BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1

2 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf klasyfikacji) Plan na pocztek roku zatwierdzony Uchwał Rady Miasta Nr XXIV/122/2004 z 17 lutego 2004 r. Plan po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO i ŁOWIECTWO ,5% Pozostała działalno ,5% Wpływy z usług LENICTWO ,5% 0,0% Pozostała działalno ,0% Wpływy z usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0% 50,9% Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,2% 0470 Wpływy z opłat za zarzd,uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpływy z rónych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytuł przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,7% 88,0% 64,2% 148,8% 36,0% 101,8% Pozostała działalno ,6% 2

3 Wpływy z usług ,5% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 100,0% DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Cmentarze ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 84,5% Urzdy wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy miast Wpływy z opłaty administracyjnej od czynnoci urzdowych Dochody z najmu i dzierawy ,0% 60,9% 55,8% 88,4% 0830 Wpływy z usług ,2% 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 100,0% Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 100,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOAROWA ,0% ,0% Obrona cywilna ,0% 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki ,0% 84,4% 58,7% 59,5% 21,7% Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zaległoci z podatków zniesionych Zwrot kosztów upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej ,2% 72,6% 87,3% 94,9% 94,8% 89,4% 80,5% 99,4% 91,2% 0% 115,5% 52,1% 89,8% 73,2% 4

5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 100,4% Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu miasta 96,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 97,7% Podatek dochodowy od osób prawnych RÓNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 20,5% 99,9% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2750 rodki na uzupełnienie dochodów gminy Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 100,0% 100,0% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,0% ,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa Róne rozliczenia finansowe ,0% 0350Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od podatków Pozostałe odsetki Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,0% Subwencje ogólne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE ,0% 99,7% 5

6 Szkoły podstawowe ,4% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych ,3% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,0% 100,0% Szkoły podstawowe specjalne ,2% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Pozostałe odsetki ,1% 11,9% Gimnazja ,8% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 24,3% 100,0% Gimnazja specjalne ,0% 2320 Dotacje celowe na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego-dotacje Powiatu na Gimnazjum Specjalne ,0% Liceum Ogólnokształcce ,2% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Pozostałe odsetki ,5% 15,4% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na zadania biecwe realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,0% 100,0% 6

7 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% POMOC SPOŁECZNA ,8% wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 97,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 97,8% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zlecone gminom ustawami 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej 95,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 95,7% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 98,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 97,7% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 100,0% Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Orodki pomocy społecznej ,5% 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ,3% 5,6% 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 99,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 99,2% Pozostała działalno ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% ,0% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na finansowanie programów i projektów ze rodków funduszy strukturalnych-stypendia dla szkół 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na współfinansowanie programów i projektów ze rodków funduszy strukturalnych stypendia dla szkół 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA ,0% 99,97% 99,95% 98,6% Owietlenie ulic, placów i dróg ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zlecone gminom ustawami ,0% Pozostała działalno ,3% 0830 Wpływy z usług ,2 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWYCH ,0% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0% Biblioteki ,0% 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,0% Pozostała działalno ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami R A Z E M ,0% 89,4% 9

10 Realizacja wydatków budetu miasta Dblin za 2004 r. Tabela Nr 2 Lp. Nazwa działu Rozdz. Nazwa rozdziału Plan na pocztek roku zatwierdzony uchwał R.M. Nr XXIV/122/2004 z dnia r. Plan po zmianach budetowych Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 0,004% ogółu wydatków 600 Transport i łczno 2,8% ogółu wydatków , Izby rolnicze , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne ,5 Biece utrzymanie dróg ,0 Inwestycje ,0 630 Turystyka ,4 0,04% ogółu wydatków 700 Gospodarka mieszkaniowa 4,4% ogółu wydatków Pozostała działalno - dofinan. do imprez turyst , , Gospodarka gruntami ,9 i nieruchomociami Pozostała działalno ,0 - cm. komunalny ,8 - utrzymanie targowisk ,7 w tym: * przy ul. Niepodległoci ,7 * przy ul. 15 PP Wilków ,6 - adaptacja i modernizacja ,4 lokali, odszkodowania, remonty budynków, koszty eksploatac. i administrow. lokalami - odłów psów i transport ,3 zwłok zwierzcych 10

11 inwestycje adaptacja ,2 i modernizacja mieszka w bl. os. Stawy - romowie ,0 710 Działalno usługowa 0,5% ogółu wydatków 750 Administracja publiczna 13,6% ogółu wydatków , Opracowania geodezyjne ,7 i kartograficzne Cmentarze , , Urzdy wojewódzkie , Rady miast , Urzdy miast , Pozostała działalno ,6 - inkaso podatkowe ,9 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 0,1% ogółu wydatków 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0,2% ogółu wydatków - promocja miasta - działalno Zarzdów Osiedli - składka na Zwizek Miast ,1 85,1 95, , Urzdy naczelnych organ ,0 władzy pastw., kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu ,0 Europejskiego , Jednostki terenowe Policji , Ochotnicze strae poarne ,6 11

12 Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. oraz wydatki zwizane z ich poborem 0,06% ogółu wydatków 757 Obsługa długu publicznego 2,2% ogółu wydatków 758 Róne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 48,9% ogółu wydatków 851 Ochrona zdrowia 0,7% ogółu wydatków 852 Pomoc społeczna Obrona cywilna , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorz. terytor , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , Szkoły podstawowe , Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola (i oddz. kl. O ), w tym: , ,7 dotacja dla Przedszkoli , Gimnazja , Gimnazja specjalne , Dowoenie uczniów do szkół , Licea Ogólnokształcce , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalno , , Przeciwdziałanie alkohol , Pozostała działalno , ,0 12

13 Orodki wsparcia ,5 12,4% ogółu wydatków wiadczenia rodzinne oraz ,9 składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadcz. z pomocy społ. oraz niektóre wiadcz. rodz , Zasiłki i pomoc w naturze ,7 oraz skł. na ubezp. społ. - rodki z UW ,9 - rodki samorzdowe ,0 - romowie , Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki rodzinne ,0 i pielgnacyjne Orodki pomocy społecznej, w tym: - rodki UW - rodki samorzdowe ,0 100,0 100, Usługi opiekucze ,2 i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno ,5 853 Pozostałe ,0 zadania w zakresie polityki społecznej 0,02% Pozostała działalno ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wietlice szkolne ,5 5,4% ogółu wydatków 900 Gospodarka komunalna Specjale orodki szkolno wychowawcze Pomoc materialna dla uczniów , , ,7 13

14 Oczyszczanie miast i wsi ,2 5,3% ogółu wydatków Utrzymanie zieleni w miastach , Owietlenie ulic, placów ,2 i dróg, w tym: inwestycje , Pozostała działalno ,5 Zdroje uliczne, szalety ,0 miejskie Inwestycje, w tym: ,4 Budowa gazocigów ,6 Budowa wodociagów ,1 Modernizacja oczyszczalni ,0 cieków - spł. zobow. Kontyn. budowy kanaliz ,2 na os. Pułaskiego Budowa kanalizacji na ,3 terenie miasta Konserwacja rowu ,0 melioracyjnego 921 Kultura ,2 i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania ,0 w zakresie kultury 3,1% ogółu Domy i orodki kultury ,4 wydatków Biblioteki , Pozostała działalno ,0 926 Kultura fizyczna i sport 0,3% ogółu wydatków Pozostała działalno, w tym: - dofinansowanie do SKS - dofinansowanie do imprez sportowych - inwestycje , , , , ,9 Razem wydatki: ,5 14

15 Tabela Nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁCZNO planu , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup gruntów Adaptacja i modernizacja mieszka w bl. os. Stawy , , , , , ,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzdy miast ,4 Zakup komputerów, oprogramowania i wykonanie sieci ,4 801 OWIATA I WYCHOWANIE , Modernizacja szkoły (spł. zobow.) , Przedszkola 852 POMOC SPOŁECZNA Zakup komputerów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Owietlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalno INWESTYCJE, w tym: , , , , , ,4 Modernizacja oczyszczalni cieków ,0 Wodocigi ,1 Gazocigi ,6 Kontynuacja budowy kanalizacji w os. Pułaskiego ,2 Budowa kanalizacji na terenie miasta ,3 15

16 Konserwacja rowu melioracyjnego ,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa kortów tenisowych , ,9 Razem inwestycje: ,5 16

17 Tabela Nr 4 Realizacja zada zleconych i powierzonych za 2004 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Wykonanie zada Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz 100,0 Pozostała działalno społecznoci romskiej w Polsce wietlica romska Romani szatra - modernizacja budynku 710 Działalno usługowa , , Cmentarze ,0 rodki przeznaczone s na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 100,0 750 Administracja publiczna , , Urzd Wojewódzki 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli, ochrony prawa i sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,0 wynagrodzenia wraz z pochodnymi na utrzymanie USC i WSO , , ,0 100,0 aktualizacja spisów wyborców rodki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , ,0 100,0 100,0 100,0 16

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Wykonanie zada Obrona cywilna ,0 artykuły na szkolenia z zakresu obrony cywilnej % Wykonanie wykonania otrzymanej dotacji ,0 801 Owiata i wychowanie , ,0 Szkoły podstawowe Realizacja zada wynikajcych z programu ,0 wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent Gimnazja ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent Gimnazja specjalne ,0 rodki na prowadzenie Gimnazjum ,0 /powierzone/ Specjalnego Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce edukacja dorosłych Romów kursy zawodowe 851 Ochrona zdrowia , , Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz ,0 społecznoci romskiej w Polsce poprawa poziomu zdrowia i higieny wród Romów 852 Pomoc społeczna , , wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,9 rodki przeznaczone na wypłat wiadcze rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na organizacj stanowisk pracy ,0 17

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne % wykonania planowane j dotacji ,7 Wykonanie zada rodki przeznaczone na zapłat składki zdrowotnej, dla osób pobierajcych niektóre zasiłki z pomocy społecznej ,7 Kwot przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe specjalne, dodatki do zasiłków stałych i zasiłków okresowych gwarantowanych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce ,0 Wypłaty zasiłków rodzinnych Zasiłki rodzinne i pielgnacyjne i pielgnacyjnych Orodki pomocy społecznej ,0 rodki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS oraz na czciowe utrzymanie OPS Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,2% rodki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekucze Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji , , , , , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - pobudzanie romów do poszukiwania pracy Praca dla Romów - szkolenia , , ,0 18

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji Otrzymane dotacje % wykonania planowane j dotacji Owietlenie ulic, placów i dróg ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowych Pozostałe zadania z zakresu kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wykonanie zada rodki przeznaczono na energi elektryczn, konserwacj owietlenia drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i inwestycje Wykonanie % wykonania otrzymanej dotacji 100, , , ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - wsparcie i rozwój działalnoci zespołu Rupuno Chon ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - wietlica romska Romani szatra - zakup materiałów i wyposaenia Biblioteki ,0 rodki na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa , , , Pozostała działalno ,0 Realizacja zada wynikajcych z programu ,0 wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce - Romowie s wród nas -wyjazd do Owicimia Ogółem realizacja: , ,0 19

21 Tabela Nr 5 Analiza finansowa zakładów budetowych i instytucji kultury za 2004 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody w złotych Udział % dotacji Razem przychody Razem wydatki Stan rodków pieninych stan rodków pieninych na r. Przychody własne Dotacje w wydatkach na koniec roku 1. Miejski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna , Przedszkola Miejskie ,

22 Struktura budetu wg ródeł dochodów i rodzaju wydatków Tabela Nr 6 Dochody Lp ródło dochodu Plan na pocztek roku Plan na koniec roku Faktyczne wykonanie kwota % udziału Kwota % udziału kwota % udziału % wykonania Dochody ogółem , , ,00 89,4 2. Dochody własne , , ,31 72,2 3. Udział w podatkach , , ,84 96,8 4. Dotacje celowe, w tym: , , ,76 98,6 z budetu pastwa , , ,91 98,4 z innych ródeł , ,03 100,0 ze ródeł samorzd , , ,82 100,0 5. Subwencje ogółem , , ,09 100,0 Wydatki Lp Rodzaj Plan na pocztek roku Plan na koniec roku Faktyczne wykonanie wydatków kwota % udziału Kwota % udziału kwota % udziału % wykonania Wydatki ogółem , , ,0 88,5 2. Wydatki biece , , ,2 93,2 3. Wydatki inwestycyjne , , ,8 48,5 21

23 Tabela Nr 7 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zestawienie przychodów i wydatków za rok 2004 Lp. Tre Przychody zł Wydatki zł Saldo zł Rok Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z tytułu opłat 2. Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z tytułu kar Wpływy za usuwanie drzew i krzewów Wpływy przekazane przez Urzd Marszałkowski z innych tytułów 5. Wydatki j.s.t. na gospodark odpadami Wydatki j.s.t. na gospodark ciekow Wydatki j.s.t. na pozostałe dziedziny Inne wydatki Razem Stan konta GFOiGW w Dblinie na koniec 2004 r. wynosi zł. 22

24 OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDETU ZA 2004 ROK Zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy o samorzdzie terytorialnym, art.136 ustawy o finansach publicznych oraz Statutu Gminy - Miasto Dblin przedstawiam sprawozdanie z wykonania budetu miasta Dblin za 2004 rok. Sprawozdanie składa si z czci opisowej i 7 tabel: - tabela nr 1 Realizacja dochodów budetu; - tabela nr 2 Realizacja wydatków budetu; - tabela nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych; - tabela nr 4 Realizacja zada zleconych i powierzonych; - tabela nr 5 Analiza przychodów i rozchodów w zakładach budetowych i instytucjach kultury; - tabela nr 6 Struktura budetu wg ródeł dochodów i rodzajów wydatków; - tabela nr 7 Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - zestawienie przychodów i wydatków za rok I. PLAN BUDETU I JEGO ZMIANY W CIGU ROKU Budet miasta Dblina na 2004 rok uchwalony został przez Rad Miasta uchwał Nr XXIV/122/2004 z dnia 17 lutego 2004 roku. Zgodnie z t uchwał przyjto budet po stronie dochodów w wysokoci zł i po stronie wydatków w wysokoci zł. Budet został uchwalony z niedoborem w wysokoci zł (wysze wydatki od dochodów), który został zrównowaony planowanymi poyczkami, kredytami i obligacjami w wysokoci zł oraz planowan nadwyk za 2003 rok w wysokoci zł minus spłata przypadajcych w 2004 roku rat kredytów zł. W cigu roku 2004 w budecie miasta wprowadzono szereg zmian zmniejszajcych i zwikszajcych dochody i wydatki budetu uchwałami Rady Miasta w działach, rozdziałach i paragrafach: Uchwała nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 roku, Uchwała nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku, Uchwała nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 roku, Uchwała nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku, Uchwała nr XXX/170/2004 z dnia 28 wrzenia 2004 roku, Uchwała nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku (razem sze zmian); Zarzdzeniami Burmistrza Miasta Dblin (siedem zmian): Nr 10/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 14/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 14A/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 25a/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 40/2004 z dnia 30 wrzenia 2004 r., Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., Nr 60/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wprowadzajce zmiany w rozdziałach i paragrafach budetu. Wprowadzone zmiany do budetu przedstawiaj si nastpujco: Uchwała Nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: róne rozliczenia zł, pomoc społeczna zł, 23

25 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, gospodarka komunalna zł, 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcej pozycji: pomoc społeczna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: róne rozliczenia zł, gospodarka komunalna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 31 marca 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w: - pomoc społeczna zł, 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, gospodarka komunalna 300 zł, pomoc społeczna zł, 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, gospodarka komunalna 300 zł, pomoc społeczna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce z zewntrznych decyzji remonty w placówkach owiatowych: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcej pozycji: - dochody od os. prawn., fiz., i od innych jedn zł. 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport i łczno zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wych zł 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach:: bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wych zł, 4. Zwikszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł i plan przychodów wyniósł zł. 24

26 Zarzdzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. 2. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 14A/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej midzy paragrafami, w tym: owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Uchwała Nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - pomoc społeczna zł. 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - owiata i wychowanie zł, - działalno usługowa zł, - pomoc społeczna zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport i łczno zł, gospodarka i mieszkaniowa zł, pomoc społeczna zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, - owiata i wychowanie zł, - działalno usługowa zł, pomoc społeczna zł, transport i łczno zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, 25

27 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, doch. od os. pr., fiz zł, róne rozliczenia 704 zł, gospodarka komunalna zł, wybory do Parlamentu Europejskiego zł pomoc społeczna 950 zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcych pozycjach: gospodarka komunalna zł, wybory do Parlamentu Europejskiego zł, pomoc społeczna 950 zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, a plan przychodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 25a/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 czerwca 2004 r.: Wprowadzono zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - owiata i wychowanie zł, - pomoc społeczna zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka mieszkaniowa zł, - ochrona zdrowia zł, - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. 2. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - administracja publiczna zł, - bezpieczestwo publiczne zł, - owiata i wychowanie zł, - ochrona zdrowia zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka komunalna zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pomoc społeczna zł. 3. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: - administracja publiczna zł, - bezpieczestwo publiczne zł, - owiata i wychowanie zł, - ochrona zdrowia zł, - pomoc społeczna zł, - edukacyjna opieka wychowawcza zł, - gospodarka komunalna zł, 26

28 - gospodarka mieszkaniowa zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego zł, - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, a plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXX/170/2004 z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: pomoc społeczna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: cz owiat. subw. ogóln zł, owiata i wychowanie 450 zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa zł, administracja publiczna zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowanie zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, pomoc społeczna zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: turystyka zł, gospodarka mieszkaniowa zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, kultura i ochr. dziedz. narodow zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, a plan przychodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 30 wrzenia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej, w tym: transport zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, 27

29 ochrona zdrowia zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Zarzdzenie Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: wybory do Parlamentu Europejsk. 420 zł, pomoc społeczna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, wybory do Parl. Europ. 420 zł, gospodarka komunalna 700 zł. 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: transport zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalno usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł. Uchwała Nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Miasta Dblin na 2004 r. Rada wprowadziła zmiany do budetu miasta wynikajce ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budetu pastwa: 1. Zmniejszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, doch. od os. praw. i fiz zł, owiata i wychowanie zł, 28

30 pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 2. Zwikszono dochody budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: gospodarka mieszkaniowa zł, doch. od os. pr., fiz zł, róne rozliczenia zł, owiata i wychowania zł, edukacyjna opieka i wychowawcza zł, kultura i ochrona dziedz. narodow zł. 3. Zmniejszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł w nastpujcych pozycjach: administracja publiczna zł, róne rozliczenia zł, pomoc społeczna zł, gospodarka komunalna zł, 4. Zwikszono wydatki budetu o kwot zł do kwoty zł, w nastpujcych pozycjach: rolnictwo i łowiectwo 500 zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, wydatki zwizane z poborem doch. od os. pr. i fiz zł, obsługa długu publicznego zł, owiata i wychowanie zł, ochrona i zdrowia zł, gospodarka komunalna zł, kultura i ochr. dziedz. narodow zł, 5. Zmniejszono przychody budetu o kwot zł do kwoty zł. 6. Zmniejszono rozchody budetu o kwot zł do kwoty zł. Plan dochodów budetu wynosił zł, plan wydatków wyniósł zł, plan przychodów wyniósł zł, a plan rozchodów wyniósł zł. Zarzdzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Dblin z dnia 31 grudnia 2004 r.: Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budetowej, w tym: transport zł, gospodarka mieszkaniowa 108 zł, administracja publiczna zł, bezpieczestwo publiczne zł, owiata i wychowanie zł, pomoc społeczna zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna zł, kultura fizyczna i sport zł Plan dochodów i wydatków budetu nie zmienił si. Uwzgldniajc zmiany budetowe w cigu roku plan dochodów na dzie 31 grudnia 2004 roku wynosił zł, a plan wydatków zł, natomiast realizacja budetu za 2004 rok przedstawia si nastpujco: 29

31 II. REALIZACJA BUDETU 1. UWAGI OGÓLNE. Rok 2004 jeli chodzi o działalno Gminy, a co za tym idzie i realizacj budetu, był rokiem bardzo trudnym. Spowodowane to było przede wszystkim: 1) prowadzeniem przez Gmin duej iloci zada z zakresu owiaty i potwierdzeniem si obaw, e przeznaczona z budetu pastwa subwencja owiatowa, nie wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania szkół; 2) obcianiem przez pastwo dodatkowymi zadaniami własnymi poprzez likwidacj dotacji celowej otrzymywanej na dofinansowanie własnych zada biecych na dodatki mieszkaniowe oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu owietlenia ulic, placów i dróg; 3) zakłóceniami w realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpływy do budetu pastwa, a co za tym idzie i udziały gmin okazały si o wiele nisze ni szacowane oraz niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych, który uiszczaj podatnicy majcy siedzib na terenie gminy, z tym e jeli podatnik CIT posiada wyodrbnione oddziały poza gmin bdc jego siedzib, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela si midzy gmin bdc siedzib podatnika i gminy, gdzie znajduje si oddział proporcjonalnie do liczy osób zatrudnionych w poszczególnych gminach, dlatego tak trudno wyszacowa wysoko tych wpływów. W tej sytuacji bardzo trudno było zrealizowa zamierzenia zaplanowane na pocztku roku, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi budetowej. Ponadto podjto szereg działa w celu pozyskania dodatkowych rodków zewntrznych, szczególnie na realizacj inwestycji oraz musielimy zacign kredyt na dofinansowanie biecej działalnoci. Przedstawione wyej okolicznoci sprawiły, e realizacja budetu odbiega nieco od załoonego planu. Plan dochodów zrealizowany został ogółem w 89,4%. Na poziomie 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych z budetu pastwa na zadania zlecone (z wyjtkiem dotacji na wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz dotacji na usługi opiekucze i specjalistyczne), dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz wszystkie czci subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Plan dochodów nie został wykonany w takich pozycjach jak: - rolnictwo i łowiectwo wpływy z usług 41,5% - wpływy z opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 97,7%, - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 64,2%, - wpływy ze sprzeday mienia komunalnego 36,0%, - gospodarka mieszkaniowa wpływy z usług 55,5%, 30

32 - wpływy z opłaty administracyjnej od czynnoci urzdowych 55,8%, - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 88,4%, - urzdy miast wpływy z usług- 46,2% - wpływy z karty podatkowej 59,5%, - odsetki od wpływów z karty podatkowej 21,7% - podatek od nieruchomoci 72,6%, - podatek rolny 87,3%, - podatek leny 94,9%, - podatek od rodków transportowych 94,8%, - podatek od spadków i darowizn 89,4%, - podatek od posiadania psów 80,5 %, - wpływy z opłaty targowej 99,4%, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 91,2%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52,1 - wpływy z opłaty skarbowej 73,2%, - podatek dochodowy od osób fizycznych 97,7%, - podatek dochodowy od osób prawnych 20,5%, - dochody szkół z najmu, - dochody szkół pozostałych odsetek, - usługi opiekucze 71,3%, - OPS pozostałe odsetki- 5,6 %, - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wpływy z usług 79,2%. Przyczyny nie wykonania planu dochodów w poszczególnych pozycjach zostan omówione w dalszej czci sprawozdania. W zwizku z niszym ni planowano wykonaniem dochodów, starano si przez cały rok prowadzi oszczdn polityk w zakresie wydatkowania rodków i niejednokrotnie podejmowa decyzje o ograniczaniu wydatków na niektóre zadania w stosunku do istniejcych potrzeb lub (np. w kocu roku) o przełoeniu płatnoci na rok Plan wydatków budetu został wykonany w 88,5%. 2. REALIZACJA DOCHODÓW. Na zaplanowan do realizacji kwot dochodów zł, wpłynła z tytułu nalenoci za 2004 r. kwota zł. Plan dochodów został wic zrealizowany w 89,4%. W stosunku do 2003 r. nastpił wzrost dochodów zrealizowanych o 4,0%. W poszczególnych działach wzrost/spadek dochodów w stosunku do 2003 r. zapisano kursyw. Plan dochodów oraz faktyczne wykonanie za 2004 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów i rozdziałów budetu przedstawia tabela Nr 1 sprawozdania. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia si nastpujco: 31

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo