przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z pón. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra 1. Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 10 lutego 2009 r. w godzinach od do Sesj otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, p. Wioleta Harlak, p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: 1) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571, 2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572, 3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573, 4) realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr 574, 5) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr Zamknicie sesji. 1 Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego 2009 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Załcznik nr 1 2 Lista obecnoci Załcznik nr 2

2 Zmiany porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przed przystpieniem do realizacji porzdku obrad wycofał projekt uchwały w sprawie przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 575 1, ujty w pkt 2 ppkt 5 porzdku obrad. 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: Porzdek obrad po zmianach 1) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571, 2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572, 3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573, 4) realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr Zamknicie sesji. 1 Projekt uchwały w sprawie przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr 575 Załcznik nr 3-5 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 2

3 2. PODJCIE UCHWAŁ 2.1. Podjcie uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571 Projekt uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała podczas poprzedniej sesji Rada Miasta uchwaliła budet miasta z deficytem w kwocie ,-zł, ponadto zachodzi konieczno spłaty rat. Rada Miasta ustalajc deficyt i wysoko spłaty rat w kwocie ,-zł, okreliła, e ródłem przychodów na te cele bdzie kredyt bankowy. Do zacignicia tego kredytu wymagana jest oddzielna uchwała Rady Miasta. Pytania Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak prosz o informacj zwizan ze spłat kredytu. W jakim czasie planujecie Pastwo rozpisanie przetargu zamówienia publicznego? Czy to bdzie tradycyjnie kredyt w rachunku biecym Miasta? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn przystpimy do przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie nastpi na przełomie kwietnia i maja, poniewa samo przygotowanie specyfikacji jest trudne. Kredyt planujemy zacign na okres 10 lat i nie bdzie to kredyt w rachunku biecym Miasta. Opinie komisji 2 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna - poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e z uwagi na zacignicie w uchwale zobowizania finansowego (podstawa prawna - art. 58 ust. 2), dla podjcia uchwały wymagana jest bezwzgldna wikszo głosów w obecnoci, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 571 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego podjła jednogłonie 23 głosami za Podjcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały wynika z art. 167 ustawy o finansach publicznych. W zwizku z podjciem uchwały budetowej, Rada powinna podj t uchwał. W projekcie uchwały udziela si pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego w celu pokrycia kosztów utrzymania pitnaciorga dzieci w placówkach opiekuczo wychowawczych (redni koszt utrzymania dziecka w placówce na terenie innych powiatów wynosi ok ,- zł) oraz pokrycia kosztów utrzymania 42 dzieci skierowanych do rodzin zastpczych na terenie innych 1 Projekt uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXIX/527/09 w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572 Załcznik nr 3-2 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 3

4 powiatów (koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej to 820,-zł 850,- zł). Ponadto planujemy: dofinansowanie - partycypacj w kosztach budowy obejcia Nowego Kisielina, promocj Miasta Zielona Góra na pasach lotniczych Zielona Góra Warszawa kwot 183 tys. zł, dofinansowanie Studium Medycznego - kwot 50 tys. zł, partycypacj w kosztach szpitala 300 tys. zł, dofinansowanie muzeów oraz partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy ,- zł, a take 865 tys. zł na programy aktywizujce zawodowo mieszkaców Zielonej Góry. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna, poinformował radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji, Komisja Do Spraw Rodziny opinia pozytywna, poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji. Dyskusja Radny p. Adam Dygas w projekcie uchwały brakuje mi załczników precyzujcych, do czego dopłacamy. Jeeli dopłacamy do sprztu medycznego 300 tys. zł, to nie jest to chyba drobna kwota. S to pienidze publiczne i naleałoby jaki załcznik przedstawi, ebymy my i mieszkacy miasta wiedzieli, na co przeznaczamy pienidze. Nie wiemy take, ile i na co przekazujemy pienidze Powiatowemu Urzdowi Pracy, a to jest prawie ,-zł. Na przyszło powinno to by dołczone. Radna p. Jolanta Danielak zwracam uwag Pastwa na dwa pierwsze punkty projektu uchwały, zwłaszcza na drugi, który pokazuje, jakie rodki przeznaczamy na utrzymanie dzieci zameldowanych w Zielonej Górze, przebywajcych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatów. Dzieci tych jest 42. Przypominam, e z mocy ustawy, dzieci przebywajce w rodzinach zastpczych powinny mie dobry kontakt ze swymi rodzicami biologicznymi, aby biologiczna rodzina mogła stopniowo powróci do funkcji rodzicielskich. Kade dziecko przebywajce poza miastem, a posiadajce tu rodzin biologiczn, ma ograniczone moliwoci kontaktu z ni. W Zielonej Górze dotychczas istniej tylko dwie rodziny zastpcze obce dla dziecka. Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej, domy dziecka wkrótce powinny przesta istnie. Prosz, abycie wszyscy Pastwo byli rzecznikami powstawania rodzin zastpczych na terenie Zielonej Góry, aby dzieci zielonogórskie nie musiały opuszcza miasta, by korzysta z niezbdnej opieki. Na tym dyskusj zakoczono. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 572 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego podjła jednogłonie 24 głosami za 2. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego Załcznik nr 6-2 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 4

5 2.3. Podjcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał projekt uchwały ma na celu zmian uchwały uchwalonej w grudniu ubiegłego roku i przywrócenie ulgi, która obowizywała dotychczas. Chodzi o ulg dla emerytów, którzy nie osignli wieku ustawowego 60 lat kobiety, 65 lat mczyni. Zmiana wprowadzona w uchwale w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe, spowoduje to, e osoby, które otrzymały uprawnienia emerytalne, a nie osignły wieku, np. nauczyciele, ołnierze zawodowi, górnicy, bd mogły korzysta z ulgi w przewozach wiadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz - czy to równie Pan Naczelnik przedstawiał projekt uchwały poprzednio - 16 grudnia 2008 r.? Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny tak. Radny p. Mirosław Bukiewicz czy referował Pan to take radnym podczas Komisji Gospodarki, Komisji Do Spraw Rodziny oraz Komisji Budetu i Finansów? Pan Jarosław Szczsny bylimy zaproszeni na Komisj Do Spraw Rodziny oraz na Komisj Gospodarki. Radny p. Mirosław Bukiewicz dlaczego nie poruszył Pan sprawy tej zmiany, która zaszła w tej uchwale w stosunku do poprzednio obowizujcej? Dlatego dzi musimy si zbiera i radzi nad t uchwał, poniewa emeryci kobiety do 60 roku ycia i mczyni do 65 roku ycia nie maj ulg. Moe Pan to wyjani? Pan Jarosław Szczsny na posiedzeniach Komisji Do Spraw Rodziny i Komisji Gospodarki został przedstawiony projekt uchwały, odpowiadalimy na pytania radnych. Nie było pyta w sprawie tej ulgi. Radny p. Mirosław Bukiewicz czy Pan nie miał obowizku poinformowa radnych, e jest zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały, likwidujca ulgi przysługujce niektórym mieszkacom? Pan Jarosław Szczsny nie miałem takiego obowizku. Radny p. Henryk Janik czy s jeszcze inne zmiany w stosunku do regulaminu obowizujcego do czasu podjcia uchwały z 16 grudnia? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak bardzo wane pytanie, prosz, eby odpowied była wyrana i została zaprotokołowana. eby si nie okazało, e np. wykluczylimy przewóz zwierzt domowych. Pan Jarosław Szczsny tak, jak mówiłem poprzednio, s zmiany w taryfie opłat i cen za przewozy, które uszczegółowiaj pewne ulgi. Projekt uchwały przedstawiany w grudniu nie jest identyczny z uchwał poprzednio obowizujc. Jest to nowa uchwała regulujca ceny. W uchwale z grudnia ustala si, e ulgi przysługuj osobom, które zamieszkuj w gminach, a ulgi dla np. członków Zwizku Sybiraków, członków Zwizku Polaków Poszkodowanych przez III Rzesz, która przysługiwała tylko mieszkacom Zielonej Góry w obecnej uchwale przysługuje take osobom 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573 Załcznik nr 3-3 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 5

6 zamieszkujcym na terenie gmin, które podpisały porozumienie. Z ulgi tej zgodnie z now uchwał mog korzysta tylko osoby urodzone przez zakoczeniem II Wojny wiatowej przed 8 maja 1945 r. To jest zapis, który został wprowadzony w grudniu. Dopisana została take ulga dla straników miejskich w Zielonej Górze. Stra Miejska została powołana w ubiegłym roku. Została równie wprowadzona ulga na przejazdy nocne dla studentów. Linia nocna zostanie uruchomiona w tym roku. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak moe zadam inaczej pytanie. Jaki krg podmiotów został pozbawiony ulg lub zwolnie w stosunku do poprzednio obowizujcej regulacji? I nie chodzi o podanie przykładów, lecz o wyliczenie enumeratywne. Pan Jarosław Szczsny ulgi zlikwidowane: 1) ulgi na liniach nocnych. Bezpłatne przejazdy - w obecnej uchwale zlikwidowano t ulg dla dzieci do lat czterech oraz dla osób o orzeczonej niezdolnoci do pracy. W nowej uchwale tej ulgi nie ma. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jakie było uzasadnienie ze strony wnioskodawcy Prezydenta Miasta dla zrezygnowania z ulgi dla wczeniejszych emerytów. Co leało u podstaw decyzji, eby z tej ulgi zrezygnowa? Pan Jarosław Szczsny w projekcie uchwały, który przedstawilimy radnym, chcielimy okreli, aby ulgi dla emerytów przysługiwały osobom, które ukoczyły kobiety 60 lat, mczyni 65 lat. Tak było to przedstawione w projekcie. Osoby, które maj uprawnienia emerytalne, ale nie osignły tego wieku, miały płaci pełn kwot za przejazd. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czyli była to wiadoma decyzja poparta analiz osoby bdce emerytami, które nie osignły tego wieku, nie maj prawa do ulgi. Pan Jarosław Szczsny jeeli osoba ma 40 lat i wiadczenie emerytalne, płaci pełn kwot za przejazd w rodkach komunikacji miejskiej. Radny p. Andrzej Maciejewski moje pytanie dotyczy 13 uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów (...) ppkt d) osobom do 70 roku ycia pobierajcym zasiłek stały w Miejskim Orodku Pomocy Społecznej (...), itd. Pojawia si tu ograniczenie wiekowe, czym jest podyktowane? Pan Jarosław Szczsny osoby powyej 70 lat maj bezpłatne przejazdy rodkami komunikacji miejskiej, a do 70 roku ycia, jeeli korzystaj z opieki MOPS, maj ulg w przejazdach. Radny p. Piotr Barczak mam pytanie i prob bardziej do Pana Prezydenta, dotyczc ogólnej sytuacji przygotowywania uchwał. Ju kiedy była taka proba, aby w zmienianych projektach uchwał i regulaminach rónego rodzaju, bo nie dotyczy to tylko oczywicie zwolnie i ulg za przejazdy MZK, ale we wszystkich innych uchwałach, wykaza wszelkie zmiany w stosunku do regulacji obowizujcych poprzednio. Oczywicie inna sytuacja jest, gdy zmiana dotyczy całoci regulaminu, jeeli jednak rónice nie dotycz całoci, to przy przygotowywaniu uchwał mona je wykaza. Gdyby tak si stało, nie byłoby potrzeby dzi rozpatrywania kolejnego projektu uchwały. Pytanie do Pana Prezydenta, czy na przyszło byłaby moliwo przygotowania takiej uchwały z wyszczególnieniem rónic od dotychczas obowizujcych przepisów. Pan Jarosław Szczsny mog powiedzie w imieniu Pana Prezydenta, e uchwały przygotowywane w przyszłoci bd w uzasadnieniu zawierały zmiany w stosunku do poprzednio obowizujcych. Bd zmiany naniesione w projektach uchwał przygotowywanych przez wydział. Radny p. Kazimierz Łatwiski czy Zielona Góra pobiera kwoty dofinansowania od samorzdu województwa, tak jak inni przewonicy z tytułu przyznawania, bd nie, pewnych ulg czy zwolnie ustawowych? Pan Jarosław Szczsny ulgi ustawowe udzielane przez marszałka dotycz komunikacji transportu z wyłczeniem transportu miejskiego. Zgodnie z interpretacj i informacj z Urzdu Marszałkowskiego, to jest transport take miejski, bo to jest podmiejski, ale w gminach. Transport na terenie gmin i na terenie miasta jest wyłczony z tej ustawy i nie ma moliwoci otrzyma dofinansowania z Urzdu Marszałkowskiego. Mamy opini i informacj od marszałka. Staralimy si kilka razy, pisalimy takie zapytania jako Urzd Miasta, pisały take gminy, które starały si o Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 6

7 otrzymanie takiego dofinansowania. Marszałek jednoznacznie stwierdził, e wyklucza dofinansowanie dla transportu miejskiego i gminnego. Radny p. Henryk Janik czy w mediach ukae si informacja, od jakiego dnia emeryci bd mogli, zgodnie z prawem, korzysta z tych ulg? Pan Jarosław Szczsny uchwała, która została przygotowana, bdzie obowizywała od 1 stycznia 2009 r. Obowizuje wstecz, czyli wszystkie osoby, które zakupiły bilety po 1 stycznia 2009 r. i nie skorzystały z tj. ulgi, a maj uprawnienia, jeeli zwróc si do MZK, bd miały zwroty za nadpłacone bilety. Bd równie zwrócone kary, jeeli takie były. Uchwała wchodzi w ycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Lubuskiego, ale obowizuje od 1 stycznia 2009 r. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak to moe by naprawd powane wyzwanie organizacyjne dla MZK. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna, poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji Dyskusja Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e do projektu uchwały wpłynł wniosek radnego p. Andrzeja Maciejewskiego dotyczcy spraw zwizanych z regulacj tej kwestii, jak si okazało palcej 2. Radny p. Kazimierz Łatwiski według mojej oceny Pan Naczelnik Jarosław Szczsny i Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Pani Barbara Langner działaj jak dobrzy menederowie, to znaczy z racji swoich funkcji, zabiegaj o jak najwiksze przychody dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Sdz, jednak, e za kwestie społeczne i polityczne odpowiadaj politycy, tzn. Prezydent Miasta Pan Janusz Kubicki, który podpisał si pod projektem uchwały oraz Pan Prezydent Krzysztof Kaliszuk. Na dwóch posiedzeniach komisji w tej sprawie, nie było ani Pana Prezydenta Kubickiego, ani Pana Prezydenta Kaliszuka. Uwaam, e to prezydenci firmuj i odpowiadaj za sfer społeczn tego projektu. Mam wraenie, e umywaj rce i wypowiadaj si niefortunnie, złoliwie, skłócajc róne rodowiska w Zielonej Górze. Panowie powinnicie zachowywa si odpowiedzialnie. Jeeli mówicie, e mandat według nowego projektu ma wynosi 200 zł, to Wy ten projekt składacie. My radni zwrócilimy na to uwag i przygotowalimy projekt uchwały, który równie t kwesti bdzie zmieniał, poniewa w mojej ocenie, nie powinno by takich sytuacji, e mandat osoby lepiej sytuowanej, która zaparkowała bez biletu samochód wynosi 50 zł, a mandat za korzystanie bez biletu z komunikacji miejskiej wynosi 200 zł. Wystarczy odrobina wyobrani, aby wiedzie, co to oznacza dla osoby, która wsiada do autobusu w przekonaniu, e ma par złotych drobnych na bilet w automacie, a okazuje si, e nie ma i płaci 200 zł. Np. dla kogo, kto ma na cały miesic na ycie 300 zł. To jest zmiana polityczna, za któr odpowiadaj Pan Prezydent i Pan Kaliszuk, który nawet wczoraj nie przyszedł na posiedzenie. Proponujemy ten element skorygowa. Radni pracujcy nad projektem tej uchwały wychwycili inn wan rzecz. W projekcie uchwały proponowano, eby pozbawi ulg osoby bezrobotne. I to była równie niefortunna propozycja Pana Prezydenta, bo si pod ni podpisał. Były argumenty, e rzekomo nie ma ju bezrobocia w Zielonej Górze i w Polsce, a według mojej oceny sytuacja jest zupełnie inna, bdzie si pogarszała. To podczas Komisji Gospodarki wychwycilimy. To zostało skorygowane i ulga dla osób bezrobotnych, pozbawionych prawa do zasiłku pozostała. W tym kontekcie uwaam za zupełnie nieuzasadnione próby odwetu na Panu Naczelniku Szczsnym za projekty uchwały, dlatego e były telefony natychmiast po tamtym posiedzeniu straszce mnie, e teraz zostanie ukarany prawicowy urzdnik. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Pismo radnego Andrzeja Maciejewskiego dotyczce uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - Załcznik nr 5 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 7

8 Do apolitycznych urzdników stosuje si jakie etykietki. Myl, e Pan Naczelnik najlepiej sam by okrelił, czy jest prawicowy, czy lewicowy. Uwaam, e próby odwetu i odgrywania si na dobrze pracujcej kadrze Urzdu te nie powinny mie miejsca. Radny p. Andrzej Maciejewski uzasadnił, dlaczego złoył wniosek. - Podczas dyurów i w rozmowach telefonicznych zgłaszali si do mnie w tej sprawie mieszkacy, w zwizku z tym sugerowałem, jaki powinien by zapis w pkt c i d w 13. Zostało to uwzgldnione w pytaniach i wczeniej przez Prezydenta Miasta, za co bardzo dzikuj. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak nawizujc do wystpienia radnego p. Kazimierza Łatwiskiego, chciałem powiedzie tak. Formalnie, to my - radni jestemy odpowiedzialni za wprowadzony regulamin. Ludzie honoru, a uwaam, e do takich mamy prawo si zalicza, potrafi przyzna si do błdu, co niniejszym czyni. Bo radni tej zmiany nie wychwycili i za to mieszkaców dotknitych t zmian przepraszam, za to, e zaszła taka pomyłka. Martwi mnie to, e inni, którzy w procedowaniu nad tym projektem uchwały uczestniczyli składajc takie projekty uchwały, jednak na takie honorowe przyznanie si do błdu zdoby si nie mog. Z niepokojem odbieram to, na co radny p. Łatwiski zwrócił uwag, e mówi si to radni uchwalaj, radni nie czytaj, ich problem. Radni rzeczywicie tak decyzj podjli, ale wnioski wpłynły z zupełnie innych ródeł. Prosz na to zwróci uwag. Rozumiem, e nie chce si wzi odpowiedzialnoci za własne decyzje wynikajce z pomyłki. W imieniu Rady jeszcze raz mówi, przepraszam za to, co si wydarzyło. Trudno si z tego tłumaczy, powinno by zestawienie wykonane przez radnych starych regulacji w stosunku do nowo proponowanych. Natomiast to, czego si dzisiaj dowiedziałem, e była to zmiana zamierzona, wkalkulowana, to ju martwi. Wolałbym, eby w relacjach midzy Prezydentem Miasta a Rad jednak transparentnie komunikowa takie rzeczy. Jeeli Pan Prezydent wiadomie decyduje si na takie ograniczenia, to niech to po prostu powie. Wiedzc o tym, radni na komisjach zwróc na to uwag, przeanalizuj i podejm decyzj. Unikajmy sytuacji, w których dochodzi do niedomówie i tłumaczenia przypadkowym ominiciem i nieporozumieniem faktycznego zamiaru cofnicia ulgi. Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałem pochwali Pana Prezydenta Panie Prezydencie, pod wzgldem PR jest Pan bardzo dobry. Powiedział Pan, e radni nie czytaj. Nastpnym razem Pana spin doktorzy powiedz Panu radni nie pisz, np. listów dzikczynnych do prezydenta. I pójdzie w Polsk, jak stało si z nieczytaniem, e radni w Zielonej Górze ani nie pisz, ani nie czytaj. Jest Pan w tej konkurencji wietny. Wracajc do meritum cichaczem chciano przeprowadzi tak zmian, która grup osób pozbawiałaby uprawnie do biletów ulgowych. Nic by si wielkiego nie stało, gdyby nie nagłonienie tego przez media. Kademu pomyłki si zdarzaj. Uchwała ta została przedstawiona i podpisana 2 grudnia przez Pana Prezydenta Kaliszuka, Naczelnika Wydziału Jarosława Szczsnego, Radc Prawnego Grayn Rzeniczak. Jeeli te zmiany s wprowadzane, to po prostu bardzo trudno jest radnemu wychwyci, e pozbawia si ulg ludzi poniej 60-go i 65-go roku ycia. Dlatego na przyszło, jeeli takie zmiany bd, prosz o wykazywanie tych zmian, nie bdzie nieporozumie i zwalania winy jednych na drugich. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki płomienne wystpienia Panów Łatwiskiego i Bukiewicza zmusiły mnie do małej refleksji. Jeeli chodzi o wspaniały PR, mistrza mam w Warszawie to Pan Premier Tusk. Jest niedocigniony w zagraniach PR-owskich. Długo mógłbym si uczy od Platformy. Nie bdziemy si przerzuca, bo nie o to chodzi. Pan Łatwiski bardzo płomienne wystpienie, myl, e ju jaka kampania wyborcza si zaczła, bo doszlimy nawet do mandatów za parkowanie, dobrze, e nie mówilimy o mandatach za przekroczenie prdkoci. Jeeli kto z Pastwa odczuwa w pewnym sensie dyskomfort, to za to przepraszam. Natomiast pozwólcie mi równie, abym w stosunku do urzdnika, który jest kompetentny i przyszedł na posiedzenie komisji, a nie przedstawił Wam tych wszystkich zmian, wycignł konsekwencje. Bo moim zdaniem, jest to jego obowizek. Jeeli referuje na jakiejkolwiek komisji, jakikolwiek projekt uchwały i nie przedstawi go w sposób wyczerpujcy, to znaczy, e nie dopełnił swoich obowizków. Jest prawd, e za zreferowanie tego projektu uchwały pan naczelnik poniósł konsekwencje słubowe i otrzymał nagan, poniewa uwaam, e nie do koca poinformował radnych o kształcie tej uchwały, a tak by nie powinno, bo potem moe to rodzi niejasnoci. Jeeli chodzi o moj nieobecno i Prezydenta Kaliszuka na posiedzeniu komisji, które si odbyło ostatnio, to informuj Pastwa, e w naszym imieniu był obecny Pan Prezydent Lesicki. Moe w takim razie, bdziemy wszyscy czworo chodzili na posiedzenia komisji, aby nie było tak, e którego z prezydentów brakuje? Byli naczelnicy, którzy musz by kompetentni, powinni Pastwu odpowiedzie na wszystkie pytania, bo te projekty wychodz z ich wydziałów. Przecie ja nie siedz z Panem Prezydentem Kaliszukiem i nie tworzymy dokumentów. Myl, e za duo pada słów o polityce, odpowiedzialnoci politycznej, Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 8

9 odpowiedzialnoci merytorycznej. Powtarzam, jeeli kto z Pastwa czuje si dyskomfortowo, to przepraszam, natomiast uwaam, e kady projekt uchwały, który zmienia jakiekolwiek kwestie, powinien by radnym tak przedstawiony przez urzdnika przygotowujcego i referujcego, aby radni byli usatysfakcjonowani i mieli pełn wiadomo. A propos czytania czy nieczytania, nie zapomn sytuacji, kiedy 2,5 mln zł, które było w rezerwie budetu, radni na jednej z komisji podzielili na wszystkie inne projekty, a jak przeczytali, na co te 2,5 mln zł jest, to si wycofali twierdzc, e nie byli poinformowani. A problem polegał te na tym, e aden z radnych nie dopytał, na co ta rezerwa jest przeznaczona. Tylko było napisane rezerwa w jednym miejscu, w drugim rezerwa celowa dotyczca zada wspólnych. Tak to si odbywa. Dlatego myl, mniej emocji. Prosz, ebymy próbowali przyj te zmiany. Jeszcze raz przepraszam wszystkich tych, którzy czuj si dyskomfortowo. Ja te si tak czuj w tej sytuacji, bo pokazujemy, e w ferworze tych wszystkich spraw, które si dziej, niektóre rzeczy umykaj naszej uwadze, a tak by nie powinno. Radna p. Jolanta Danielak ad vocem radnemu Panu Bukiewiczowi. Nic si nie działo cichaczem. Bdmy uczciwi, nad projektem uchwały pracowały komisje i Rada. Prawd jest, e nie wykazalimy właciwej wnikliwoci i zainteresowania tym, co było przedmiotem naszej pracy. Nie bd poszukiwała przyczyn, bo nie w tym rzecz, ale kade stwierdzenie, e co si stało cichaczem moe sugerowa, e było przemylane i wprowadzane w sposób przebiegły. Dzikuj Panu Przewodniczcemu, e przyjł właciw postaw wobec mieszkaców, w imieniu naszej całej Rady. Bo tak naprawd, to ich powinnimy przeprosi, e to si nam zdarzyło i podzikowa tym mieszkacom, którzy zwrócili nam uwag na to, e takie zmiany nastpiły i moglimy przekona si, e s niezgodne z naszymi zamierzeniami i tym samym moemy szybko naprawi swój błd. Radny p. Jacek Budziski w mojej ocenie to, co dzisiaj si dzieje, to przemylana polityka ze strony Prezydenta Miasta, ale nie bd jej krytykował. W mojej prywatnej ocenie, Pan Prezydent zrobi wszystko, aby zminimalizowa koszty funkcjonowania nie tylko MZK, ale równie innych płaszczyzn działalnoci Miasta, a to wszystko z tej okazji, e budujemy bardzo kosztochłonny basen i hal widowiskowo-sportow. Zwracam uwag, e ilekro od tej pory bdzie uchwała, gdzie s jakie ulgi, lub jakie opłaty, ebymy je wnikliwie analizowali, porównujc do wczeniejszych wersji. Mam te apel do Pana Prezydenta, aby uczciwie stawiał spraw i mówił chc oszczdzi tu i tu, dlatego likwiduj ulg dla bezrobotnych, dla wczeniejszych emerytów - wtedy moemy rozmawia. Dlatego nie do koca uprawnione jest twierdzenie Pana Prezydenta, e to nie było robione cichaczem. W mojej ocenie, to zostało tak zapisane, eby radni nie porównujc tego do wczeniejszego brzmienia uchwały, a to rzeczywicie nasza wina, bo trzeba było tak zrobi, przeszli nad tym do porzdku dziennego. W tym przypadku mieszkacy wywołali ten problem znacznie wczeniej, ni mogło si nam wydawa. I to jest nauczka nie tylko dla Rady, ale i dla Pana Prezydenta, eby sprawy stawia uczciwie i jasno mam tyle pienidzy, chc cofn takie ulgi, wprowadzi mandaty w takiej wysokoci i bilet sieciowy najdroszy w kraju. Ale wtedy dyskutujemy. Jeeli nie ma zgody Rady, to wtedy Pan Prezydent nie przychodzi z takimi propozycjami, bo moe one nie znajd poparcia. Radny p. Kazimierz Łatwiski nie chciałbym porusza takich tematów, ale jednak Pan Prezydent prowokuje t sytuacj, dlatego e z jednej strony wycigane s surowe konsekwencje wobec naczelnika z tego powodu, e nie poinformował. Z drugiej strony nie ma adnej konsekwencji wobec Pani Skarbnik, która nie przekazała na komisji informacji o skutkach jednej z poprawek. Siedziała i nie zabrała głosu. Wic nie bardzo rozumiem, powtarzam jeszcze raz argumentacja była taka przekazana przez Pana Prezydenta Kaliszuka, e uznano, e Pan Naczelnik Szczsny jakoby jest osob prawicow, wic on poniesie konsekwencje. To Pan przez telefon powiedział. Pan co miesza Takie bzdury Panowie mówicie, Pan Panie Kaliszuk nie moe si tego wyprze, bo ja natychmiast reagowałem, dzwoniłem do radnych, do Pana Markiewicza, Drozda eby zareagowa na głupstwa, które Pan Kaliszuk mi przekazał. I z jednej strony uwaa si, e jest dobra okazja, eby przyłoy komu, kogo si uwaa za rzekomo z innego obozu politycznego, z drugiej strony cały czas pobłaliwo dla kogo, kto nie jest uwaany za powan sił. Radna p. Boena Ronowicz jeeli rozwaamy tutaj umiejtno czytania projektów uchwał przez radnych, to chc powiedzie, e projekt uchwały dotyczcy zmiany regulaminu wprowadzania ulg na przejazdy autobusami zielonogórskimi przeczytałam, zreszt na ten punkt dotyczcy akurat zabrania ulg emerytom, którzy nie osignli wieku lat, kolegom zwróciłam uwag. Natomiast nie przeczytał projektu składanego do biura rady Pan Prezydent, bo równie czuje si zaskoczony przyjtym przez Rad projektem uchwały. Chc powiedzie natomiast, e nie rozumiem w tej chwili w ogóle, nad czym my dyskutujemy, poniewa sdziłam, e zabranie tych ulg grupie młodszych Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 9

10 emerytów ma jaki wzgld finansowy z punktu widzenia funkcjonowania MZK. W projekcie dzisiejszej uchwały nie ma adnych skutków finansowych z przywrócenia tych ulg, które wczeniej obowizywały. W zasadzie poziom finansowania pozostaje, tak jak zapisane w budecie miasta, skutki finansowe pozostan w stosunku do roku 2008 niezmienne. Nie wiem wobec tego jak przebiega kalkulacja przejazdów autobusami MZK w naszym miecie i jak my dotujemy ten zakład budetowy. Czy jest to faktycznie jakimi regułami ekonomicznymi, czy po prostu od pomysłu Pana Prezydenta zaley, komu ulga, a komu si zabiera t ulg. Jeszcze jedna rzecz - ta uchwała o zabraniu ulg, która została podjta w grudniu, powinna by rozpowszechniona, informacja powinna by przekazana mieszkacom, e z dnia na dzie zmienia si zakres finansowania biletów MZK. Natomiast takiej informacji nie było i mieszkacy byli zaskakiwani przez kontrolerów. Mandaty nie były faktycznie pobierane, ale przyznam si, e zgłaszały si osoby zaenowane złapaniem przez kontrolera w autobusie. Przypomn, e na promocj prywatnej szkoły wyszej Pan Prezydent przeznaczył 15 tys. zł, midzy innymi w autobusach była promowana ta szkoła, natomiast na promocj tej uchwały ani grosza. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki prosz eby powstrzyma emocje. Panie Kazimierzu my nie dzielimy pracowników na prawicowych, lewicowych, ółtych, zielonych i czerwonych. Urzdników powinnimy dzieli na dobrych i złych i takie kategorie przyjmujemy. Niech mi Pan uwierzy - w ten sposób bdziemy postpowa. Jeeli który z urzdników, moim zdaniem, bdzie wykonywał w sposób wadliwy swoje obowizki, a mam do tego prawo jako pracodawca, to wycign w stosunku do niego konsekwencje. Przed chwil Pani Prezydent powiedziała, e Pastwo wiadomie głosowalicie, bo Was poinformowała. Myl, e tak do koca nie było, myl, e niewiadomie głosowalicie nad tym, bo gdybycie mieli t wiadomo to nikt za tym by nie zagłosował. Naprawd skoczmy t dyskusj, naprawmy błd i przepromy wszystkich, jeeli kto si czuje Pan Przewodniczcy przeprosił. Naprawd skoczmy to, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Radny p. Henryk Janik nie rozumiem wypowiedzi radnej p. Boeny Ronowicz, która stwierdziła, i uprzedziła kolegów radnych, e jest taki punkt i e dotyczy danego wieku, ale za miesic p. Jaskólska i p. Łatwiski stwierdzili, e zostali wprowadzeni w błd... Radny p. Piotr Barczak - chciałbym zwróci uwag na rzecz zaskakujc równie w wypowiedzi Pana Prezydenta. Jak dzisiaj si dowiedzielimy, został ukarany naczelnik, urzdnik, który jakby w pewnym cigu jest tylko czci informacji przedstawianego projektu uchwały. Według mojej oceny przygotowanie takiej uchwały nastpuje u ródła, czyli w MZK, nastpnie jest to kierowane do naczelnika danego wydziału, a naczelnik przedstawia to wiceprezydentowi ewentualnie nastpnie prezydentowi. Taka droga chyba nastpuj. Nastpnie zatwierdza to Prezydent. Moje zaskoczenie budzi taka sytuacja, bo albo Pan Prezydent Kaliszuk, który podpisał si pod tym projektem uchwały, znał t uchwał i j zatwierdził, albo nie znał - to znaczy nie przeczytał jej i j zatwierdził. A jeeli tak, to moje pytanie - jakie konsekwencje z tego tytułu poniósł ten, który zatwierdzał, bo dzisiaj usłyszelimy, e tylko naczelnik został ukarany. Jeeli dla Pana Prezydenta Kubickiego wzorem PR u take jest Premier Donald Tusk, to z tego co pamitam, dymisj poniósł Minister Sprawiedliwoci To, o czym wspomniał radny p. Łatwiski o tych odwołaniach politycznych, to włanie tutaj niestety weszły one w gr. Radna p. Boena Ronowicz odpowiadajc radnemu p. Henrykowi Janikowi stwierdziła sdziłam, e argumentacja MZK i prezydenta w zakresie układania regulaminu i zabrania pewnych ulg wynika z tego, e bdziemy musieli zwikszy dotacj dla MZK. W zwizku z tym, nie protestowałam, zreszt nie protestowałam równie ze wzgldów takich, e ten projekt uchwały w jakim sensie dotyczy równie mnie, bo bd korzystała z tych ulg. W zwizku z tym nie protestowałam i przegłosowałam projekt uchwały w takiej postaci, w jakiej został przedłoony Wysokiej Radzie. Natomiast jak Pastwo dzisiaj widzicie adnych skutków finansowych z tego tytułu Miasto nowych nie ponosi i kalkulacja została le zrobiona - dotacji, któr zaplanowalimy w budecie. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk chciałem wyjani sytuacj, o któr pytali p. Barczak, p. Łatwiski i p. Ronowicz otrzymałem informacj od naczelnika, e zmienia si regulamin jedynie w zakresie wprowadzenia biletów studenckich i na tej podstawie sprawdziłem, co jest w tych biletach studenckich i podpisałem. Zostałem po prostu wprowadzony w błd i po pierwszym sygnale, który p. Łatwiski na sesji poprzedniej wskazał, e zabrane zostały ulgi dla osób bezrobotnych wszczlimy postpowanie w stosunku do naczelnika i został on ukarany najniszym Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 10

11 wymiarem, czyli upomnieniem, poniewa wprowadził mnie w błd, a ja wprowadziłem Prezydenta, a nastpnie zostali wprowadzeni w błd radni, poniewa w uzasadnieniu do projektu uchwały była jedynie mowa o wprowadzeniu studenckich biletów rocznych, a nie o tym, e bd zabierane jakiekolwiek ulgi. To jest po prostu wina wydziału, naczelnika. Myl, e wystarczajco wyjanialimy na poprzedniej sesji, kiedy mówilimy o tym, e Prezydent został wprowadzony w błd, jeeli chodzi o zabranie ulg dla bezrobotnych i jeszcze si okazało, e zostalimy wprowadzeni w błd w drugiej sprawie. Radny p. Piotr Barczak w takiej sytuacji rozumiem Panie Prezydencie, e Pan opiniuje dane uchwały na podstawie tego, co wszyscy naczelnicy Panu powiedz. Oznacza to, mamy rozumie, e Pan tylko słucha, a nie czyta dokumentów, które Pan podpisuje. Tak mamy wszystkie uchwały traktowa, a przynajmniej rozumiem, e tak dotychczas to było. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk regulamin liczy kilka stron i poniewa uzyskałem informacj, e zmienia si jedynie w zakresie wprowadzenia rocznych studenckich, uczniowskich biletów sprawdziłem t cz tego regulaminu. Zostałem wprowadzony w błd naprawd mamy nieraz 120 stron, które podpisuj i to czsto i naprawd musz bazowa na tym, e naczelnicy mi mówi, e co si gdzie zmienia, a co pozostaje - co, co było wprowadzone 8-9 lat temu. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zakoczył dyskusj stwierdzeniem trzeba te umie przyzna si do błdu i o to do wszystkich apeluj. Nastpnie przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 573 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - podjła jednogłonie 23 głosami za Podjcie uchwały w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr 574 Przed przystpieniem do realizacji tego punktu porzdku obrad, na wniosek Prezydenta Miasta, który chciał si spotka z przewodniczcymi klubów radnych, przewodniczcy obrad zarzdził krótka przerw. Po przerwie projekt uchwały w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił p. Jarosław Szczsny Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Uzasadniał 15 stycznia br. został ogłoszony konkurs do programu operacyjnego Unii Europejskiej - Infrastruktura i rodowisko, wnioski mona składa od 16 do 27 lutego br. Przygotowany projekt uchwały ma za zadanie umoliwi Prezydentowi Miasta podpisanie wniosku oraz wszystkich wymaganych załczników do projektu. Projekt uchwały mówi równie, e Rada Miasta przyjmuje do realizacji Projekt inwestycyjny pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. Projekt rozbudowy wymieniony jest w 1 ust. 2. Ogólny koszt inwestycji wyniesie 28 mln zł z tego dofinansowanie do projektu do kosztów kwalifikowanych wynosi 73%. 1 Uchwała Nr XXXIX/529/09 zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr 574 Załcznik nr 3-4 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 11

12 Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 574 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry podjła jednogłonie 24 głosami za ZAMKNICIE SESJI W zwizku z wyczerpaniem porzdku obrad przewodniczcy obrad zamknł XXXIX nadzwyczajn sesj Rady Miasta Zielona Góra kadencji PRZEWODNICZCY RADY P R O T O K O Ł O W A L I : A d a m U r b a n i a k Bolesław Kwiatkowski Ewa Walicka 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Uchwała Nr XXXIX/530/09 w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry Załcznik nr 6-4 Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 12

13 Załczniki do Protokółu Nr XXXIX/09 1. Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego i 4 lutego 2009 r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. 2. Lista obecnoci radnych. 3. Projekty uchwał: 1) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 571, 2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 572, 3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 573, 4) realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry - druk nr 574, 5) przystpienia Miasta Zielona Góra do projektu pn. Zielona Góra miastem równego dostpu do internetu - druk nr Opinie-wnioski komisji Rady Miasta 5. Pismo radnego Andrzeja Maciejewskiego dotyczce uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 6. Podjte uchwały: 1) Uchwała Nr XXXIX/527/09 w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego. 2) Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego. 3) Uchwała Nr XXXIX/529/09 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 4) Uchwała Nr XXXIX/530/09 w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. Protokół Nr XXXIX/09 (kadencja ) str. 13

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 17 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 17 marca 2005 r. Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych w jednostkach budetowych miasta Jaworzna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r.

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLVI/09 przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWA A NR XLVII/309/2014 RADY MIEJSKIEJ W SU KOWICACH w sprawie wprowadzenia programu Su!kowicka Karta Rodzina 3+ Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i 16 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2011 r. UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r.

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXII/10 przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo