DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE"

Transkrypt

1 DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Otwarcie rachunku : - ROR - ROR dla Studenta - ROR S 2. Zmiana ROR: - ze wspólnego na indywidualny 10,00 - z indywidualnego na wspólny 10,00 3. Prowadzenie rachunku /miesięcznie/: - ROR 4,90 - ROR dla Studenta 4,00 - ROR S 2,00 4. Zmiana danych osobowych 5,00 Uwaga: Opłata pobierana jednorazowo niezaleŝnie od ilości zmienionych kart 5. 1) Likwidacja rachunku: - ROR - ROR dla Studenta - ROR S 2) Dodatkowa opłata za likwidację rachunku ROR w ciągu 90 dni od zawarcia umowy 20,00 6. Zawarcie umowy o debet w ROR 20,00 7. Za udostępnienie moŝliwości korzystania z dopuszczalnego debetu, miesięcznie w dniu udzielenia 5,00 8. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Banku i jego placówkach Bez opłat 9. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej Bez opłat awizowania 10. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta wymaganego awizowania wypłaty pobierana od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 0,2% min Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem - prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 0,2% 12. 1) Realizacja stałych zleceń w ROR na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 - konta osobistego Junior - prowadzony w BS w Stalowej Woli z tytułu rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na Ŝycie PZU SA 2) ZłoŜenie / Modyfikacja stałego zlecenia 2,00 3) Odwołanie stałego zlecenia 2, Realizacja polecenia przelewu na rachunek bankowy: 1) prowadzony w BS Stalowej Woli i jego placówkach Bez opłat 2) realizacja polecenia przelewu w formie papierowej do innego Banku: - z ROR 2,00 - z ROR dla Studenta - z ROR S 2,00 - przelew na rzecz ZUS 4,00 - przelew na rzecz Urzędu Skarbowego 4,00 3) opłata dodatkowa (pobierana niezaleŝnie od opłaty za realizacje przelewu) z tytułu realizacji polecenia przelewu do innego Banku sporządzonego na podstawie ustnej dyspozycji klienta lub na druku niestandardowym: - z ROR 1,00 - z ROR dla Studenta - z ROR S 1,00 1

2 14. Polecenia zapłaty 1) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 2) Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłuŝnika: 3, Potwierdzenie czeku ROR 16. Realizacja czeku ROR w Banku Bez opłat 17. Wydanie blankietu czekowego dla posiadacza ROR za kaŝdy blankiet 1, Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków ROR (za kaŝdy blankiet) 10, ) Wezwanie do zapłaty niespłaconego zadłuŝenia w ROR w formie pisemnej: - do kwoty 10 Pln - powyŝej 10 Pln 15,00 2) Wezwanie do zapłaty niespłaconego zadłuŝenia w ROR w formie telefonicznej - do kwoty 10 Pln - powyŝej 10 Pln 5, Za sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągu: - w formie zbiorczego zestawienia operacji nie częściej niŝ raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda na wniosek klienta 2,00 plus koszty opłaty pocztowej ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Otwarcie rachunku : - ksiąŝeczki a`vista, wkładu terminowego, lokaty terminowej w złotych, rachunku powierniczego dla osoby fizycznej - a`vista w walucie obcej 20,00 2. Wydanie ksiąŝeczki 10,00 3. Prowadzenie rachunku powierniczego /miesięcznie/ 5,00 4. Realizacja polecenia przelewu z rachunku a`vista: 5,00 5. Likwidacja: - ksiąŝeczki a`vista, wkładu terminowego, lokaty terminowej w złotych - rachunku a`vista w walucie w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej Bez opłat 7. Wystawienie nowej ksiąŝeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 20,00 8. Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja) 20,00 9. Ustalenie salda na ksiąŝeczce oszczędnościowej innego banku w formie rozmowy telefonicznej 10,00 ROZDZIAŁ III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDANIA I OBSŁUGI KART BANKOWYCH 1. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Wydanie nowej karty oraz karty wznowionej 2. Obsługa karty nowej i wznowionej /miesięcznie/ 2,00 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 4. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty 5,00 5. Rozpatrzenie reklamacji 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 7. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4,00 8. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 10,00 9. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5, Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min. 10, Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 Uwaga: Pozostałe opłaty na podstawie faktur wystawionych przez wystawcę karty 2

3 13. Za zwrot karty przed upływem połowy okresu waŝności karty 25, Nieodebranie karty w terminie obowiązującym w Regulaminie, a w przypadku pierwszej karty w terminie wyznaczonym przez Bank 15 Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, zgodnie z umową Koszty związane z wydaniem karty 32, Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce 2. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Wydanie i obsługa nowej karty 10,00 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 10,00 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 4. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty 5,00 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 6. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4,00 7. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min.10,00 8. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min.10, Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Rozpatrzenie reklamacji 12. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 Uwaga: Pozostałe opłaty na podstawie faktur wystawionych przez wystawcę karty 13. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce 3.KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC Lp. Rodzaj czynności i usługi w złotych 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty: 1/pobierana w 1 roku uŝytkowania po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6.600,- zł b) mniej niŝ 6.600,- zł uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od 15/06/2007 2/pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie ( w dniu generowania Zestawienia operacji),jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,- zł b) mniej niŝ 600,- zł 3 54,00 4,50 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek uŝytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50 % min. 5, Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju- od kwoty wypłaty 3,00 % min.5, Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min.20, Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. ZastrzeŜenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres 3,00 przez niego wskazany. 17. Zmiana danych UŜytkownika karty.

4 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 19. Obsługa nieterminowej spłaty 40, Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30, Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Uwaga: W przypadku rezygnacji z pierwszej lub kolejnej karty kredytowej przed upływem okresu jej waŝności Klient pokrywa koszt produkcji karty, który wynosi 55,00 ROZDZIAŁ IV. USŁUGI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Polecenia wypłaty / przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 2. Przelewy SEPA 15,00 3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, zlotowy lub wypłaty gotówkowej 20,00 4. Polecenia wypłaty: a) Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,10% min. 20,00 gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100,00 b) Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,20% min. gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR max. 200,00 5. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty / przelewu regulowanego / świadczenia emerytalno-rentowego Uwaga: nie pobiera się Ŝadnych opłat za zwrot przelewu SEPA 6. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.4) 7. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd banku 4 0,15% min. 20,00 max. 100,00 30,00 40,00 + koszty rzeczywiste 8. Odwołanie zlecenia z pkt. 1.7) 20,00 + koszty rzeczywiste 2. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 1) Przelewy SEPA w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 25,00 gotówkowej w banku 2) Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające 40, EUR, w cięŝar rachunku walutowego, zlotowego lub wpłaty gotówkowej w banku 3) Polecenia wypłaty w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 0,30% min. gotówkowej w banku max. 300,00 Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 2.10, w przypadku opcji kosztowej OUR 4) Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty 30,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 40,00 prowadzonymi w Zrzeszeniu BPS SA 6) Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.2.2 a) W trybie ekspresowym w EUR i USD: - zlecenia do kwoty 1000 EUR i 1000 USD z datą waluty dziś : - zlecenia powyŝej kwoty 1000 EUR i 1000 USD: z datą waluty dziś z datą waluty jutro b) W trybie ekspresowym w GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro Bez opłaty dodatkowej 1 100, ,00 c) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z data waluty jutro 100,00 7) Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie

5 płatności Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową 8) Zmiany / korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową 9) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10,00 przekazu w obrocie dewizowym 10) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej b) Przy kwotach od EUR do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 c) Przy kwotach od ,01 EUR do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 200,00 3. Czeki w obrocie dewizowym: 1) Skup czeków wystawionych w walutach obcych 1% min. 40,00 2) Inkaso czeków w walutach obcych 0,25% min.20,00 max. 300,00 Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3.4) lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki 3) Zwrot czeku nieopłaconego przez płatnika opłata pobierana od podawcy czeku plus koszty rzeczywiste banków trzecich 4) Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą 4,00 EUR obiegową za jeden czek płatne w pozostałych krajach za jeden czek 10,00 EUR b) czeki opiewające na funty angielskie płatne w Anglii za jeden czek 4,00 GBP c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4,00 USD czeku płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę wiecej 3,00 USD niŝ jednego czeku za jeden czek d) czeki opiewające na dolary australijskie płatne w Australii za jeden czek 15,00 AUD e) czeki opiewające na duńskie korony płatne w Danii za jeden czek DKK 4. Opłata Swift-owa 15,00 5. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15,00 Uwagi: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty6, przelew regulowany i przelew SEPA. 2. Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy. 3. Przelew regulowany: Polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA, 4. Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 5

6 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry : Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 6. Bank odstępuje od pobierania prowizji i opłaty porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. ROZDZIAŁ V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Aktywacja systemu CUI 2. Wydanie tokena 100,00 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 0,49 Uwaga: opłata dotyczy równieŝ realizacji stałych zleceń 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z CUI 7. Zagubienie/utrata tokena 100,00 8. Zablokowanie dostępu do CUI 25,00 9. Odblokowanie dostępu do CUI 10, Rezygnacja z dostępu do CUI przed upływem 2 lat 11. Zwrot i wymiana uszkodzonego tokena 100,00 ROZDZIAŁ VI.BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA i - SMS Lp. Rodzaj czynności/usługi - SMS 1. Aktywacja systemu 2. Wydanie klucza (1 sztuka) 40,00* nie dotyczy Uwaga: opłaty nie pobiera się od posiadaczy ROR Student 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 0,49 0,49 Uwaga: opłata dotyczy równieŝ realizacji stałych zleceń 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 7. Zablokowanie dostępu do systemu 10,00 10,00 8. Odblokowanie dostępu do systemu 10,00 10,00 9. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40,00 40, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70,00 nie dotyczy 12. Zamiana systemu na system SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) 13. Zamiana systemu na system SMS (bez zwrotu 30,00 30,00 klucza) * od dnia r. w przypadku zamiany usługi z CUI na przy jednoczesnym zwrocie tokena Bank nie pobiera opłaty za wydanie klucza ROZDZIAŁ VII. PAKIET ROR-24 Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych 1. Prowadzenie rachunku ROR 10,00 2 Aktywacja systemu 3. Wydanie klucza 6

7 4. Realizacja polecenia przelewu za pośrednictwem systemu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 5. ZałoŜenie lokaty poprzez system 6. Likwidacja lokaty poprzez system 7. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 8. Zablokowanie dostępu do systemu systemu 10,00 9. Odblokowanie dostępu do systemu 10, Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 70, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70, Wydanie/wznowienie karty Visa Elektron 14. Obsługa karty Visa Elektron nowej i wznowionej (miesięcznie): - pierwsza - kolejna 2,00 Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VII bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I-IV i VIII ROZDZIAŁ VIII. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROR I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeŝenia 2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie 20,00 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 3. Odwołanie/zmiana dyspozycji zapis na wypadek śmierci 10,00 4. Wykonanie dyspozycji zapis na wypadek śmierci 20,00 5. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z innych tytułów na rzecz innych banków, osób trzecich i instytucji Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia blokady w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. W takim przypadku pobierana jest opłata jak w pkt. 16 niniejszego rozdziału. 6. Zwolnienie blokady środków na rachunku oszczędnościowym Klienta dokonanej na rzecz 10,00 innych banków i osób trzecich - na jego zlecenie 7. Wydanie: 1. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 2. opinii o rachunku, potwierdzenie stanu środków 3. zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 30,00 8. Realizacja polecenia przelewu z rachunku ROR lub a`vista na rachunek bieŝący własny 10,00 związany z działalnością gospodarczą (za wyjątkiem kwoty zadeklarowanej w chwili otwarcia rachunku) 9. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 10,00 Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeŝeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy rachunku 10. Udzielenie informacji telefonicznie na hasło /miesięcznie/ 15, Wypłata z konta Uznania do wyjaśnienia 20, Za sporządzanie na Ŝyczenie klienta: - odpisu obrotów na rachunku rok bieŝący 30,00 - odpisu obrotów na rachunku za kaŝdy rok ubiegły 40, Realizacja zleceń w systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niŝ zł - w kwocie mniejszej niŝ zł Uwaga: dotyczy równieŝ zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 7 15,00 30, Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 30,00 Uwaga: za kaŝde przekazanie środków 15. Wydanie na zlecenie klienta zablokowanej w bankomacie karty płatniczej w trybie ekspresowym 10, Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. Prawo bankowe. Uwaga: opłata pobierana jest od posiadacza rachunku, dotyczy równieŝ przypadków 30,00 ustanowienia blokady w postępowaniu egzekucyjnym

8 ROZDZIAŁ IX. KREDYTY KONSUMPCYJNE, MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Lp. Rodzaj czynności/usługi w złotych Kredyty /poŝyczki konsumpcyjne 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt/poŝyczkę 20,00 konsumpcyjną Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 2. Prowizja za udzielenie/podwyŝszenie kredytu/poŝyczki konsumpcyjnej - do 1.000,00 (bez względu na okres kredytowania) - powyŝej 1.001,00 8 5% Od 1% 5% min Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu/poŝyczki 2a Prowizja za udzielenie kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA 5% Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu 3 W przypadku zawarcia umowy prowizja za udzielenie kredytu/poŝyczki jest pomniejszana o kwotę pobranej opłaty przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji wraz z opłatą nie więcej niŝ 5% kwoty kredytu/poŝyczki Kredyt w ROR 4. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu w ROR 20,00 Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 5. Prowizja za udzielenie/podwyŝszenie kredytu w ROR 2% min. Uwaga: w przypadku kredytu w ROR przyznanego na okres powyŝej 12 miesięcy prowizja pobierana jest z góry za kaŝdy rozpoczęty rok Łączna wysokość prowizji i opłaty przygotowawczej nie moŝe przekroczyć 5% kwoty kredytu. Wysokość prowizji jest obniŝona do poziomu 0,5% min. w przypadku przystąpienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją zadłuŝenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych. 6. Prowizja za przedłuŝenie okresu kredytowania na kolejne 12 m-cy od kwoty 2% min. kredytu Uwaga: wysokość prowizji nie moŝe przekroczyć 5% kwoty kredytu. Wysokość prowizji jest obniŝona do poziomu 0,5% min. w przypadku przystąpienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją zadłuŝenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 7. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy i hipoteczny ( kredyt do kwoty zł) Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi 8. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy i hipoteczny (kwota kredytu powyŝej zł) 0,1% wnioskowanej kwoty kredytu Uwaga: pobierana w dniu złoŝenia wniosku 9. Prowizja za udzielenie/podwyŝszenie kredytu mieszkaniowego i hipotecznego. Od 1,5% min. 200,00 Uwaga: Prowizja pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. Prowizja wraz z opłatą przygotowawczą nie więcej niŝ 5% kwoty kredytu 10. 1) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem Od 1% min. 100,00 Uwaga: - prowizja nie dotyczy kredytów do kwoty zł - prowizji nie pobiera się jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu 2) skrócenie/wydłuŝenie okresu spłaty kredytu od kwoty aktualnego zadłuŝenia od 1,5% min 200,00 PoŜyczka hipoteczna 11. 1) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o poŝyczkę hipoteczną do kwoty 80 tys. Uwaga: opłata pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji powyŝej 80 tys.- 100,00 z poŝyczki bądź odmowy udzielenia poŝyczki opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi 2) prowizja za udzielenie poŝyczki hipotecznej. Od 2% min. 200,00 Uwaga: Prowizja za udzielenie kredytu pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej nie więcej niŝ 5% kwoty transzy kredytu. Prowizja wraz z opłatą przygotowawczą poŝyczki 3) PodwyŜszenie kwoty poŝyczki (od kwoty podwyŝszenia) 4) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem Uwaga: - prowizja nie dotyczy poŝyczki do kwoty zł - prowizji nie pobiera się jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat poŝyczki Od 2% min 200,00 od 1% min. 100,00

9 5) skrócenie/wydłuŝenie okresu spłaty poŝyczki od kwoty aktualnego od 1,5% min 200,00 zadłuŝenia Postanowienia ogólne 12. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20, Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 1) zmiana zabezpieczenia kredytu Od 0,5% min. 200,00 2) zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowanie) Od 0,5% min. 200,00 3) zmiana formy spłaty (rodzaju rat) Od 0,5% min Za zawarcie umowy ugody odnośnie: a) kredytów mieszkaniowych lub kredytów/poŝyczek hipotecznych b) pozostałych kredytów 15. Za zawarcie umowy przejęcia długu/przystąpienia do długu odnośnie: a) kredytów mieszkaniowych lub kredytów/poŝyczek hipotecznych b) pozostałych kredytów Od 0,5% min. 200,00 Od 1,5% min. Od 0,5% min. 200,00 Od 1,5% min. 16. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie jest dłuŝnikiem Banku 100, Opłata za promesę kredytową 0,5 % -2%, min. 18. Upomnienie/wezwanie do zapłaty raty kredytu lub odsetek po terminie ustalonym 15,00 w umowie, 19. Wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kredytu lub inwestycji lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu/poŝyczki 20. Wydanie wniosku o zwolnienie zastawu na pojeździe do Wydziału Komunikacji Uwaga: JeŜeli wniosek o zwolnienie jest sporządzony w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłaty się nie pobiera 21. 1)Wydanie zgody/ ponowne wydanie zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów. 20,00 Uwaga: JeŜeli zgoda Banku na wykreślenie jest sporządzana w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłaty się nie pobiera 2)Wypełnienie wniosku na Ŝyczenie Klienta o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 22. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu 30,00 ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu/poŝyczki 23. Sporządzenie wniosku i zaświadczenia o ustanowieniu hipoteki 24. Wydanie/ponowne wydanie wniosku o wykreślenie hipoteki Uwaga: JeŜeli wniosek o wykreślenie jest sporządzany w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłaty się nie pobiera 25. Sporządzanie i wydawanie historii operacji na rachunku kredytowym: Uwaga: opłata pobierana za kaŝdy rozpoczęty rok 26. Inne czynności wykonane na Ŝyczenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę nie wymagające zmiany postanowień umowy kredytu/poŝyczki w tym wydanie zaświadczenia o wysokości odsetek (za kaŝdy rok kalendarzowy) 27. Ustanowienia zabezpieczenia, w przypadku, gdy klient nie ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową Uwaga: dotyczy równieŝ ubezpieczenia majątku 100, Opłata za obsługę, na wniosek klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki (od kaŝdego złoŝonego do sądu wniosku) Od 100, Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją (po uruchomieniu kredytu) lub w związku z nieterminową spłatą kredytu/poŝyczki 1,00 za kaŝdy kilometr min. 100,00 9

10 10

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNO TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni.

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 01-04-2009 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 104/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 02

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Obowiązuje od 01-02-2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjon

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Obowiązuje od 01-08-2008r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN Klienci

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 25.05.2017r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29.05.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, styczeń 2011r. 1 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo