Część I Spółka kapitałowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Spółka kapitałowa"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str Aspekty prawnohandlowe str Podatek dochodowy str Utworzenie kapitału zakładowego str Wkłady pieniężne i niepieniężne str Wkłady niepieniężne w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa str Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa str Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa str Wkłady niepieniężne w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część str Skutki podatkowe u podatnika wnoszącego aport str Skutki podatkowe u spółki przejmującej aport str Wkłady niepieniężne objęte regulacjami szczególnymi str Partnerstwo publiczno-prywatne str Komercjalizowana własność intelektualna str Podwyższenie kapitału zakładowego str Utworzenie nowych udziałów/akcji i podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) już istniejących str Podwyższenie kapitału w drodze konwersji wierzytelności str Wydatki na utworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego ponoszone przez spółkę str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Uwagi ogólne str Wspólnik wnoszący aport działający w charakterze podatnika VAT str Przedmiot aportu str Podstawa opodatkowania przy wniesieniu aportu str Finansowanie VAT od aportu: wspólnik czy spółka? str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Uwagi ogólne str Przedmiot opodatkowania. Zasada jednokrotności poboru podatku i zasada standstill str Podmiot podatku str Podstawa opodatkowania i stawka. Zwrot PCC str Aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części str Aport innych składników w kontekście opodatkowania VAT str. 121 Rozdział 2. Finansowanie spółki ze środków wspólników str Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne str Podatek dochodowy str Pożyczki od wspólników str Zasady ogólne str Niedostateczna kapitalizacja str Zasada podstawowa str. 131

2 Przepisy intertemporalne str Alternatywna metoda rozliczania odsetek str Dopłaty str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 154 Rozdział 3. Podział zysku spółki pomiędzy wspólników str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Przepisy mające zastosowanie do opodatkowania dywidend str Pojęcie dywidendy str Przepisy krajowe str Dyrektywa 2011/96/UE str Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania str Opodatkowanie dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywę 2011/96/UE str Cel i zakres podmiotowy dyrektywy str Zasady opodatkowania dywidend wypłaconych przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym str Wypłata dywidendy na rzecz spółki państwa członkowskiego str Wypłata dywidendy do zakładu spółki państwa członkowskiego str Zasady opodatkowania dywidend otrzymanych przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym str Środki przeciwko nadużyciu przepisów dyrektywy str Opodatkowanie dywidend na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania str Zasady ogólne str Klauzula beneficial owner str Inne środki przeciwko nadużyciu postanowień umów dotyczących opodatkowania dywidend str Szczególne zasady opodatkowania dywidend uregulowane w prawie krajowym str Zryczałtowany krajowy podatek od dywidend str Odbiorcy dywidend objęci zwolnieniem podmiotowym lub specjalnym statusem podatkowym str Metody eliminowania podwójnego opodatkowania dywidend przewidziane w prawie krajowym str Obowiązki spółki RP jako płatnika podatku od dywidend str Szczególny reżim opodatkowania przewidziany dla dywidend rzeczowych str Problem opodatkowania tzw. ukrytej dywidendy oraz świadczeń wzajemnych pomiędzy spółką a wspólnikami str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 216 Rozdział 4. Zysk niepodzielony zagranicznej spółki kontrolowanej. Skutki podatkowe u wspólnika str Istota i cel przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych str Polskie regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych str Uwagi wstępne str Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej str Obowiązki ewidencyjne. Podstawa opodatkowania i ustalenie wysokości podatku str. 231 Rozdział 5. Obniżenie kapitału zakładowego spółki str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str. 240

3 Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia udziałów (akcji) str Umorzenie dobrowolne str Umorzenie przymusowe i automatyczne str Obniżenie wartości udziałów str Umorzenie rzeczowe str Umorzenie nieodpłatne str Umorzenie z czystego zysku str Koszt spółki, w której udziały są umarzane str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 251 Rozdział 6. Organy spółki. Wybrane aspekty ich finansowania przez spółkę str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Uwagi ogólne str Pełnienie funkcji członka zarządu i rady nadzorczej bez wynagrodzenia str Członkowie zarządu str Członkowie rady nadzorczej str Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z funkcjonowaniem zarządu i rady nadzorczej str Ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej str Inne wydatki spółki związane z wykonywaniem funkcji przez członków zarządu str Inne wydatki spółki związane z wykonywaniem funkcji przez członków rady nadzorczej str Podatki obrotowe. Podatek od towarów i usług str. 271 Rozdział 7. Likwidacja spółki str Aspekty prawnohandlowe str Likwidacja spółki wpisanej do rejestru sądowego str Likwidacja spółki kapitałowej w organizacji str Podatki dochodowe str Zamknięcie roku podatkowego oraz obowiązki informacyjne str Prowadzenie działalności w trakcie likwidacji str Opodatkowanie wspólnika spółki kapitałowej str Dochód z likwidacji jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych str Nabycie składników majątkowych w związku z likwidacją str Opodatkowanie likwidowanej spółki w związku z przekazaniem majątku likwidacyjnego str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 285 Rozdział 8. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki str Uwagi ogólne str Tryb orzekania o odpowiedzialności oraz jej egzekwowania str Szczególne zasady odpowiedzialności osób trzecich pełniących funkcje organów spółek kapitałowych za zaległości podatkowe tych spółek str. 291 Część II Spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna Rozdział 1. Zawiązanie spółki i utworzenie jej majątku oraz jego

4 późniejsze powiększenie str Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne str Podatki dochodowe str Wkłady pieniężne str Wkłady niepieniężne str Podwyższenie wkładów str Wydatki wspólników na utworzenie lub powiększenie kapitału str Odsetki od udziału kapitałowego str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Uwagi ogólne str Wspólnik wnoszący aport działający w charakterze podatnika VAT str Przedmiot aportu str Podstawa opodatkowania przy wniesieniu aportu str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Uwagi ogólne str Przedmiot opodatkowania str Podmiot podatku str Podstawa opodatkowania i stawka str. 331 Rozdział 2. Finansowanie dłużne spółki ze środków wspólników str Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne str Podatki dochodowe str Odsetki jako koszty uzyskania przychodów str Odsetki jako przychód str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 338 Rozdział 3. Rozliczenia pomiędzy spółką a wspólnikami w toku bieżącej działalności spółki str Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne str Udział w zyskach i stratach str Udział kapitałowy str Umowy wspólników ze spółką str Podatki dochodowe str Status podatkowy spółki str Ustalanie wyniku podatkowego wspólników z tytułu udziału w spółce str Ewidencja rachunkowa lub podatkowa str Udział w zysku a dochód podatkowy str Kwalifikacja do źródła przychodów str Taryfa podatkowa str Straty podatkowe str Ustalanie dochodu z wybranych umów zawieranych przez wspólników ze spółką str Świadczenie pracy str Najem lub inne umowy o podobnym charakterze str Sprzedaż składników majątkowych str Świadczenia nieodpłatne str Ceny transakcyjne str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 364 Rozdział 4. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika albo zbycie udziału str Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne str. 365

5 Postępowanie likwidacyjne str Wystąpienie ze spółki str Sprzedaż udziału spółkowego str Podatki dochodowe str Opodatkowanie likwidacji str Opodatkowanie wystąpienia ze spółki str Opodatkowanie sprzedaży udziału spółkowego str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 379 Rozdział 5. Specyfika spółek z udziałem nierezydentów str Podmiotowość spółki na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania str Powstanie zakładu zagranicznego str Udział nierezydentów w spółce niebędącej osobą prawną str Świadczenia wynikające z umów ze spółką str Straty podatkowe str. 385 Rozdział 6. Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółki str. 386 Część III Spółka komandytowo-akcyjna Rozdział 1. Aspekty prawnohandlowe str. 391 Rozdział 2. Podatek dochodowy str Uwagi ogólne str Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej do końca 2013 r. str Pogląd pierwszy: brak odmienności opodatkowania wspólników spółki, w tym akcjonariuszy, w porównaniu z opodatkowaniem wspólników innych spółek osobowych str Pogląd drugi: dochody akcjonariuszy opodatkowane w momencie wypłaty dywidendy str Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej od 2014 r. str Uwagi ogólne str Spółka komandytowo-akcyjna podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych str Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej str Komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej str. 408 Rozdział 3. Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str Finansowanie spółki ze środków wspólników po rozpoczęciu działalności oraz inne rozliczenia między spółką a wspólnikami w toku bieżącej działalności spółki str Podział zysku spółki pomiędzy wspólników. Obniżenie kapitału zakładowego spółki. Obniżenie wkładu kapitałowego komplementariusza str Rozwiązanie i likwidacja spółki str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 417 Rozdział 4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki

6 komandytowo-akcyjnej str. 421 Część IV Restrukturyzacja spółek Rozdział 1. Charakterystyka ogólna str Istota i rodzaje procesów restrukturyzacyjnych str Aspekty prawnohandlowe str Aspekty podatkowe str Podstawy prawne przekształceń, połączeń i podziałów str Prawo krajowe str Prawo unijne str Sukcesja podatkowa przy przekształceniach, połączeniach i podziałach str Problemy na gruncie podatków dochodowych przy przekształceniach, połączeniach i podziałach str Problemy na gruncie podatków obrotowych przy przekształceniach, połączeniach i podziałach str. 437 Rozdział 2. Wybrane rodzaje przekształceń str Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową str Aspekty prawnohandlowe str Uwagi ogólne str Procedura przekształcenia spółki kapitałowej str Podatek dochodowy str Spółka przekształcana str Wspólnicy spółki przekształcanej str Przekształcenie z udziałem wszystkich dotychczasowych wspólników oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego str Przekształcenie z udziałem wszystkich dotychczasowych wspólników wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego str Przekształcenie bez udziału wszystkich dotychczasowych wspólników str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Przekształcenie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i cywilnej w spółkę kapitałową str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych str Przekształcenie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i cywilnej w inną tego samego typu osobową spółkę handlową str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną, komandytową i partnerską str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Skutki podatkowe dla spółki przekształcanej str Skutki podatkowe dla wspólników spółki przekształcanej str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 474

7 2.5. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, komandytową i partnerską str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 482 Rozdział 3. Połączenia spółek str Połączenie spółek kapitałowych str Aspekty prawnohandlowe str Zagadnienia ogólne str Procedura łączenia polskich spółek kapitałowych str Połączenie odwrotne str Podatki dochodowe str Opodatkowanie łączących się spółek kapitałowych str Uwagi ogólne str Rok podatkowy str Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości ujawnionych przy przeszacowaniu majątku spółki przejmowanej str Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości przejętego majątku nad wartością udziałów u spółki przejmującej str Opodatkowanie wspólników łączących się spółek str Wybrane problemy związane z przejęciem spółki kapitałowej str Strata spółki przejmowanej str Dopłaty otrzymane przez spółkę od wspólnika str Konfuzja zobowiązania w związku z połączeniem spółek str Połączenia a podatkowa grupa kapitałowa str Koszty połączenia oraz nabycia akcji (udziałów) spółki przejmowanej str Metoda rozliczania różnic kursowych str Możliwość kontynuacji uiszczania zaliczek w formie uproszczonej po połączeniu ze spółką przejmowaną str Obejście prawa podatkowego str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Połączenie z udziałem spółek osobowych str Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 514 Rozdział 4. Wymiana udziałów jako alternatywa dla przejęcia majątku spółki str Istota i podstawy prawne wymiany udziałów str Podatki dochodowe str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str. 526 Rozdział 5. Podziały spółek str. 527

8 5.1. Aspekty prawnohandlowe str Podatki dochodowe str Uwagi ogólne str Podziały spółek polegające na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa str Sposób wyodrębnienia z majątku spółki dzielonej zorganizowanych części przedsiębiorstwa str Sukcesja podatkowa str Skutki podatkowe dla spółki dzielonej i spółki przejmującej (nowo zawiązanej) str Skutki podatkowe dla wspólników spółki dzielonej str Podziały spółek polegające na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa str Skutki podatkowe dla spółki dzielonej i spółki przejmującej (nowo zawiązanej) str Skutki podatkowe dla wspólników spółki dzielonej str Porównanie obciążeń podatkowych przy podziałach spółek str Podatki obrotowe str Podatek od towarów i usług (VAT) str Podział polegający na przeniesieniu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa str Podział polegający na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa str Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) str Odpowiedzialność spółek przejmujących lub nowo zawiązanych w wyniku podziału za zaległości podatkowe spółki dzielonej str. 557 Literatura str. 559 Wykaz orzecznictwa str. 567 Wykaz pism urzędowych str. 579

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie: opis Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Akty prawne... XIII XIX XXXIII Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wstęp... XLIII XLIX Rozdział I. Wpływ konstrukcji spółek osobowych na ich wybór

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Hanna Litwińczuk Hanna Litwińczuk, Marcin Jamroży Piotr Karwat, Robert Krasnodębski ZAGADNIENIA PRAWNE

redakcja naukowa Hanna Litwińczuk Hanna Litwińczuk, Marcin Jamroży Piotr Karwat, Robert Krasnodębski ZAGADNIENIA PRAWNE Opodatkowanie spółek redakcja naukowa Hanna Litwińczuk Hanna Litwińczuk, Marcin Jamroży Piotr Karwat, Robert Krasnodębski ZAGADNIENIA PRAWNE Opodatkowanie spółek redakcja naukowa Hanna Litwińczuk Hanna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Zasady dokonywania korekt w stanie prawnym obowiązującym od. końca 2015 r

Spis treści. 3. Zasady dokonywania korekt w stanie prawnym obowiązującym od. końca 2015 r Wykaz skrótów... Przedmowa... Rozdział I. Koszty uzyskania przychodów w ogólności... 1 Rozdział II. Warunki uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów... 23 Rozdział III. Moment potrącenia

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - V Edycja (fuzje) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/05/7633/7421

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 344016 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 19-20 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Połączenie spółek kapitałowych

Połączenie spółek kapitałowych Połączenie lub podział spółek, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczka od udziałowca, dopłaty w spółce z o.o. - to najczęściej spotykane transakcje kapitałowe realizowane w ramach grup kapitałowych.

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych Poprzedni artykuł przygotowany w ramach cyklu poświęconego opodatkowaniu transakcji kapitałowych był ostatnim artykułem

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Kontrowersje związane z opodatkowaniem spółek komandytowo-akcyjnych prof. dr hab. Adam Mariański Michał Wilk 1 Status SKA na gruncie polskiego

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zakup a inne sposoby uzyskania własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Wojciech Paryś)...

Rozdział I. Zakup a inne sposoby uzyskania własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Wojciech Paryś)... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zakup a inne sposoby uzyskania własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Wojciech Paryś)... 1 1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 36, 29 października Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 36, 29 października Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 36, 29 października 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@ pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1022516 Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT- najnowsze zmiany na 2017 rok. 27 Styczeń Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1022516 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42. Art. 1. W ustawie z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: KAT/12/0295 Temat: Akcja Bilans 2012 - Rachunkowe oraz podatkowe zamknięcie roku 29-30 Październik Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: KAT/12/0295 Koszt

Bardziej szczegółowo

Metropolis SA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

Metropolis SA. Sprawozdanie finansowe za okres od do Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: Kraków Starowiślna 91, 31-052 Krakow Kody PKD określające podstawową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPB1/4511-1268/15/AK Data 2016.03.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW (KIERUNEK PRAWNO-MENADŻERSKI, III ROK) WYKAZ ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH

PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW (KIERUNEK PRAWNO-MENADŻERSKI, III ROK) WYKAZ ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW (KIERUNEK PRAWNO-MENADŻERSKI, III ROK) WYKAZ ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w ustawie o CIT od 2018 r.* Numer artykułu Było Będzie

Proponowane zmiany w ustawie o CIT od 2018 r.* Numer artykułu Było Będzie Proponowane zmiany w ustawie o CIT od 2018 r.* Numer artykułu Było Będzie Art. 1a ust. 2 pkt 1 Art. 1a. 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Oddzieleniem dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika

Rozdział III. Oddzieleniem dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika Rozdział III. Oddzieleniem dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika Katarzyna Charchut 1. Wstęp Od 1.1.2018 r., w wyniku wejścia w życie ZmPDOFizPrRyczałtU17, został wprowadzony

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo