PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM"

Transkrypt

1 Obowiązuje od TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjon alni i rolnicy 1. Obsługa rachunku 1.1 Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat 1.2 Opłata za prowadzenie rachunku (Należność pobiera się raz na kwartał z wyjątkiem rachunków osób fizycznych, od których należność pobiera się miesięcznie) a) REZYDENTA podstawowego - miesięcznie pomocniczego miesięcznie* na wyodrębnione cele - miesięcznie* b) NIEREZYDENTA wszystkie rodzaje rachunków - miesięcznie UWAGA: (Pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą REZYDENTÓW i NIEREZYDENTÓW są takie same ) 3,00 3,00 3,00 20, Opłata za prowadzenie rachunku w systemie Home Banking -miesięcznie (pobierana niezależnie od opłaty z punktu 1.2) 100, za świadczenie usługi rozpoznania, przetwarzania, sortowania i przekazywania informacji dotyczącej wpłat masowych na rachunki wirtualne- za pojedynczy przetworzony dokument 0, Opłata za przesyłanie wyciągów (za 1 wyciąg) 4,00 4, Potwierdzenie sald dla audytorów Bez opłat 1.6 Za odpis wyciągu z rachunku bankowego 5,00 5,00 Za każdy załącznik do wyciągu 2,00 2, Za zmianę karty wzorów podpisów 2,00 5, Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda Bez opłat Bez opłat i obrotach 1.9 Za wydanie jednego blankietu czekowego 0,50 0, Za wysłanie zawiadomienia o czeku bez pokrycia 1.11 Aktywacja usługi internetowej E-Banknet Bez opłat Bez opłat 1.12 Abonament za korzystanie z usługi internetowej E-Banknet - 2,00 2,00 miesięcznie 1.13 Za wydanie listy haseł do E-Banknet (50 szt) 1,00 1,00 *Opłaty dotyczące prowadzenia rachunków nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy banku, wynikających z obowiązku ustawowego, na opłacenie czeków potwierdzonych lub otwieranych jako rachunki pomocnicze w celu korzystania z usługi internetowej E-Banknet. 2. Transakcje bezgotówkowe na rachunkach 2.1 Realizacja przelewów na rachunki bankowe prowadzone w BS Rutka-Tartak Bez opłat Bez opłat 1

2 na drukach niestandardowych ZUS w systemie ELIKSIR pozostałych przelewów w systemie ELIKSIR w systemie Home Banking w systemie E-Banknet w systemie SORBNET a) do ,00 zł b) powyżej ,00 zł 2,50 2,50 2,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,00 1,00 1,00 30,00 30, Realizacja poleceń zapłaty 1,00 1, Za zlecenie stałe- od każdej dyspozycji 2,50 2, Za potwierdzenie wykonania przelewu 2,00 2, Realizacja tytułu egzekucyjnego- od jednego tytułu egzekucyjnego (za każdy przelew) 2.6. W przypadku przekazywania telefaksem potwierdzenia dokonania transakcji pobiera się zryczałtowaną opłatę- za każdą stronę telefaksu 3. Transakcje gotówkowe i przeprowadzanie rozliczeń 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przekazy 5,00 5,00 2,00 2,00 0,5% nie mniej niż 2,50 0,5% nie mniej niż 2, Opłata pobierana dodatkowo (niezależnie od pkt. 3.1) od wpłat na drukach niestandardowych 1,00 1, Opłata pobierana dodatkowo (niezależnie od pkt 3.1) od wpłat PRIORYTET 1,00 1, Wpłaty na organizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia, OPP) i kościelne 1,00 1, Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w BS Rutka-Tartak 0%-0,5% 0%-0,5% 3.3 Wypłaty gotówkowe 0%-0,5% 0%-0,5% Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję wówczas zamieszcza się na nim adnotację lub odbitkę stempla pobrano prowizję..zł i wpisuje kwotę prowizji 4. Obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych 4.1 Obsługa książeczek oszczędnościowych i terminowych Wystawienie nowej zamiast utraconej: -a vista - terminowej - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 2,00 5, Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 4.3 Za likwidację książeczki obiegowej i terminowej 2,00 Za dokonywanie zastępczo operacji wpłat i wypłat uiszcza się i pobiera opłaty podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami komercyjnymi. 5. Kredyty i pożyczki pieniężne 5.1 Prowizje od kwoty udzielonych kredytów gotówkowych i 2

3 Ratalnych* - na okres do 1 roku - na okres od 1 do 3 lat - na okres powyżej 3 lat 5.2 Prowizje od kwoty kredytu rewolwingowego i w rachunku Bieżącym* 5.3 prowizje od kwoty kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dopłatą * 5.4 Prowizje od pozostałych kredytów* - na okres do 1 roku - na okres od 1 roku do 3 lat - na okres powyżej 3 lat - kredyt w ROR 5.5 Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. Kredytów bankowych i innych tytułów 1,5% (rolnicy- ) 3% 3% 1,5% 1,5% nie dotyczy 5.6 Za wykonanie odpisu umowy o kredyt 5.7 Korekta celowości kredytu 5.8 Za czynności związane z decyzja w sprawie ulgi w spłacie kredytu* 5.8 Za wydanie opinii bankowej, oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek 5.10 Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty rok): -od gwarancji dla ARiMR w ramach PROW od gwarancji dla ARiMR w ramach PROW dla osób posiadających czynny rachunek bankowy w BS Rutka Tartak powyżej 6 miesięcy 3% min. 200,00 min. 100,00 3% min. 200,00 min. 100,00 -od pozostałych gwarancji min. 50,00 min. 50, Prowizja za wydanie promesy kredytowej 0,5% 0,5% min. 100,00 min. 100,00 max. 300,00 max. 300, Od przedterminowej spłaty kredytu z dopłatami AR i MR za każde 0,5% pełne 30 dni spłaconej kwoty kredytu nie więcej (od przedterminowej spłaty do 30 dni włącznie prowizji nie pobiera się) niż 4% 5.14 Za zmianę terminu postawienia środków do dyspozycji 50,00 50,00 UWAGA!dotyczy wyłącznie kredytów z dopłatą z ARiMR 5.15 Za zmianę pozostałych warunków umowy kredytowej 50,00 50,00 * Prowizje wymienione w punktach 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.8 nie mogą być niższe niż zł. 6. Inne czynności i usługi 6.1 Inne zaświadczenia, odpisy, kserokopie itp. 6.2 Za przyjęcie zgłoszenia (zastrzeżenia) lub odwołanie zgłoszenia (zastrzeżenia) o utracie czeków, blankietów czekowych, euroczeków, kart gwarancyjnych, książeczki obiegowej, dokumentu tożsamości (za jedno zgłoszenie) 50, Opłata za nieuzasadnioną reklamację 50,00 50, Za tłumaczenie zagranicznych dokumentów- od każdej rozpoczętej strony 50,00 50,00 3

4 Za inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie- jednostki mogą pobierać opłatę, której wysokość ustalają we własnym zakresie USŁUGI CERTYFIKACYJNE POZYCJA Osoby fizyczne 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) 1.1. okres ważności 1 rok 1.2 okres ważności 2 lata 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) 2.1. okres ważności 1 rok 2.2. okres ważności 2 lata 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) 3.1. okres ważności 1 rok 3.2. okres ważności 2 lata 4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) 4.1. okres ważności 1 rok 4.2. okres ważności 2 lata 5. Odnowienie certyfikatu 5.1. kolejny 1 rok 5.2. kolejne 2 lata Klienci instytucjon alni i rolnicy 4

5 POZYCJA OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH Osoby fizyczne Klienci instytucjonalni i rolnicy VISA CLASSIC DEBETOW A -VISA ELEKTRO N* -VISA ELEKTRON BUSINESS* VISA BUSINESS* VISA BUSINESS DEBETOWA PLN PLN PLN PLN 1.1 Wydanie nowej karty 0,00 35,00 35,00 103,00 0, Wznowienie karty 0,00 35,00 35,00 100,00 0, Wydanie duplikatu karty 30, Opłata miesięczna za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2, Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 Nie dotyczy 6,00 6,00 12,00 Nie dotyczy 1.6 Płatność kartą w punktach handlowousługowych Bez Bez Bez opłat Bez opłat Bez opłat w kraju opłat opłat 1.7 Płatność kartą w punktach handlowousługowych Bez Bez Bez opłat Bez opłat Bez opłat za granicą opłat opłat 1.8 Wypłata gotówki we wskazanych Bez Bez Bez opłat Bez opłat bankomatach zrzeszenia BPS S.A. opłat opłat min. 2, Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 4,00 4,00 min. 4,00 4, Wypłata gotówki w bankomatach za 3% 6,00 min. min. min. granicą min. 12, Wypłata gotówki w kasie innego 5,00 5,00 banku kraju 5,00 min. 5,00 5, Wypłata gotówki w placówkach poczty polskiej 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty min. min. min. 3% min. 12,00 min Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 2,00 2,00 4,00 2, Rozpatrzenie reklamacji Bez Bez Bez opłat Bez opłat Bez opłat opłat opłat 1.16 Zastrzeżenie karty 30,00 30,00 30,00 34,00 30, Zmiana danych użytkownika karty 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8,00 8,00 8,00 12,00 8, Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000, ,00 Nie dotyczy 1.20 Opłata za spowodowanie debetu na rachunku transakcjami kartą 1.22 Wysłanie monitu informującego o 15,0 spowodowaniu debetu na rachunku 0 transakcjami kartą 1000, ,00 5

6 * dotyczy kart wydanych do r. PROWADZENIE RACHUNKÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH ORAZ OPERACJE W 6

7 OBROCIE DEWIZOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjon alni i rolnicy 1. Obsługa rachunku 1.1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 1.2. Opłata za prowadzenie rachunku 1.3. Opłata za przesyłanie wyciągów (za 1 wyciąg) bez opłat bez opłat 1.4. Potwierdzenie sald dla audytorów bez opłat bez opłat 1.5. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach na rachunkach płatnych na każde żądanie Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA 4 w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A Przelewy regulowane 3 oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA 2.3. Polecenia wypłaty 2 w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 2.9, w przypadku opcji kosztowej OUR opłata non-stp: błędny lub brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku IBAN jeżeli jet obowiązujący w kraju banku beneficjenta, od każdego przekazu. bez opłat bez opłat 30,00 30,00 0,25% min. 30,00 max. 300,00 0,25% min. 30,00 max. 300,00 30,00 30,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów BS w Rutce Tartak) 2.6 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt , i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - tryb pilny - z datą waluty jutro - tryb przyspieszony 100,00 80,00 100,00 80, W trybie przyspieszonym w PLN (z datą waluty jutro ) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN. 2.9 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących (zagranicznych) pobierane z góry 5 od poleceń wypłaty 80,00 80,00 75,00 +koszty 75,00 +koszty 7

8 2.9.1 Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 80,00 100,00 50,00 80,00 100,00 3. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 3.1. Polecenia wypłaty 2 / przelewy regulowane 3 na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 5,00 5, przelewy SEPA Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w 20,00 20,00 Zrzeszeniu Banku BPS S.A Polecenia wypłaty: Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 3.5. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu. Uwaga :w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd banku. 4. Czeki zagraniczne 4.1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych Warunkowy skup czeków Uwaga:Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. Jjeśli Klient przedkłada kilka czeków BS w Rutce- Tartak pobiera prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty w tej samej walucie 0,10% min. 20,00 max. 100,00 bez opłat 0,15% min. 20,00 max. 100,00 75,00 + koszty 1,00% min. 40,00 1,50% min.20,00 0,10% min. 20,00 max. 100,00 bez opłat 0,15% min. 20,00 max. 100,00 75,00 + koszty 1,00% min. 40,00 1,50% min.20, Inkaso czeków (od kwoty czeku)* Uwaga niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 4.4 lub koszty pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki..jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawczy czeku 4.4. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową- za 1 czek 0,25% min.20,00 max.300,00 50,00 + koszty 0,25% min.20,00 max.300,00 50,00 + koszty 4,00 EUR 4,00 EUR - płatne w pozostałych krajach- za 1 czek EUR EUR Czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej 4,00 GBP 4,00 GBP Brytanii- za 1 czek Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD 4,00 USD - płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej 3,00 USD 3,00 USD 8

9 niż jednego czeku- za 1 czek Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w AUD AUD Australii- za 1 czek Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii- za 1 50,00 DKK 50,00 DKK czek 5. Opłata S.W.I.F.T.- owa 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto bank odstępuje od pobierania prowizji i opłaty porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 50,00, z tytułu rent i emerytur oraz odszkodowań za pracę przymusową, 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany przez Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww krajów, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) kwota transakcji mniejsza lub równa Eur ) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony (w przypadku Polski: PL) oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) Występuje opcja kosztowa SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a banku odbiorcy- beneficjent (odbiorca). 4 Przelew SEPA: To szybka i pewna oraz tania forma płatności w EUR. Jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony (w przypadku Polski: PL) oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztowa SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a banku odbiorcy- beneficjent (odbiorca). 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych. 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Minimalna kwota wymagana na rachunku wynosi: a). Dolar amerykański z minimalnym wkładem 10 USD, b). EURO z minimalnym wkładem 10 EUR, c). Funty brytyjskie (GBP) z minimalnym wkładem 10 GBP, 9

10 Otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych odbywa się w oparciu o Ramową umowę rachunku lokat terminowych w walutach wymienialnych. Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości EUR 5.000,00 w przypadku, gdy BS w Rutce- Tartak dokonuje sprzedaży/odkupu środków. 10

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo