Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A tel , G R U P A B P S B a n k i S p ó ł d z i e l c z e i B a n k P o l s k i e j S p ó ł d z i e l c z o ś c i S. A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PSZCZYNIE Pszczyna, data obowiązywania od LUTY 2017

2 DZIAŁ I TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE NON PROFIT Definicje oraz zasady pobierania opłat i prowizji 1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie pobiera prowizje i opłaty za realizowane usługi i czynności bankowe zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat. 2. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pszczynie. 3. Działalność non profit - działalność stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP, Parafii, Wspólnot itp. 4. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat, a opłatę czy prowizję za realizację usługi ustala Zarząd Banku. 5. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach ogólnie obowiązujących z zastrzeżeniem pkt Prowizje i opłaty od produktów kredytowych pobierane są w zaokrągleniu do pełnych złotych, na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza: - w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za dany dzień, do końca każdego miesiąca za dany miesiąc, lub - zgodnie z zawartą umową, lub - po wykonaniu usługi. 8. W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego w trakcie miesiąca prowizje i opłaty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem rachunku są pobierana w sposób następujący: - zamknięcie do 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca włącznie brak pobierania prowizji za dany miesiąc - zamknięcie po 10 dniu kalendarzowym danego miesiąca zgodnie z niniejsza taryfą. 9. W przypadku zmiany oferty, zmiany taryfy prowizji i opłat wszelkie prowizje i opłaty należne Bankowi za czynności i usługi bankowe na podstawie umowy rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty i prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty lub taryfy, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek obowiązujących po zmianie, z zastrzeżeniem zachowania terminu powiadomienia Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. ROZDZIAŁ 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 1. Prowizja za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego pomocniczego /jednorazowo/ 2. Prowizja za prowadzenie rachunku: bieżącego /miesięcznie/ pomocniczego 3. Prowizja za wypłaty gotówkowe: do włącznie zamówiona wypłata dnia poprzedniego do godz. 11:00 niezamówiona wypłata powyżej nieodebrane zamówienie gotówki organizacji społecznych według decyzji Zarządu 0,00zł 0,00zł 0,2 % od kwoty max. 500,00zł 0,2 % od kwoty max. 300,00zł 4. Prowizja od kwoty przelewu winien w formie papierowej: na rachunek wewnętrzny na rachunek w obcym Banku (w tym realizacja egzekucji z rachunku) w systemie SORBNET 0,2 % /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 5/ 0,1 % od kwoty przelewu, nie mniej niż 50 zł, nie więcej niż 100zł 5. Oprocentowanie zgromadzonych środków na rachunku: rachunki bieżące 0,2% rachunki pomocnicze 0,2 % 6. Prowizja za sporządzenie Aneksu 5 7. Automatyczna informacja w systemie SMS-Banking uruchomienie usługi uaktywnienie Abonenta - pierwszego - za każdego następnego abonament za przekazanie informacji o stanie rachunku zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta zmiana numeru telefonu komórkowego /miesięcznie/ 0,25 zł /1 szt./ 1 8. System bankowości elektronicznej ecorponet instalacja użytkownika abonament za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego: Kody autoryzujące zlecenia: - wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł) - uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS - autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Klient uzyskuje podpis elektroniczny we własnym zakresie) - zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta - zmiana numeru telefonu komórkowego przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 5 0,95 zł /szt. 1 5

3 9. System bankowości elektronicznej ebanknet założenie użytkownika abonament zablokowanie / odblokowanie użytkownika wygenerowanie listy haseł jednorazowych uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego: 1 /miesięcznie/ 1 0,95 zł /1 szt./ 5 przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 10. Realizacja polecenia zapłaty przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji 1 realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł cofnięcie polecenia zapłaty powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty (telefonicznie lub ) 11. Informacja o posiadaniu rachunku oraz inne informacje i zaświadczenia Zmiana wzorów podpisów /jednorazowo/ Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 14. Inkaso czeku potwierdzonego Opłata za wydany blankiet czekowy (1 szt.) 2,00 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego w systemie bankowości elektronicznej ecorponet/ebanknet: cofnięcie zlecenia stałego powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego papierowego telefonicznie lub )-każdorazowo 1 jednorazowo 0,2 % /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 2/ 0,95 zł Blokada środków na rachunku Odpis lub kserokopia dowodu bankowego Prowizja za wydruk z historii rachunku 21. Informacja dot. wyliczenia zdolności kredytowej 0,1% /nie mniej niż 50,-zł a nie więcej niż 300,-zł/ 22. Wyciąg z rachunku po każdej zmianie salda 23. Realizacja zajęcia konta /każdorazowe zamknięcie egzekucji z konta/ 50,00zł 24. Informacja telefoniczna na hasło- abonament miesięczny. 25. Wpłaty własne w bezpiecznych kopertach /za szt./ ROZDZIAŁ 2 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka prowizji 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie karty w trybie pilnym Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 5. Wydanie duplikatu Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju, b) w punktach handlowo usługowych za granicą, c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą 2% min. 10zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 9,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 1 g) w placówkach Poczty Polskiej 9,00zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 9. Rozpatrzenie reklamacji. 10. Zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. /za stronę zestawienia 11. Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 1 ROZDZIAŁ 3 PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Rodzaj usługi Stawka 1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 15 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 10 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane 100 zł + koszty banków trzecich na zlecenie klienta 2) 4. Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym 10 zł

4 5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do banków 1) 3) zagranicznych i krajowych 20 zł+ koszty banków trzecich 6. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie 4) : 6.1 w trybie pilnym koszty banków trzecich 7. Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta 100 zł + koszty banków trzecich 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty banków trzecich 9. Opłata Non-STP 5) 30 zł 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, kwota transakcji mniejsza lub równa EUR. 3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie DZIAŁ II TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Definicje oraz zasady pobierania opłat i prowizji 1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie pobiera prowizje i opłaty za realizowane usługi i czynności bankowe zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat. 2. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pszczynie. 3. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat, a opłatę czy prowizję za realizację usługi ustala Zarząd Banku. 4. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach ogólnie obowiązujących z zastrzeżeniem pkt Prowizje i opłaty od produktów kredytowych pobierane są w zaokrągleniu do pełnych złotych, na zasadach ogólnie obowiązujących. 6. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza: - w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za dany dzień, do końca każdego miesiąca za dany miesiąc, lub - zgodnie z zawartą umową, lub - po wykonaniu usługi. 7. W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego w trakcie miesiąca prowizje i opłaty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem rachunku są pobierana w sposób następujący: - zamknięcie do 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca włącznie brak pobierania prowizji za dany miesiąc - zamknięcie po 10 dniu kalendarzowym danego miesiąca zgodnie z niniejsza taryfą. 8. W przypadku zmiany oferty, zmiany taryfy prowizji i opłat wszelkie prowizje i opłaty należne Bankowi za czynności i usługi bankowe na podstawie umowy rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty i prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty lub taryfy, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek obowiązujących po zmianie, z zastrzeżeniem zachowania terminu powiadomienia Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. ROZDZIAŁ 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA ROLNIKÓW 1. Prowizja za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego pomocniczego /jednorazowo/ 2

5 2. Prowizja za prowadzenie rachunku: bieżącego /miesięcznie/ pomocniczego 10,00zł 3 Prowizja za sporządzenie Aneksu do umowy Prowizja za wypłaty gotówkowe: do włącznie zamówiona wypłata dnia poprzedniego do godz. 11:00 niezamówiona wypłata powyżej nieodebrane zamówienie gotówki 0,2 % od kwoty max. 500,00zł 0,2 % od kwoty max. 300,00zł 5. Prowizja od kwoty przelewu winien w formie papierowej: na rachunek wewnętrzny na rachunek w obcym Banku (w tym realizacja egzekucji z rachunku) w systemie SORBNET 0,2% /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 50,00 zł/ 0,1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 50 zł, nie więcej niż 100zł 6. Oprocentowanie zgromadzonych środków na rachunku: rachunki bieżące, pomocnicze 0,0% 7. Automatyczna informacja w systemie SMS-Banking uruchomienie usługi uaktywnienie Abonenta - pierwszego - za każdego następnego abonament za przekazanie informacji o stanie rachunku zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta zmiana numeru telefonu komórkowego 8. System bankowości elektronicznej ecorponet instalacja użytkownika abonament za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego: Kody autoryzujące zlecenia: - wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł) - uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS - autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Klient uzyskuje podpis elektroniczny we własnym zakresie) - zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta - zmiana numeru telefonu komórkowego przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 9. System bankowości elektronicznej ebanknet założenie użytkownika abonament zablokowanie / odblokowanie użytkownika wygenerowanie listy haseł jednorazowych uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego: przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET zmiana numeru telefonu komórkowego 10. Realizacja polecenia zapłaty przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji realizacja polecenia zapłaty cofnięcie polecenia zapłaty powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty (telefonicznie lub ) /miesięcznie/ 0,25 zł /1 szt./ ,95 zł /szt /miesięcznie/ 1 0,95 zł /1 szt/ 5 2 2,00 zł Informacja o posiadaniu rachunku oraz inne informacje i zaświadczenia Zmiana wzorów podpisów /jednorazowo/ Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 14. Inkaso czeku potwierdzonego Opłata za wydany blankiet czekowy 1 szt. 2,00 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego przez Internet: cofnięcie zlecenia stałego powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego telefonicznie lub )-każdorazowo 1 jednorazowo 0,2 % /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 20,00 zł/ 0,95 zł Blokada środków na rachunku Odpis lub kserokopia dowodu bankowego Prowizja za wydruk z historii rachunku /1 strona/ 21. Informacja dot. wyliczenia zdolności kredytowej 0,1% /nie mniej niż 50,-zł a nie więcej niż 300,- zł/ 22. Wyciąg z rachunku po każdej zmianie salda

6 23. Realizacja zajęcia konta /każdorazowe zamknięcie egzekucji z konta/ 50,00zł 24. Informacja telefoniczna na hasło- abonament miesięczny. 25. Wpłaty własne w bezpiecznych kopertach/ za szt/. ROZDZIAŁ 2 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka prowizji 1. Wydanie nowej karty. 2. Wydanie karty w trybie pilnym Wznowienie karty. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. - jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi: co najmniej 50 mniej niż Wydanie duplikatu Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju, b) w punktach handlowo usługowych za granicą, c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą 2% min. 10zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 9,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 1 g) w placówkach Poczty Polskiej 9,00zł 9 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (5 operacji w miesiącu) 2,00 zł (za 6 i kolejne operacje w miesiącu) 10. Rozpatrzenie reklamacji. 11 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 12 Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 1 za stronę zestawienia ROZDZIAŁ 3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY KREDYTOWEJ VISA BUSINESS DLA ROLNIKÓW 1 Opłata za wydanie karty i wznowienie. 0, 00 zł 2 Opłata za wydanie karty dodatkowej Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych Minimalny limit kredytowy Maksymalny limit kredytowy Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 10 % 8 Odsetki od transakcji gotówkowych 10 % 9 Oprocentowanie dla spłat zadłużenia w innym banku 10 % 10 Minimalna miesięczna spłata Min / 5 % 11 Dozwolona niedopłata 1 12 Przelew z karty kredytowej Min. / 3 % 13 Oprocentowanie przelewu w karcie 10% 14 Opłata za przekroczenie limitu kredytowego Opłata roczna za obsługę karty Pierwszy rok użytkowania karty Następne lata użytkowania karty 54,00 zł za rok /opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 1200 w 12 miesięcznym okresie/ 16 Opłata za nieterminową spłatę 5 17 Opłata za duplikat 5 18 Opłata za ponowne generowanie wyciągu 5 19 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3 % / nie mniej niż 1 20 Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3 % / nie mniej niż 20, 00 zł 21 Prowizja za zapytanie o saldo ROZDZIAŁ 4 PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Rodzaj usługi 1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 15 zł Stawka

7 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 10 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające 100 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie klienta 2) 4. Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym 10 zł 5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do 1) 3) banków zagranicznych i krajowych 20 zł+ koszty banków trzecich 6. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie 4) : 6.1 w trybie pilnym koszty banków trzecich 7. Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 100 zł + koszty banków trzecich zlecenie klienta 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty banków trzecich 9. Opłata Non-STP 5) 30 zł 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, kwota transakcji mniejsza lub równa EUR. 3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie DZIAŁ III TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Definicje oraz zasady pobierania opłat i prowizji 1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie pobiera prowizje i opłaty za realizowane usługi i czynności bankowe zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat. 2. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pszczynie. 3. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat, a opłatę czy prowizję za realizację usługi ustala Zarząd Banku. 4. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach ogólnie obowiązujących z zastrzeżeniem pkt Prowizje i opłaty od produktów kredytowych pobierane są w zaokrągleniu do pełnych złotych, na zasadach ogólnie obowiązujących. 6. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza: - w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za dany dzień, do końca każdego miesiąca za dany miesiąc, lub - zgodnie z zawartą umową, lub - po wykonaniu usługi. 7. W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego w trakcie miesiąca prowizje i opłaty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem rachunku są pobierana w sposób następujący: - zamknięcie do 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca włącznie brak pobierania prowizji za dany miesiąc - zamknięcie po 10 dniu kalendarzowym danego miesiąca zgodnie z niniejsza taryfą. 8. W przypadku zmiany oferty, zmiany taryfy prowizji i opłat wszelkie prowizje i opłaty należne Bankowi za czynności i usługi bankowe na podstawie umowy rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty i prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty lub taryfy, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek obowiązujących po zmianie, z zastrzeżeniem zachowania terminu powiadomienia Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8 ROZDZIAŁ 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Prowizja za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego pomocniczego /jednorazowo/ 2 2. Prowizja za prowadzenie rachunku: bieżącego /miesięcznie/ 20,00zł pomocniczego 3. Prowizja za sporządzenie Aneksu do umowy Prowizja za wypłaty gotówkowe: do włącznie zamówiona wypłata dnia poprzedniego do godz. 11:00 niezamówiona wypłata powyżej nieodebrane zamówienie gotówki 5. Prowizja od kwoty przelewu winien w formie papierowej: na rachunek w Banku Spółdzielczym na rachunek w obcym Banku (w tym realizacja egzekucji z rachunku) w systemie SORBNET 0,2 % od kwoty max. 500,00zł 0,2 % od kwoty max. 300,00zł 0,2% /nie mniej niż a nie więcej niż 5/ 0,1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 50 zł, nie więcej niż 100zł 6. Oprocentowanie zgromadzonych środków na rachunku: rachunki bieżące rachunki pomocnicze 7. Automatyczna informacja w systemie SMS-Banking uruchomienie usługi uaktywnienie Abonenta - pierwszego - za każdego następnego abonament za przekazanie informacji o stanie rachunku zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta zmiana numeru telefonu komórkowego 8. System bankowości elektronicznej ecorponet instalacja abonament za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego : przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET kody autoryzujące zlecenia: wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł) uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Klient uzyskuje podpis elektroniczny we własnym zakresie) zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta zmiana numeru telefonu komórkowego 9. System bankowości elektronicznej ebanknet założenie użytkownika w NET BS Pszczyna abonament zablokowanie / odblokowanie użytkownika wygenerowanie listy haseł jednorazowych uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS zmiana numeru telefonu komórkowego za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 10. Realizacja polecenia zapłaty przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji realizacja polecenia zapłaty cofnięcie polecenia zapłaty powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty (telefonicznie lub ) 0,0% 0,0 % /miesięcznie/ 0,25 zł /1 szt./ ,95 zł /szt /miesięcznie/ 1 0,95 zł /1 szt./ 5 2 2,00 zł Informacja o posiadaniu rachunku oraz inne informacje i zaświadczenia Zmiana wzorów podpisów /jednorazowo/ Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 14. Inkaso czeku potwierdzonego Opłata za wydany blankiet czekowy /1 szt/. 2,00 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego w Banku 1 jednorazowo realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku 0,2 % /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 2/ realizacja zlecenia stałego złożonego przez Internet: cofnięcie zlecenia stałego powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego telefonicznie lub )-każdorazowo 0,95 zł Blokada środków na rachunku 20

9 19. Odpis lub kserokopia dowodu bankowego Prowizja za wydruk z historii rachunku /1 strona/ 21. Informacja dot. wyliczenia zdolności kredytowej 0,1% /nie mniej niż 50,-zł a nie więcej niż 300,-zł/ 22. Wyciąg z rachunku po każdej zmianie salda 23. Realizacja zajęcia konta /każdorazowe zamknięcie egzekucji z konta/ 50,00zł 24. Informacja telefoniczna na hasło- abonament miesięczny. 25. Wpłaty własne w bezpiecznych kopertach/za szt/ ROZDZIAŁ 2 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka prowizji 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. Wydanie karty w trybie pilnym. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. - jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi: co najmniej 50 mniej niż Wydanie duplikatu Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju, b) w punktach handlowo usługowych za granicą, c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą 2% min. 10zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 9,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 1 g) w placówkach Poczty Polskiej 9,00zł 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (5 operacji w miesiącu) 2,00 zł (za 6 i kolejne operacje w miesiącu) 8. Rozpatrzenie reklamacji. 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. za stronę zestawienia 10. Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 1 ROZDZIAŁ 3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY KREDYTOWEJ VISA BUSINESS DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Opłata za wydanie karty i wznowienie. 0, 00 zł 2 Opłata za wydanie karty dodatkowej Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych Minimalny limit kredytowy Maksymalny limit kredytowy Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 10 % 8 Odsetki od transakcji gotówkowych 10 % 9 Oprocentowanie dla spłat zadłużenia w innym banku 10 % 10 Minimalna miesięczna spłata Min / 5 % 11 Dozwolona niedopłata 1 12 Przelew z karty kredytowej Min. / 3 % 13 Oprocentowanie przelewu w karcie 10% 14 Opłata za przekroczenie limitu kredytowego Opłata roczna za obsługę karty Pierwszy rok użytkowania karty Następne lata użytkowania karty 54,00 zł za rok /opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 1200 w 12 miesięcznym okresie/ 16 Opłata za nieterminową spłatę 5 17 Opłata za duplikat 5 18 Opłata za ponowne generowanie wyciągu 5 19 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3 % / nie mniej niż 1 20 Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3 % / nie mniej niż 20, 00 zł 21 Prowizja za zapytanie o saldo

10 ROZDZIAŁ 4 PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Rodzaj usługi 1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 15 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 10 zł Stawka 3. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające 100 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie klienta 2) 4. Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym 10 zł 5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do 1) 3) banków zagranicznych i krajowych 20 zł+ koszty banków trzecich 6. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie 4) : 6.1 w trybie pilnym koszty banków trzecich 7. Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 100 zł + koszty banków trzecich zlecenie klienta 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty banków trzecich 9. Opłata Non-STP 5) 30 zł 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, kwota transakcji mniejsza lub równa EUR. 3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie DZIAŁ IV TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Definicje oraz zasady pobierania opłat i prowizji 1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie pobiera prowizje i opłaty za realizowane usługi i czynności bankowe zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat. 2. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pszczynie. 3. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat, a opłatę czy prowizję za realizację usługi ustala Zarząd Banku. 4. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach ogólnie obowiązujących z zastrzeżeniem pkt Prowizje i opłaty od produktów kredytowych pobierane są w zaokrągleniu do pełnych złotych, na zasadach ogólnie obowiązujących. 6. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza: - w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za dany dzień, do końca każdego miesiąca za dany miesiąc, lub - zgodnie z zawartą umową, lub - po wykonaniu usługi. 7. W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego w trakcie miesiąca prowizje i opłaty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem rachunku są pobierana w sposób następujący: - zamknięcie do 10 dnia kalendarzowego danego miesiąca włącznie brak pobierania prowizji za dany miesiąc

11 - zamknięcie po 10 dniu kalendarzowym danego miesiąca zgodnie z niniejsza taryfą. 8. W przypadku zmiany oferty, zmiany taryfy prowizji i opłat wszelkie prowizje i opłaty należne Bankowi za czynności i usługi bankowe na podstawie umowy rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty i prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty lub taryfy, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek obowiązujących po zmianie, z zastrzeżeniem zachowania terminu powiadomienia Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. ROZDZIAŁ 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 1. Prowizja za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego pomocniczego /jednorazowo/ 2. Prowizja za prowadzenie: rachunku bieżącego /miesięcznie/ rachunku pomocniczego 3. Prowizja od wypłat gotówkowych na czek/asygnatę: do kwoty ,-zł zamówiona dnia poprzedniego do godz. 11:00 niezamówiona wypłata powyżej ,-zł nieodebrane zamówienie gotówki 2 4 0,2 % /nie mniej niż 5 a nie więcej niż 50/ 0,2 % /nie mniej niż 3 a nie więcej niż 30/ 4. Prowizja od kwoty przelewu winien w formie papierowej: na rachunek wewnętrzny- na rachunek w obcym Banku (w tym realizacja egzekucji z rachunku) w systemie SORBNET 5. Oprocentowanie zgromadzonych środków na rachunku: rachunki bieżące 0,0 % rachunki pomocnicze 0,0 % 6. Prowizja za sporządzenie Aneksu do umowy Automatyczna informacja w systemie SMS-Banking uruchomienie usługi uaktywnienie Abonenta - pierwszego - za każdego następnego abonament za przekazanie informacji o stanie rachunku zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta zmiana numeru telefonu komórkowego 8. System bankowości elektronicznej ecorponet instalacja ** abonament za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego: przelew na rachunek w innym Banku krajowym w systemie SORBNET 0,2 % /nie mniej niż a nie więcej niż 5/ 0,1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 50 zł, nie więcej niż 100zł /miesięcznie/ 0,25 zł /1 szt./ ,95 zł /szt. 5 kody autoryzujące zlecenia: - wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł) - uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS - autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Klient uzyskuje podpis elektroniczny we własnym zakresie) - zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta - zmiana numeru telefonu komórkowego 1 9. System bankowości elektronicznej ebanknet założenie użytkownika abonament zablokowanie / odblokowanie użytkownika wygenerowanie listy haseł jednorazowych uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS za zrealizowany przelew z rachunku bieżącego; przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 1 1 /miesięcznie/ 1 0,95 zł /1 szt./ Realizacja polecenia zapłaty przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji 2 realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł cofnięcie polecenia zapłaty powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty 1 (telefonicznie lub ) 11. Informacja o posiadaniu rachunku oraz inne informacje i zaświadczenia Zmiana wzorów podpisów /każdorazowo/ Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 14. Inkaso czeku potwierdzonego Opłata za wydany blankiet czekowy 1 szt. 2,00 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej 1

12 17. Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku realizacja zlecenia stałego złożonego przez Internet: cofnięcie zlecenia stałego - powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego telefonicznie lub )-każdorazowo 1 jednorazowo 0,2 % /nie mniej niż 2,00 zł a nie więcej niż 2/ 0,75 zł Blokada środków na rachunku Odpis lub kserokopia dowodu bankowego Prowizja za wydruk z historii rachunku /1 strona/ 21. Informacja dot. wyliczenia zdolności kredytowej 0,1% /nie mniej niż 100,-zł a nie więcej niż 500,-zł/ 22. Wyciąg z rachunku po każdej zmianie salda 23. Realizacja zajęcia konta /każdorazowe zamknięcie egzekucji z konta/ 50,00zł 24. Informacja telefoniczna na hasło abonament miesięczny Wpłaty własne w bezpiecznych kopertach /szt./ ROZDZIAŁ 2 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka prowizji 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. Wydanie karty w trybie pilnym. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. - jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi: co najmniej 1 00 mniej niż Wydanie duplikatu Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju, b) w punktach handlowo usługowych za granicą, c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą 2% min. 10zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 9,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 1 g) w placówkach Poczty Polskiej 9,00zł 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (5 operacji w miesiącu) 2,00 zł (za 6 i kolejne operacje w miesiącu) 8. Rozpatrzenie reklamacji. 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. za stronę zestawienia 10. Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 1 ROZDZIAŁ 3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KARTY KREDYTOWEJ VISA BUSINESS DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 1 Opłata za wydanie karty i wznowienie. 0, 00 zł 2 Opłata za wydanie karty dodatkowej Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych Minimalny limit kredytowy Maksymalny limit kredytowy Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 10 % 8 Odsetki od transakcji gotówkowych 10 % 9 Oprocentowanie dla spłat zadłużenia w innym banku 10 % 10 Minimalna miesięczna spłata Min / 5 % 11 Dozwolona niedopłata 1 12 Przelew z karty kredytowej Min. / 3 % 13 Oprocentowanie przelewu w karcie 10% 14 Opłata za przekroczenie limitu kredytowego Opłata roczna za obsługę karty Pierwszy rok użytkowania karty Następne lata użytkowania karty 54,00 zł za rok /opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 1200 w 12 miesięcznym okresie/ 16 Opłata za nieterminową spłatę 5

13 17 Opłata za duplikat 5 18 Opłata za ponowne generowanie wyciągu 5 19 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3 % / nie mniej niż 1 20 Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3 % / nie mniej niż 20, 00 zł 21 Prowizja za zapytanie o saldo ROZDZIAŁ 4 PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Rodzaj usługi 1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 15 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 10 zł 3. Stawka Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane 100 zł + koszty banków trzecich na zlecenie klienta 2) 4. Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym 10 zł 5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do banków 1) 3) zagranicznych i krajowych 20 zł+ koszty banków trzecich 6. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie 4) : 6.1 w trybie pilnym koszty banków trzecich 7. Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 100 zł + koszty banków trzecich zlecenie klienta 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty banków trzecich 9. Opłata Non-STP 5) 30 zł 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, występuje opcja kosztowa SHA, kwota transakcji mniejsza lub równa EUR. 3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PSZCZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PSZCZYNIE Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 06.09.2017 r. z dnia 06.09.2017r. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 121/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 2 listopada 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 37/27/2016 z dnia 28 listopad 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE. Mikro 1) przedsiębiorcy Rachunki rozliczeniowe. 0,20% min. 2,00 zł. 0,20% min. 2,00 zł. 0,12% min. 3,00 zł. 0,12% min.

RACHUNKI BANKOWE. Mikro 1) przedsiębiorcy Rachunki rozliczeniowe. 0,20% min. 2,00 zł. 0,20% min. 2,00 zł. 0,12% min. 3,00 zł. 0,12% min. Lp. 1 Wyszczególnienie czynności Otwarcie rachunku w złotych i/lub w walucie (EUR, USD, GBP, SEK) 2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 4) 2.1 w sposób standardowy RACHUNKI BANKOWE Mikro 1) przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Skawinie Nr 4/51/2017 z dnia 25.07.2017 r. Bank Spółdzielczy w Skawinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE FILIA NR 6 W BOCHNI Obowiązuje

Bardziej szczegółowo