Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawiony w Taryfie opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku PBS w Sokołowie Podlaskim oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 2

3 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE POL-KONTA 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1) POL-konto 2) POL-konto Student 3) POL-konto Junior 5,00 zł. 3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w PBS 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce PBS prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek a) w Banku PBS b) w innym banku krajowym - w systemie bankowości elektronicznej (Internet Banking ) Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POL-Konto Student - w placówce banku. Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POL-Konto Student 0,50 zł. 3,00 zł. - w systemie SORBNET 20,00 zł. 6. Zlecenie stałe na rachunek a) w Banku PBS b) w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 3,00 zł. 7. System Bankowości Internetowej a) aktywizacja usługi Internet Banking b) korzystanie z systemu Internet Banking miesięcznie 8. Wyciągi z konta bankowego a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku PBS prowadzącej rachunek b) wysyłany przez Bank PBS drogą pocztową ( listem zwykłym) na terenie kraju - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł. c) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę - listem zwykłym 3,00 zł. - listem poleconym 10,00 zł. d) sporządzony na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł. 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku a) telefonicznie na hasło miesięcznie, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków b) przekazywane w formie komunikatu SMS jedna wiadomość tekstowa 10,00 zł. 0,20 zł. 3

4 Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywna jest usługa Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POL-Konto Student 10. Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach Banku PBS, zrzeszonych bankach spółdzielczych i jednostkach organizacyjnych BPS S.A. b) w bankach stronach Porozumienia z dnia r. 0,50 % min. 2,50 zł. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 10,00 zł. 12. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł. 13. Inkaso czeku 5,00 zł. 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużników lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 10,00 zł. II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY TRANSFER 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Stałe zlecenie z POL-Konta na rachunek Transfer 4. Przelew środków z POL-Konta na rachunek Transfer 5. Wypłata środków 10,00 zł. Uwaga: (zwolniona z opłat jest jedna w miesiącu wypłata/przelew obowiązuje od r.) 6. Przelew na rachunek a) w Banku PBS b) w innych bankach 3,00 zł. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁ.OTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku y 2. Wydanie lub wymiana książeczki 10,00 zł. Uwaga: nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) 3. Prowadzenie rachunku y 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach banku PBS, zrzeszonych bankach spółdzielczych z BPS S.A., jednostkach BPS S.A, innych banków, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w a) jednostkach organizacyjnych Banku PBS,, zrzeszonych bankach spółdzielczych BPS S.A., jednostkach organizacyjnych BPS S.A. b) innych bankach, z którymi BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych - bez sprawdzania salda - ze sprawdzaniem salda 5,00 zł. 4

5 6. Przelew na rachunek a) w Banku PBS y b) w innych bankach 3,00 zł. 7. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia 50,00 zł. 8. Czynności związane z obsługą utraconej książeczki oszczędnościowej w PBS a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10,00 zł. b) wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej 10,00 zł. c) umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł. 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20,00 zł. 10. Likwidacja książeczki 11. Wydanie kserokopii książeczki 15,00 zł. IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku PBS 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku PBS 5. Przelew na rachunek a) w Banku PBS b) w innych bankach 3,00 zł. 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł. 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 50,00 zł. 8. Wyciągi z konta bankowego a) odbierane przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku PBS b) wysyłany przez Bank PBS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł. 9. Likwidacja rachunku V. RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata na rachunek lokaty 4. Przelew na rachunek a) w Banku PBS b) w innych bankach 3,00 zł. 5. Wypłata gotówki w jednostce Banku PBS, prowadzącej rachunek 5

6 6. Czynności związane z obsługą rachunku z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10,00 zł. b)wystawienia nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 5,00 zł. książeczki c) umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł. d)przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20,00 zł. e) wydanie kserokopii unieważnionej książeczki 15,00 zł. oszczędnościowej 7. Wydanie lub wymiana książeczki 2,00 zł. 8. Zerwanie warunków umowy lokaty z kapitalizacją dzienną Codzienny Zysk 50% odsetek jakie zostały skapitalizowane do dnia jej zerwania VI. INTARNET BANKING 1. Przelew na rachunek bankowy w złotych a) prowadzony w PBS b)prowadzony w innym banku krajowym 0,50 zł. VII. KARTY BANKOWE VII A. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty 35,00 zł. 2. Wznowienie karty 35,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł. 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 6. Płatności kartą a) w punktach handlowo-usługowych w kraju b) w punktach handlowo-usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł. 7. Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% d) poprzez usługę Visa cash back ( wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł. g) w kasie innego banku za granicą 2,00% h) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł. 6

7 9. Rozpatrzenie reklamacji y 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji y 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł. rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł. 14. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł. 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł. 16. Czasowa blokada/odblokowanie karty 12,00 zł. VII. B. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 75,00 zł. 2. Wznowienie karty 75,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł. 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym. 50,00 zł. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK zł. 6. Płatność kartą a) w punktach handlowo-usługowych w kraju b) w punktach handlowo-usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min 4,00 zł. 7. Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00 zł. d) poprzez usługę Visa cash back ( wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 2,00 zł. f) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł. g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min 10,00 zł. h) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2.00 zł. 9. Rozpatrzenie reklamacji 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł. rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika Karty 3,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł. 14. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł. 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł. 16. Czasowa blokada/odblokowanie karty 12,00 zł. 7

8 VII. C KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR 1. Wydanie nowej karty 35,00 zł. 2. Wznowienie karty 35,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł. 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 4,00 zł. 6. Płatność kartą a) w punktach handlowo-usługowych w kraju b) w punktach handlowo-usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1,00% min. 2,00 zł. 7. Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł. f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% g) w placówkach Poczty Polskiej, 5,00 zł. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2.00 zł. 9. Rozpatrzenie reklamacji 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3.00 zł. rachunku za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 3.00 zł. 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika zł. 13. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł. 14. Czasowa blokada/odblokowanie karty 12,00 zł. VII.D KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POL-Konto Student 2,00 4. Płatności kartą a) w punktach handlowo-usługowych w kraju b) w punktach handlowo-usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 5. Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 8

9 Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 6,00 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 6. Rozpatrzenie reklamacji 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 9. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł. 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł VIII. KREDYTY 1. Prowizja za udzielenie kredytu prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu 1.1. gotówkowego a) udzielonego na okres do 6 m-cy 0,75% b) udzielonego na okres do 1 roku 1,50% c) udzielonego na okres do 3 lat 2,00% d) udzielonego na okres do 5 lat 2,50% 1.2. konsumpcyjnego dla posiadaczy rachunków (ROR, bieżących i rolniczych) a) udzielonego na okres do 6 m-cy 0,75% b) udzielonego na okres do 1 roku 1,50% c) udzielonego na okres do 3 lat 2,00% d) udzielonego na okres do 4 lat 2,50% 1.3. sezonowego (stawka ustalana przez Zarząd przy wprowadzaniu produktu do oferty) 1,50% - 3,00% 1.4. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu a) udzielonego na okres 6 m-cy 0,75% b) udzielonego na okres 1 roku 1,50% c) podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) proporcjonalnie do okresu kredytowania 1,50% min. 5,00 zł mieszkaniowego 1,50% 1.6. mieszkaniowego preferencyjnego w ramach programu Rodzina 1,50% na swoim 1.7. dla osób fizycznych w ramach Uniwersalnego Kredytu 2,00% Hipotecznego Uwaga: stawki prowizji w pkt. od 1.4., 1.5.,1.6., 1.7. obniża się o 0,50%, jeżeli kwota kredytu wynosi 100 tys. i więcej - nie dotyczy kredytów z okresem spłaty do 6 m-cy 9

10 1.8. z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 1,5% min. 5,00zł. kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej: 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 50,00 zł. 4. Udzielenie debetu 1,50% 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt pozostałych niż wymienione w pkt. 2. dokonywanych na wniosek Klienta za aneks 1,5% min. 20,00zł. max 300,00 zł. IX. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie i lokaty terminowej - dla każdej waluty 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez 20,00 zł. wniesienia wpłaty 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie- dla każdej waluty 4. Wpłata na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w Banku PBS b) prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Rozdziałem XIII Taryfy Przekaz w obrocie dewizowym 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych a) prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku PBS 6. Przelew na rachunek a) na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku PBS b) na rachunek złotowy w innym banku krajowym 3,00 zł. c) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Rozdziałem XIII Taryfy Przekaz w obrocie dewizowym 7. Likwidacja rachunku 8. Wyciąg z konta bankowego a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju - raz w miesiącu lub rzadziej - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę a) listem zwykłym 3,00 zł. b) listem poleconym 10,00 zł. X. RACHUNKI LOKATY OSZCZĘDNIOŚCIOWEJ W 10

11 WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówki z rachunku walutowego w walucie lub w złotych w jednostce organizacyjnej Banku PBS 3. Przelew na rachunek a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku PBS b) złotowy w innym banku krajowym 3,00 zł. c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym ( przekaz w obrocie dewizowym) zgodnie z Rozdziałem XIII Taryfy Przekaz w obrocie dewizowym XI. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych XII. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków wystawionych/ sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie Uwaga: dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BP S.A. a) realizowanych w złotych 0,50% min. 20,00 zł. b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min. 40,00 zł. 2. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych a) realizowanych w złotych 0,50% b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min. 20,00 zł. 3. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera się zryczałtowanej opłaty pocztowej 0,25% 4. Warunkowy skup czeku Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową max 100,00 zł. 1,50% 5. Sprzedaż czeków płatnych za granicą a) bankierskich (od kwoty czeku) 0,15% max 150,00 zł. b) podróżnych (od łącznej wartości czeków) 0,50% max 150,00 zł. 6. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych 0,25% min. 20,00 zł. max 300,00 zł. 11

12 określone w pkt. 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BP S.A. 7. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy czeku) 50,00 zł.+ koszty rzeczywiste banków trzecich 8. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 50,00 zł.+ koszty rzeczywiste banków trzecich 9. Odwołanie zlecenia z pkt ,00 zł.+ koszty rzeczywiste banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych 1) czeki opiewające na walutę- EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za jeden czek. 2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 4) Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 5) Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek. 11. Opłata pocztowa PORTO 15,00 zł. XIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe a) polecenia wypłaty**/ przelewy regulowane*** na kwoty nie 5,00 zł. przekraczające równowartości 10,00 EUR b) przelewy SEPA**** 15,00 zł. c) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR - z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub 20,00 zł. wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. - z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 60,00 zł. d) polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20,00 zł. 12

13 max 100,00 zł. - z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 0,20% min. 50,00 zł. max 200,00 zł. - dla klientów strategicznych wg umowy e) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/ przelewu regulowanego/ świadczenia rentowego Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA 3. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1d. 4. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. 0,30% min. 50,00 zł. max 200,00 zł. 0,15% min. 20,00 zł. max 100,00 zł. 30,00 zł. 40,00 zł.+ koszty rzeczywiste 5. Odwołanie zlecenia z pkt ,00 zł.+ koszty rzeczywiste 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym a) przelewy SEPA 15,00 zł. b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. c) polecenia wypłaty Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 12, w przypadku opcji kosztowej OUR - w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. - w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. dla klientów strategicznych d) brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta od każdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.6 c. e) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 40,00 zł. 0,30% min. 30,00 zł. max 300,00 zł. wg umowy 30,00 zł. 20,00 zł. 7. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym 50,00 zł. wstrzymanie płatności Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową. 8. Anulowanie przez bank beneficjenta przekazu z powodu błędów 50,00 zł. 13

14 występujących w treści depeszy 9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 8. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty 1.000,00 USD i 1.000,00 EUR bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1.000,00 USD i 1.000,00 EUR, 150,00 zł Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w GBP z datą waluty dziś 150,00 zł Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, 100,00 zł. USD, GBP i PLN z datą waluty jutro 10. Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową 11. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających przekazów Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 12. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks 13. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty***** a) przy kwotach nie przekraczających EUR ,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 zł. 10,00 zł. miesięcznie 10,00 zł. 50,00 zł. b) przy kwotach od EUR ,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł. c) przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 200,00 zł. 14. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł. *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 14

15 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry 5. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się 6. kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). XIV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH I KREDYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 5,00 zł. księgowego) - od każdego dokumentu 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia 20,00 zł. potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku) a) za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł. max 20,00 zł. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 20,00 zł. oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 20,00 zł. płatniczych za granicę 6. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego i kredytowego 20,00 zł. 7. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 20,00 zł. 8. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku 5,00 zł. złotowego lub walutowego 9. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku przez 10,00 zł. jednostkę PBS prowadzącą rachunek 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków 15,00 zł. walutowych w PBS dla banków zagranicznych 11. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza 15,00 zł. rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta 12. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza y rachunku 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów. Do 20,00 zł. kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) 15

16 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Uwaga: - opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją - opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 1% nie mniej niż 15,00 zł. nie więcej niż 100,00 zł. 16. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę a) z PBS y b) z innymi bankami 40,00 zł. 17. Przyjęcie, zmiana lub odwołania dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 15,00zł. 18. Potwierdzenie wykonania blokady 10,00 zł. XV. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych banków krajowych w systemie ELIXIR. 0,50% min. 2,50 zł. max 200,00 zł. 2. Wpłaty składek na KRUS 2,00zł. 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe a) do 10 szt. b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł. 4. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez odbiorców energii elektrycznej ZEW-T S.A. 5. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez abonamentów Telefonów Podlaskich S.A. 2,00 zł. 1,50 zł. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo