przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z pón. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra 1. Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 10 lutego 2009 r. w godzinach od do Sesj otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, p. Wioleta Harlak, p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: 1) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571, 2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572, 3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573, 4) realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr 574, 5) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr Zamknicie sesji. 1 Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego 2009 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Załcznik nr 1 2 Lista obecnoci Załcznik nr 2

2 Zmiany porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przed przystpieniem do realizacji porzdku obrad wycofał projekt uchwały w sprawie przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 575 1, ujty w pkt 2 ppkt 5 porzdku obrad. 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: Porzdek obrad po zmianach 1) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571, 2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572, 3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573, 4) realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr Zamknicie sesji. 1 Projekt uchwały w sprawie przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 575 Załcznik nr 3-5 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 2

3 2. PODJCIE UCHWAŁ 2.1. Podjcie uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571 Projekt uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała podczas poprzedniej sesji Rada Miasta uchwaliła budet miasta z deficytem w kwocie ,-zł, ponadto zachodzi konieczno spłaty rat. Rada Miasta ustalajc deficyt i wysoko spłaty rat w kwocie ,-zł, okreliła, e ródłem przychodów na te cele bdzie kredyt bankowy. Do zacignicia tego kredytu wymagana jest oddzielna uchwała Rady Miasta. Pytania Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak prosz o informacj zwizan ze spłat kredytu. W jakim czasie planujecie Pastwo rozpisanie przetargu zamówienia publicznego? Czy to bdzie tradycyjnie kredyt w rachunku biecym Miasta? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn przystpimy do przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie nastpi na przełomie kwietnia i maja, poniewa samo przygotowanie specyfikacji jest trudne. Kredyt planujemy zacign na okres 10 lat i nie bdzie to kredyt w rachunku biecym Miasta. Opinie komisji 2 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna - poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e z uwagi na zacignicie w uchwale zobowizania finansowego (podstawa prawna - art. 58 ust. 2), dla podjcia uchwały wymagana jest bezwzgldna wikszo głosów w obecnoci, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 571 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego podjła jednogłonie 23 głosami za Podjcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały wynika z art. 167 ustawy o finansach publicznych. W zwizku z podjciem uchwały budetowej, Rada powinna podj t uchwał. W projekcie uchwały udziela si pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego w celu pokrycia kosztów utrzymania pitnaciorga dzieci w placówkach opiekuczo wychowawczych (redni koszt utrzymania dziecka w placówce na terenie innych powiatów wynosi ok ,- zł) oraz pokrycia kosztów utrzymania 42 dzieci skierowanych do rodzin zastpczych na terenie innych 1 Projekt uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXIX/527/09 w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572 Załcznik nr 3-2 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 3

4 powiatów (koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej to 820,-zł 850,- zł). Ponadto planujemy: dofinansowanie - partycypacj w kosztach budowy obejcia Nowego Kisielina, promocj Miasta Zielona Góra na pasach lotniczych Zielona Góra Warszawa kwot 183 tys. zł, dofinansowanie Studium Medycznego - kwot 50 tys. zł, partycypacj w kosztach szpitala 300 tys. zł, dofinansowanie muzeów oraz partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy ,- zł, a take 865 tys. zł na programy aktywizujce zawodowo mieszkaców Zielonej Góry. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna, poinformował radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji, Komisja Do Spraw Rodziny opinia pozytywna, poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji. Dyskusja Radny p. Adam Dygas w projekcie uchwały brakuje mi załczników precyzujcych, do czego dopłacamy. Jeeli dopłacamy do sprztu medycznego 300 tys. zł, to nie jest to chyba drobna kwota. S to pienidze publiczne i naleałoby jaki załcznik przedstawi, ebymy my i mieszkacy miasta wiedzieli, na co przeznaczamy pienidze. Nie wiemy take, ile i na co przekazujemy pienidze Powiatowemu Urzdowi Pracy, a to jest prawie ,-zł. Na przyszło powinno to by dołczone. Radna p. Jolanta Danielak zwracam uwag Pastwa na dwa pierwsze punkty projektu uchwały, zwłaszcza na drugi, który pokazuje, jakie rodki przeznaczamy na utrzymanie dzieci zameldowanych w Zielonej Górze, przebywajcych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatów. Dzieci tych jest 42. Przypominam, e z mocy ustawy, dzieci przebywajce w rodzinach zastpczych powinny mie dobry kontakt ze swymi rodzicami biologicznymi, aby biologiczna rodzina mogła stopniowo powróci do funkcji rodzicielskich. Kade dziecko przebywajce poza miastem, a posiadajce tu rodzin biologiczn, ma ograniczone moliwoci kontaktu z ni. W Zielonej Górze dotychczas istniej tylko dwie rodziny zastpcze obce dla dziecka. Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej, domy dziecka wkrótce powinny przesta istnie. Prosz, abycie wszyscy Pastwo byli rzecznikami powstawania rodzin zastpczych na terenie Zielonej Góry, aby dzieci zielonogórskie nie musiały opuszcza miasta, by korzysta z niezbdnej opieki. Na tym dyskusj zakoczono. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 572 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego podjła jednogłonie 24 głosami za 2. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego Załcznik nr 6-2 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 4

5 2.3. Podjcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał projekt uchwały ma na celu zmian uchwały uchwalonej w grudniu ubiegłego roku i przywrócenie ulgi, która obowizywała dotychczas. Chodzi o ulg dla emerytów, którzy nie osignli wieku ustawowego 60 lat kobiety, 65 lat mczyni. Zmiana wprowadzona w uchwale w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe, spowoduje to, e osoby, które otrzymały uprawnienia emerytalne, a nie osignły wieku, np. nauczyciele, ołnierze zawodowi, górnicy, bd mogły korzysta z ulgi w przewozach wiadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz - czy to równie Pan Naczelnik przedstawiał projekt uchwały poprzednio - 16 grudnia 2008 r.? Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny tak. Radny p. Mirosław Bukiewicz czy referował Pan to take radnym podczas Komisji Gospodarki, Komisji Do Spraw Rodziny oraz Komisji Budetu i Finansów? Pan Jarosław Szczsny bylimy zaproszeni na Komisj Do Spraw Rodziny oraz na Komisj Gospodarki. Radny p. Mirosław Bukiewicz dlaczego nie poruszył Pan sprawy tej zmiany, która zaszła w tej uchwale w stosunku do poprzednio obowizujcej? Dlatego dzi musimy si zbiera i radzi nad t uchwał, poniewa emeryci kobiety do 60 roku ycia i mczyni do 65 roku ycia nie maj ulg. Moe Pan to wyjani? Pan Jarosław Szczsny na posiedzeniach Komisji Do Spraw Rodziny i Komisji Gospodarki został przedstawiony projekt uchwały, odpowiadalimy na pytania radnych. Nie było pyta w sprawie tej ulgi. Radny p. Mirosław Bukiewicz czy Pan nie miał obowizku poinformowa radnych, e jest zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały, likwidujca ulgi przysługujce niektórym mieszkacom? Pan Jarosław Szczsny nie miałem takiego obowizku. Radny p. Henryk Janik czy s jeszcze inne zmiany w stosunku do regulaminu obowizujcego do czasu podjcia uchwały z 16 grudnia? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak bardzo wane pytanie, prosz, eby odpowied była wyrana i została zaprotokołowana. eby si nie okazało, e np. wykluczylimy przewóz zwierzt domowych. Pan Jarosław Szczsny tak, jak mówiłem poprzednio, s zmiany w taryfie opłat i cen za przewozy, które uszczegółowiaj pewne ulgi. Projekt uchwały przedstawiany w grudniu nie jest identyczny z uchwał poprzednio obowizujc. Jest to nowa uchwała regulujca ceny. W uchwale z grudnia ustala si, e ulgi przysługuj osobom, które zamieszkuj w gminach, a ulgi dla np. członków Zwizku Sybiraków, członków Zwizku Polaków Poszkodowanych przez III Rzesz, która przysługiwała tylko mieszkacom Zielonej Góry w obecnej uchwale przysługuje take osobom 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573 Załcznik nr 3-3 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 5

6 zamieszkujcym na terenie gmin, które podpisały porozumienie. Z ulgi tej zgodnie z now uchwał mog korzysta tylko osoby urodzone przez zakoczeniem II Wojny wiatowej przed 8 maja 1945 r. To jest zapis, który został wprowadzony w grudniu. Dopisana została take ulga dla straników miejskich w Zielonej Górze. Stra Miejska została powołana w ubiegłym roku. Została równie wprowadzona ulga na przejazdy nocne dla studentów. Linia nocna zostanie uruchomiona w tym roku. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak moe zadam inaczej pytanie. Jaki krg podmiotów został pozbawiony ulg lub zwolnie w stosunku do poprzednio obowizujcej regulacji? I nie chodzi o podanie przykładów, lecz o wyliczenie enumeratywne. Pan Jarosław Szczsny ulgi zlikwidowane: 1) ulgi na liniach nocnych. Bezpłatne przejazdy - w obecnej uchwale zlikwidowano t ulg dla dzieci do lat czterech oraz dla osób o orzeczonej niezdolnoci do pracy. W nowej uchwale tej ulgi nie ma. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jakie było uzasadnienie ze strony wnioskodawcy Prezydenta Miasta dla zrezygnowania z ulgi dla wczeniejszych emerytów. Co leało u podstaw decyzji, eby z tej ulgi zrezygnowa? Pan Jarosław Szczsny w projekcie uchwały, który przedstawilimy radnym, chcielimy okreli, aby ulgi dla emerytów przysługiwały osobom, które ukoczyły kobiety 60 lat, mczyni 65 lat. Tak było to przedstawione w projekcie. Osoby, które maj uprawnienia emerytalne, ale nie osignły tego wieku, miały płaci pełn kwot za przejazd. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czyli była to wiadoma decyzja poparta analiz osoby bdce emerytami, które nie osignły tego wieku, nie maj prawa do ulgi. Pan Jarosław Szczsny jeeli osoba ma 40 lat i wiadczenie emerytalne, płaci pełn kwot za przejazd w rodkach komunikacji miejskiej. Radny p. Andrzej Maciejewski moje pytanie dotyczy 13 uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów (...) ppkt d) osobom do 70 roku ycia pobierajcym zasiłek stały w Miejskim Orodku Pomocy Społecznej (...), itd. Pojawia si tu ograniczenie wiekowe, czym jest podyktowane? Pan Jarosław Szczsny osoby powyej 70 lat maj bezpłatne przejazdy rodkami komunikacji miejskiej, a do 70 roku ycia, jeeli korzystaj z opieki MOPS, maj ulg w przejazdach. Radny p. Piotr Barczak mam pytanie i prob bardziej do Pana Prezydenta, dotyczc ogólnej sytuacji przygotowywania uchwał. Ju kiedy była taka proba, aby w zmienianych projektach uchwał i regulaminach rónego rodzaju, bo nie dotyczy to tylko oczywicie zwolnie i ulg za przejazdy MZK, ale we wszystkich innych uchwałach, wykaza wszelkie zmiany w stosunku do regulacji obowizujcych poprzednio. Oczywicie inna sytuacja jest, gdy zmiana dotyczy całoci regulaminu, jeeli jednak rónice nie dotycz całoci, to przy przygotowywaniu uchwał mona je wykaza. Gdyby tak si stało, nie byłoby potrzeby dzi rozpatrywania kolejnego projektu uchwały. Pytanie do Pana Prezydenta, czy na przyszło byłaby moliwo przygotowania takiej uchwały z wyszczególnieniem rónic od dotychczas obowizujcych przepisów. Pan Jarosław Szczsny mog powiedzie w imieniu Pana Prezydenta, e uchwały przygotowywane w przyszłoci bd w uzasadnieniu zawierały zmiany w stosunku do poprzednio obowizujcych. Bd zmiany naniesione w projektach uchwał przygotowywanych przez wydział. Radny p. Kazimierz Łatwiski czy Zielona Góra pobiera kwoty dofinansowania od samorzdu województwa, tak jak inni przewonicy z tytułu przyznawania, bd nie, pewnych ulg czy zwolnie ustawowych? Pan Jarosław Szczsny ulgi ustawowe udzielane przez marszałka dotycz komunikacji transportu z wyłczeniem transportu miejskiego. Zgodnie z interpretacj i informacj z Urzdu Marszałkowskiego, to jest transport take miejski, bo to jest podmiejski, ale w gminach. Transport na terenie gmin i na terenie miasta jest wyłczony z tej ustawy i nie ma moliwoci otrzyma dofinansowania z Urzdu Marszałkowskiego. Mamy opini i informacj od marszałka. Staralimy si kilka razy, pisalimy takie zapytania jako Urzd Miasta, pisały take gminy, które starały si o Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 6

7 otrzymanie takiego dofinansowania. Marszałek jednoznacznie stwierdził, e wyklucza dofinansowanie dla transportu miejskiego i gminnego. Radny p. Henryk Janik czy w mediach ukae si informacja, od jakiego dnia emeryci bd mogli, zgodnie z prawem, korzysta z tych ulg? Pan Jarosław Szczsny uchwała, która została przygotowana, bdzie obowizywała od 1 stycznia 2009 r. Obowizuje wstecz, czyli wszystkie osoby, które zakupiły bilety po 1 stycznia 2009 r. i nie skorzystały z tj. ulgi, a maj uprawnienia, jeeli zwróc si do MZK, bd miały zwroty za nadpłacone bilety. Bd równie zwrócone kary, jeeli takie były. Uchwała wchodzi w ycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Lubuskiego, ale obowizuje od 1 stycznia 2009 r. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak to moe by naprawd powane wyzwanie organizacyjne dla MZK. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji Dyskusja Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e do projektu uchwały wpłynł wniosek radnego p. Andrzeja Maciejewskiego dotyczcy spraw zwizanych z regulacj tej kwestii, jak si okazało palcej 2. Radny p. Kazimierz Łatwiski według mojej oceny Pan Naczelnik Jarosław Szczsny i Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Pani Barbara Langner działaj jak dobrzy menederowie, to znaczy z racji swoich funkcji, zabiegaj o jak najwiksze przychody dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Sdz, jednak, e za kwestie społeczne i polityczne odpowiadaj politycy, tzn. Prezydent Miasta Pan Janusz Kubicki, który podpisał si pod projektem uchwały oraz Pan Prezydent Krzysztof Kaliszuk. Na dwóch posiedzeniach komisji w tej sprawie, nie było ani Pana Prezydenta Kubickiego, ani Pana Prezydenta Kaliszuka. Uwaam, e to prezydenci firmuj i odpowiadaj za sfer społeczn tego projektu. Mam wraenie, e umywaj rce i wypowiadaj si niefortunnie, złoliwie, skłócajc róne rodowiska w Zielonej Górze. Panowie powinnicie zachowywa si odpowiedzialnie. Jeeli mówicie, e mandat według nowego projektu ma wynosi 200 zł, to Wy ten projekt składacie. My radni zwrócilimy na to uwag i przygotowalimy projekt uchwały, który równie t kwesti bdzie zmieniał, poniewa w mojej ocenie, nie powinno by takich sytuacji, e mandat osoby lepiej sytuowanej, która zaparkowała bez biletu samochód wynosi 50 zł, a mandat za korzystanie bez biletu z komunikacji miejskiej wynosi 200 zł. Wystarczy odrobina wyobrani, aby wiedzie, co to oznacza dla osoby, która wsiada do autobusu w przekonaniu, e ma par złotych drobnych na bilet w automacie, a okazuje si, e nie ma i płaci 200 zł. Np. dla kogo, kto ma na cały miesic na ycie 300 zł. To jest zmiana polityczna, za któr odpowiadaj Pan Prezydent i Pan Kaliszuk, który nawet wczoraj nie przyszedł na posiedzenie. Proponujemy ten element skorygowa. Radni pracujcy nad projektem tej uchwały wychwycili inn wan rzecz. W projekcie uchwały proponowano, eby pozbawi ulg osoby bezrobotne. I to była równie niefortunna propozycja Pana Prezydenta, bo si pod ni podpisał. Były argumenty, e rzekomo nie ma ju bezrobocia w Zielonej Górze i w Polsce, a według mojej oceny sytuacja jest zupełnie inna, bdzie si pogarszała. To podczas Komisji Gospodarki wychwycilimy. To zostało skorygowane i ulga dla osób bezrobotnych, pozbawionych prawa do zasiłku pozostała. W tym kontekcie uwaam za zupełnie nieuzasadnione próby odwetu na Panu Naczelniku Szczsnym za projekty uchwały, dlatego e były telefony natychmiast po tamtym posiedzeniu straszce mnie, e teraz zostanie ukarany prawicowy urzdnik. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Pismo radnego Andrzeja Maciejewskiego dotyczce uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - Załcznik nr 5 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 7

8 Do apolitycznych urzdników stosuje si jakie etykietki. Myl, e Pan Naczelnik najlepiej sam by okrelił, czy jest prawicowy, czy lewicowy. Uwaam, e próby odwetu i odgrywania si na dobrze pracujcej kadrze Urzdu te nie powinny mie miejsca. Radny p. Andrzej Maciejewski uzasadnił, dlaczego złoył wniosek. - Podczas dyurów i w rozmowach telefonicznych zgłaszali si do mnie w tej sprawie mieszkacy, w zwizku z tym sugerowałem, jaki powinien by zapis w pkt c i d w 13. Zostało to uwzgldnione w pytaniach i wczeniej przez Prezydenta Miasta, za co bardzo dzikuj. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak nawizujc do wystpienia radnego p. Kazimierza Łatwiskiego, chciałem powiedzie tak. Formalnie, to my - radni jestemy odpowiedzialni za wprowadzony regulamin. Ludzie honoru, a uwaam, e do takich mamy prawo si zalicza, potrafi przyzna si do błdu, co niniejszym czyni. Bo radni tej zmiany nie wychwycili i za to mieszkaców dotknitych t zmian przepraszam, za to, e zaszła taka pomyłka. Martwi mnie to, e inni, którzy w procedowaniu nad tym projektem uchwały uczestniczyli składajc takie projekty uchwały, jednak na takie honorowe przyznanie si do błdu zdoby si nie mog. Z niepokojem odbieram to, na co radny p. Łatwiski zwrócił uwag, e mówi si to radni uchwalaj, radni nie czytaj, ich problem. Radni rzeczywicie tak decyzj podjli, ale wnioski wpłynły z zupełnie innych ródeł. Prosz na to zwróci uwag. Rozumiem, e nie chce si wzi odpowiedzialnoci za własne decyzje wynikajce z pomyłki. W imieniu Rady jeszcze raz mówi, przepraszam za to, co si wydarzyło. Trudno si z tego tłumaczy, powinno by zestawienie wykonane przez radnych starych regulacji w stosunku do nowo proponowanych. Natomiast to, czego si dzisiaj dowiedziałem, e była to zmiana zamierzona, wkalkulowana, to ju martwi. Wolałbym, eby w relacjach midzy Prezydentem Miasta a Rad jednak transparentnie komunikowa takie rzeczy. Jeeli Pan Prezydent wiadomie decyduje si na takie ograniczenia, to niech to po prostu powie. Wiedzc o tym, radni na komisjach zwróc na to uwag, przeanalizuj i podejm decyzj. Unikajmy sytuacji, w których dochodzi do niedomówie i tłumaczenia przypadkowym ominiciem i nieporozumieniem faktycznego zamiaru cofnicia ulgi. Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałem pochwali Pana Prezydenta Panie Prezydencie, pod wzgldem PR jest Pan bardzo dobry. Powiedział Pan, e radni nie czytaj. Nastpnym razem Pana spin doktorzy powiedz Panu radni nie pisz, np. listów dzikczynnych do prezydenta. I pójdzie w Polsk, jak stało si z nieczytaniem, e radni w Zielonej Górze ani nie pisz, ani nie czytaj. Jest Pan w tej konkurencji wietny. Wracajc do meritum cichaczem chciano przeprowadzi tak zmian, która grup osób pozbawiałaby uprawnie do biletów ulgowych. Nic by si wielkiego nie stało, gdyby nie nagłonienie tego przez media. Kademu pomyłki si zdarzaj. Uchwała ta została przedstawiona i podpisana 2 grudnia przez Pana Prezydenta Kaliszuka, Naczelnika Wydziału Jarosława Szczsnego, Radc Prawnego Grayn Rzeniczak. Jeeli te zmiany s wprowadzane, to po prostu bardzo trudno jest radnemu wychwyci, e pozbawia si ulg ludzi poniej 60-go i 65-go roku ycia. Dlatego na przyszło, jeeli takie zmiany bd, prosz o wykazywanie tych zmian, nie bdzie nieporozumie i zwalania winy jednych na drugich. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki płomienne wystpienia Panów Łatwiskiego i Bukiewicza zmusiły mnie do małej refleksji. Jeeli chodzi o wspaniały PR, mistrza mam w Warszawie to Pan Premier Tusk. Jest niedocigniony w zagraniach PR-owskich. Długo mógłbym si uczy od Platformy. Nie bdziemy si przerzuca, bo nie o to chodzi. Pan Łatwiski bardzo płomienne wystpienie, myl, e ju jaka kampania wyborcza si zaczła, bo doszlimy nawet do mandatów za parkowanie, dobrze, e nie mówilimy o mandatach za przekroczenie prdkoci. Jeeli kto z Pastwa odczuwa w pewnym sensie dyskomfort, to za to przepraszam. Natomiast pozwólcie mi równie, abym w stosunku do urzdnika, który jest kompetentny i przyszedł na posiedzenie komisji, a nie przedstawił Wam tych wszystkich zmian, wycignł konsekwencje. Bo moim zdaniem, jest to jego obowizek. Jeeli referuje na jakiejkolwiek komisji, jakikolwiek projekt uchwały i nie przedstawi go w sposób wyczerpujcy, to znaczy, e nie dopełnił swoich obowizków. Jest prawd, e za zreferowanie tego projektu uchwały pan naczelnik poniósł konsekwencje słubowe i otrzymał nagan, poniewa uwaam, e nie do koca poinformował radnych o kształcie tej uchwały, a tak by nie powinno, bo potem moe to rodzi niejasnoci. Jeeli chodzi o moj nieobecno i Prezydenta Kaliszuka na posiedzeniu komisji, które si odbyło ostatnio, to informuj Pastwa, e w naszym imieniu był obecny Pan Prezydent Lesicki. Moe w takim razie, bdziemy wszyscy czworo chodzili na posiedzenia komisji, aby nie było tak, e którego z prezydentów brakuje? Byli naczelnicy, którzy musz by kompetentni, powinni Pastwu odpowiedzie na wszystkie pytania, bo te projekty wychodz z ich wydziałów. Przecie ja nie siedz z Panem Prezydentem Kaliszukiem i nie tworzymy dokumentów. Myl, e za duo pada słów o polityce, odpowiedzialnoci politycznej, Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 8

9 odpowiedzialnoci merytorycznej. Powtarzam, jeeli kto z Pastwa czuje si dyskomfortowo, to przepraszam, natomiast uwaam, e kady projekt uchwały, który zmienia jakiekolwiek kwestie, powinien by radnym tak przedstawiony przez urzdnika przygotowujcego i referujcego, aby radni byli usatysfakcjonowani i mieli pełn wiadomo. A propos czytania czy nieczytania, nie zapomn sytuacji, kiedy 2,5 mln zł, które było w rezerwie budetu, radni na jednej z komisji podzielili na wszystkie inne projekty, a jak przeczytali, na co te 2,5 mln zł jest, to si wycofali twierdzc, e nie byli poinformowani. A problem polegał te na tym, e aden z radnych nie dopytał, na co ta rezerwa jest przeznaczona. Tylko było napisane rezerwa w jednym miejscu, w drugim rezerwa celowa dotyczca zada wspólnych. Tak to si odbywa. Dlatego myl, mniej emocji. Prosz, ebymy próbowali przyj te zmiany. Jeszcze raz przepraszam wszystkich tych, którzy czuj si dyskomfortowo. Ja te si tak czuj w tej sytuacji, bo pokazujemy, e w ferworze tych wszystkich spraw, które si dziej, niektóre rzeczy umykaj naszej uwadze, a tak by nie powinno. Radna p. Jolanta Danielak ad vocem radnemu Panu Bukiewiczowi. Nic si nie działo cichaczem. Bdmy uczciwi, nad projektem uchwały pracowały komisje i Rada. Prawd jest, e nie wykazalimy właciwej wnikliwoci i zainteresowania tym, co było przedmiotem naszej pracy. Nie bd poszukiwała przyczyn, bo nie w tym rzecz, ale kade stwierdzenie, e co si stało cichaczem moe sugerowa, e było przemylane i wprowadzane w sposób przebiegły. Dzikuj Panu Przewodniczcemu, e przyjł właciw postaw wobec mieszkaców, w imieniu naszej całej Rady. Bo tak naprawd, to ich powinnimy przeprosi, e to si nam zdarzyło i podzikowa tym mieszkacom, którzy zwrócili nam uwag na to, e takie zmiany nastpiły i moglimy przekona si, e s niezgodne z naszymi zamierzeniami i tym samym moemy szybko naprawi swój błd. Radny p. Jacek Budziski w mojej ocenie to, co dzisiaj si dzieje, to przemylana polityka ze strony Prezydenta Miasta, ale nie bd jej krytykował. W mojej prywatnej ocenie, Pan Prezydent zrobi wszystko, aby zminimalizowa koszty funkcjonowania nie tylko MZK, ale równie innych płaszczyzn działalnoci Miasta, a to wszystko z tej okazji, e budujemy bardzo kosztochłonny basen i hal widowiskowo-sportow. Zwracam uwag, e ilekro od tej pory bdzie uchwała, gdzie s jakie ulgi, lub jakie opłaty, ebymy je wnikliwie analizowali, porównujc do wczeniejszych wersji. Mam te apel do Pana Prezydenta, aby uczciwie stawiał spraw i mówił chc oszczdzi tu i tu, dlatego likwiduj ulg dla bezrobotnych, dla wczeniejszych emerytów - wtedy moemy rozmawia. Dlatego nie do koca uprawnione jest twierdzenie Pana Prezydenta, e to nie było robione cichaczem. W mojej ocenie, to zostało tak zapisane, eby radni nie porównujc tego do wczeniejszego brzmienia uchwały, a to rzeczywicie nasza wina, bo trzeba było tak zrobi, przeszli nad tym do porzdku dziennego. W tym przypadku mieszkacy wywołali ten problem znacznie wczeniej, ni mogło si nam wydawa. I to jest nauczka nie tylko dla Rady, ale i dla Pana Prezydenta, eby sprawy stawia uczciwie i jasno mam tyle pienidzy, chc cofn takie ulgi, wprowadzi mandaty w takiej wysokoci i bilet sieciowy najdroszy w kraju. Ale wtedy dyskutujemy. Jeeli nie ma zgody Rady, to wtedy Pan Prezydent nie przychodzi z takimi propozycjami, bo moe one nie znajd poparcia. Radny p. Kazimierz Łatwiski nie chciałbym porusza takich tematów, ale jednak Pan Prezydent prowokuje t sytuacj, dlatego e z jednej strony wycigane s surowe konsekwencje wobec naczelnika z tego powodu, e nie poinformował. Z drugiej strony nie ma adnej konsekwencji wobec Pani Skarbnik, która nie przekazała na komisji informacji o skutkach jednej z poprawek. Siedziała i nie zabrała głosu. Wic nie bardzo rozumiem, powtarzam jeszcze raz argumentacja była taka przekazana przez Pana Prezydenta Kaliszuka, e uznano, e Pan Naczelnik Szczsny jakoby jest osob prawicow, wic on poniesie konsekwencje. To Pan przez telefon powiedział. Pan co miesza Takie bzdury Panowie mówicie, Pan Panie Kaliszuk nie moe si tego wyprze, bo ja natychmiast reagowałem, dzwoniłem do radnych, do Pana Markiewicza, Drozda eby zareagowa na głupstwa, które Pan Kaliszuk mi przekazał. I z jednej strony uwaa si, e jest dobra okazja, eby przyłoy komu, kogo si uwaa za rzekomo z innego obozu politycznego, z drugiej strony cały czas pobłaliwo dla kogo, kto nie jest uwaany za powan sił. Radna p. Boena Ronowicz jeeli rozwaamy tutaj umiejtno czytania projektów uchwał przez radnych, to chc powiedzie, e projekt uchwały dotyczcy zmiany regulaminu wprowadzania ulg na przejazdy autobusami zielonogórskimi przeczytałam, zreszt na ten punkt dotyczcy akurat zabrania ulg emerytom, którzy nie osignli wieku lat, kolegom zwróciłam uwag. Natomiast nie przeczytał projektu składanego do biura rady Pan Prezydent, bo równie czuje si zaskoczony przyjtym przez Rad projektem uchwały. Chc powiedzie natomiast, e nie rozumiem w tej chwili w ogóle, nad czym my dyskutujemy, poniewa sdziłam, e zabranie tych ulg grupie młodszych Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 9

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo