WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.) i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN Os.fiz Konto dla młodzieżyszczęśliwa 7 W PLN Klienci instytuc jonalni i rolnicy W PLN 1. Obsługa rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Opłata za prowadzenie rachunku (Należność pobiera się raz na kwartał z wyjątkiem rachunków osób fizycznych, od których należność pobiera się miesięcznie) a) REZYDENTA podstawowego - miesięcznie pomocniczego miesięcznie* na wyodrębnione cele - miesięcznie* b) NIEREZYDENTA wszystkie rodzaje rachunków - miesięcznie UWAGA: (Pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą REZYDENTÓW i NIEREZYDENTÓW są takie same ) 1.3 Opłata za prowadzenie rachunku w systemie Home Banking - miesięcznie (pobierana niezależnie od opłaty z punktu 1.2)** za świadczenie usługi rozpoznania, przetwarzania, sortowania i przekazywania informacji dotyczącej wpłat masowych na rachunki wirtualne- za pojedynczy przetworzony dokument 3,00 3,00 3, , Opłata za przesyłanie wyciągów (za 1 wyciąg) 4,00 4,00 4, Potwierdzenie sald dla audytorów 1.6 Za odpis wyciągu z rachunku bankowego Za każdy załącznik do wyciągu 5,00 5, Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza (za każdą 5,00 5,00 5,00 rozpoczętą stronę) 1.8 Za zmianę karty wzorów podpisów 5,00 5, Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach 1.10 Za wydanie jednego blankietu czekowego 0,50 0,50 0, Za wysłanie zawiadomienia o czeku bez pokrycia 1.12 Aktywacja usługi internetowej E-Banknet 1.13 Abonament za korzystanie z usługi internetowej E-Banknet - miesięcznie 1

2 1.14 Za wydanie listy haseł do E-Banknet (50 szt) 1,00 1,00 *Opłaty dotyczące prowadzenia rachunków nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy banku, wynikających z obowiązku ustawowego, na opłacenie czeków potwierdzonych lub otwieranych jako rachunki pomocnicze w celu korzystania z usługi internetowej E-Banknet. 2. Transakcje bezgotówkowe na rachunkach 2.1 Realizacja przelewów na rachunki bankowe prowadzone w BS Rutka-Tartak na drukach niestandardowych ZUS w systemie ELIKSIR pozostałych przelewów w systemie ELIKSIR w systemie Home Banking w systemie E-Banknet w systemie SORBNET a) do zł b) powyżej zł 1,00 1, Realizacja poleceń zapłaty 1,00 1, Za zlecenie stałe- od każdej dyspozycji 2.4 Za potwierdzenie wykonania przelewu Realizacja tytułu egzekucyjnego- od jednego tytułu egzekucyjnego (za każdy przelew) 2.6. W przypadku przekazywania telefaksem potwierdzenia dokonania transakcji pobiera się zryczałtowaną opłatę- za każdą stronę telefaksu 3. Transakcje gotówkowe i przeprowadzanie rozliczeń 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przekazy 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 nie mniej niż nie mniej niż nie mniej niż Opłata pobierana dodatkowo (niezależnie od pkt. 3.1) od wpłat na drukach niestandardowych 1,00 1,00 1, Opłata pobierana dodatkowo (niezależnie od pkt 3.1) od wpłat PRIORYTET 1,00 1,00 1, Wpłaty na organizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia, OPP) i kościelne 1,00 1,00 1, Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w BS Rutka-Tartak 0%- 0%- 0%- 3.3 Wypłaty gotówkowe 0%- 0%- 0%- Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję wówczas zamieszcza się na nim adnotację lub odbitkę stempla pobrano prowizję..zł i wpisuje kwotę prowizji 4. Obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych 4.1 Obsługa książeczek oszczędnościowych i terminowych Wystawienie nowej zamiast utraconej: -a vista - terminowej 1 1 2

3 - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za likwidację książeczki obiegowej i terminowej 5,00 5,00 Za dokonywanie zastępczo operacji wpłat i wypłat uiszcza się i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami komercyjnymi. 5. Kredyty i pożyczki pieniężne 5.1 Prowizje od kwoty udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych* - na okres do 1 roku - na okres od 1 do 3 lat - na okres powyżej 3 lat 5.2 Prowizje od kwoty kredytu rewolwingowego i w rachunku bieżącym* 5.3 prowizje od kwoty kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dopłatą * 5.4 prowizje od kredytu z dopłatą ARiMR (preferencyjnych): - przygotowawcza z tytułu udzielonego kredytu (od przyznanego kredytu) -od zaangażowania kredytu (od salda kredytu wg stanu na 31 grudnia każdego roku, z wyłączeniem roku, w którym pobrano prowizję przygotowawczą, nie kredytów udzielanych do r.) 5.5 Prowizje od pozostałych kredytów* - na okres do 1 roku - na okres od 1 roku do 3 lat - na okres powyżej 3 lat - kredyt w ROR 5.6 Za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 5.7 Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów o aktualnym stanie zadłużenia zawierającego nr rachunku do spłaty i promesę wykreślenia hipoteki (rolnicy- ) 3% 3% 3% 100 zł. nie Za wykonanie odpisu umowy o kredyt Korekta celowości kredytu Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu* Za wydanie opinii bankowej, oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek 3

4 5.12 Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu 5.13 Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty rok): 5.14 Prowizja za wydanie promesy kredytowej dla klientów posiadających czynny rachunek bankowy w BS Rutka Tartak powyżej 6 miesięcy 5.15 Od przedterminowej spłaty kredytów: z dopłatami AR i MR za każde pełne 30 dni spłaconej kwoty kredytu, kiedy Bank ponosi koszty wcześniejszej spłaty (od przedterminowej spłaty do 30 dni włącznie prowizji nie pobiera się) nie więcej niż 4% pozostałych 5.16 Za zmianę terminu postawienia środków do dyspozycji UWAGA! wyłącznie kredytów z dopłatą z ARiMR 5.17 Za zmianę pozostałych warunków umowy kredytowej: za zmianę rodzaju stopy procentowej/zasad naliczania oprocentowania (od stanu kredytu na dzień zmiany) za rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia (odłączenia) części zabezpieczenia oraz sporządzenie aneksu do umowy kredytowej Za przejęcie długu lub zmianę oznaczenia kredytobiorcy inne Zgodnie z umową Min Zgodnie z umową Min Zgodnie z umową 5 Min * Prowizje wymienione w punktach 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.10 nie mogą być niższe niż 5 zł. 6. Inne czynności i usługi 6.1 Inne zaświadczenia, odpisy, kserokopie itp Za przyjęcie zgłoszenia (zastrzeżenia) lub odwołanie zgłoszenia (zastrzeżenia) o utracie czeków, blankietów czekowych, euroczeków, kart gwarancyjnych, książeczki obiegowej, dokumentu tożsamości (za jedno zgłoszenie) Opłata za nieuzasadnioną reklamację Za tłumaczenie zagranicznych dokumentów- od każdej rozpoczętej strony Za inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie- jednostki mogą pobierać opłatę, której wysokość ustalają we własnym zakresie 4

5 USŁUGI CERTYFIKACYJNE POZYCJA Bank pobiera opłaty za usługi certyfikacyjne zgodnie z cennikiem KIR Osoby fizyczn e W PLN Klienci instytucjonalni i rolnicy W PLN OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjonalni i rolnicy VISA CLASSIC DEBETOWA VISA BUSINESS DEBETOWA PLN PLN 1.1 Wydanie nowej karty 1.2 Wznowienie karty 1.3 Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty- od każdej karty ** wydanej do rachunku 1.5 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 1.6 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą* 1.7 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A. 1.8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 1.9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą * 1.0 Wypłata gotówki w kasie innego banku kraju 1.11 Wypłata gotówki w placówkach poczty polskiej 1.12 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty* 1.13 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4,00 4,

6 1.14 Rozpatrzenie reklamacji 1.15 Zastrzeżenie karty Zmiana danych użytkownika karty 3,00 3, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8,00 8, Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Opłata za spowodowanie debetu na rachunku transakcjami kartą Wysłanie monitu informującego o spowodowaniu debetu na rachunku transakcjami kartą *Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego ** z opłaty zwolnieni są posiadacze konta dla młodzieży- szczęśliwa 7 6

7 POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytuc jonalni i rolnicy W PLN W PLN 1. Obsługa rachunku 1.1. Otwarcie rachunku 1.2. Opłata za prowadzenie rachunku 1.3. Opłata za przesyłanie wyciągów (za 1 wyciąg) 1.4. Potwierdzenie sald dla audytorów 1.5. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach na rachunkach płatnych na każde żądanie Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA 4 w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A Przelewy regulowane 3 oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA 2.3. Polecenia wypłaty 2 w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 2.9, w przypadku opcji kosztowej OUR opłata non-stp: błędny lub brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku IBAN jeżeli jest obowiązujący w kraju banku beneficjenta, od każdego przekazu ,25% ,25% Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów BS w Rutce Tartak) 2.6 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt , i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym: - z datą waluty dziś - tryb pilny (EUR, USD i GBP) - z datą waluty jutro - tryb przyspieszony (PLN, USD i GBP) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN Zryczałtowane koszty banków pośredniczących (zagranicznych) 75,00 +koszty 75,00 +koszty 1 1 7

8 pobierane z góry 5 od poleceń wypłaty Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 3.1. Polecenia wypłaty 2 / przelewy regulowane 3 na kwoty nie przekraczające równowartości 1 EUR 5,00 5, przelewy SEPA Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A Polecenia wypłaty: Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 3.5. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu. Uwaga :w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd banku. 4. Czeki zagraniczne 4.1. Inkaso czeków (od kwoty czeku)* Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. zależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 0,15% 2 75,00 + koszty 0,25% koszty 0,15% 2 75,00 + koszty 0,25% koszty 5. Opłata S.W.I.F.T.- owa Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto *bank odstępuje od pobierania prowizji i opłaty porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 5 z tytułu rent i emerytur oraz odszkodowań za pracę przymusową, 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty 8

9 pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany przez Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww krajów, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) kwota transakcji mniejsza lub równa Eur ) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony (w przypadku Polski: PL) oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) występuje opcja kosztowa SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a banku odbiorcy- beneficjent (odbiorca). 4 Przelew SEPA: To szybka i pewna oraz tania forma płatności w EUR. Jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony (w przypadku Polski: PL) oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztowa SHA, co oznacza, że prowizje i opłaty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a banku odbiorcy- beneficjent (odbiorca). 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych. 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Minimalna kwota wymagana na rachunku wynosi: a). Dolar amerykański z minimalnym wkładem 10 USD, b). EURO z minimalnym wkładem 10 EUR, Otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych odbywa się w oparciu o Ramową umowę rachunku lokat terminowych w walutach wymienialnych. Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości PLN w przypadku, gdy BS w Rutce- Tartak dokonuje sprzedaży/odkupu środków. i Powyższa Taryfa opłat i prowizji obowiązuje od: r. w stosunku do umów zawartych z osobami fizycznymi do dnia r r. w stosunku do części OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH bez względu na dzień zawarcia umowy r. w stosunku do pozostałej części 9

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo