Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa rachunków i obrót gotówkowy"

Transkrypt

1 Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/ Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa) 20,00 zł b) Lokat terminowych bez opłat 2. Prowadzenie rachunku UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych a) Bieżącego b) Pomocniczego (w tym rachunków funduszy specjalnego przeznaczenia, zakładowych funduszy socjalnych) c) Bieżącego rolników: - gospodarstwa specjalistyczne - traktowanych jak rachunek ROR, dotyczy Oddziału w Janowie 2,50 zł d) Bieżącego i pomocniczego w walutach wymienialnych 15,00 zł e) Lokat terminowych bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: UWAGA: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy a) Bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce UWAGA: Prowizja za wpłaty osób trzecich na rachunki bieżące 1) Urzędu Miejskiego w Sokółce wynosi 0 zł. 2) Urzędu Gminy w Nowym Dworze wynosi 2 zł 3) P.P.H.U. A&K Chamerlińscy s.j. (TV kablowa, Internet) wynosi 2,00 zł b) Prowadzone w innych bankach - do kwoty 1000 zł 2,40 zł - powyżej kwoty 1000 zł 0,5% max. 150,00 zł c) Opłata należności za usługi Telekomunikacji Polskiej S.A. 0,99 zł d) Opłata należności za usługi MPO Białystok Sp. z o.o. bez opłat e) Opłata należności za usługi Multimedia Polska S.A. 1,50 zł f) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych - do kwoty 1000 zł 4,00 zł - powyżej kwoty 1000 zł 0,5% max. 150,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych: a) Prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sokółce 0,5% min. 3,00 zł b) Prowadzonych w innych bankach (prowizją obciąża się rachunek wystawcy dyspozycji) 0,5% min. 3,00 zł 5. c) z konta Zlecenia do wypłaty (prowizję od wypłat dokonywanych z konta Zlecenia do wypłaty opłaca Klient, jeżeli kwota należnej prowizji nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę) Przelewy na rachunki bankowe: a) Złotowe i walutowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce: UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych. 0,3% min. 3,00 zł max. 150,00 zł 0,5% min. 3,00 zł UWAGA: Prowizją dotyczącą każdej dyspozycji obciąża się rachunek wystawcy. Nie pobiera się prowizji za przelewy na i z rachunków lokat terminowych prowadzonych w Banku, za wyjątkiem przelewów w systemie SORBNET - dyspozycje złożone w placówce Banku 2,00 zł - dyspozycje złożone za pomocą systemu Internet Banking bez opłat - dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking bez opłat - dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku bez opłat b) Złotowe prowadzone w innych bankach: UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych - dyspozycje złożone w placówce Banku 4,00 zł - dyspozycje złożone za pomocą systemu Internet Banking 1,00 zł Strona 1 z 6

2 Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka w zł - dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking 1,00 zł - dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku 1,00 zł c) Walutowe prowadzone w innych bankach: jak za realizację (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym d) W systemie SORBNET 25,00 zł 6. Zlecenia stałe a) Złożenie / Modyfikacja / Odwołanie zlecenia stałego bez opłat b) Realizacja zlecenia stałego UWAGA: prowizja nie jest pobierana w przypadku spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku Spółdzielczego w Sokółce - złożonego w placówce Banku 2,00 zł - złożonego za pomocą systemu Internet Banking lub Home Banking 1,00 zł 7. Polecenie zapłaty a) Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku bez opłat b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł c) Odwołanie polecenia zapłaty bez opłat d) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 1,00 zł 8. Czeki a) Wydanie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych (za 1 blankiet) 1,00 zł b) Administrowanie Potwierdzenie czeku czekami (od każdego rozrachunkowymi czeku) przyjętymi do inkasa 5,00 zł c) (opłatę pobiera się od podawcy za każdy czek) d) Czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz blankietów czekowych: - przyjęcie zgłoszenia o zastrzeżeniu 20,00 zł - wykonanie zastrzeżenia według poniesionych kosztów 9. Wyciągi bankowe z rachunku bieżącego i pomocniczego a) Przekazanie wyciągu w jednostce Banku posiadaczowi rachunku lub osobie upoważnionej bez opłat b) Wysłanie wyciągu listem zwykłym raz w miesiącu bez opłat 10. Telefoniczne udzielanie informacji "na hasło" UWAGA: Opłata miesięczna. Dotyczy jednego rachunku bankowego 11. System SMS Banking a) - prowizja za wdrożenie bez opłat b) - prowizja miesięczna bez opłat c) - prowizja za wysłanie wiadomości SMS UWAGA: Stawka za każdy SMS wysłany do klienta. Prowizja pobierana zbiorczo na koniec miesiąca. 0,39 zł 12. System Internet Banking a) - prowizja za wdrożenie bez opłat b) - prowizja miesięczna bez opłat 13. System Home Banking a) - prowizja za wdrożenie 200,00 zł b) - prowizja miesięczna 100,00 zł 14. Sporządzenie i wydanie na prośbę Klienta: UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisywanie odsetek - dotyczy pozycji a), b), c) a) Odpisu obrotów na jednym rachunku bieżącym lub pomocniczym Strona 2 z 6

3 Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka w zł - za bieżący rok za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł - za każdy poprzedni rok za każdą rozpoczętą stronę 7,50 zł b) Odpisu wyciągu z rachunku bieżącego lub pomocniczego 4,00 zł c) Odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku bieżącego lub pomocniczego 3,00 zł d) Potwierdzenia wykonania przelewu 2,00 zł e) Zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego bez opłat f) Zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego, wysokości salda, odsetek, obrotach oraz innych informacji 15,00 zł g) Wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej w trybie Art. 70 ust. 5 Prawa Bankowego - dla kwoty kredytu do zł 30,00 zł - dla kwoty kredytu powyżej zł 50,00 zł 15. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku a) Z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku: - z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce bez opłat - z innymi bankami i instytucjami b) Z tytułu realizacji zleceń płatniczych dotyczących eksportu 16. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym jak za przelew złożony w placówce Banku 17. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w związku z zadłużeniem wymagalnym z tytułu kredytu udzielonego w rachunku bieżącym lub realizacji czeku bez pokrycia UWAGA: Opłata pobierana od kredytobiorcy za każdy monit bez względu na liczbę adresatów 18. Otwarcie akredytywy krajowej 1% kwoty akredytywy 19. Obsługa weksli nie związanych z kredytem UWAGA: Poniższych opłat i prowizji nie pobiera się w przypadku dyskontowania weksli w ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy a) Przedstawienie weksla do zapłaty UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego b) Złożenie weksla do dyskonta UWAGA: Opłatę od podawcy weksla pobiera Oddział Banku dokonujący oceny weksla c) Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla do inkasa UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego 20. Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne 0,5% wartości nominały min. 2,00 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 szt. znaków pieniężnych 21. Przechowywanie w depozycie bankowym: UWAGA: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc - dotyczy pozycji a), b), c) 15,00 zł a) Książeczek i bonów oszczędnościowych - za każdy dokument 4,00 zł b) Papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 1% wartości UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu min. 1,00 zł oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości c) Duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych - od każdego depozytu 5,00 zł d) Przedmiotów wartościowych - za każdy rozpoczęty tydzień 0,5 % wartości Strona 3 z 6

4 22. Wydanie portfela do wrzutni nocnej, klucza do drzwiczek wrzutowych według cen zakupu 23. A. Przekaz w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) polecenia wypłaty**/ przelewy regulowane*** na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 5,00 zł b) przelewy SEPA**** 15,00 zł c) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR 20,00 zł d) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20,00 zł B. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową. Nie pobiera sie żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA C. Opłata Non-STP - pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. A. d) D. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku E. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 0,15% min. 20,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w cieżar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 40,00 zł gotówkowej w Banku c) polecenia wypłaty Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera sie opłatę SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt K, w przypadku opcji kosztowej OUR d) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu 0,30% min. 30,00 zł Banku BPS S.A. 20,00 zł F. Opłata Non-STP - pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten 30,00 zł standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. E. c) G. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich H. Anulowanie przez bank beneficjenta przekazu z powodu błędów występujących w treści depeszy 75,00 zł + koszty banków trzecich I. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. I. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. E. a) w EUR, USD i GBP z datą waluty dziś 150,00 zł b) w EUR, USD, GBP i PLN z datą waluty jutro : 100,00 zł J. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu K. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty*****: a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej, 50,00 zł Strona 4 z 6

5 b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 100,00 zł c) przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 200,00 zł L. Opłata Swift-owa 15,00 zł 24. Czeki w obrocie dewizowym A. Skup czeków wystawionych / sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) B. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków 1,00% min. 40,00 zł 1,00% min. 40,00 zł zagranicznych oraz rzeczywistych C. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. Uwaga: w odniesieniu do punktów A, B, C nie pobiera się opłaty porto D. Warunkowy skup czeków Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty w tej samej walucie E. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt I. lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie F. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata - opłata jest pobierana od podawcy czeku 0,25% min. 20,00 zł max.100,00 zł 1,50% min. 0,25% min. 20,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste G. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 50,00 zł + koszty H. Odwołanie zlecenia z pkt. G 50,00 zł + koszty I. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) a) Czeki opiewające na euro - EUR (za jeden czek): płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR 2) Czeki opiewające na funty angielskie - GBP - płatne w Anglii (za jeden czek) 4,00 GBP 3) a) płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD b) płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż 3,00 USD 4) Czeki opiewające na dolary australijskie - AUD - płatne w Australii (za jeden czek) 15,00 AUD 5) Czeki opiewające na duńskie korony - DKK - płatne w Danii (za jeden czek) J. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie 25. A. a) w zamian za zapłatę od kwoty inkasa b) Czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD (za jeden czek): Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, gwarancję lub jego poręczenie 50,00 DKK 15,00 zł 0,20% min. 50,00 zł 0,20% min. 50,00 zł Strona 5 z 6

6 B. Inkaso kapitańskie od zainkasowanej kwoty 0,15% min. 30,00 zł C. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 70,00 zł D. Zmiana instrukcji inkasowej 70,00 zł E. Zwrot dokumentów nie zainkasowanych 70,00 zł F. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego G. przez podawcę inkasa) Odmowa zapłaty inkasa Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt. C lub E 50,00 zł 50,00 zł H. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank 70,00 zł I. Przygotowanie weksla własnego (sola) 50,00 zł J. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 30,00 zł K. Oddanie weksla do protestu 150,00 zł + koszty notarialne L. Awal na wekslu za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty awalowanej 0,50% min. 100,00 zł Ł. Przechowywanie weksli (jednorazowo przy przyjęciu weksli) 70,00 zł M. Potwierdzenie ważności weksla 70,00 zł * Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. ** Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). *** Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. **** Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. ***** Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. Strona 6 z 6

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Obowiązuje od 01-02-2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjon

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 02-05-2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Os.fiz. Konto

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 01.09.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo