypt to kolejne opracowanie w cyklu publikacji na temat podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według aktualnie obowiązujących norm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

AutoN cr. Automatyczne wyznaczanie współczynnika wyboczenia giętnego w programie AxisVM. opis działania z przykładami

AutoN cr. Automatyczne wyznaczanie współczynnika wyboczenia giętnego w programie AxisVM. opis działania z przykładami AutoN cr Automatyczne wyznaczanie współczynnika wyboczenia giętnego w programie AxisVM opis działania z przykładami Maj 2016 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Cele i zakres... 4 3 Metodologia... 6 4 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4

Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 Co nowego 2017 R2 Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 ULEPSZENIA W STEEL STRUCTURE DESIGNERS 2017 R2... 4 Połączenie osi do węzłów... 4 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi

Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi Dr hab. inż., prof. nadzw. Przemysław Litewka, mgr inż. Michał Bąk, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Ramowe konstrukcje

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA KONSTRUKCJI Z DREWNA

STĘŻENIA KONSTRUKCJI Z DREWNA PRZYKŁADY ZAPEWNIENIA STATECZNOŚCI OGÓLNEJ ELEMENTÓW I USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH Układy konstrukcyjne obiektów budowlanych powinny mieć zapewnioną stateczność ogólną, polegająca na zachowaniu geometrycznej

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie systemów stęŝających z płaszczyzny i poprzecznych zapewniających stateczność ram portalowych.

Informacje uzupełniające: Projektowanie systemów stęŝających z płaszczyzny i poprzecznych zapewniających stateczność ram portalowych. Informacje uzupełniające: Projektowanie systemów stęŝających z płaszczyzny i poprzecznych zapewniających stateczność ram portalowych Dokument podaje informacje na temat projektowania systemów wzmacniających

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH dr inż. Robert Szmit Przedmiot: MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH WYKŁAD nr Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli Opis stanu odkształcenia i naprężenia powłoki

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Jerzy Wyrwał Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Uwaga. Załączone materiały są pomyślane jako pomoc do zrozumienia informacji podawanych na wykładzie. Zatem ich

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo