Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; b) lub w innych okresach rozliczeniowych; c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; d) zgodnie z zawartą umową. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

3 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków płatnych na każde żądanie, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele charytatywne, pierwszej wpłaty przy otwieraniu rachunku bankowego, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z zawartej z posiadaczem rachunku umowy wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.

4 Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb Konto Konto Konto Konto pobierania Standard Senior Student 1 Uczeń 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Opłata za prowadzenie rachunku 6 zł 0 zł 0 zł 0 zł Zmiana konta Standard na konto Senior jednorazowo 5 zł X X X 4. Zamknięcie rachunku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł X Automatyczne powiadomienie 1 SMS 6. SMS o stanie/zmianie salda wysłany do 0,50 zł rachunku Klienta 7. Wpłaty i wypłaty 7.1. wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2. wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8. Przelewy wewnętrzne (na rachunki prowadzone przez Bank) 8.1. w formie papierowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2. w bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9. Przelewy zewnętrzne (na rachunki prowadzone przez inne banki) 0 zł 9.1. ZUS, US w formie papierowej za przelew 3 zł (dotyczy przelewów 1 zł wystawionych na 9.2. pozostałe w formie papierowej za przelew 1,5 zł posiadacza rachunku) 9. w bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.4. Przelewy w systemie SORBNET za przelew 20 zł 20 zł 20 zł Zlecenia stałe uruchomienie, modyfikacja, jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł X 10. realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł X realizacja zlecenia stałego w bankowości elektronicznej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł X 12. Karty debetowe wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12. wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł użytkowanie karty: - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł 2 zł 0 zł 0 zł 1 Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże ważną legitymację szkoły wyższej. Opłata ta będzie wynosiła 0 zł do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26. roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26. rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie Konta Standard.

5 - VISA Paywave 2,5 zł 2,5 zł 0 zł 0 zł - Master Card paypass 2,5 zł 2,5 zł 0 zł 0 zł transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zawartymi umowami wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% nie mniej niż 10 zł realizacja transakcji cashback w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł X 12.1 czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł akceptujący kartę zmiana limitów na karcie za zmianę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 Pozostałe 11. sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu pojedynczego dowodu do jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wyciągu 12. wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub jednorazowo 24,60 zł 24,60 zł 24,60 zł X innego 1 dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł X realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu wysłanie wezwania do zapłaty w związku z saldem debetowym w rachunku od każdej przekazanej kwoty od każdego wezwania Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE PAKIETY 30 zł 30 zł 30 zł X według kosztów rzeczywistych Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka 1. Pakiet Standard Aktywny: 10 zł 2 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

6 2. BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość elektroniczna Pakiet Senior: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość elektroniczna Pakiet Student: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość elektroniczna Rozdział III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 6 zł 0 zł Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego jednorazowo bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunku a vista jednorazowo bez opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków w bankach, z którymi Bank wg postanowień zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu jednorazowo umów oszczędnościowego 4. Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu od każdej przekazanej kwoty 5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości, wysokości dopisanych odsetek itp. jednorazowo 24,60 zł 6. Przyjęcia zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 7. Dokonanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej w placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego jednorazowo 50 zł 8. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 6 zł 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 10. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 20 zł 11. Likwidacja książeczki oszczędnościowej jednorazowo 6 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 1 Za przyjęcie/zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci jednorazowo 15 zł 14. Realizacja przelewu z rachunku a vista za przelew 1,5 zł 15. Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej jednorazowo 100 zł 17. Zmiana karty wzorów podpisów (dotyczy rachunków SKO, PKZP i Rad Rodziców) jednorazowo 15 zł 18. Druga i kolejna wypłata lub przelew z rachunku oszczędnościowego w za przelew/ PLN w miesiącu kalendarzowym wypłatę 8 zł Rozdział IV. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ 30 zł Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rolnik Przedsiębiorca indywidualny, Instytucja niekomercyjna Stawka Spółka, Spółdzielnia Wspólnota Mieszkaniowa

7 Otwarcie rachunku bankowego 1. bieżącego, pomocniczego, jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł powierniczego 2. Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego 6 zł 30 zł 35 zł 8 zł Prowadzenie rachunku powierniczego 30 zł (pobierana z rachunku głównego) 4. Prowadzenie indywidualnego otwartego mieszkaniowego 5 zł (pobierana z rachunku głównego) rachunku powierniczego 5. Opłata za prowadzenie 0 zł rachunku dla OSP X X X X 6. Zmiana typu rachunku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł X 7. Zamknięcie rachunku bankowego jednorazowo 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 8. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Automatyczne powiadomienie 1 SMS 9. SMS o stanie/zmianie salda wysłany do 0,50 zł rachunku Klienta 10. Wpłaty i wypłaty wpłata gotówkowa do 1000 zł za wpłatę 0 zł 2,7 zł 2,7 zł wpłata gotówkowa powyżej za wpłatę 0 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł 1000 zł 10. wypłata gotówkowa za wypłatę 0,4% nie mniej niż 5 zł 0,5% nie mniej niż 5 zł 0,3% nie mniej niż 2 zł 0,3% nie mniej niż 2 zł 11. Przelewy wewnętrzne (na rachunki prowadzone przez Bank) w formie papierowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11. przelew pomiędzy własnymi rachunkami oszczędnościoworozliczeniowymi i własnymi rachunkami dla prowadzonej działalności za przelew 0,25% nie mniej niż 10 zł nie więcej niż 300 zł 12. Przelewy zewnętrzne (na rachunki prowadzone przez inne banki) w formie papierowej za przelew 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w bankowości elektronicznej za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12. przelew w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Zlecenia stałe 11. uruchomienie, modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku 12. realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 14. realizacja zlecenia stałego w bankowości elektronicznej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 14. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15. Karty debetowe Wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 25 zł 25 zł X 15. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X X

8 15.6. Użytkowanie karty: X - VISA BUSINES Debetowa X 5 zł 5 zł X - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł X X X - VISA Paywave 2,5 zł X X X - Master Card paypass 2,5 zł X X X Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 3 od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X krajowych zgodnie z zawartymi umowami Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł X Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących od transakcji 3% nie mniej niż 10 zł kartę zagranicą Realizacja transakcji cashback w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X Czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika w jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X placówce Banku 15.1 Zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł X Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X Banku Zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 5 zł 5 zł X Zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 10 zł 10 zł X Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 10 zł 10 zł X akceptujący kartę 16. Pozostałe Sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 16. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym za każde rozpoczęte 10 pozycji 10 zł (opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisanie odsetek) Dołączanie do wyciągu dokumentów źródłowych 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego jednorazowo 36,90 zł 36,90 zł 36,90 zł 36,90 zł Wydanie na wniosek Klienta informacji o kształtowaniu się obrotów na rachunku i wysokości zadłużenia jednorazowo 61,50 zł 61,50 zł 61,50 zł 61,50 zł 3 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 4 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

9 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek jednorazowo 36,90 zł 36,90 zł 36,90 zł 36,90 zł nie jest zajęty lub innego Dokonanie blokady środków oraz cesja praw do środków na rachunku z tytułu jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł zabezpieczenia umów z innymi instytucjami na wniosek Klienta Realizacja z rachunku tytułu od każdej wykonawczego lub dokumentu przekazanej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł mającego moc takiego tytułu kwoty Wysłanie wezwania do zapłaty w związku z saldem debetowym w rachunku od każdego wezwania według kosztów rzeczywistych Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 16.1 Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł tożsamości osoby fizycznej Druga i kolejna wypłata lub za przelew/ przelew z rachunku lokacyjnego wypłatę w miesiącu kalendarzowym 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Rozdział V. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ - PAKIETY Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet e-firma: - prowadzenie rachunku bankowego, - bankowość elektroniczna Pakiet Firma Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość elektroniczna Pakiet Agro Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość elektroniczna Pakiet Wspólny Dom Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - bankowość elektroniczna Rozdział VI. RACHUNKI WALUTOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Klienci indywidualni Klienci instytucjonalni 1. Otwarcie rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego 0 zł 0 zł Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w walucie od wpłaty 0 zł obcej lub w złotych 0,5% nie 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w walucie mniej niż 5 zł od wypłaty 0 zł obcej lub w złotych 40 zł 45 zł 15 zł 15 zł

10 5. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 6. Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub od każdej dokumentu mającego moc takiego tytułu przekazanej kwoty 30 zł 30 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia 7. potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub jednorazowo 24,60 zł 36,90 zł innego 8. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 8.1. Przelew SEPA 5 od transakcji 19 zł 8.2. Przelew regulowany 6 od transakcji 25 zł 8. Polecenie wypłaty 7 od transakcji 20 zł 8.4. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w od transakcji 50 zł strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.) 8.5. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami od transakcji 16 zł 8.6. walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta (UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku) od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 9.1. Przelew SEPA od transakcji 19 zł 9.2. Przelew regulowany od transakcji 25 zł 9. Polecenie wypłaty od transakcji 20 zł 9.4. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.9.) od transakcji 9.5. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami od transakcji 16 zł 50 zł 5 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 6 Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywane przez Klienta polskiego banku na ra - chunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 7 Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

11 walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10. Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym (Uwaga: opłaty wyszczególnione w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 9.) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP od transakcji 100 zł w trybie przyspieszonym w PLN, EUR, USD i GBP od transakcji 70 zł 11. Pozostałe czynności Zmiana/ korekta/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym od transakcji (UWAGA: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej) 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty od transakcji Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 24,60 zł 60 zł 100 zł + koszty banków trzecich 12. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżniczych (UWAGA: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera od każdego czeku 10 zł się kosztów rzeczywistych) 12.2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. od każdego czeku 20 zł 12. Inkaso czeków (UWAGA: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę) od każdego czeku 100 zł Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku Rozdział VII. KREDYTY od każdego czeku 35 zł + koszty rzeczywiste Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Kredyty dla osób fizycznych 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów konsumenckich (w ROR, Gotówka, Bezpieczna Gotówka) i od limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł - powyżej zł 100 zł 1.2. Od kredytów mieszkaniowych i hipotecznych 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt Gotówka 3% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt Bezpieczna Gotówka 5% nie mniej niż 50 zł 2.4. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla Klientów: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,2% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych 1,5% nie mniej niż 100 zł 2.5. Uniwersalny kredyt hipoteczny dla Klientów: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,5% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych. 2,5% nie mniej niż 100 zł Pozostałe opłaty 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat

12 Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,5% nie mniej niż 50 zł 4. Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (jednorazowo od kwoty zwiększanej) 2,5% nie mniej niż 50 zł 5. Przedłużenie umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na kolejne 12 miesięcy 2,5% nie mniej niż 50 zł 6. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 36,90 zł 8. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 9. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. według kosztów Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. rzeczywistych 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania lub zabezpieczenie spłaty kredytu 50 zł za każdą inspekcję Karty kredytowe dla osób fizycznych 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 54 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 10 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 12 zł rocznie 6. Wydanie duplikatu karty 10 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% nie mniej niż 40 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Kredyty dla firm i rolników 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów w rachunku bieżącym dla rolników oraz pożyczek dla rolników: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł

13 - powyżej zł 100 zł 1.2. Od pozostałych kredytów dla rolników i firm 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników: - do zł 2,5% nie mniej niż 50 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt obrotowy dla firm i rolników: a) do zł 2,5% nie mniej niż 50 zł b) pow zł 2% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt inwestycyjny dla firm i rolników: a) dla Klientów wewnętrznych 8 : - do zł 2% nie mniej niż 100 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 100 zł b) dla Klientów zewnętrznych 9 3% nie mniej niż 100 zł 2.4. Pożyczka dla firm i rolników: a) dla Klientów wewnętrznych: - do 1 roku 2% nie mniej niż 50 zł - pow. 1 roku 3% nie mniej niż 50 zł b) dla Klientów zewnętrznych: - do 1 roku 3% nie mniej niż 50 zł - pow. 1 roku 4% nie mniej niż 50 zł 2.5. Kredytowa linia hipoteczna dla firm i rolników 2% nie mniej niż 100 zł 2.6. Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych 1% nie mniej niż 50 zł 2.7. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 1,5% nie mniej niż 100 zł Prowizja od zaangażowania kredytowego 10 : 1. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników do zł 2,5% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników powyżej zł 1,5% nie mniej niż 50 zł 4. Pozostałe opłaty 4.1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 4.2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,5% nie mniej niż 50 zł 4.4. Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym (jednorazowo od kwoty zwiększanej) 3% nie mniej niż 50 zł 4.5. Przedłużenie umowy kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 12 miesięcy 2% nie mniej niż 50 zł 4.6. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 4.7. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 36,90 zł 4.8. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 4.9. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. według kosztów Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. rzeczywistych Przeprowadzenie inspekcji przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu (za wyjątkiem gruntów rolnych) 50 zł za każdą inspekcję Przeprowadzenie inspekcji u Klienta w związku z przeglądem (monitoringiem) zabezpieczeń bez opłat Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości dla potrzeb wypłaty z rachunku powierniczego 100 zł za każdą inspekcję 8 Klient wewnętrzny Klient, który aktualnie korzysta oraz w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, korzystał z oferty produktowej Banku. 9 Klient zewnętrzny Klient, który nie jest Klientem wewnętrznym. 10 Prowizja naliczana od dostępnej kwoty kredytu, płatna w następnym dniu roboczym po upływie 12 miesięcznego okresu kredytowania.

14 4.1 Wystawienie promesy udzielenia kredytu 1,5% kwoty promesy 5. Gwarancje bankowe 5.1. Opłata przygotowawcza 0,5% jednorazowo od kwoty gwarancji 5.2. Prowizja za korzystanie z gwarancji: - do zł 5% w stosunku rocznym - powyżej zł 3,5% w stosunku rocznym 5. Prowizja od kwoty przyznanego limitu 2% do 5% jednorazowo od kwoty gwarancji Karty kredytowe dla firm i rolników 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty głównej opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 75 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 20 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 25 zł rocznie 6. Wydanie duplikatu karty 30 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie Rozdział VIII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 5% nie mniej niż 100 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku 11 : 1.1. na rachunki osób prywatnych za każdą wpłatę bez opłat 1.2. na rachunki rolników indywidualnych bez opłat 1. na rachunki gmin i jednostek pomocniczych gmin za odbiór nieczystości i dostawę wody 2 zł 1.4 wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim bez opłat 1.5. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w bez opłat 11 Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

15 Tomaszowie Lubelskim 1.6. pozostałe: do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych: 2.1. KRUS 0,5% nie mniej niż 2,7 zł 2.2. ZUS, US, Izba Celna 5 zł 2. pozostałe: za każdą wpłatę do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie mniej niż 5 zł Wymiana banknotów i monet na inne nominały (Klienci nie posiadający rachunku w Banku): 1. do 5 szt. bez opłat za każdą wymianę 2. powyżej 5 szt. 0,5% nie mniej niż 2 zł Rozdział IX. OPŁATY RÓŻNE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przechowywanie depozytów obcych 36,90 zł 2. Wydanie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik Banku jednorazowo 36,90 zł Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) jednorazowo 123 zł 4. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby fizycznej nie będącej Klientem Banku jednorazowo 123 zł Rozdział X. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb Konto Konto Konto Konto pobierania Standard Senior Student 12 Uczeń Bankowość internetowa stały dostęp do bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł X za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł X nie zwrócenie używanego tokena opłata za użytkowanie tokena 5 zł 5 zł X 2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - pakiety Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka 1. Pakiet Standardowy: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej 7 zł Rachunki bankowe osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą 12 Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże ważną legitymację szkoły wyższej. Opłata ta będzie wynosiła 0 zł do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26. roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26. rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie Konta Standard.

16 Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rolnik Przedsiębiorca indywidualny, Instytucja niekomercyjna Stawka Spółka, Spółdzielnia Wspólnota Mieszkaniowa Bankowość internetowa stały dostęp do bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie używanego jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł tokena opłata za użytkowanie tokena 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł opłata za użytkowanie kart identyfikacyjnych i czytnika kart X 12 zł 12 zł 12 zł za wydanie karty identyfikacyjnej w miejsce uszkodzonej lub zgubionej za wydanie czytnika kart w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie czytnika użytkowanego niezwrócenie czytnika i/lub tokena/tokena Vasco w przypadku rezygnacji z usługi jednorazowo X 150 zł 150 zł 150 zł jednorazowo X 350 zł 350 zł 350 zł jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł Rachunki bankowe osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą - pakiety Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet Na Dobry Początek: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Firma: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, Pakiet Agro: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej 40 zł 35 zł 7 zł

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 53/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 06 lipca 2017 r. Obowiązuje od 10 lipca 2017 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 06.09.2017 r. z dnia 06.09.2017r. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 22.01.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo