Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia. OPIS SYSTEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia. OPIS SYSTEMU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia. OPIS SYSTEMU System informatyczny będący przedmiotem projektu ma służyć usprawnieniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwem W.P.I.P. i jego kooperantami. Przy realizacji kontraktów na prace budowlane miedzy Wykonawcą zadania a jego podwykonawcami i dostawcami materiałów dochodzi do: Wymiany danych dot. ofert na realizację prac częściowych Wyboru podwykonawcy lub dostawcy materiałów dla konkretnego etapu budowy Przesłania zamówień na usługi lub materiały i ich potwierdzenia Ustalenia harmonogramu rzeczowego współpracy Ustalenia planu finansowego współpracy Wymiany informacji na temat realizacji konkretnych etapów usługowych bądź dostaw materiałów w tym dokumentów magazynowych i faktur zakupu Przesyłania dokumentów protokołów odbioru i uwag do nich Kontroli procesu współpracy i eliminacji nieprawidłowości w jej przebiegu Zadaniem nowego systemu będzie: Identyfikacja podwykonawców i dostawców materiałów na podstawie informacji zebranych w bazie danych nadzorowanej przez Serwer Projektów Budowlanych. Przechowywanie i uaktualnianie opisu kompetencji podwykonawców poprzez zapisywanie danych w bazie danych nadzorowanej przez Serwer Projektów Budowlanych Przechowywanie i uaktualnianie opis produktów dostawców materiałów, wprost z systemu W.P.I.P lub dzięki przesyłaniu danych z i do systemów kooperantów w formacie EDI XML przy użyciu Serwera Generatora wymiany danych Przechowywanie i uaktualnianie bazy ofert na usługi i dostawy materiałów, wprost z systemu W.P.I.P lub dzięki przesyłaniu danych z i do systemów kooperantów w formacie EDI XML przy użyciu Serwera Generatora wymiany danych Tworzenie historii współpracy WPIP z jej kooperantami poprzez zapisywanie w bazie danych nadzorowanej przez Serwer Projektów Budowlanych historii zrealizowanych wspólnie kontraktów, dostaw materiałów, problemów wynikłych w czasie współpracy wraz ze sposobem ich rozwiązania i skutkami ich wyniknięcia na realizację projektu jako całości. Ta funkcjonalność systemu dostępna jest zarówno z aplikacji desktopowych jak i webowych do zarządzania projektami organizacji W.P.I.P jak i dla kooperantów w ich systemach dzięki użyciu Serwera Projektów Budowlanych i współpracującego z nim Serwera Generatora wymiany danych Przyjmowanie i składowanie dokumentów umów miedzy stronami o wykonanie robót, dostawy materiałów lub innych wraz z historią ich wersji i zmian. System umożliwi publikację wzorów umów dla pracowników W.P.I.P jak i kooperantów. Wypełnianie i edycję tych dokumentów dla

2 konkretnych budów i ich etapów a dalej składowanie ich w bazie danych nadzorowanej przez Serwer Projektów Budowlanych wraz z historią ewentualnych zmian i aneksów. Będzie to możliwe dla pracowników generalnego wykonawcy jak i kooperantów dzięki użyciu Serwera Projektów Budowlanych i współpracującego z nim Serwera Generatora wymiany danych Tworzenie bazy ocen realizacji powierzonych zadań dla kooperantów, konieczne dla weryfikacji kompetencji kooperantów zgłoszonych wcześniej, usprawniania współpracy, eliminacji niekorzystnych zjawisk przy wspólnej realizacji przedsięwzięć budowlanych, polepszenia efektywności w trakcie procesu budowlanego. Funkcjonalność dostępna dla pracowników WPIP w aplikacjach desktopowych i webowych do zarzadzania projektami jak i dla partnerów businessowych w ich systemach informatycznych dzięki użyciu Serwera Projektów Budowlanych i współpracującego z nim Serwera Generatora wymiany danych. Przesyłanie elektronicznych zamówień, w formacie EDI XML, na materiały bądź usługi ze strony W.P.I.P jako generalnego wykonawcy projektu budowlanego do swoich kooperantów jako podwykonawców określonych zadań branżowych lub dostawców materiałów na konkretne etapy przedsięwzięcia. Możliwe do realizacji dzięki oprogramowaniu do ewidencji magazynowej, zamówień i zakupów danych oraz Serwerowi Generatorowi wymiany danych z i do systemów kooperantów w formacie EDI XML. Ma celu obniżenie pracochłonności tego procesu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłek w zamówieniach (co zdarza się przy tradycyjnym zamawianiu mailem lub faksem) Przyjmowanie elektronicznych potwierdzeń w/w zamówień. Podobnie jak w punkcie w/w dot zamówień potwierdzenia na nie mogą być wysyłane przez kooperantów elektronicznie w formacie EDI XML po to żeby automatycznie je dalej przetworzyć bez potrzeby dodatkowych czynności edycyjnych ze strony generalnego wykonawcy. Przekazywanie zadań dla podwykonawców za pośrednictwem Serwera Projektów Budowlanych i Serwera Generatora wymiany danych z systemami kooperantów. Ta funkcjonalność służy elektronicznemu poinformowaniu kooperantów wykonujących konkretne prace lub etapy na rzecz generalnego wykonawcy (W.P.I.P) jakie zadania im powierzono, jaki jest czas ich wykonania i powiązania technologiczne z innymi zadaniami, z kim maja oni współpracować przy ich realizacji, jaki budżet został zatwierdzony do ich wykonania i kiedy planowane jest rozliczenie tych zadań. Przyjmowanie potwierdzeń i raportów o realizacji. System po jednorazowym ustaleniu sposobu raportowania będzie automatycznie generował szablony raportów do wypełnienia przez kooperantów i dystrybuował je przez Serwer Projektów i Serwer Generator wymiany danych. Wypełnianie raportów i ich czytanie możliwe będzie w aplikacjach webowych do zarzadzania projektami, oraz w systemach informatycznych kooperantów. Sposób raportowania i szablony raportów wraz z listami użytkowników W.P.I.P i kooperantów oraz ich pracowników można zmieniać okresowo w każdym projekcie budowlanym niezależnie. Przyjmowanie informacji o problemach w trakcie realizacji. Kooperanci będą mogli w swoim systemie informatycznym zanotować dowolny problem związany z realizacją projektu i przekazać go do systemu B2B za pośrednictwem Serwera Generatora wymiany danych. System automatycznie powiadomi kierownika projektu i wskazanych uczestników przedsięwzięcia ze

3 strony generalnego wykonawcy oraz osoby ze strony kooperantów o powstaniu problemu i jego umiejscowieniu budowa i jej etap. Uczestnicy projektu będą mogli dyskutować o jego rozwiązaniu za pośrednictwem aplikacji webowych do zarzadzania projektami, lub wymieniać elektronicznie swoje opinie oraz zapisać wnioski i podjętą decyzję za pośrednictwem Serwera Projektów i Serwera Generatora wymiany danych. W trakcie procesu rozwiązywania problemu możliwe jest przeprowadzenie symulacji różnych sposobów jego załatwienia wraz z analizą skutków wybrania konkretnej metody naprawczej dla harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia budowalnego. Uaktualnianie i ponowne rozesłanie harmonogramów pracy kooperantów. Pracownicy kooperantów mogą w swoich systemach informatycznych odczytywać zadania dla siebie ale także nanosić zwrotnie informacje o postępie swoich prac które będą analizowane przez generalnego wykonawcę (W.P.I.P) i zatwierdzane przez niego jako wykonane. Analizatorzy (odbiorcy informacji) będą informowani przez system automatycznie alertami mailowymi o otrzymaniu nowych danych z Serwera Projektów i Serwera Generatora wymiany danych do których zapisali je kooperanci korzystając z formatu EDI XML. Analiza i decyzje pracownicy W.P.I.P mogą wykonywać zarówno w aplikacjach webowych jak i desktopowych do zarządzania projektami. Publikacja planu finansowego współpracy. Podobnie jak w sprawach przydzielania zadań w czasie i zgodnie z technologią przyjętą w projekcie również plan finansowy (budżet całego projektu i poszczególnych etapów) można stworzyć w systemie i opublikować w grupie uczestników robót budowlanych. Zarówno pracownicy generalnego wykonawcy jak i kooperanci mogą się z nim zapoznać, proponować zmiany i akceptować je. Znakomicie ułatwia to wymianę danych między nimi i podejmowanie ostatecznych decyzji finansowych dot. współpracy, publikację ich w automatyczny sposób, obniża pracochłonność i zmniejsza ryzyko nieporozumień. Posłużą do tego po stronie Wnioskodawcy aplikacje desktopowe do zarządzania projektami, Serwer Projektów i Serwer Generator wymiany danych a po stronie partnerów ich systemy informatyczne. Przyjmowanie zmian i poprawek do planu finansowego zgłaszanych przez kooperantów z ich systemów informatycznych. Jak w punkcie dot. publikacji planu finansowego. Zmiany tego planu mogą być rejestrowane automatycznie przez Serwer Generator wymiany danych Serwer Projektów Budowlanych. System sam poinformuje pracowników W.P.I.P o zmianach i umożliwi ich przeglądanie i edycję w aplikacjach desktopowych i webowych do zarządzania projektami. Przyjmowanie dokumentów magazynowych i faktur zakupu od kooperantów w formacie EDI XML. W ten sposób dzięki powiązaniu miedzy różnymi programami do wystawiania tych dokumentów w firmie generalnego wykonawcy i jego kooperantów wyeliminuje się konieczność przepisywania papierowych dokumentów magazynowych i faktur. Dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru z magazynu kooperanta (WZ) transmitowane w formacie EDI XML z programu który on na co dzień do tego używa w elektroniczny sposób trafią do firmy generalnego wykonawcy i zostaną tam przyjęte do ewidencji magazynowej / zakupowej (PZ) bez potrzeby uciążliwego ręcznego przepisywania. Podobnie faktury sprzedaży kooperanta które dla W.P.I.P są fakturami zakupu będą przekazywane również w formie elektronicznej i zmniejszy się ich pracochłonność przyjmowania do ewidencji zakupów w firmie generalnego wykonawcy. Dalej usprawni się i przyspieszy wymiana informacji co w tak ważnej dziedzinie jak proces zakupów i

4 powiązane z nimi procedury magazynowe jest bardzo ważne dla właściwej współpracy gospodarczej między stronami. Wymianę danych między systemami kooperantów a programem do ewidencji magazynowej, zamówień i zakupów w formacie EDI XML zapewni Serwer Generator wymiany danych Przyjmowanie i składowanie dokumentów protokołów odbiorów wraz z historią ich wersji i zmian. Każdy etap prac jak również cały kontrakt są opisane po zakończeniu protokołami odbioru robót budowalnych. Aplikacje desktopowe i webowe współpracujące z Serwerem Projektów umożliwią publikację wzorów protokołów dla pracowników W.P.I.P jak i kooperantów. Wypełnianie i edycję tych dokumentów dla konkretnych budów i ich etapów i składowanie ich w bazie danych wraz z historią ewentualnych zmian i aneksów będzie można wykonać zarówno po stronie WPIP jak i partnerów z uwagi na transmisję danych przez Serwer Generator wymiany danych z i do systemów informatycznych partnerów. Kontrolowanie kluczowych parametrów współpracy i publikacja ich wyników dla kooperantów. W procesie wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami można wybrać wskaźniki dot. mierzenia efektywności współpracy przy realizacji projektów budowlanych i ustalić sposób ich automatycznego wyliczania na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych zarządzanej przez Serwer Projektów. Tak wyliczone wskaźniki można obserwować w aplikacji webowej do zarządzania projektami przez analityków WPIP lub po stronie partnerów w ich systemach informatycznych (dzięki współpracy Serwera Projektów z Serwerem Generatorem wymiany danych i dalej systemami partnerów) GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU B2B: 1. Przyspieszenie wymiany informacji między Wnioskodawcą a jego kooperantami z dotychczasowej formy papierowej bądź mailowej na w pełni elektroniczny przesył danych kluczowych dla utrzymania płynnej współpracy przy skomplikowanych przedsięwzięciach inżynieryjnych. W efekcie czego obniżą się koszty bezpośrednie procesu budowalnego 2. Zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek bądź utraty informacji w wyniku ich zagubienia bądź złego zrozumienia czy pomyłki w powtórnym wprowadzaniu do komputera. Wymieniane informacje będą bowiem tylko raz wprowadzane do systemu przez operatora po czym ich obieg będzie dalej elektroniczny, zmiany wprowadzane przez operatorów rejestrowane i pamiętane oraz publikowane w sposób maksymalnie szybki i prosty w odbiorze z użyciem alertów informacyjnych i ich pojawieniu lub przypominających o następnej fazie ich obróbki (np. weryfikacji, zaopiniowaniu, zatwierdzeniu). Tu również będzie wpływ na obniżenie kosztów bezpośrednich procesu budowlanego na podstawie rzetelnych danych o planach i realizacji przedsięwzięć. 3. Ulepszenie procesu planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć budowlanych realizowanych przez WPIP i jej kooperantów a szczególnie obniżenie prawdopodobieństwa błędnych decyzji dot planowania i realizacji budów w czasie i budżecie. Kolejny argument za obniżeniem kosztów bezpośrednich działalności W.P.I.P

5 4. Obniżenie pracochłonności czynności tworzenia i ewidencji dokumentów zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy informacji co obniży koszty czynności administracyjnych i formalnych (w procesie budowlanym zwane kosztami pośrednimi) 5. Obniżenie kosztów wzajemnej współpracy w tym kosztów zarządzania projektem budowlanym który realizuje wspólnie wiele podmiotów gospodarczych. Dodatkowe obniżenie kosztów pośrednich (np. biurowych, telekomunikacyjnych, administracyjnych) TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA SYSTEMU B2B System B2B posadowiony będzie na platformie Microsoft Windows Server 2008 R2 z technologią wirtualizacji Hyper V. Ten nowoczesny system operacyjny umożliwia uruchomienie zarówno serwerów fizycznych jak i wirtualnych o dużej wydajności i bezpieczeństwie pracy. Jako Serwer Projektów Budowlanych posłuży Microsoft Project Server 2010 uruchomiony w środowisku Microsoft Sharepoint Server 2010, zmodyfikowany w procesie wdrożenia poprzez prace programistyczne dla celów specjalistycznego wykorzystania w branży budowlanej. Aplikacją desktopową do zarządzania projektami będzie Microsoft Project Professional 2010 a aplikacją webową Microsoft Project Web Access Systemy informatyczne kooperantów firmy WPIP będą mogły wymieniać dane z firmą Wnioskodawcy dzięki Serwerowi Generatorowi wymiany danych wykonanemu w technologii Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Ewidencja dokumentów magazynowych i faktur zakupu oraz zamówień prowadzona będzie w programie Enova napisanym w technologii Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET, przystosowanym do wysyłki i odbioru tych dokumentów od kooperantów w formacie EDI XML za pośrednictwem Serwera Generatora wspomnianego wyżej. Bazy danych składników systemu B2B będą utrzymywane w ruchu dzięki silnikowi Microsoft SQL 2008 R2 (bardzo wydajny silnik relacyjnych baz danych, zalecany dla przed producenta Serwera Projektów Budowlanych, Serwera Generatora wymiany danych i oprogramowania Enova). Ochrona Internetowa (firewall) dla systemu B2B wykonana będzie w zalecanym przez producenta platformy Microsoft Windows Server 2008 R2 oprogramowaniu Microsoft ForeFront UAG Dla zarządzania kopiami bezpieczeństwa serwerów (backupami) wykorzystany będzie Microsoft System Center Data Protection Manager 2010 Server Enterprise. Oprogramowanie działać będzie na serwerach marki IBM z rodziny: System x3550 i IBM System x3650 wyposażony w jeden lub kilka (w zależności od roli serwera) wielordzeniowych procesorów INTEL, wysokowydajnej pamięci operacyjne i dyski twarde w technologii SAS. Dane robocze i backupy (kopie zapasowe) składowane będą w macierzy SAN opartej o IBM System Storage DS3400 Dual Controller i 24 dyski SAS o transferze 6 Gbps i pojemności 300 GB każdy oraz 24 dyski SATA pojemności 1 TB każdy co pozwoli uzyskać przestrzeń 3,6 TB na dane robocze o wysokiej niezawodności i szybkości składowania a na backupy przestrzeń 12 TB umożliwiająca składowanie backupów wszystkich serwerów i baz danych przez okres min. miesiąca przy założeniu wykonywania backupów z częstotliwością raz na dobę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo