TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 104/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 02 stycznia 2010 roku

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Taryfa i prowizji wchodzi w Ŝycie z dniem 02 stycznia 2010 roku jako Załącznik do Uchwały Zarządu nr 104/55/2009 z dnia 15 października 2009 roku 2. Taryfa i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych zwana w dalszej części Taryfą ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz jego Oddziałach. 3. UŜyte w Taryfie określenie Bank naleŝy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały. 4. Zarząd moŝe podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych. 5. Nie pobiera się prowizji od operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. 6. Koszty z tytułu wpłat i wypłat na ksiąŝeczki A vista i rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe realizowane w zastępczym obrocie oszczędnościowym i czekowym (w Urzędach Pocztowych i innych bankach) ponosi posiadacz rachunku według stawek tych instytucji. 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej. 8. Na Ŝyczenie Klienta Bank moŝe wykonać inne czynności niŝ wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania inne prowizji lub y bankowej, nie wymienionej w Taryfie. 9. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizji/y niŝ określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 10. Bank ustala prowizje i y za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera naleŝne prowizje i y zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów kupna/sprzedaŝy dewiz. 11. Wszystkie prowizje i y określone w Taryfie pobierane są: - z góry bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, - cyklicznie (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie), - w terminach i na zasadach określonych w Taryfie lub zawartej umowie. 12. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana a za wykonanie usługi nie jest zwracana. 13. Bank zastrzega sobie prawo zmiany stawek Taryfy. Zmiana stawek i prowizji moŝe nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniŝszych warunków: a) zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, b) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi Klienta przez Bank,

3 c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, d) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 14. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niŝ ,00 PLN realizowane są przez system SORBNET. 15. Zastosowany w tabelach znak oznacza, Ŝe dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu. 16. Nadpłaty z tytułu spłaconych kredytów oraz salda likwidowanych rachunków w przypadku braku dyspozycji Klienta do kwoty stanowiącej równowartość y pocztowej za przesyłkę poleconą nie podlegają zwrotowi. 17. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie wg kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 18. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba Ŝe została błędnie pobrana przez Bank. 19. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej ,00 PLN bądź równowartość 3.000,00 EUR w danej walucie obcej wymagają wcześniejszego 2 dniowego awizowania przez Klienta. 20. Prowizję za prowadzenie rachunków Bank pobiera w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. W przypadku zmiany rodzaju rachunku w trakcie trwania miesiąca Bank pobiera róŝnicę wynikającą z prowizji w dniu przekształcenia rachunku. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca rodzaju rachunku o wyŝszej opłacie na produkt o niŝszej opłacie, pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 21. Bank nie pobiera prowizji za operacje dokonywane w ramach tego samego numeru identyfikacyjnego Klienta ( modula ) (przeksięgowanie środków na lokatę terminową, konto oszczędnościowe). 22. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta poprzez udostępnienie Taryfy w jednostce Banku oraz na stronie internetowej Taryfa dostępna jest w kaŝdej placówce Banku oraz na stronie internetowej

4 I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo od kaŝdego rachunku 1.2 Abonament miesięcznie od kaŝdego rachunku 2. USŁUGI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 2.1 Wpłaty na rachunki Od kaŝdej operacji 2.2 Wypłaty z rachunku Od kaŝdej operacji 2.3 Od kaŝdego Blankiety czekowe/ blankietu / ksiąŝeczki ksiąŝeczki czekowe czekowej ROR 3,00 zł. ROR BIS ROR JUNIOR** ROR STUDENT*** ROR MEGA PLATINUM ROR VIP ROR MEGA 6,00 zł. 1 8,00 zł. Opłat Opłat KSIĄśECZK A A/VISTA LOKATA TERMINOWA W PLN 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. W abonamencie W abonamencie 2.4 Przechowywanie zamówionych a nie odebranych blankietów czekowych w terminie 30 dni od daty złoŝenia zamówienia jednorazowo 2.5 Potwierdzenie salda na ksiąŝeczce oszczędnościowej lub ROR Od kaŝdego potwierdzenia W abonamencie W abonamencie 2.6 Zlecenia stałe: a/ wewnętrzne b/ zewnętrzne Od zlecenia Od zlecenia 4,00 zł. 4,00 zł. 4,00 zł. W abonamencie 2.7 Zlecenia jednorazowe Od zlecenia W abonamencie 2.8 Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunku jednorazowo 2.9 POLECENIE ZAPŁATY: a) Przyjęcie polecenia zapłaty b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika (a pobierana z rachunku dłuŝnika) c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika (a pobierana z rachunku dłuŝnika) d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty Jednorazowo Od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty 5,00 zł 2.00 zł. 0,50 zł. 2,000 zł.

5 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS d) potwierdzenie przelewu Przekaz środków z rachunku ROR na rachunek bieŝący bądź rolniczy tej samej osoby prowadzony w BS w Zawadzkiem (nie pobiera się prowizji dodatkowej za przelew wewnętrzny) Telefoniczny kontakt z Klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunku WYCIĄGI BANKOWE: a) odbiór osobisty b) wysłane do domu (na terenie kraju) c) listem poleconym (na terenie kraju) d) drogą pocztową za granicę e) wysłanie wyciągu z rachunku, które nie zostały odebrane przez okres 30 dni Od sztuki Od sztuki Od sztuki Od sztuki Od dyspozycji Od rozmowy telefonicznej za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg za przesyłkę 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ 3,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,00 zł 3,00 zł. 0,50% nie mniej niŝ 3,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 3,00 zł. 0,50% nie mniej niŝ 3,50 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. prowizji 2,50 zł. 5,00 zł prowizji 2,50 zł. 5,00 prowizji 2,50 zł. prowizji prowizji 2,50 zł Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję ,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (ę pobiera się z rachunku dłuŝnika) a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji dodatkowo za kaŝdy przelew Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za wyciąg Za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 2.17 Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za dokument Za dokument

6 Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowy Zmiana pełnomocnictwa do rachunku na wniosek klienta w czasie trwania umowy Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji 8zastrzeŜenia o utraconej ksiąŝeczce oszczędnościowej A vista, terminowej lub blankietów czekowych ZastrzeŜenie utraconej lub skradzionej ksiąŝeczki oszczędnościowej A vista lub blankietów czekowych Odwołanie zastrzeŝenia utraconej lub skradzionej ksiąŝeczki oszczędnościowej A vista lub blankietów czekowych Umorzenie utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej terminowej lub A vista Wydanie nowej ksiąŝeczki oszczędnościowej A vista lub terminowej Zapis na wypadek śmierci a) przyjęcie dyspozycji b) zmiana dyspozycji Wycofanie przez wkładcę lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iŝ rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych Zablokowanie środków na rachunku na Ŝyczenie Klienta Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki Likwidacja rachunku Za wydruk Za wydruk Za zmianę Za zmianę Za jedno zgłoszenie Od zastrzeŝenia Od dyspozycji odwołania zastrzeŝenia Za ksiąŝeczkę Za ksiąŝeczkę 1 1* Jednorazowo Za zmianę 10,00 zł 0,50% ale min a max Za zaświadczenie Od dyspozycji 30,00 zł Od wypłaty 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. jednorazowo Do wysokości salda nie więcej niŝ Do wysokości salda nie więcej niŝ Do wysokości salda nie więcej niŝ Do wysokości salda nie więcej niŝ Do wysokości salda nie więcej niŝ Do wysokości salda nie więcej niŝ (za zlikwidowaną ksiąŝeczkę)

7 2.32 Likwidacja rachunku z udostępnioną kartą płatniczą Likwidacja rachunku na wniosek 2.33 Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku 3. SMSBANKNET jednorazowo jednorazowo 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 3.2 Miesięczna a za korzystanie z usługi raz w miesiącu 3,00 zł. 3,00 zł 1,50 zł. 3.3 Opłata za kaŝdego wysłanego SMS-A za sms-a 0,35 zł. 0,35 zł. 0,35 zł. Przyjęcie i zmiana dyspozycji 3.4 (zmiana: nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.) BS-ZAWADZKIE za zmianę 4.1 Aktywacja usługi jednorazowo prowizji prowizji prowizji prowizji 4.2 Abonament raz w miesiącu 4,00 zł. prowizji prowizji prowizji 4.3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS od sztuki od sztuki od sztuki 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. prowizji 0,50 zł. 4.4 Wydruk załącznika do wyciągu od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę prowizji prowizji Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu kaŝdorazowo usługi 4.7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo prowizji prowizji 4.8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo * - prowizja pobierana tylko w przypadku wydania nowej ksiąŝeczki w miejsce umorzonej. ** - dotyczy rachunków nowo otwartych lub przekształconych po dniu 02 stycznia 2010 roku. *** - obowiązuje od momentu wprowadzenia produktu do oferty Banku.

8 II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE SKARBONKA RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE LP. / USŁUGI OPŁAT/PROWIZJI SKARBONKA 1. OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 1.1 Otwarcie konta oszczędnościowego jednorazowo od kaŝdego rachunku Prowadzenie konta miesięcznie od 1.2 oszczędnościowego kaŝdego rachunku 2. USŁUGI ZWIĄZANE Z KONTEM OSZCZĘDNOŚCIOWYM 2.1 Wpłaty na konto oszczędnościowe Od kaŝdej wpłaty 2.2 Wypłata z konta oszczędnościowego/przelew a) pierwsza wypłaty/przelew w miesiącu b) kolejne wypłaty/przelew w miesiącu Od kaŝdej Wypłaty/przelewu 2.3 PRZELEWY: a) potwierdzenie przelewu Od sztuki 5,00 zł 2.4 WYCIĄGI BANKOWE: a) odbiór osobisty b) wysłanie wyciągów z konta, które nie zostały odebrane przez okres 30 dni za wyciąg za przesyłkę prowizji 2.5 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji środków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza konta a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (ę pobiera się z konta dłuŝnika) a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji dodatkowo za kaŝdy przelew Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za wyciąg Za wyciąg 5,00 zł 2.8 Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za dokument Za dokument 2.9 Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym koncie a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Za wydruk Za wydruk 2.10 Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowy Za zmianę 2.11 Zapis na wypadek śmierci a) przyjęcie dyspozycji b) zmiana dyspozycji Jednorazowo Za zmianę Wydanie zaświadczenia o posiadanym koncie oszczędnościowym, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iŝ konto jest wolne od zajęć egzekucyjnych Likwidacja konta Za zaświadczenie jednorazowo Do wysokości salda nie więcej niŝ

9 III. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJI 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU KONTO EUROLAND RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1.1 Otwarcie rachunku dla kaŝdej waluty jednorazowo 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI WALUTOWYMI 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku 2.3 Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminiea pobrana z konta Klienta 2.4 Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Zawadzkiem b) złotowy prowadzony w innym banku c) walutowy w innym banku UWAGA: za przelewy realizowane w systemie SORBNET pobiera się ę w wysokości 10,00 Od sztuki Od sztuki Od sztuki 3,90 zł. jak za (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 2.5 Wyciągi z konta bankowego a) odbierany osobiście w banku b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym c) wysłany drogą pocztową listem poleconym d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju Za wyciąg Za wyciąg Za wyciąg Za wyciąg 5,00 zł 2.6 Likwidacja rachunku jednorazowo Do wysokości salda nie więcej niŝ 2.7 Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju Od zaświadczenia 3. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI WALUTOWYMI Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego a) za rok bieŝący b) za kaŝdy poprzedni rok Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Przyjęcie od klienta dyspozycji zastrzeŝenia utraconego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku walutowego, odwołanie takiej dyspozycji Od wydruku Od wydruku Od wydruku Od wydruku kaŝdorazowo Dokonanie potwierdzenia przelewu Od sztuki 3.5 Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości salda, opinia bankowa Od zaświadczenia

10 Umorzenie utraconego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku walutowego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci a) przyjęcie dyspozycji b) zmiana dyspozycji Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (ę pobiera się z rachunku dłuŝnika Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowy Zmiana pełnomocnictwa do rachunku na wniosek klienta w czasie trwania umowy jednorazowo 1 1 Jednorazowo Jednorazowo Za dyspozycję Za dyspozycję a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji dodatkowo za kaŝdy przelew Za zmianę Za zmianę 4. USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE Przeglądanie salda na rachunku z uŝyciem usługi 24.BS-Zawadzkie Realizacja przelewów w obrocie dewizowym Za usługę Od sztuki Jak za (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym

11 IV. KARTY PŁATNICZE 1. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON ROR, ROR STUDENT*, ROR BIS ROR MEGA PLATINUM, ROR VIP ROR MEGA 1. Wydanie i obsługa nowej karty 3 W abonamencie 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej W abonamencie 1 3. Wydanie duplikatu karty Wydanie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł 50,00 zł. 50,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej wydanej do rachunku 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A. 0,50% wartości transakcji min 3,00 zł. 0,50% wartości transakcji min 3,00 zł. 0,50% wartości transakcji min 3,00 zł. 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. 4,00 zł. 4,00 zł. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 13. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 14. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 15. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 16. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 17. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie generowanie wydruku 18. Rozpatrzenie reklamacji 19. ZastrzeŜenie karty 20. Zmiana danych UŜytkownika karty 21. Zmiana numeru PIN w Bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 6,00 zł. 6,00 zł. 22. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł ,00 zł ,00 zł. 24. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce) 0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł. 25. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 26. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 27. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. * wydanie nowej karty oraz karty wznowionej do rachunku ROR STUDENT bez prowizji

12 2. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC ROR, ROR STUDENT, ROR BIS ROR MEGA PLATINUM, ROR VIP ROR MEGA 1. Wydanie i obsługa nowej karty Wydanie i obsługa karty wznowionej 70,00 zł. 70,00 zł 70,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł 100,00 zł. 100,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej wydanej do rachunku 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A. 0,50% wartości transakcji min 4,00 zł. 0,50% wartości transakcji min 4,00 zł. 0,50% wartości transakcji min 4,00 zł. 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. 4,00 zł. 4,00 zł. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 13. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 2,00 zł 2,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 15. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 2% wartości transakcji minimum 16. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 17. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 18. Rozpatrzenie reklamacji 19. ZastrzeŜenie karty 20. Zmiana danych UŜytkownika karty 21. Zmiana numeru PIN w Bankomatach sieci BZ WBK Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł ,00 zł ,00 zł. 24. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce) 0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł. 25. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 26. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 27. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł.

13 3. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR ROR JUNIOR 1. Wydanie i obsługa nowej karty W abonamencie 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej W abonamencie 3. Wydanie duplikatu karty 1 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 60,00 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek UŜytkownika 6. Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej wydanej do rachunku 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% wartości transakcji min 4,00 zł. 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A. 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% wartości transakcji minimum 13. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 14. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 15. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 2% wartości transakcji minimum 16. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 17. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomatach 18. Rozpatrzenie reklamacji 19. ZastrzeŜenie karty 20. Zmiana danych UŜytkownika karty 21. Zmiana numeru PIN w Bankomatach sieci BZ WBK 24 4,00 zł. 22. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 24. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce) 25. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 26. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 27. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł.

14 V. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM PRZYCHODZĄCE DO BS 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się ę SWIFT-ową w wysokości Polecenia wypłaty**/przelewy regulowane*** na kwotę nie przekraczającą równowartości 10,00 EUR 1.2 Polecenie wypłaty-przelewy SEPA**** 15,00 zł Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Pozostałe polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem a) z dyspozycją kosztów BEN lub SHA b) z dyspozycją kosztów OUR c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty /przelewu regulowanego/, w tym zwrot świadczeń rentowych Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się ę SWIFTową w wysokości 15,00zł. Nie pobiera się Ŝadnych w przypadku zwrotu przelewu SEPA Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: ę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.4 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: y nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS S.A. lub BS w Zawadzkiem Wypłata otrzymanych środków z konta nieoprocentowanego Banku w sytuacji gdy uznanie lub wpłata nie kwalifikuje się do bezpośredniego zaliczenia na rachunek walutowy lub złotowy 20,00 zł 50,00 zł 0,10% min. maks. 100,00 zł. 0,20% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,30% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,15% min. maks. 100,00 zł. 40,00 zł.+ koszty rzeczywiste 5. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 + koszty rzeczywiste WYCHODZĄCE Z BS 6. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1 a) przelewy SEPA b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwotę nie przekraczającą ,00 EUR, w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 6.2 Polecenia wypłaty: - w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 1 40,00 zł. 0,30% min. maks. 300,00 zł Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezaleŝnie od prowizji pobiera się ę SWIFTową w wysokości 15,00zł oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.12, przy opcji kosztowej OUR 6.3 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN (jeŝeli funkcjonuje w banku beneficjenta) od kaŝdego przekazu. Uwaga: ę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.4 Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: ę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.5 Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 7. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności 20,00 zł 50,00 zł. Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się ę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł 8. Zmiany / korekty do zrealizowanych poleceń wypłaty wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się ę SWIFTową w wysokości 15,00zł. oraz koszty banków trzecich 50,00 zł.

15 9. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym uwaga: ę z pkt. 9 pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty 1.000,00 EUR b) zlecenia do kwoty 1.000,00 USD 9.2 Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD a) zlecenia powyŝej 1.000,00 EUR b) zlecenia powyŝej 1.000,00 USD dodatkowej y dodatkowej y 150,00 zł 150,00 zł. 9.3 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w GBP a) z datą waluty DZIŚ 150,00 zł. 9.4 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP i PLN: a) z datą waluty JUTRO 100,00 zł. 10. Opłata od dokonanych przez Bank przewalutowań środków w walutach wymienialnych na złote polskie lub złotych polskich na środki w walutach wymienialnych dotyczy wyłącznie przekazów zagranicznych realizowanych w innej walucie niŝ waluta rachunku lub dokonanej wpłaty gotówkowej 11. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: NiezaleŜnie od prowizji pobiera się ę za telefaks. 12. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty ***** 12.1 Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej 50,00 zł 12.2 Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 12.3 Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 100,00 zł 200,00 zł * Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA ** Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). *** Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR, - kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja SHA. **** Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniając następujące warunku: - waluta transakcji EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja kosztowa SHA, - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej ***** Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobrane z góry 5. Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim).

16 VI. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 1. Opłata przygotowawcza od kredytu Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w ROR:* a) z terminem spłaty do 1 roku b) z terminem spłaty do 2 lat c) z terminem spłaty do 3 lat Prowizja od kwoty przyznanego kredytu GOTÓWKOWEGO** a) z terminem spłaty do 1 roku b) z terminem spłaty do 2 lat c) z terminem spłaty do 3 lat d) z terminem spłaty powyŝej 3 lat do 5 lat Prowizja od kwoty przyznanego kredytu SZYBKA KASA: bez względu na termin spłaty Prowizja od kwoty przyznanego kredytu ZAUFANIE: a) z terminem spłaty do 2 lat b) z terminem spłaty powyŝej 2 lat do 5 lat Prowizja od kwoty przyznanego kredytu KREDYT ŚWIĄTECZNY a) z terminem spłaty do 1 roku b) z terminem spłaty do 2 lat c) z terminem spłaty do 3 lat Prowizja od kwoty przyznanego kredytu MIESZKANIOWEGO *** a) bez wkładu własnego lub z udokumentowanym wkładem własnym do 10% włącznie b) z udokumentowanym wkładem własnym powyŝej 10% c) z udokumentowanym wkładem własnym powyŝej 20% Prowizja od kwoty przyznanego kredytu na zakup pojazdu *** a) w przypadku kredytu na zakup pojazdu nowego b) w przypadku kredytu na zakup pojazdu uŝywanego 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 3,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 4,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,80 % nie mniej niŝ 40,00 zł. 3,20% nie mniej niŝ 40,00 zł. 4,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 3,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 3,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 4,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,25% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł 2,50% nie mniej niŝ 40,00 zł 9. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu SUPER PLON 3,00% nie mniej niŝ 40,00 zł Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty skutkującego: a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia c) zmianą innych warunków umowy z wyłączeniem zmiany terminów uruchamiania transz Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłuŝenia lub wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów 0,50% - 2,00% nie mniej niŝ 50,00 zł. kwoty prolongowanej 100,00 zł. 100,00 zł. 50,00 zł. 12. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki (w imieniu Klienta) 50,00 zł. 13. Wydanie duplikaty zezwolenia na wykreślenie hipoteki (na wniosek Klienta) Wysłanie monitu do Kredytobiorcy lub Poręczyciela po upływie terminu spłaty raty kredytu lub odsetek za kaŝde upomnienie lub inne pismo wzywające do spłaty ( np. ostateczne wezwanie do zapłaty) (ę pobiera się od Kredytobiorcy za wysłanie upomnienia zarówno do Kredytobiorcy i do Poręczyciela) Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu) 2,00% nie mniej niŝ 300,00 zł. 16. Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu 17. Odpowiedz na zapytanie innej instytucji finansowej z art. 105 prawa bankowego 18. Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu 0,50 min 150,00 zł ( prowizja liczona od przyrzeczonej kwoty kredytu) 100,00 zł. (zapłata prowizji warunkuje wydanie dokumentu) 0,20% - 2,00% kwoty kapitału nie mniej niŝ 50,00 zł. 19. Wypełnienie formularza PCC na Ŝyczenie Klienta Wystąpienie Banku na wniosek Klienta do Centrum Finansowego Sp. z O. O. o uzyskanie aktualnego odpisu z Rejestru Zastawów 1 * Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w ROR zostanie podwyŝszona kwota tego kredytu na wniosek klienta to naleŝy pobrać prowizję od kwoty podwyŝszanej tak jak za okres pierwotny. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w ROR kwota kredytu ulegnie obniŝeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi. **dopuszcza się moŝliwość negocjowania prowizji dla kredytów z okresem spłaty powyŝej 2 lat w granicach od 0,10% do 0,50% *** dopuszcza się moŝliwość obniŝenia prowizji w granicach od 0,10% do 0,50% dla Klientów posiadających na dzień złoŝenia wniosku rachunek ROR, bieŝący, pomocniczy lub rolniczy w Banku.

17 VII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE 1.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KASOWĄ 1.1 Wpłaty gotówkowe a) wpłaty na rachunki prowadzone przez inne Banki b) wpłaty na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. c) wpłaty za energię elektryczną d) wpłaty na cele charytatywne i darowizny e) wpłaty składek do ZUS 1.2 Wpłaty na rachunki prowadzone przez BS w Zawadzkiem dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami 1.3 Wpłaty na rachunki Jednostek Samorządu Terenowego prowadzonych przez BS w Zawadzkiem (z wyjątkiem wpłat dokonywanych tytułem podatku rolnego, od gruntu i nieruchomości) 0,01 zł. 50,00 zł PowyŜej 50,00 zł. 1.4 Wypłata gotówkowa z konta (zlecenie do wypłaty) ę pobiera się od jednego zlecenia wypłaty a) do 1.000,00 zł. b) powyŝej 1.000,00 zł. 0,50% nie mniej niŝ 2,50 zł. 1,00 zł (niezaleŝnie od kwoty) 1,50 zł. (niezaleŝnie od kwoty) za kaŝdą składkę 0,50% nie mniej niŝ 3,00 zł. + za kaŝde rozpoczęte 100,00 zł. 2.POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 2.1 Za złoŝenie depozytu w BS Zawadzkiem * (a miesięczna) 2.2 ZastrzeŜenie dowodu osobistego 50,00 zł. 2.3 Odwołanie zastrzeŝenia dowodu osobistego 50,00 zł. 2.4 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł. 2.5 Za odpis/duplikat/kserokopię dowodu księgowego ( za dokument) a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni 5,00 zł 7,00 zł *Z wyłączeniem karty pojazdu stanowiącej zabezpieczenie kredytu Uwaga: depozytów wartościowych (w szczególności: biŝuterii, złota, zbiorów kolekcjonerskich, starodruków, itp.) Bank nie przyjmuje

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29.05.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Kraków Styczeń 2012 Postanowienia ogólne 1 1. Krakowski Bank Spółdzielczy (Bank) pobiera opłaty i prowizje za czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo