DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 88 Poznañ, dnia 14 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 1831 nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych œródl¹dowych wodach powierzchniowych UCHWA Y RAD GMIN 1832 nr XV/111/2004 Rady Miejskiej w Krzy u Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2004 rok nr 83/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie bud etu Gminy i Miasta Jastrowie na rok nr XIV/95/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwa³y bud etowej na rok nr XIV/96/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji na realizacjê zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania nr XVI/114/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra nr 167/XIV/04 Rady Miejskiej Gminy Œlesin z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu do g³osowania na terenie Gminy Œlesin dla przeprowadzenia wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 roku nr 144/XVIII/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Wieleñ nr XVII/142/2004 Rady Gminy w Drawsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr VII/66/2003 Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice nr XVIII/108/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie obni enia wskaÿnika procentowego dodatku mieszkaniowego nr XVII/122/04 Rady Gminy Powidz z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zakazu biwakowania OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU 1843 obwieszczenie z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miejskiej Kalisza

2 7870 Poz SPRAWOZDANIA 1844 sprawozdanie z wykonania bud etu Miasta Czarnków za 2003 rok sprawozdanie z wykonania bud etu gminy i miasta w Jastrowiu za 2003 rok sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Rychwa³ na 31 grudnia 2003 roku ROZPORZ DZENIE Nr 10/2004 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych œródl¹dowych wodach powierzchniowych p³yn¹cych Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie œródl¹dowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póÿn. zm.) 1) zarz¹dza siê co nastêpuje: Ustanawia siê obwody rybackie w regionie wodnym Œrodkowej Wis³y 2) oraz okreœla ich nazwy, numery i granice. 2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi¹ za³¹czniki do rozporz¹dzenia: Za³¹cznik Nr 1 - Wykaz obwodów rybackich rzeki Wis³a. Za³¹cznik Nr 2 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wis³a, z wy³¹czeniem rzeki Narew. Za³¹cznik Nr 3 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Narew, z wy³¹czeniem rzek: Biebrza i Pisa. Za³¹cznik Nr 4 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza. Za³¹cznik Nr 5 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa. 2. Granicê obwodu rybackiego: 1) w ujœciu rzeki wymienionej w wykazie, o którym mowa w 1, stanowi linia prosta ³¹cz¹ca: a) punkt po³o ony na zbiegu linii lewego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ prawego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka uchodzi, z punktem po³o onym na zbiegu linii prawego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ prawego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka uchodzi w przypadku rzeki bêd¹cej prawobrze nym dop³ywem, albo b) punkt po³o ony na zbiegu linii prawego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ lewego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka uchodzi, z punktem po³o onym na zbiegu linii lewego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ lewego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka uchodzi w przypadku rzeki bêd¹cej lewobrze nym dop³ywem; 2) do ujœcia rzeki bêd¹cej dop³ywem rzeki wymienionej w wykazie, o którym mowa w 1, stanowi linia prosta prostopad³a do: a) jej lewego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o ony na zbiegu linii jej prawego brzegu z lini¹ lewego brzegu rzeki do niej uchodz¹cej w przypadku granicy do ujœcia rzeki bêd¹cej prawobrze nym dop³ywem tej rzeki, albo b) jej prawego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o ony na zbiegu linii jej lewego brzegu z lini¹ prawego brzegu rzeki do niej uchodz¹cej w przypadku granicy do ujœcia rzeki bêd¹cej lewobrze nym dop³ywem tej rzeki; 3) od ujœcia rzeki bêd¹cej dop³ywem rzeki wymienionej w wykazie, o którym mowa w 1, stanowi linia prosta prostopad³a do: a) jej lewego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o ony na zbiegu linii jej prawego brzegu z lini¹ lewego brzegu rzeki do niej uchodz¹cej w przypadku granicy do ujœcia rzeki bêd¹cej prawobrze nym dop³ywem tej rzeki, albo

3 7871 Poz b) jej prawego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o ony na zbiegu linii jej lewego brzegu z lini¹ prawego brzegu rzeki do niej uchodz¹cej w przypadku granicy do ujœcia rzeki bêd¹cej lewobrze nym dop³ywem tej rzeki. 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem 15 czerwca 2004 r. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie ( ) Leszek Bagiñski 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz ) Przebieg granicy regionu wodnego Œrodkowej Wis³y okreœla Za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporz¹dkowania zbiorników wód podziemnych do w³aœciwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz.U. Nr 232, poz. 1953). Za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH RZEKI WIS A Lp Nazwa i numer obwodu rybackiego OBWÓD RYBACKI RZEKI WIS A - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIS A - NR 2 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIS A - NR 3 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIS A - NR 4 OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA W OC AWSKIEGO NA RZECE WIS A - NR 5 Opis obwodu rybackiego Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od granicy regionu wodnego Œrodkowej Wis³y i regionu wodnego Górnej Wis³y 2) stanowi¹cej liniê prostopad³¹ do przeciwleg³ego brzegu w km biegu rzeki Wis³a do ujœcia rzeki Wieprz, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Wy nica, Kamienna, Krêpianka, I³ anka, Zwolenka, Chodelka, Bystra i Kurówka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujœcia rzeki Wieprz do ujœcia rzeki Pilica, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Wieprz, Zago d onka, Okrzejka, Radomka i Wilga. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujœcia rzeki Pilica do ujœcia rzeki Narew, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Pilica, Œwider i Jeziorka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujœcia rzeki Narew do ujœcia rzeki Mo³tawa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Narew i Bzura. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujœcia rzeki Mo³tawa do granicy regionu wodnego Œrodkowej Wis³y i regionu wodnego Dolnej Wis³y 2) stanowi¹cej liniê prostopad³¹ do przeciwleg³ego brzegu w km biegu rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Mo³tawa, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zg³owi¹czka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bêtlewianka i Che³miczka.

4 7872 Poz Za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI WIS A, Z WY CZENIEM RZEKI NAREW Lp Nazwa i numer obwodu rybackiego OBWÓD RYBACKI RZEKI WY NICA - NR 1 Opis obwodu rybackiego Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wy nica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienna na odcinku od jej Ÿróde³ do czo³a OBWÓD RYBACKI zapory zbiornika Brody I³ eckie, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody ZBIORNIKA BRODY I ECKIE starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do NA RZECE KAMIENNA - NR 1 wód tego odcinka. OBWÓD RYBACKI RZEKI KAMIENNA - NR 2 OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA WIÓRY NA RZECE ŒWIŒLINA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI KRÊPIANKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI I ZANKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI ZWOLENKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI CHODELKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI BYSTRA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI KURÓWKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ - NR 2 Roztoczañski Park Narodowy Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Kamienna na odcinku od czo³a zapory zbiornika Brody I³ eckie do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) rzeki Œwiœlina na odcinku od czo³a zapory zbiornika Wióry do jej ujœcia do rzeki Kamienna, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Œwiœlina na odcinku od jej róde³ do czo³a zapory zbiornika Wióry, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Krêpianka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Lipsko, c) cieku acha Solec, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a)rzeki I³ anka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika I³ a, c) zbiornika Seredzice, d) zbiornika Ma³yszyniec, e) zbiornika Lipie, f) rzeki Stru ynka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki I³ anka, g) rzeki Modrzejowianka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki I³ anka, h) rzeki Kobylanka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Modrzejowianka, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zwolenka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Zwoleñ, c) do³ów potorfowych w Borowcu, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chodelka od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bystra od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kurówka od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od jej Ÿróde³ do ujœcia rzeki Œwinka w miejscowoœci Bodaczów, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem odcinka w granicach Roztoczañskiego Parku Narodowego. Obwód rybacki obejmuje wody odcinka rzeki Wieprz w granicach Roztoczañskiego Parku Narodowego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.

5 7873 Poz OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA NIELISZ NA RZECE WIEPRZ - NR 3 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ NR 4 OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ NR 5 OBWÓD RYBACKI RZEKI POR - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI BYSTRZYCA - NR 1 OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA ZEMBORZYCE NA RZECE BYSTRZYCA - NR 2 OBWÓD RYBACKI RZEKI BYSTRZYCA - NR 3 OBWÓD RYBACKI RZEKI TYŒMIENICA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI PIWONIA - NR 1 Poleski Park Narodowy Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od ujœcia rzeki Œwinka w miejscowoœci Bodaczów do czo³a zapory zbiornika Nielisz, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Por. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wieprz na odcinku od czo³a zapory zbiornika Nielisz do ujœcia rzeki Bystrzyca, b) rzeki abuñka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, c) rzeki Wolica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, d)rzeki Wojs³awka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, e) rzeki Gie³czew od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wieprz na odcinku od ujœcia rzeki Bystrzyca do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) jeziora Kunów na rzece Czerwonka, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Bystrzyca i Tyœmienica. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Por na odcinku od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, b) rzeki Gorajec od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Por, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Bystrzyca na odcinku od jej Ÿróde³ do jazu piêtrz¹cego we wsi Prawiedniki, b) rzeki Kosarzewka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bystrzyca, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Bystrzyca na odcinku od jazu piêtrzacego we wsi Prawiedniki do czo³a zapory zbiornika Zemborzyce, b) rzeki Krê niczanka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bystrzyca, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Bystrzyca na odcinku od czo³a zapory zbiornika Zemborzyce do jej ujœcia do rzeki Wieprz, b) rzeki Ciemiêga od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bystrzyca, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Tyœmienica od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Wieprz, b) rzeki Piwonia od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Tyœmienica, z wy³¹czeniem dop³ywów w granicach Poleskiego Parku Narodowego, c) rzeki Piwonia Stara, d) rzeki Bystrzyca Pó³nocna od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Tyœmienica, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody dop³ywów rzek: Piwonia i W³odawka oraz jezior w granicach Poleskiego Parku Narodowego. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zago d onka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Pionki, c) zbiornika Hamernia, d) zbiornika w Kozienicach na rzece Zago d onka, e) zbiornika w Janikowie, f) jeziora Opatkowickiego, g)jeziora Zdziczów, OBWÓD RYBACKI h) kana³u Gniewoszowsko-Kozienickiego na ca³ej jego d³ugoœci do ujœcia do rzeki RZEKI ZAGO D ONKA - NR 1 Zago d onka, i) jeziora w Sieciechowie, j) jeziora Mozolice, k) zbiornika Polanka na rzece BrzeŸniczka, l) zbiornika Budowa na rzece BrzeŸniczka, m) rzeki acha od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Zago d onka, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.

6 7874 Poz OBWÓD RYBACKI RZEKI OKRZEJKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA DOMANIÓW NA RZECE RADOMKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI RADOMKA - NR 2 OBWÓD RYBACKI RZEKI WILGA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 2 OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO NA RZECE PILICA - NR 3 OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 4 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Okrzejka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Godzisz, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Radomka od jej Ÿróde³ do czo³a zapory czo³owej zbiornika Domaniów, b) zbiornika Topornia, c) zbiornik M³yny, d) zbiornika Domaniów, e) zbiornika Szyd³owiec, f) rzeki Szabasówka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Radomka, g) zbiornika aziska, h) rzeki Oronka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Szabasówka, i) rzeki Korzeniówka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Szabasówka, j) rzeki Jab³onica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Szabasówka, k) zbiornika Jastrz¹b na rzece Œmi³ówka, l) zbiornika Koszorów na rzece Koby³ka, m) zbiornika Chlewiska, n) zbiornika Or³ów, o) zbiornika Aleksandrów, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Radomka na odcinku od czo³a zapory zbiornika Domaniów do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Siczki Górne, c) zbiornika Siczki Dolne, d) zbiornika Borki, e) rzeki Wi¹zownica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Radomka, f) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w km biegu rzeki Radomka - d³ugoœci 1,25 km, g) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w km biegu rzeki Radomka - d³ugoœci 2,25 km, h) rzeki Tymianka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Radomka, i) rzeki Mleczna od Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Radomka, j) rzeki Pacynka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Mleczna, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wilga od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od jej Ÿróde³ do ujœcia rzeki Czarna W³oszczowska b) zbiornika Siamoszyce na rzece Krztynia, c) zbiornika Dzibice na rzece Bia³ka, d)zbiornika Lelów na rzece Bia³ka (Bia³a Lelowska), wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pilica na odcinku od ujœcia rzeki Czarna W³oszczowska do ujœcia rzeki Czarna Konecka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Czarna W³oszczowska. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pilica na odcinku od ujœcia rzeki Czarna Konecka do czo³a zapory zbiornika Sulejowskiego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Czarna Konecka i Luci¹ a. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od czo³a zapory zbiornika Sulejowskiego do ujœcia rzeki Drzewiczka, b) zbiornika Œwirca Dó³ w Nowym Mieœcie, c) zbiornika w Spale na rzece Gaæ, d) zbiornika w Konewce na rzece Gaæ, e) zbiornika Wojcieszek na rzece Gaæ, f) zbiornika Szczurek na rzece Gaæ, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzeki Wolbórka.

7 7875 Poz OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 5 OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 6 OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA W OSZCZOWSKA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA KONECKA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI LUCI A NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI WOLBÓRKA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI DRZEWICZKA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI ŒWIDER - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI JEZIORKA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI BZURA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI BZURA - NR 2 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od ujœcia rzeki Drzewiczka do osi pod³u nej mostu drogowego na trasie E-7 w km biegu rzeki Pilica, b) zbiornika Mogielnica, c) zbiornika B³êdów, d) zbiornika Lipie, e) zbiornika D³ugowola, f) jeziora Œwidno, g) jeziora w Bia³obrzegach, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzeki Drzewiczka. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od osi pod³u nej mostu drogowego na trasie E-7 w km biegu rzeki Pilica do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) jeziora w BrzeŸcach, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna W³oszczowska od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Pilica, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki, z wy³¹czeniem obiektu stawowego Rz¹biec oraz stawu w Kurzelowie. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Czarna Konecka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Pilica, b) zbiornika Janów c) zbiornika Hucisko d) zbiornika Sielpia, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Luci¹ y od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica, b) zbiornika Bugaj, c) zbiornika Cieszanowice, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wolbórka od Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Pilica, b) rzeki Miazga od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wolbórka, ³¹cznie z wodami zbiornika Kotliny, c)rzeki Moszczanka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wolbórka oraz wody zbiornika Alejny w Moszczenicy na dop³ywie rzeki Moszczanka, d) rzeki Bielina (Czarna) od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wolbórka, ³¹cznie z wodami zbiornika Starzyce, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Drzewiczka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Pilica b) zbiornika Odrzywó³, c) zbiornika Miedzna Murowana, d) zbiornika Drzewica, e) rzeki W¹glanka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Drzewiczka, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Œwider od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Jeziorka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika G³uchów, c) zbiornika Osieczek, d) rzeki Kraska od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Jeziorka, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bzura na odcinku od jej Ÿróde³ do ujœcia rzeki Ochnia, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bzura na odcinku od ujœcia rzeki Ochnia do ujœcia rzeki Rawka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Ochnia, Moszczenica, Mroga i Skierniewka.

8 7876 Poz OBWÓD RYBACKI RZEKI BZURA - NR 3 OBWÓD RYBACKI RZEKI OCHNIA NR 1 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Bzura na odcinku od ujœcia rzeki Rawka do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) rzeki asica na odcinku od linii prostej ³¹cz¹cej obydwa brzegi, po granicy Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowoœci Famu³ki Brochowskie do jej ujœcia do rzeki Bzura, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzek: Rawka, Pisia i Utrata. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ochnia od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bzura, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moszczenica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do OBWÓD RYBACKI rzeki Bzura, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych RZEKI MOSZCZENICA NR 1 zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. OBWÓD RYBACKI RZEKI MROGA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI SKIERNIEWKA - NR 1 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Mroga od jej Ÿrode³ do jej ujœcia do rzeki Bzura, b) zbiornika Rochna, c) zbiornika Lisowice, d) zbiornika Stare Koluszki, e) zbiornika Rogów PGR, f) zbiornika Jasieñ, g) zbiornika Ko³acin Praga, h) zbiornika Ko³acin, i) zbiornika Wierzbówka, j) zbiornika Mroga, k) zbiornika Walewice, l) zbiornik Huta Józefów Osiny, m) zbiornik Mro yczka w m. G³owno n) zbiornik w miejscowoœci Bogdanka o) rzeki Mro yca od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Mroga, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Skierniewka od jej Ÿród³a do jej ujœcia do rzeki Bzura, b) zbiornika Skierniewice, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki OBWÓD RYBACKI RZEKI RAWKA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI PISIA - NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI UTRATA NR 1 OBWÓD RYBACKI RZEKI ASICA - NR 1 Kampinoski Park Narodowy OBWÓD RYBACKI RZEKI MO TAWA - NR 1 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Rawka od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bzura, b) zbiornika Góra, c) zbiornika Jankowice, d) zbiornika Józefin, e) zbiornika Tatar, f) zbiornika Dolna, g) zbiornika ydomice, h) zbiornika Kurzeszyn, i) zbiornika Doleck, j) zbiornika Grabskie Budy, k) zbiornika Ruda, l) zbiornika Kamion, m) zbiornika Suliszew, n) zbiornika Kêszyce, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisia od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bzura, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Utrata od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Bzura, b) rzeki Rokitnica od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Utrata, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody odcinka rzeki asica od jej Ÿróde³ do linii prostej stanowi¹cej granicê Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowoœci Famu³ki Brochowskie, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mo³tawa od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.

9 7877 Poz OBWÓD RYBACKI RZEKI SKRWA LEWA NR 1 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Skrwa Lewa od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do rzeki Wis³a, b) zbiornika Soczewka, c) jeziora Lucieñskiego, d) jeziora Przytomne, ³¹cznie z wyp³ywaj¹c¹ z jeziora rzek¹ Rakutowiank¹, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Skrwa Prawa od jej Ÿróde³ do jej ujœcia do OBWÓD RYBACKI rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych RZEKI SKRWA PRAWA - NR 1 zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zg³owi¹czka na odcinku od jej Ÿróde³ do przekroju poprzecznego w b) odleg³oœci 100 m od wyp³ywu z jeziora Rybiny, c) jeziora Czarny Bród, d)jeziora G³uszyn, OBWÓD RYBACKI e) jeziora Chalno, RZEKI ZG OWI CZKA NR 1 e) jeziora Rybiny, f) rzeki Struga (Niwka) na odcinku ³¹cz¹cym jezioro Chalno z jeziorem Rybiny g) strugi ³¹cz¹cej jezioro Czarny Bród z jeziorem G³uszyn, wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zg³owi¹czka na odcinku od przekroju poprzecznego w odleg³oœci 100 m od OBWÓD RYBACKI wyp³ywu z jeziora Rybiny do jej ujœcia do rzeki Wis³a, RZEKI ZG OWI CZKA NR 2 wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Lubieñka i Chodeczka. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Chodeczka od mostu drogowego na trasie Chodecz - Przedecz do jej ujœcia OBWÓD RYBACKI do rzeki Zg³owi¹czka, RZEKI CHODECZKA - NR 1 wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki, z wy³¹czeniem jezior. OBWÓD RYBACKI RZEKI LUBIEÑKA - NR 1 Obwód rybacki obejmuje wody:rzeki Lubieñka od 30 m od jej wyp³ywu z jeziora Kaczawka do jej ujœcia do rzeki Zg³owi¹czka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki, z wy³¹czeniem jezior i z wy³¹czeniem rzeki Rakutówka. Za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI NAREW, Z WY CZENIEM RZEK: BIEBRZA I PISA Lp Nazwa i numer obwodu Opis obwodu rybackiego rybackiego OBWÓD RYBACKI Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od granicy pañstwa do czo³a ZBIORNIKA SIEMIANÓWKA zapory zbiornika Siemianówka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i NA RZECE NAREW - NR 1 innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Narew na odcinku od czo³a zapory zbiornika Siemianówka do osi pod³u nej mostu drogowego w Sura u, OBWÓD RYBACKI b) rzeki Narewka od granicy Bia³owieskiego Parku Narodowego do jej ujœcia do rzeki RZEKI NAREW - NR 2 Narew, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. OBWÓD RYBACKI RZEKI NAREW - NR 3 Narwiañski Park Narodowy OBWÓD RYBACKI RZEKI NAREW - NR 4 Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od osi pod³u nej mostu drogowego w Sura u do jazu piêtrz¹cego w miejscowoœci Rzêdziany, w tym wody p³yn¹ce w granicach Narwiañskiego Parku Narodowego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka. Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od jazu piêtrz¹cego w miejscowoœci Rzêdziany do ujœcia rzeki Biebrza, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Supraœl.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 85 nr 7 z dnia 6 paÿdziernika 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo