PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA GLIWICE"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 04 luty 2013 r. nr kor. UM-46427/2013 Pani Aleksandra Kruk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 28 ul. PADEREWSKIEGO GLIWICE ul.zwycięstwa Gliwice Tel Fax Prezydent Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa Gliwice Tel Fax W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 12 listopada do 10 grudnia 2012 r. w Przedszkolu Miejskim nr 28 w Gliwicach, przy ul. Paderewskiego 70 przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta nr KAW z dnia 12 listopada 2012 r. Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 2 stycznia 2013 r. Temat kontroli. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów i procedur dotyczących: dysponowania środkami budżetowymi oraz pozyskanymi z innych źródeł, gospodarowania mieniem, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, organizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Ocena działalności kontrolowanej jednostki. W jednostce w wielu przypadkach nie są przestrzegane przepisy, procedury oraz zapisy umów dotyczące: dysponowania środkami budżetowymi oraz pozyskanymi z innych źródeł, gospodarowania mieniem, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, organizacji pracy. Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

2 Wnioski i zalecenia. 1. Wydatkowanie środków w 2011 r. w wysokości przekraczającej zatwierdzony plan finansowy o kwotę 9.550,10 zł, co narusza art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz z późn. zm.). Zalecenie nr 1 Nie dopuszczać do wydatkowania środków, nie mając odpowiedniego zabezpieczenia w planie finansowym. Zobowiązać osoby odpowiedzialne do bieżącego monitorowania planów finansowych. 2. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych w 2011 r. na kwotę 911,13 zł przy braku zabezpieczonych środków w planie finansowym, co narusza art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zalecenie nr 2 Nie dopuszczać do zaciągania zobowiązań finansowych nie mając zabezpieczonych środków w planie finansowym. Zobowiązać osoby odpowiedzialne do bieżącego monitorowania planów finansowych. 3. W zakresie wydatkowania środków finansowych na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek dochodowy: a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2011 r. w wysokości niższej niż to wynika z dokumentacji źródłowej o kwotę 588,23 zł, b) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za cały 2011 r. w wysokości wyższej niż to wynika z dokumentacji źródłowej o kwotę 1.551,71 zł, c) opłacenie składek na Fundusz Pracy za cały 2011 r. w wysokości wyższej niż to wynika z dokumentacji źródłowej o kwotę 673,23 zł, d) naliczanie składek na Fundusz Pracy od osób zwolnionych z wpłat z tego tytułu, co narusza art. 104 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz.U. z r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i skutkowało zapłatą składek w zawyżonej wysokości w 2011 r. w kwocie 483,51 zł, w 2012 r. w kwocie 860,20 zł, e) wystąpienie w czerwcu 2011 r. różnicy pomiędzy listami płac (przelewami), a danymi wykazanymi w deklaracji rocznej PIT 4R w kwocie 921,00 zł z tyt. zaliczki na podatek dochodowy. Zalecenie nr 3 Wydatki dokonywać w wysokościach wynikających z posiadanych zobowiązań. Skorygować nieprawidłowo odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Uzgodnić deklaracje podatkowe z dokumentacją dotyczącą wypłaconych wynagrodzeń. 4. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości: a) przypadki dokonywania zapisów w księgach rachunkowych bez włączenia do ksiąg dowodów księgowych, co narusza art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz z późn. zm.), b) przypadki braku na dowodach księgowych informacji o sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, co narusza art. 21 ust. 1 ww. ustawy, c) brak ewidencji na kontach księgowych 998 zaangażowanie i 980 plan finansowy oraz ewidencjonowanie rozrachunków na kontach 201 i 202 bez podziału na poszczególne rozdziały i paragrafy, co narusza przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 2

3 samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., nr 128, poz. 861). Zalecenie nr 4 Zobowiązać główną księgową do przestrzegania ww. przepisów oraz uzupełnienia brakującej dokumentacji. 5. W zakresie sprawozdawczości: a) wykazanie w sprawozdaniach Rb-34S oraz RB-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kwot niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, co stanowi naruszenie przepisów 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r., nr 20, poz. 103). b) brak zestawień stanu wszystkich kont na dzień sporządzenia sprawozdań Rb-34, co utrudnia weryfikację zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdaniami w zakresie stanu należności i zobowiązań, c) ewidencjonowanie w 0750 dochodów z tyt. zwrotu kosztów wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., nr 38, poz. 207 z późn. zm.), d) w bilansie jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazanie danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w kolumnie Stan na początek roku: poz. II.1.4. Pozostałe należności kwota 1.790,13 zł a wg ewidencji księgowej konto kwota 3.709,87 zł, poz. II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 1.790,13 zł a wg ewidencji księgowej konto 851 kwota 3.710,81 zł, poz. III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych kwota 0,00 zł a wg ewidencji księgowej konto 135 kwota 0,94 zł. Zalecenie nr 5 Bezwzględnie przestrzegać ww. przepisów. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 6. W zakresie ustalania, dochodzenia i pobierania należności: a) nienaliczanie i nieewidencjonowanie w ewidencji księgowej odsetek od nieterminowych płatności za pobyt w przedszkolu i posiłki oraz za wynajem pomieszczeń na koniec każdego kwartału, co narusza przepisy art. 40 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz z późn. zm.), b) ustalenie stawki czynszu za lokal mieszkalny od 12 maja 2011 r. w wysokości niższej niż to wynika z zarządzenia nr PM-578/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i czynszu za najem lokali socjalnych oraz czynników podwyższających i obniżających stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych na terenie miasta Gliwice, w związku z czym na koniec 2011 r. przypis z tyt. wynajmu lokalu mieszkalnego zaniżono o kwotę 170,75 zł a od stycznia do września 2012 r. o kwotę 241,08 zł, c) zaniżenie należności z tyt. rozliczania opłat za zużyte media na koniec 2010 r. o kwotę 243,21 zł oraz zawyżenie w okresie od r. do r. o kwotę 368,20 zł, w stosunku do prawidłowego naliczenia, d) prowadzenie ewidencji księgowej odpłatności za pobyt w przedszkolu razem z odpłatnością za żywienie i odsetkami za zwłokę w związku, z czym brak 3

4 możliwości ustalenia czy uzyskane dochody odprowadzono w prawidłowej wysokości do budżetu miasta, e) występowanie różnic pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją źródłową w zakresie przypisu z tytułu odpłatności za żywienie i pobyt w przedszkolu, f) brak udokumentowania podstaw uzasadniających dokonywanie w ewidencji księgowej zmian w przypisie z tyt. odpłatności, g) brak możliwości sprawdzenia zgodności zobowiązań i należności na koncie 201 z tyt. odpłatności za przedszkole z ewidencją prowadzoną przez intendenta z uwagi na brak dokumentacji zestawienia dłużników i nadpłat. Zalecenie nr 6 Odsetki od nieterminowych płatności naliczać i ewidencjonować zgodnie z ww. ustawą, nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za zużyte media naliczać i pobierać w wysokościach wynikających z prawidłowego obliczenia. Ewidencję odpłatności za pobyt i żywienie dzieci prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie wysokości dochodu należnego do odprowadzenia do budżetu miasta. 7. W zakresie funduszu premiowego dla pracowników samorządowych: a) zaplanowanie środków na fundusz premiowy w wysokościach znacznie przewyższających ustalone przez organ prowadzący limity (w latach łącznie o kwotę ,56), b) wydatkowanie środków na premie ponad ustalony limit przez organ prowadzący w 2010 r. o kwotę ,57 zł, w 2011 r. o kwotę ,78 zł, do listopada 2012 r. o kwotę ,80 zł. c) wydatkowanie środków na premie w wysokościach przekraczających ustalony w regulaminie fundusz (w 2011 r. o kwotę 8.081,98 zł), Zalecenie nr 7 Środki na wydatki planować do wysokości określonej przez organ prowadzący, a następnie nie przekraczać ustalonych planów. 8. W zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń a) przyznanie i wypłata dodatku za wieloletnią pracę w okresie przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim lub dodatkowym urlopie macierzyńskim, co jest niezgodne z 4 załącznika do uchwały nr XXIII/775/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 marca 2009 r.; skutkiem finansowym nieprawidłowości jest wydatkowanie środków z budżetu miasta z przekroczeniem zakresu upoważnienia w łącznej wysokości 2.962,97 zł, b) wypłata w lipcu 2011 r. nauczycielowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim wynagrodzenia z tytułu średniej urlopowej w wysokości 122,41 zł, co narusza art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.dz.u. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.), c) w aktach osobowych głównego księgowego, intendenta i nauczyciela brak aneksów do umów o pracę związanych ze zmianą wynagrodzenia w latach 2009 i 2010 oraz przyznania dodatku funkcyjnego (za wychowawstwo) we wrześniu 2011 r., d) przyznanie w 2011 r. pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę w wysokości zawyżonej o 1%, czego skutkiem finansowym było niecelowe wydatkowanie kwoty 191,64 zł, e) błędne ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego, f) ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych z naruszeniem 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 4

5 z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z r nr 2 poz. 14 z późn. zm.), w związku z czym zaniżono wypłatę nagród łącznie o kwotę 505,51 zł, g) ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca niezgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (D.U. z r nr 62 poz. 289 z późn. zm.) czego skutkiem jest dokonanie potrącenia za 3 dni niezdolności do pracy od wynagrodzenia zasadniczego w wysokości zaniżonej o kwotę 10,49 zł, h) przyjęcie błędnej podstawy wyliczania wynagrodzenia za czas choroby, co narusza art. 41 ust. 1 oraz 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczania społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z r nr 77 poz. 512 z póź. zm.) z uwagi na pominięcie premii uznaniowej i 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego (bez jego uzupełnienia) zaniżając w 1 przypadku wynagrodzenie o kwotę 27,03 zł, i) przypadki niezgodnego z regulacjami wewnętrznymi potrącania premii regulaminowej za czas niezdolności do pracy w wyniku zwolnienia lekarskiego, co skutkowało przyznaniem i wypłatą premii w zaniżonej wysokości w miesiącach styczniu i lutym łącznie o kwotę 92,20 zł oraz brakiem potrącenia premii za 1 dzień w wysokości 8,00 zł. Zalecenie 8 Dokonać korekty wszystkich nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłków, wynagrodzenia za czas choroby za miesiące, w których powstały nieprawidłowości. Przy ustalaniu prawa do premii regulaminowej przestrzegać regulacji wewnętrznych. 9. Błędne ustalenie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielowi przebywającemu w 2011 r. na urlopie macierzyńskim z uwagi na potrącenie w złej wysokości wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (maj-październik) oraz z tytułu średniej urlopowej, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z r. 1997, nr 160, poz z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 737 z poźn.zm). Zalecenie nr 9 Dokonać korekty nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. 10. W zakresie ustalania i przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: a) ustalenie wysokości odpisu na 1 zatrudnionego (w 2011 r.), 1 nauczyciela (w 2011 r.) oraz 1 nauczyciela pobierającego emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne (w 2011 r. i 2012 r.) niezgodnie z: art. 5 ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 53 ust.1 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, b) ustalenie liczby etatów stanowiących podstawę naliczenia planowanego odpisu niezgodnie z 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5

6 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 349) oraz art. 53 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, c) do końca 2011 r. brak skorygowania wysokości odpisu, co wymagane jest 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z czym odpis zaniżono co najmniej o kwotę 581,00 zł, co narusza art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z r nr 70, poz. 335 z późn. zm.), d) na dzień 30 września 2012 r. zawyżenie odpisu o kwotę 2.574,00 zł w porównaniu do prawidłowego wyliczenia, e) brak określenia w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych rodzaju dokumentów stanowiących podstawę ustalenia wysokości pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych przez nauczycieli objętych w jednostce opieką socjalną oraz sposobu pozyskiwania tych informacji. Zalecenie nr 10 Bezwzględnie przestrzegać zasad ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Określić w ww. regulaminie dokumenty stanowiące podstawę ustalenia wysokości pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych przez nauczycieli objętych w jednostce opieką socjalną oraz sposobu pozyskiwania tych informacji. 11. Zakwalifikowanie w 2011 r. wydatków na ogólną kwotę 2.298,14 zł oraz w 2012 r. na kwotę 1.000,00 zł do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, co narusza zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późn. zm. Zalecenie nr 11 Wydatki klasyfikować zgodnie z ww. rozporządzeniem. 12. Nieprzestrzeganie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie planowania wydatków w 2011 r. na łączną kwotę 738,13 zł, co narusza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późn. zm.) Zalecenie nr 12 Planując wydatki budżetowe przestrzegać przepisów ww. rozporządzenia. 13. W zakresie terminowości regulowania zaciągniętych zobowiązań: a) dokonywanie wydatków z przekroczeniem terminów płatności (od 1 do 91 dni) w 2011 r. w łącznej wysokości 5.739,67 zł, natomiast w 2012 r. w łącznej wysokości 7.799,93 zł oraz przekroczenie terminu wpłat zaliczek na podatek dochodowy w 2011 r. (od 9 do 257 dni) łącznie w kwocie 832,00 zł, co narusza art. 44 ust. 3 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, b) dokonywanie płatności zobowiązań więcej niż 1 dzień przed terminem ich wymagalności (od 2 do 14 dni) w łącznej wysokości ,01 zł, co narusza zasady wynikające z zarządzeń organizacyjnych Prezydenta Miasta Gliwice nr 86/07 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: planowania i realizacji harmonogramu dochodów i wydatków oraz nr 58/11 z dnia 2 września 2011 r. 6

7 w sprawie: planowania i realizacji harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów, c) wypłata wynagrodzenia z tytułu średniej urlopowej w dniu 28 lipca 2011 r. (za miesiąc lipiec 2011 r.) z naruszeniem art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), d) występowanie rozbieżności pomiędzy terminami płatności określonymi w umowach, a terminami płatności wskazanymi na fakturach. Zalecenie nr 13 Bezwzględnie przestrzegać ustalonych terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz ww. przepisów. Do umów zawieranych przez jednostkę wprowadzać następujące zapisy: 1) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ust. 1 przyjęcie przez Przedszkole Miejskie nr 28 dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją niniejszej umowy, zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy. 14. Przypadki dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań bez zachowania procedur kontroli finansowej wymaganych zarządzeniem nr 6/2010 dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 28 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości, tj.: brak sprawdzania zbiorczych list płac pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty (w szczególności w zakresie obciążeń publicznoprawnych z tytułu ZUS opłacanego przez pracodawcę). Zalecenie nr 14 Przestrzegać zapisów dot. procedur kontroli finansowej. 15. Nieuzasadnione wydatkowanie środków w ramach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na kwotę 750,00 zł z tyt. dofinansowanie zakupionego obuwia dla wszystkich pracowników, co jest niezgodne z wewnętrznymi uregulowaniami. Zalecenie nr 15 Środki publiczne wydatkować w sposób celowy i uzasadniony zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157 poz z późn. zm.). 16. Przypadki dokonania zakupów poniżej kwoty ,00 euro niezgodnie z regulaminem wewnętrznym dla zamówień przekraczających kwotę 3.000,00 zł. Zalecenie nr 16 Zamówień na dostawy i usługi o wartości poniżej ,00 euro dokonywać zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 17. Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych: a) na dzień 31 grudnia 2010 r. brak ujawnienia różnicy pomiędzy spisami z natury pozostałych środków trwałych a ewidencją analityczną prowadzoną w księgach inwentarzowych o kwotę 50,00 zł, 7

8 b) niedokonanie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, c) brak rozliczenia druków arkuszy spisu z natury, co wymagane było Instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora PM 28 nr 01/2010 z dnia 1 marca 2010 r., d) powielanie się numeracji arkuszy spisowych, co jest niezgodne z zapisami zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 28 z dnia 30 listopada 2010 r., e) przepisanie danych z ewidencji ilościowo-wartościowej podstawowych środków trwałych oraz księgozbioru bibliotecznego na arkusze spisu zamiast przeprowadzenia spisu z natury. Zalecenie nr 17 Nie dopuszczać do powstawiania wyżej wymienionych nieprawidłowości. Na koniec każdego roku przeprowadzać inwentaryzację, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z r. 2009, nr 152, poz z późn. zm.). Wyniki ww. inwentaryzacji dokumentować protokołami z weryfikacji. 18. Nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej i ilościowo-wartościowej środków trwałych, księgozbioru bibliotecznego, wartości niematerialnych i prawnych polegające m.in. na.: a) przypadkach ewidencjonowania składników majątkowych niezgodnie z zarządzeniem organizacyjnym nr 79/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątku, b) braku zgodności pomiędzy ewidencją analityczną (księgi inwentarzowe) a ewidencją księgową (konta 013, 014) na dzień 31 grudnia 2011 r.: pozostałych środków trwałych o kwotę 50,00 zł, księgozbioru bibliotecznego o kwotę 254,30 zł, co narusza art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości, c) braku wskazywania (w ewidencji analitycznej) miejsca znajdowania się składników majątkowych oraz braku powoływania numeru dowodu księgowego będącego podstawą rozchodu lub przychodu składników majątku, d) dokonywaniu zapisów w ewidencji analitycznej wartości niematerialnych i prawnych w sposób nietrwały. Zalecenie nr 18 Dokonać weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej i ewidencji ilościowowartościowej pozostałych środków trwałych, księgozbioru oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po wyjaśnieniu różnic sporządzić stosowne korekty. 19. Zakup krzeseł, stolików i biurek nie posiadających stosownych certyfikatów co wymagane jest 9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Zalecenie nr 19 Nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 20. Brak poinformowania organu prowadzącego o zawartej umowie najmu mieszkania, co narusza art. 43 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z r. 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 8

9 Zalecenie nr 20 Zawiadamiać organ nadzorujący o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie zgodnie z ww. przepisami. 21. Przypadki dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co narusza art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zalecenie nr 21 Skierowania na badania lekarskie wydawać z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zobligować pracowników do przestrzegania wyznaczonych terminów badań lekarskich. Nie dopuszczać do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 22. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przypadki niedotrzymania terminów prowadzenia szkoleń okresowych, co narusza 15 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z r. 2004, nr 180, poz z późn. zm.). Zalecenie nr 22 Szkolenia okresowe przeprowadzać zgodnie z ww. przepisami. 23. Przeprowadzenie ostatniego badania instalacji odgromowej w 2002 r. tj. w terminie przekraczającym znacznie termin określony w art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623). Zalecenie nr 23 Przestrzegać terminów przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych określonych prawem. 24. W książce obiektu budowlanego brak danych identyfikujących osobę, która wystawiła dokument będący podstawą wpisu (imię i nazwisko, nr uprawnień osób przeprowadzających poszczególne kontrole), co jest wymagane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1134). Zalecenie nr 24 Książkę obiektu budowlanego prowadzić zgodnie wymogami określonymi ww. przepisami i uzupełnić brakujące dane. 25. Na protokole kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola z 2011 r. brak potwierdzenia przekazania kopii protokołu do organu prowadzącego. Zalecenie nr 25 Potwierdzać fakt spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 26. W zakresie regulacji wewnętrznych: a) w obowiązującej polityce rachunkowości: 9

10 brak podania informacji o wersji i dacie przyjęcia do stosowania programu księgowego QWANT i QWARK a powołana wersja programu Qwark jest niezgodna z aktualnie obowiązującą art. 10 ust. 1 pkt 3c) ustawy o rachunkowości, zapisy dotyczące zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątkowych pozostają w sprzeczności z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 79/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. np.: w zakresie zasad umarzania, ulepszania składników majątkowych, brak określenia daty wejścia w życie, b) w regulaminach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz statucie powoływanie się na nieaktualne podstawy prawne odpowiednio: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zfśs (Dz.U. nr 43 poz. 168 z późn. zm.) uchyloną z dniem 18 marca 2009 r. i ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104), c) brak uzgodnienia z organizacją związkową działającą w jednostce treści regulaminu pracy co wymagane jest art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz aneksu nr 1 z dnia 1 września 2009 r. do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami co wymagane jest art ustawy Kodeks pracy, d) w regulaminie pracy zawarcie zapisów niezgodnych z art. 180 ustawy Kodeks pracy, a dotyczących wymiaru urlopu macierzyńskiego, e) brak określenia daty wejścia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, f) brak określenia w regulacjach wewnętrznych sposobu podawania do wiadomości pracownikom treści regulaminów obowiązujących w jednostce. Zalecenie nr 26 Usunąć ww. uchybienia występujące w regulacjach wewnętrznych. Przestrzegać zapisów ww. aktów prawnych. Od oceny wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń. Z up. Prezydenta Miasta (-) Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński 10

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.2.2012 Gliwice, 11 kwiecień 2012 nr kor. UM-161917/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. WARSZAWSKA 35A 44-102 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.1.2012 Gliwice, 20 kwiecień 2012 r. nr kor. UM-175037/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ul. KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.6.2012 Gliwice, 14 grudzień 2012 r. nr kor. UM-533036/2012 Bogusław Pietrzak Dyrektor PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. WIECZORKA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.4.2012 Gliwice, 13 lipiec 2012 r. nr kor. UM-316533/2012 Grażyna Rosławska Dyrektor GIMNAZJUM NR 19 ul. GŁÓWNA 30 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/20/11 Gliwice, 04-11-2011 r. nr kor. UM-451233/2011 Pani Anna Kubas Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Wróblewskiego 9 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/19/11 Gliwice, 04-11-2011 r. nr kor. UM-450117/2011 Mariola Gajek-Czapla dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/18/11 Gliwice, 28 wrzesień 2011 r. nr kor. UM-387531/2011 Pan Andrzej Beżański Dyrektor Zespołu Szkół ul. Przedwiośnie 2 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2013 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-320902/2013 Pani Beata Włodarczyk SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ul. OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.11.2012 Gliwice, 18 styczeń 2013 nr kor. UM-500218/2012 PANI MGR MARIOLA BUCHER DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 UL. ELSNERA 25 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2014 Gliwice, 30 kwiecień 23014 r. nr kor. UM-240456/2014 Pani Dorota Krasińska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22 ul. ŻEROMSKIEGO 26 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-62/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 r. 2008-722332 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/96/09 Gliwice, dnia 02 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.8.2012 Gliwice, 28 listopad 2012 r. nr kor. UM-454582/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/66/09 Gliwice, 29 lipiec 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr Artur

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/91/09 Gliwice, 05 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-60/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 e. 2008-722278 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.8.2014 Gliwice, 12.12.2014 r. nr kor. UM-623202/2014 Pani Grażyna Gawol ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH ul. GENERAŁA SIKORSKIEGO 132 44-103 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2013 Gliwice, 2014-01-10 nr kor. UM-599163/2013 Pani Małgorzata Nikiel - Czyż SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. SIKORNIK 1 44-114 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/58/09 Gliwice, 30 czerwiec 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/44/09 Gliwice, 22 czerwiec 2009 r. Pani mgr Jolanta Gębczyk-Szłuińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 Gliwice ul. Obrońców Pokoju 4 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/51/09 Gliwice, 18 czerwiec 2009 r. Pan mgr Andrzej Bismor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 ul. Robotnicza 6 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.3.2017 Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.g iwice.p www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/72/09 Gliwice, 07 wrzesień 2009r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/107/09 Gliwice, 08 luty 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani Bożena

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. "Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.26.2015 G'iwiœ 25.01, 2315 ` l IIlIIIIlIIIIllIIIIIllIIlllIllIIlIII Pani Bogusława Nieckarz. Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C 44-100 Gliwice LILZwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/81/09 Gliwice, 22 październik 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach KAW-09145/62/09 Gliwice,20 sierpień 2009 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urząd Miejski ul. Fredry 6 44-100 Gliwice Tel. +48 032 233-9263 Fax +48 032 233-9263 kaw@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914 1-2/05 Gliwice, dnia 28 marca 2006 r. 2006-149746 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Urząd

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 12 wrzesień 2014 r. nr kor. UM-476449/2014 CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 2B 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/88/09 Gliwice, 29 październik 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 20 kwietnia 2017 r. DKiM.1711.1.10.2017.II Pani Jolanta Piekarska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu W dniach od 16.02.2017 r. do 09.03.2017 r. inspektorzy Departamentu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/05 2006-089657 Gliwice, dnia 22 lutego 2006 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/50/09 Gliwice, 22 czerwiec 2009 r. Pani mgr Beata Oparczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Tarnogórska 59 w Gliwicach Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/86/09 Gliwice, 04 styczeń 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.21.2015 GliWiœr' 25. Ul. 2315 UM.25703.zo1s/FR I Il l IIIIII lll lll l ll l l Pani - Małgorzata Nikiel~Czyż Szkoła Podstawowa nr 23 Ul. Sikornik 1 44-100_Gliwice ulzwyclęstwa

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I ZALECENIA. W zakresie ladu organizacyjnego 1. W polityce rachunkowości: a) brak określenia aktualnych wersji oprogramowania księgowego i pla

WNIOSKI I ZALECENIA. W zakresie ladu organizacyjnego 1. W polityce rachunkowości: a) brak określenia aktualnych wersji oprogramowania księgowego i pla PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.1.2017 Gliwice, DELKWI. 2017 ll llii l llilliiilliiiiliiiiiiiiil Pani Bożena Kobierska Dyrektor PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 ul. BRZOZOWA 50 44-100 GLIWICE ul.2wycięstwa

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/90/09 Gliwice, 15 kwiecień 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/06 Gliwice, dnia 23 maja 2006 r. 2006-247746 Pan mgr Artur Kulig Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gliwicach ul. Warszawska 35 A Prezydent Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/108/09 Gliwice, 23.03.2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-6/06 Gliwice, dnia 03 lipca 2006 r. 2006-319359 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp.

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp. B-ZP.1711.16.2018 Czeladź, dnia 26 11.2018 r. Pani Dyrektor mgr Jolanta Barańska Żłobek Miejski ul. Niepodległości 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-18/06 Gliwice, 6 kwiecień 2007 r. 2007-189943 Pani mgr Grażyna Grzesik Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

::manowara-wnm' PREZYDENT MIASTA GLIWICE kaw Gliwice, 13_ 11_ 1015 LiM ll lliliiiilililiiliiiii l ll Pani Mariola Dumin-Kow

::manowara-wnm' PREZYDENT MIASTA GLIWICE kaw Gliwice, 13_ 11_ 1015 LiM ll lliliiiilililiiliiiii l ll Pani Mariola Dumin-Kow ::manowara-wnm' PREZYDENT MIASTA GLIWICE kaw.1711.2.19.2015 Gliwice, 13_ 11_ 1015 LiM-54559572015 ll lliliiiilililiiliiiii l ll Pani Mariola Dumin-Kowal SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ul. SPACERÓWA 6 44-141 GLIWICE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-22/05 Gliwice, dnia 15 marca 2006 r. 2006-128462 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.18.2292.2012 Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Pani Barbara Kasińska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 KW-0910/2/2007 I N F O R M A C J A inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-0717/18/10 Gliwice, 16.11.2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan Tomasz Rudzki Prezes Klubu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-14/05 Gliwice, dnia 6 lutego 2006 r. 2006-060371 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo