obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od 01.12.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r.

2 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , tel. (082) ; ; ; fax (082) www:bskrasnystaw.pl Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości internetowej. 2. W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość w złotych kwoty transakcji. 3. Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, a jeżeli wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z średnim kursem NBP obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem: a) operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych przeliczanych zgodnie z zawartymi umowami. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach: a) pobierane miesięcznie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy, b) ustalone indywidualnie w terminach określonych w umowie, c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity w chwili wykonania czynności, d) za pozostałe usługi w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję. 5. W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji, przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów. 6. Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na taka formę. 7. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 4 środki pieniężne niezbędne na pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych wpływów na rachunek. 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych. 9. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 10. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 11. W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat darowizn na cele charytatywne, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku. 13. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i za miesiąc, w którym rachunek zamknięto. 14. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty i za miesiąc, w którym karta została zastrzeżona. 15. Za wykonanie na wniosek Klienta usług niewymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera opłatę w wysokości uzgodnionej z Klientem. 16. Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich. 17. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 2

3 I. OBSŁUGA KASOWA I SKARBCOWA Tryb pobierania Opłata PK Rudnik, Filia Izbica PK Urząd Skarbowy w Krasnymstawie 1. WPŁATY GOTÓWKOWE 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 2) wpłaty obce na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 3) na rachunki prowadzone w innych bankach za usługi telekomunikacyjne, gaz, energię elektryczną, składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS, ZUS za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł za każdą dyspozycję 1 zł 1 zł 1 zł za każdą dyspozycję 3, 14) 2,00 zł 1), 14) 3, 4) wpłaty na rzecz US w Krasnymstawie za każdą dyspozycję 3, 14) 2,00 zł 1), 14) 0 zł 5) pozostałe na rachunki prowadzone w innych za każdą dyspozycję 0,50% od kwoty 0,50% od kwoty bankach 3, i nie więcej niż 2,00 zł i nie więcej niż 6) wypłat z rachunków prowadzonych przez inne banki spółdzielcze będące stroną Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A 7) ustalenie salda w innym Banku w związku z wypłatami, o których mowa w pkt 6) 2. CZYNNOŚCI SKARBCOWE 1) za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 0,50% od kwoty 3, i nie więcej niż 300,00zł 14) 300,00 zł 1),14) 300,00 zł za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł za każdą czynność 5 zł 5 zł 5 zł za każdą dyspozycję 1% wartości 20,00 zł 2) za przyjęcie do przechowania kasety miesięcznie 10 zł od każdej kasety (za każdy rozpoczęty miesiąc) 3) depozyt złożony przez Posiadacza rachunku miesięcznie 7 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 4) depozyt złożony przez pozostałych klientów miesięcznie 20 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 5) depozyt złożony jako zabezpieczenie wierzytelności Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 3. OBSŁUGA WEKSLOWA 1) przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego miesięcznie każdorazowo 0 zł 20,00 zł 3

4 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS eror 2) Pozostali Klienci 3) 1. OTWARCIE RACHUNKU 1) otwarcie Rachunku oszczędnościowo- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d rozliczeniowego 2) zmiana typu rachunku na eror n/d n/d 3) otwarcie lub likwidacja rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł terminowej lokaty oszczędnościowej 6) 4) otwarcie rachunku walutowego 4) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5) otwarcie rachunku oszczędnościowego dla 0 zł n/d 0 zł A. n/d 0 zł n/d dzieci Konto na Start B. 0 zł 2. PROWADZENIE RACHUNKU 1) prowadzenie Rachunku oszczędnościowo- miesięcznie 6,00 zł 15) 0 zł 0 zł 1 zł 0 zł n/d rozliczeniowego 2) Prowadzenie rachunku terminowej lokaty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł oszczędnościowej 3) Prowadzenie rachunku walutowego 4) miesięcznie 3,50zł 3, 3, 3, 3,50 3,50 4) Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie 0 zł n/d 0 zł A. n/d 0 zł n/d dla dzieci Konto na Start B. 0 zł 3. PRZELEWY 1) składane w placówce na rachunki za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3, n/d prowadzone w BS Krasnystaw 2) składane w placówce na rachunki bankowe za każdą dyspozycję 3, 0 zł 2,00 zł 3, 7,00 zł n/d prowadzone przez inne banki 3) na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł składane za pośrednictwem KIRI 4) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdą dyspozycję 0, 0 zł 0 zł 0, 0, składane za pośrednictwem KIRI 5) SORBNET poniżej kwoty 1 mln zł za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł n/d 6) SORBNET od kwoty 1 mln zł za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d 7) wydanie potwierdzenia przelewu w chwili za każdy dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł złożenia dyspozycji 4. CZEKI 1) Wydanie blankietu za każdy dokument 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł n/d 2) Potwierdzenie czeku za każdy dokument 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł n/d 3) Przyjęcie zgł. o zagubieniu i zastrzeżenie za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d 5. ROZLICZENIA INNE 4

5 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR DOBRY START Konto A. Obsługa zasiłków eror 2) Pozostali Student B. KRUS Klienci 3) 1) Wypłaty gotówkowe z rachunku 5) za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) Wypłata kwoty zł lub wyższej bez opłata dodatkowa za 0,1 % wypłacanej kwoty uprzedniego awizowania każdą dyspozycję 3) Nie stawienie się po wypłatę awizowanej za każdą dyspozycję 0,1 % kwoty, która miała być wypłacona kwoty 4) Przyjęcie zlecenia stałego w placówce 6) za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d 5) Realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 1 zł n/d 6. ODPISY 1) wydanie dodatkowego potwierdzenia za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł przelewu 2) miesięczny wyciąg z rachunku bankowego za każdy dokument n/d 0 zł wydawany po raz pierwszy w miesiącu. 3) dodatkowy wyciąg z rachunku bankowego za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł n/d za dowolny okres w roku bieżącym 4) dodatkowy wyciąg z rachunku bankowego za każdy dokument 7, 7, 7, 7, 7, n/d za dowolny okres w roku poprzednim 5) jednego dokumentu do wyciągu za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł n/d 7. ZAŚWIADCZENIA 1) o posiadaniu rachunku za każdy dokument 10,00 zł 0 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) z określeniem wielkości obrotów i/lub za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł salda na rachunku, dopisanych odsetek. 3) wydanie opinii za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł n/d 8. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia/umorzenia lub blokady książeczki terminowej lokaty 10,00 zł oszczędnościowej 2) Przyjęcie lub odwołanie 0,00 zł zastrzeżenia/umorzenia książeczki oszczędnościowej a`vista 3) wystawienie nowej książeczki w miejsce 10,00 zł utraconej lub zniszczonej książeczki 4) przepisanie książeczki w związku z cesją 25,00 zł 5

6 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR DOBRY START Konto 9. POZOSTAŁE OPŁATY 1) telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunków bankowych Posiadacza Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS eror 2) Pozostali Klienci 3) miesięcznie 2, 0 zł 0 zł 2, 2, n/d 2) Bankofon miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d 3) odblokowanie Bankofonu na wniosek za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł n/d 4) likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 5) likwidacja rachunku oszczędnościowego dla dzieci Konto na Start przed upływem okresu zadeklarowania 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 30,00 zł n/d 0,5% od wypłacan ej kwoty nie mniej niż 10 zł n/d 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł A. n/d B. 0,5% od wypłacanej kwoty 10 zł 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł 6) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 7) 7) zmiana wzorów podpisu za czynność 5,00 zł 8) zmiana danych Posiadacza za czynność 0 zł 9) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz podmiotu innego niż 25,00 zł Bank 10) Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego 6) 0 zł 11) Otwarcie akredytywy własnej 0,15% 1 n/d 12) Wydanie płyty CD z certyfikatem KIRI 0 zł n/d 13) Wydanie pendrive do KIRI 25 zł n/d 14) Powiadomienie SMS za każdy SMS 0,20 zł n/d 15) Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 5,00 5,00 zł n/d 6

7 III. KREDYTY I GWARANCJE BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE Tryb pobierania Jesień Życia 9) 1. Przyznanie kredytu 1) do 12 miesięcy 2% nie mniej niż 2) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 2% nie mniej niż Szybka gotówka 9) 2% 2% 3) Powyżej 24 miesięcy n/d 2% 2. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1 roku 2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty powyżej 1 roku Dobry Kredyt 9) 2% 100 zł 16) 2% 100 zł 16) 2% 100 zł 16) Na zakup i montaż kolektorów 3% 3% 3% w ROR Pozostałe kredyty 0 zł 13) 1% 0 zł 13) 1,5% 0 zł 13) 2% 1% od kwoty, której dotyczy prolongata 2% od kwoty, której dotyczy prolongata 3) Przedterminowa spłata 0 zł 4) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od kwoty zmiany) 1% 5) Zmian zabezpieczenia kredytu 3. Zaświadczenia i opinie 1) Zaświadczenie o zadłużeniu za dokument 20 zł Debet w rachunku Gwarancje 8) 1% n/d 1,5% n/d 2% 2) Pozostałe zaświadczenia za dokument 20 zł 3) Opinia za dokument 4. Pozostałe opłaty 1) Wydanie odpisu umowy 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 2) Wydanie odpisu innego dokumentu 3) Wystawienie wezwanie do spłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Za każdy monit 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 7

8 IV. KARTY PŁATNICZE i BANKOMATOWE Tryb pobierania VISA Classic Debetowa VISA Classic ROR, Konto Student eror Debetowa Junior KRUS Własna/ wewnętrzna 1. Wydanie karty 1) nowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) duplikatu 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 12 zł 3) wznowionej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 5 zł 2. Posiadanie karty 1) opłata za posiadanie (od każdej karty) miesięcznie 1,90 zł 0 zł 4,90 zł 0 zł 0 zł 2) zmiana danych użytkownika za każdą dyspozycję 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3) zmiana limitu za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 3. Płatności 1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 2) wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista Banków dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) za każdą dyspozycję 0 zł n/d 3) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na za każdą dyspozycję 4 zł n/d terenie Polski 4) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za za każdą dyspozycję 2,00% 10,00 zł n/d granicą 5) awaryjna wypłata gotówki za granicą za każdą dyspozycję 1000 zł n/d 6) płatność w punktach handlowych za każdą dyspozycję 0 zł n/d 7) transakcje typu cash back za każdą dyspozycję 0 zł n/d 4. Blokada i zastrzeżenie 1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 2) odblokowanie karty za każdą dyspozycję 4 zł 0 zł 3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 4) odblokowanie numeru PIN za każdą dyspozycję 4 zł 0 zł 8

9 V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA Credit Tryb pobierania BPS VISA Credit 1. Wydanie nowej karty /Karta główna/ 1) nowej 0 zł 2) duplikatu 0 zł 3) wznowionej 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0 zł 2. Obsługa karty kredytowej /Karta główna/ opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1) mniej niż zł rocznie 54,00 zł 2) co najmniej zł rocznie 0 zł 3. Wydanie karty dodatkowej 1) nowej 0 zł 2) duplikatu 0 zł 3) wznowionej 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0 zł 4. Obsługa karty dodatkowej 1) karta dodatkowa 0 zł 5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 1) na terenie Polski od transakcji 3,00 % min 5,00 zł 2) za granicą od transakcji 3,00% min 10,00 zł 3) przelew z karty za każdą dyspozycję 3,00% min 5,00 zł 6. Pozostałe opłaty 1) zmiana danych użytkownika 0 zł 2) zmiana limitu od zmiany 0 zł 3) transakcje bezgotówkowe (w kraju i zagranicą) od transakcji 0 zł 4) obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do 20,00 zł zapłaty zgodnie z Umową) 5) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 6) generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 7) sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max 10 ostatnich transakcji) od transakcji 0 zł w bankomatach świadczących taką usługę 7. Blokada i zastrzeżenie 1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 zł 2) odblokowanie karty za każdą dyspozycję 0 zł 3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0 zł 4) odblokowanie numeru PIN za każdą dyspozycję 0 zł 8. Spłata karty 1) Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% min. 40,00 zł 9

10 VI OBRÓT DEWIZOWY Tryb pobierania Wszyscy klienci 1. Przekazy przychodzące z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emeryt. rent. 1) przelewy SEPA 10) za każdą dyspozycję 15 zł 2) przelewy regulowane 11) za każdą dyspozycję 20 zł 3) polecenia wypłaty 12) za każdą dyspozycję 30,00 zł 4) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 0 zł 5) Opłata NON-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 opłata dodatkowa 30,00 zł 6) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postepowanie wyjaśniające opłata dodatkowa Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 2. Przekazy wychodzące 1) Przelewy SEPA 10) za każdą dyspozycję 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 11) za każdą dyspozycję 30,00 zł 3) Polecenia wypłaty 12) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10, w przypadku opcji kosztowej OUR 4) Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. za każdą dyspozycję opłata dodatkowa 75,00 zł + koszty rzeczywiste 5) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 20,00 zł 7) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR, USD i GBP opłata dodatkowa 90,00 zł Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 8) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP opłata dodatkowa 60,00 zł Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 9) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie za każdą dyspozycję klienta 85,00 zł + koszty rzeczywiste 10) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 11) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty. za każdą dyspozycję 50,00 zł 3. Czeki w obrocie dewizowym 1) Inkaso czeków od każdego czeku 40,00 zł Uwaga: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 2) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku za każdą dyspozycję 30,00 zł + koszty rzeczywiste 40,00 zł 30,00 zł 10

11 1) W Filii Izbica obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1 zł. Promocja ważna do dnia r. włącznie. 2) Rachunki eror otwierane są dla Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o eror nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 3) Klienci nie posiadający w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 4) Opłata obliczana jest według kursu średniego NBP z dnia wykonania czynności. 5) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 6) Opłata za przelew w ramach realizacji pobierana jest odrębnie. 7) Opłata dotyczy osób, które nie zawarły z Bankiem żadnej umowy dot. czynności bankowych, dla pozostałych Klientów wysokość opłaty jest równa opłacie dla posiadaczy ROR. 8) Opłata pobierana przy odnowieniu debetu. 9) Dla kredytów udzielonych w Filii w Izbicy prowizja od kredytów wynosi 0,00%. Okres promocji trwa do r. 10) Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; c) koszty SHA ; d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 11) Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; d) koszty SHA. 12) Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 13) Opłata promocyjna. Promocja trwa do ) W Oddziale Gorzków i PK w Rudniku obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1 zł. Promocja ważna do odwołania. 15) W przypadku rachunków otwartych dla Rad Rodziców opłata za prowadzenie wynosi 0 zł miesięcznie. 16) W okresie promocji prowizja za przyznanie kredytu Dobry Kredyt obniżona do 1%. Promocja ważna do roku. 11

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo