DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE"

Transkrypt

1 DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR - ROR dla Studenta - ROR S 2. Zmiana ROR: - ze wspólnego na indywidualny - z indywidualnego na wspólny 3. Prowadzenie rachunku /miesięcznie/: - ROR 4,90 - ROR dla Studenta 4,00 - ROR S 2,00 4. Zmiana danych osobowych 5,00 Uwaga: Opłata pobierana jednorazowo niezaleŝnie od ilości zmienionych kart 5. 1) Likwidacja rachunku: - ROR - ROR dla Studenta - ROR S 2) Dodatkowa opłata za likwidację rachunku ROR w ciągu 90 dni od zawarcia umowy 20,00 6. Zawarcie umowy o debet w ROR 20,00 7. Za udostępnienie moŝliwości korzystania z dopuszczalnego debetu, miesięcznie w dniu udzielenia 5,00 8. Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Banku i jego placówkach Bez opłat 9. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej Bez opłat awizowania 10. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta wymaganego awizowania wypłaty pobierana od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 0,2% min Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem - prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 0,2% 12. 1) Realizacja stałych zleceń w ROR na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 - konta osobistego Junior - prowadzony w BS w Stalowej Woli z tytułu rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na Ŝycie PZU SA 2) ZłoŜenie / Modyfikacja stałego zlecenia 2,00 3) Odwołanie stałego zlecenia 2, Realizacja polecenia przelewu na rachunek bankowy: 1) prowadzony w BS Stalowej Woli i jego placówkach Bez opłat 2) realizacja polecenia przelewu w formie papierowej do innego Banku: - z ROR 2,00 - z ROR dla Studenta - z ROR S 2,00 - przelew na rzecz ZUS 4,00 - przelew na rzecz Urzędu Skarbowego 4,00 3) opłata dodatkowa (pobierana niezaleŝnie od opłaty za realizacje przelewu) z tytułu realizacji polecenia przelewu do innego Banku sporządzonego na podstawie ustnej dyspozycji klienta lub na druku niestandardowym: - z ROR 1,00 - z ROR dla Studenta - z ROR S 1,00 1

2 14. Polecenia zapłaty 1) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 2) Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłuŝnika: 3, Potwierdzenie czeku ROR 16. Realizacja czeku ROR w Banku Bez opłat 17. Wydanie blankietu czekowego dla posiadacza ROR za kaŝdy blankiet 1, Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków ROR (za kaŝdy blankiet) 19. 1) Wezwanie do zapłaty niespłaconego zadłuŝenia w ROR w formie pisemnej: - do kwoty 10 Pln - powyŝej 10 Pln 15,00 2) Wezwanie do zapłaty niespłaconego zadłuŝenia w ROR w formie telefonicznej - do kwoty 10 Pln - powyŝej 10 Pln 5, Za sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągu: - w formie zbiorczego zestawienia operacji nie częściej niŝ raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda na wniosek klienta 2,00 plus koszty opłaty pocztowej ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku : - ksiąŝeczki a`vista, wkładu terminowego, lokaty terminowej, rachunku powierniczego dla osoby fizycznej - a`vista w walucie obcej 20,00 2. Wydanie ksiąŝeczki 3. Prowadzenie rachunku powierniczego /miesięcznie/ 5,00 4. Realizacja polecenia przelewu z rachunku a`vista: 5,00 5. Likwidacja: - ksiąŝeczki a`vista, wkładu terminowego, lokaty terminowej - rachunku a`vista w walucie w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej Bez opłat 7. Wystawienie nowej ksiąŝeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 20,00 8. Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja) 20,00 9. Ustalenie salda na ksiąŝeczce oszczędnościowej innego banku w formie rozmowy telefonicznej ROZDZIAŁ III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDANIA I OBSŁUGI KART BANKOWYCH 1. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty oraz karty wznowionej 2. Obsługa karty nowej i wznowionej /miesięcznie/ 2,00 3. Wydanie duplikatu karty 4. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty 5,00 5. Rozpatrzenie reklamacji 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 7. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4,00 8. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 9. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5, Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min. 11. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 Uwaga: Pozostałe opłaty na podstawie faktur wystawionych przez wystawcę karty 2

3 13. Za zwrot karty przed upływem połowy okresu waŝności karty 25, Nieodebranie karty w terminie obowiązującym w Regulaminie, a w przypadku pierwszej karty w terminie wyznaczonym przez Bank 15 Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, zgodnie z umową Koszty związane z wydaniem karty 32, Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce 2. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR 1. Wydanie i obsługa nowej karty 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty 4. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty 5,00 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 6. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4,00 7. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 8. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Rozpatrzenie reklamacji 12. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 Uwaga: Pozostałe opłaty na podstawie faktur wystawionych przez wystawcę karty 13. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce 3.KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC Lp. Rodzaj czynności i usługi 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty: 1/pobierana w 1 roku uŝytkowania po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6.600,- zł b) mniej niŝ 6.600,- zł uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od 15/06/2007 2/pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie ( w dniu generowania Zestawienia operacji),jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,- zł b) mniej niŝ 600,- zł 3 54,00 4,50 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek uŝytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50 % min. 5, Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju- od kwoty wypłaty 3,00 % min.5, Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min.20, Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. ZastrzeŜenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres 3,00 przez niego wskazany. 17. Zmiana danych UŜytkownika karty.

4 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 19. Obsługa nieterminowej spłaty 40, Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 21. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Uwaga: W przypadku rezygnacji z pierwszej lub kolejnej karty kredytowej przed upływem okresu jej waŝności Klient pokrywa koszt produkcji karty, który wynosi 55,00 ROZDZIAŁ IV. USŁUGI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Polecenia wypłaty / przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 2. Przelewy SEPA 15,00 3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, zlotowy lub wypłaty gotówkowej 20,00 4. Polecenia wypłaty: a) Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,10% min. 20,00 gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100,00 b) Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,20% min. gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR max. 200,00 5. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty / przelewu regulowanego / świadczenia emerytalno-rentowego Uwaga: nie pobiera się Ŝadnych opłat za zwrot przelewu SEPA 6. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.4) 7. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd banku 4 0,15% min. 20,00 max. 100,00 40,00 + koszty rzeczywiste 8. Odwołanie zlecenia z pkt. 1.7) 20,00 + koszty rzeczywiste 2. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 1) Przelewy SEPA w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 25,00 gotówkowej w banku 2) Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające 40, EUR, w cięŝar rachunku walutowego, zlotowego lub wpłaty gotówkowej w banku 3) Polecenia wypłaty w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 0,30% min. gotówkowej w banku max. 300,00 Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 2.10, w przypadku opcji kosztowej OUR 4) Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 40,00 prowadzonymi w Zrzeszeniu BPS SA 6) Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.2.2 a) W trybie ekspresowym w EUR i USD: - zlecenia do kwoty 1000 EUR i 1000 USD z datą waluty dziś : - zlecenia powyŝej kwoty 1000 EUR i 1000 USD: z datą waluty dziś z datą waluty jutro b) W trybie ekspresowym w GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro Bez opłaty dodatkowej 1 100, ,00 c) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z data waluty jutro 100,00 7) Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie

5 płatności Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową 8) Zmiany / korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową 9) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej b) Przy kwotach od EUR do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 c) Przy kwotach od ,01 EUR do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 200,00 3. Czeki w obrocie dewizowym: 1) Skup czeków wystawionych w walutach obcych 1% min. 40,00 2) Inkaso czeków w walutach obcych 0,25% min.20,00 max. 300,00 Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3.4) lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki 3) Zwrot czeku nieopłaconego przez płatnika opłata pobierana od podawcy czeku plus koszty rzeczywiste banków trzecich 4) Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą 4,00 EUR obiegową za jeden czek płatne w pozostałych krajach za jeden czek EUR b) czeki opiewające na funty angielskie płatne w Anglii za jeden czek 4,00 GBP c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4,00 USD czeku płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę wiecej 3,00 USD niŝ jednego czeku za jeden czek d) czeki opiewające na dolary australijskie płatne w Australii za jeden czek 15,00 AUD e) czeki opiewające na duńskie korony płatne w Danii za jeden czek DKK 4. Opłata Swift-owa 15,00 5. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15,00 Uwagi: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty6, przelew regulowany i przelew SEPA. 2. Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy. 3. Przelew regulowany: Polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA, 4. Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 5

6 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry : Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 6. Bank odstępuje od pobierania prowizji i opłaty porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. ROZDZIAŁ V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) 1. Aktywacja systemu CUI 2. Wydanie tokena 100,00 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - własny RB w Banku - prowadzony w innym Banku 0,49 Uwaga: opłata dotyczy równieŝ realizacji stałych zleceń 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z CUI 7. Zagubienie/utrata tokena 100,00 8. Zablokowanie dostępu do CUI 25,00 9. Odblokowanie dostępu do CUI 10. Rezygnacja z dostępu do CUI przed upływem 2 lat 11. Zwrot i wymiana uszkodzonego tokena 100,00 ROZDZIAŁ VI.BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. Aktywacja systemu 2. Wydanie klucza (1 sztuka) 40,00* Uwaga: opłaty nie pobiera się od posiadaczy ROR Student 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - własny RB w Banku - prowadzony w innym Banku 0,49 Uwaga: opłata dotyczy równieŝ realizacji stałych zleceń 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 7. Zablokowanie dostępu do systemu 8. Odblokowanie dostępu do systemu 9. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70,00 * od dnia r. w przypadku zamiany usługi z CUI na przy jednoczesnym zwrocie tokena Bank nie pobiera opłaty za wydanie klucza ROZDZIAŁ VII. PAKIET ROR Prowadzenie rachunku ROR 2 Aktywacja systemu 3. Wydanie klucza 6

7 4. Realizacja polecenia przelewu za pośrednictwem systemu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - własny RB w Banku - prowadzony w innym Banku 5. ZałoŜenie lokaty poprzez system 6. Likwidacja lokaty poprzez system 7. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 8. Zablokowanie dostępu do systemu systemu 9. Odblokowanie dostępu do systemu 10. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 70, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70, Wydanie/wznowienie karty Visa Elektron 14. Obsługa karty Visa Elektron nowej i wznowionej (miesięcznie): - pierwsza - kolejna 2,00 Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VII bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I-IV i VIII ROZDZIAŁ VIII. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROR I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeŝenia 2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku oszczędnościowego w 20,00 sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 3. Odwołanie/zmiana dyspozycji zapis na wypadek śmierci 4. Wykonanie dyspozycji zapis na wypadek śmierci 20,00 5. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z innych tytułów na rzecz innych banków, osób trzecich i instytucji Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia blokady w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. W takim przypadku pobierana jest opłata jak w pkt. 16 niniejszego rozdziału. 6. Zwolnienie blokady środków na rachunku oszczędnościowym Klienta dokonanej na rzecz innych banków i osób trzecich - na jego zlecenie 7. Wydanie: 1. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 2. opinii o rachunku, potwierdzenie stanu środków 3. zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 8. Realizacja polecenia przelewu z rachunku ROR lub a`vista na rachunek bieŝący własny związany z działalnością gospodarczą (za wyjątkiem kwoty zadeklarowanej w chwili otwarcia rachunku) 9. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeŝeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy rachunku 10. Udzielenie informacji telefonicznie na hasło /miesięcznie/ 15, Wypłata z konta Uznania do wyjaśnienia 20, Za sporządzanie na Ŝyczenie klienta: - odpisu obrotów na rachunku rok bieŝący - odpisu obrotów na rachunku za kaŝdy rok ubiegły 40, Realizacja zleceń w systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niŝ zł - w kwocie mniejszej niŝ zł Uwaga: dotyczy równieŝ zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 15, Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: za kaŝde przekazanie środków 15. Wydanie na zlecenie klienta zablokowanej w bankomacie karty płatniczej w trybie ekspresowym 7

8 16. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. Prawo bankowe. Dopuszcza się moŝliwość odstąpienia od pobierania w/w opłaty od banków na zasadzie wzajemności. Uwaga: opłata pobierana jest od posiadacza rachunku w przypadku odpowiedzi pozytywnej, dotyczy równieŝ przypadków ustanowienia blokada w postępowaniu egzekucyjnym ROZDZIAŁ IX. KREDYTY KONSUMPCYJNE, MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Kredyty /poŝyczki konsumpcyjne 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt/poŝyczkę konsumpcyjną 20,00 Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 2. Prowizja za udzielenie kredytu/poŝyczki konsumpcyjnej - do 1.000,00 (bez względu na okres kredytowania) 5% - powyŝej 1.001,00 1% 5% min Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu/poŝyczki 2a Prowizja za udzielenie kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA 5% Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu 3 W przypadku zawarcia umowy prowizja za udzielenie kredytu/poŝyczki jest pomniejszana o kwotę pobranej opłaty przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji wraz z opłatą nie więcej niŝ 5% kwoty kredytu/poŝyczki Kredyt w ROR 4. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu w ROR 20,00 Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 5. Prowizja za udzielenie kredytu w ROR od kwoty kredytu 2% min. Uwaga: w przypadku kredytu w ROR przyznanego na okres powyŝej 12 miesięcy prowizja pobierana jest z góry za kaŝdy rozpoczęty rok Łączna wysokość prowizji i opłaty przygotowawczej nie moŝe przekroczyć 5% kwoty kredytu. Wysokość prowizji jest obniŝona do poziomu 0,5% min. w przypadku przystąpienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją zadłuŝenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych. 6. Prowizja za przedłuŝenie okresu kredytowania na kolejne 12 m-cy od kwoty 2% min. kredytu Uwaga: wysokość prowizji nie moŝe przekroczyć 5% kwoty kredytu. Wysokość prowizji jest obniŝona do poziomu 0,5% min. w przypadku przystąpienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją zadłuŝenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 7. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy i hipoteczny ( kredyt do kwoty zł) Uwaga: pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z kredytu bądź odmowy udzielenia kredytu opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi 8. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy i hipoteczny (kwota kredytu powyŝej zł) 0,1% wnioskowanej kwoty kredytu Uwaga: pobierana w dniu złoŝenia wniosku 9. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego i hipotecznego. 1% - 5% min. 1 Uwaga: Prowizja za udzielenie kredytu pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. Prowizja wraz z opłatą przygotowawczą nie więcej niŝ 5% kwoty kredytu 9a. PodwyŜszenie kwoty kredytu (od kwoty podwyŝszenia) 1,5 % nie mniej niŝ ) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 0,5%-2% Uwaga: - prowizja nie dotyczy kredytów do kwoty zł - prowizji nie pobiera się jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu 2) skrócenie/wydłuŝenie okresu spłaty kredytu od kwoty aktualnego zadłuŝenia od 0,5% nie mniej niŝ 200,00 8

9 PoŜyczka hipoteczna 10a 1) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o poŝyczkę hipoteczną do kwoty 80 tys. powyŝej 80 tys.- 100,00 Uwaga: opłata pobierana w momencie złoŝenia wniosku. W przypadku rezygnacji z poŝyczki bądź odmowy udzielenia poŝyczki opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi 2) prowizja za udzielenie poŝyczki hipotecznej. 1%-5% min. 200,00 Uwaga: Prowizja za udzielenie kredytu pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej nie więcej niŝ 5% kwoty transzy kredytu. Prowizja wraz z opłatą przygotowawczą poŝyczki 3) PodwyŜszenie kwoty poŝyczki (od kwoty podwyŝszenia) 4) Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem Uwaga: - prowizja nie dotyczy poŝyczki do kwoty zł - prowizji nie pobiera się jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat poŝyczki 5) skrócenie/wydłuŝenie okresu spłaty poŝyczki od kwoty aktualnego zadłuŝenia 9 1,5% nie mniej niŝ 200,00 od 0,5% do 2% od 0,5% nie mniej niŝ 200,00 Postanowienia ogólne 11. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20, Wprowadzenie zmian w umowie kredytowej na wniosek kredytobiorcy 0,5% - 2% min. z zastrzeŝeniem punktu 13 i Prowizja za zmianę umowy o kredyt polegającą na podwyŝszeniu kwoty kredytu/poŝyczki - dla kredytów w ROR 1% min - dla pozostałych kredytów/poŝyczek 1% - 5% min Uwaga: Prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia 14. Za zawarcie, na wniosek kredytobiorcy, umowy restrukturyzującej spłatę zadłuŝenia wymagalnego 0,5% - 2% min. 15. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o aktualnym stanie zadłuŝenia kredytobiorcy (poręczyciela, przystępującego do długu) lub jego braku: 1) od kredytów mieszkaniowych i hipotecznych, poŝyczek hipotecznych 2) od pozostałych kredytów i poŝyczek 100, Opłata za promesę kredytową 0,5 % -2%, min. 17. Upomnienie/wezwanie do zapłaty raty kredytu lub odsetek po terminie ustalonym 15,00 w umowie, wypowiedzenie umowy kredytu 18. Wysyłanie monitów/upomnień do Klientów, którzy nie wywiązali się ze 15,00 zobowiązania przedstawienia dokumentów wynikających z umowy kredytowej 19. Wydanie wniosku o zwolnienie zastawu na pojeździe do Wydziału Komunikacji 20,00 Uwaga: JeŜeli wniosek o zwolnienie został odebrany przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. Od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 20. 1)Wydanie zgody Banku na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów. 20,00 2)Wypełnienie wniosku na Ŝyczenie Klienta o wykreślenie zastawu z rejestru 20,00 zastawów Uwaga: JeŜeli zgoda Banku na wykreślenie została odebrana przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 21. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu/poŝyczki 22. Sporządzenie wniosku i zaświadczenia o ustanowieniu hipoteki 20, Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki Uwaga: JeŜeli wniosek o wykreślenie został odebrany przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. Od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 24. Sporządzanie i wydawanie historii operacji na rachunku kredytowym: 1) za rok bieŝący 2) za kaŝdy rok ubiegły 25. Inne czynności wykonane na Ŝyczenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę nie wymagające zmiany postanowień umowy kredytu/poŝyczki 26. Inspekcja inwestycji po uruchomieniu kredytu mieszkaniowego 100, Sprawdzenie ustanowienia zabezpieczenia, w przypadku, gdy klient nie przedstawił w terminie określonym w umowie kredytowej potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia (lub opłacenia składki) 28. Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy klient nie ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową 100,00

10 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo