ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert A. Sprzedaż i dostawa urządzeń typu hardware według specyfikacji podanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. SALUTARIS S.A. Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B r., godz II. OPIS FIRMY I PROJEKTU Firma SALUTARIS S.A. realizuje projekt pt. Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy SALUTARIS automatyzującej procesy B2B pomiędzy SALUTARIS S.A. a jej partnerami oraz integracja z nowo powstałą platformą istniejących rozwiązań informatycznych funkcjonujących u partnerów. W związku z realizacją w/w zadania Zamawiający pragnie dokonać zakupu urządzeń (hardware) oraz oprogramowania (software), według specyfikacji podanej w pkt III. 1

2 III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer aplikacji: a. Przeznaczenie nabywanego sprzętu: hosting aplikacji obsługujących Platformę handlowo logistyczną SALUTARIS oraz obsługa wszystkich procesów informatycznych oraz biznesowych z nią związanych. b. Specyfikacja nabywanego sprzętu: i. Serwer wolnostojący kompatybilny z Windows Serwer R2011 lub SBS 2011, ii. 2 x Dyski SAS klasy Business lub Enterprise 1 TB dla obsługi OS, iii. 4 x Dyski SAS klasy Business lub Enterprise 2 TB - dla obsługi aplikacji iv. Kontroler macierzy dyskowej RAID dla obsługi w/w zestawy dysków SAS w RAID 1 lub RAID 0, v. Pamięć podręczna RAM min. 32 GB, vi. Wewnętrzny lub zewnętrzny zasilacz UPS vii. System operacyjny Microsoft Small Business Server lub inny równorzędny 2. Serwer plików: a. Przeznaczenie nabywanego sprzętu: hosting plików i baz danych skojarzonych z Platformą handlowo logistyczną SALUTARIS oraz obsługa procesów informatycznych oraz biznesowych wydzielonych ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa z Serwera aplikacji. b. Specyfikacja nabywanego sprzętu: i. Serwer wolnostojący kompatybilny z Mac OS X i. Dysk systemowy SSD min. 100 GB ii. Pozostałe dyski bazodanowe min 4 o sumarycznej pojemności min. 3 TB iii. Minimum 2 procesory 2.2 HGz Quad Core Intel Xeon iv. Pamięć podręczna RAM min. 32 GB. 3. Serwer backup dla serwera aplikacji. a. Przeznaczenie nabywanego sprzętu: backup danych firmowych skojarzonych z Platformą handlowo logistyczną SALUTARIS b. Specyfikacja nabywanego sprzętu: i. Praca w sieci. ii. Backup przez siec LAN iii. Min 3 TB przestrzeni dyskowej. iv. Możliwość rozbudowy poprzez powiększanie przestrzeni dyskowej. Termin dostawy nabywanych urządzeń do dnia roku. 2

3 IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY (WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE) 1) Oferent przygotowuje Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. 2) Do oferty Oferent dołącza dokumenty dla wykazania spełnienia kryteriów określonych w Zamówieniu, w tym odpowiednio: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zasoby finansowe Zobowiązania publiczno- prawne Aktualny na dzień złożenia oferty odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej Pisemne oświadczenie Oferenta podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, iż znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Pisemne oświadczenie Oferenta podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, że nie posiada zaległości w płatnościach zobowiązań publiczno- prawnych wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4) Oferta może zostać przygotowana komputerowo lub odręcznie. 5) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 6) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7) Oferta musi zostać złożona w terminie i w formie opisanej w punkcie VI. Miejsce i termin składania oferty. 3

4 V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1) Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o dwa etapy oceny a. Ocena formalna kryteria 0/1, gdzie 1 oznacza spełnia, 0 nie spełnia 1. KRYTERIA FORMALNE (0/1)* Spełnia/nie spełnia (proszę wpisać 0 L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Termin ważności 1. oferty 14 dni od dnia złożenia oferty Uprawnienia do Oferent posiada uprawnienia do wykonania 2. wykonywania przedmiotu zamówienia (weryfikacja na określonej podstawie numeru PKD/EKD prowadzonej działalności działalności) Oferent znajduje się w sytuacji 3. Zasoby finansowe ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Oferent nie zalega ze zobowiązaniami 4. Zobowiązania publiczno prawnymi (w tym: Urząd publiczno- prawne Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Zamówienie musi zostać wykonane 5. Termin wykonania zamówienia do dnia: r. gdy nie spełnia lub 1 gdy kryterium jest spełnione) Aby oferta została uznana za ważną muszą zostać spełnione wszystkie opisane wyżej warunki 4

5 2. KRYTERIA MERYTORYCZNE (punktowe) 1. Oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej na bazie następujących kryteriów: L.p. Opis kryterium Klasyfikacja ofert 1. Cena netto za oferowany sprzęt Klasyfikacja ofert nastąpi wg kryterium wartość usługi od ceny najniższej do najwyższej 2. Po ocenie merytorycznej zostanie stworzony ranking ofert w oparciu o najniższą łączną cenę za usługi. 3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na warunkach i w trybie opisanym w punkcie VII. Wybór oferty i zawarcie umowy. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze zapytanie należy składać na zasadach opisanych w punkcie IV drogą pocztową lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem: SALUTARIS S.A. Pl. Piłsudskiego Warszawa Termin składania ofert mija dnia r. o godzinie 12:00 z zastrzeżeniem, że decyduje moment dostarczenia dokumentacji do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia r. o godzinie 16:00 5

6 VII. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 2. Zamawiający zawrze umowę po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty w terminie i miejscu ustalonym z Oferentem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia w ramach zdefiniowanych kryteriów oceny formalnej. 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę kolejną z listy spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkich informacji na temat procedury ofertowej udziela Marcin Tokarski pod numerem telefonu (22) lub mailowo: Załączniki: 1) Formularz oferty.. Marcin Tokarski Prezes Zarządu 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo