OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje nabycie licencji Microsoft i uaktualnianie używanych wersji (Software Assurance) celem ich bieżącego wykorzystania w działalności Zamawiającego, jak również celem wykorzystania przy realizacji kolejnego etapu budowy autonomicznego informatycznego środowiska sprzętowo systemowego w Polskim LNG S.A., związanego z wdrożeniem w Spółce Polskie LNG S.A. systemów dostarczanych przez Generalnego Realizatora Inwestycji na postawie umowy z dnia 15. lipca 2010 r. na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Postępowanie zmierza do zawarcia umowy na dostawę licencji Microsoft z Wykonawcą: Autoryzowanym Sprzedawcą Oprogramowania Microsoft (Large Account Reseller - dalej LAR ), oferującego najwyższy upust cen licencji Microsoft dla Zamawiającego w stosunku do cen oferowanych przez Microsoft. W związku z powyższym Umowa w sprawie Zamówienia z LAR: - będzie ograniczona czasowo (planowane jest obowiązywanie umowy przez 2 lata od daty jej wejścia w życie) oraz kwotowo tj. do zł netto; - określać będzie wysokość przyznanego Zamawiającemu upustu w stosunku do cen licencji Microsoft oraz sposób dostawy licencji; - określać będzie aprobowane zmiany w licencjach, które nie mogą być gorsze niż warunki licencji w dacie zawarcia umowy z LAR; - określać będzie sposób nabycia licencji tj. nabywanie licencji będzie się odbywało na podstawie składanych LAR zamówień w ramach umowy z LAR; - płatności (opłaty licencyjne) dokonywane będą na rzecz LAR. II. Przedmiotem Zamówienia jest nabycie w okresie obowiązywania umowy: 1. od 130 do 170 licencji Microsoft Office Professional Plus /Software Assurance Pack Microsoft Volume License pakiet aplikacji biurowych; 2. od 130 do 170 licencji Microsoft Enterprise CAL /Software Assurance Pack Microsoft Volume License - licencja, która daje prawo do korzystania z usług udostępnianych przez serwer; 3. od 2 do 3 licencji Microsoft Exchange Server Enterprise /Software Assurance Pack Microsoft Volume License - dla systemu pocztowego przeznaczonego dla systemów Windows; 4. od 40 do 70 licencji Microsoft Visio Professional /Software Assurance Pack Microsoft Volume License aplikacja do tworzenia schematów i diagramów; Strona 1 z 5

2 5. od 40 do 70 licencji Microsoft Project Professional /Software Assurance Pack Microsoft Volume License - aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu; licencje Microsoft Windows Server Datacenter /Software Assurance Pack Microsoft Volume License serwerowa wersja systemu operacyjnego; 7. od 4 do 6 licencji Microsoft SQL Server/Software Assurance Pack Microsoft Volume License baza danych służąca, jako system wspomagający aplikacji udzielających / przechowujących dane; 8. od 15 do 20 licencji Microsoft Windows Server/Software Assurance Pack Microsoft Volume License serwerowy system operacyjny dla średnio wydajnych środowisk informatycznych; 9. od 10 do 30 licencji oprogramowania Windows7 / Windows8 / Software Assurance Pack Microsoft Volume License systemy operacyjne; 10. od 2 do 4 licencji Windows SharePoint Server / Software Assurance Pack Microsoft Volume License platforma aplikacji webowych; 11. od 1 do 2 licencji Windows Project Server/Software Assurance Pack Microsoft Volume License scentralizowany system zarządzania projektami. III. Warunki realizacji poszczególnych dostaw będą zgodne z warunkami oferowanymi przez producenta oprogramowania, warunkami zawartymi w umowie Select Plus oraz na zasadach przewidzianych w Załączniku nr 7 do Specyfikacji. IV. Oferowane licencje muszą zawierać prawo do używania nowych wersji zamawianych produktów w okresie do końca trwania Software Assurance. V. Oferowane licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie oprogramowania pomiędzy komputerami (np. w przypadku wymiany stacji roboczej albo serwera). W ramach wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca ma zapewnić możliwość cesji licencji na inne podmioty w wypadku zmian w strukturze własnościowej jak i organizacyjnej Zamawiającego, zgodnie z warunkami odpowiednich licencji producenta oprogramowania. VI. W cenie oferty Wykonawca zapewni udostępnienie strony internetowej, z których Zamawiający będzie mógł ściągnąć oprogramowanie, jak również aktualizacje oprogramowania i ich nowe wersje, które zostały zgłoszone do umowy Select Plus. VII. W cenie oferty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę) przynajmniej dwa komplety nośników oprogramowania (nośników z aktualizacjami produktów), Strona 2 z 5

3 które zostały zgłoszone do umowy Select Plus. W ramach oferty Wykonawca, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę, będzie sukcesywnie dostarczał nośniki pojawiających się nowych wersji zamówionego oprogramowania. VIII. 1) Wykonawca w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji ma obowiązek określić procentowo minimalny upust od ceny netto zestawienia licencji określonej przez Zamawiającego. Upust, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obowiązywał w trakcie realizacji Zamówienia w stosunku do cen licencji ujętych w aktualnym cenniku produktów Microsoft Select Plus dla zamawianych licencji. W okresie obowiązywania umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wielokrotnego skorzystania z ww. upustu. 2) W okresie obowiązywania umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiającemu będzie również przysługiwać prawo do wielokrotnego skorzystania z upustu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, przy udzielaniu zamówień na produkty dodatkowe. Składanie zamówień na produkty dodatkowe jest prawem Zamawiającego i nie stanowi zamówienia złożonego w ramach niniejszego Zamówienia. Do składania zamówień na produkty dodatkowe Zamawiający stosować będzie każdorazowo przepisy prawa oraz procedury wewnętrzne, obowiązujące go w zakresie udzielania zamówień. IX. W ramach wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca zapewni: 1) obsługę umowy Select Plus na zasadach określonych w niej dla kluczowych klientów, 2) pośrednictwo w dostawach licencji na oprogramowanie Microsoft, 3) potwierdzanie licencji na użytkowane oprogramowanie, 4) asystę (pomoc) przy wypełnianiu i przekazywaniu do Microsoft wszystkich dokumentów przewidzianych umową Select Plus, 5) dostarczanie do siedziby Zamawiającego zestawów nośników produktów Microsoft (o ile będą takie zamówione), 6) przynajmniej raz na kwartał przekazywania aktualizacji cenników Microsoft Select Plus oraz informacji o zmianach w prawie do używania produktów Microsoft, 7) doradztwo w zakresie zakupu oprogramowania Microsoft oraz informowania na bieżąco o dostępnych akcjach promocyjnych, 8) zapewnienie dedykowanego jednego pracownika, o największym doświadczeniu w prowadzeniu podobnych umów - koordynatora umowy dla Zamawiającego, odpowiedzialnego za obsługę umowy oraz przekazywanie informacji dotyczących kwestii licencyjnych oraz dostępności i cech nowych wersji produktów (informacje produktowe), 9) wszelka komunikacja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wynikająca z realizacji Umowy będzie prowadzona w języku polskim, Strona 3 z 5

4 10) dostęp do bazy wiedzy producenta oprogramowania zawierającej artykuły techniczne i narzędzia oraz wskazówki związane z rozwiązywaniem problemów dla oferowanego oprogramowania, 11) Wykonawca udostępni w postaci elektronicznej aktualne informacje dotyczące Zamawiającego, zawierające co najmniej: daty zamówień produktów, datę zgłoszenia zamówienia Zamawiającego do producenta, liczbę i rodzaj licencji udzielonych przez producenta zgodnie ze złożonym zamówieniem (zgodnie z danymi podawanymi w systemach producenta),, X. Obsługa programu Microsoft w ramach umowy Select Plus będzie świadczona w języku polskim. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych prac w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określi umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ) o Zamówienie zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą. XI. Termin wykonania Zamówienia: 1) Wymagany termin realizacji dostaw: 2 lata od dnia wejścia w życie umowy w sprawie Zamówienia albo do wyczerpania wartości przedmiotu Zamówienia, tj. kwoty ,00 złotych netto, jeżeli wyczerpanie wartości przedmiotu Zamówienia nastąpi przed upływem 2 lat od dnia wejścia w życie umowy. 2) Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych prac w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określi umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ) w sprawie Zamówienia zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą. XII. Produkty równoważne: 1) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w oparciu o produkty równoważne. Wszystkie funkcjonalności oprogramowania równoważnego niezbędne do prawidłowego użytkowania w istniejącej sieci teleinformatycznej Zamawiającego muszą być zachowane. Dla produktów równoważnych, Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Zakres merytoryczny szkoleń proponowanych przez Wykonawcę musi zapewniać prawidłową obsługę każdego oprogramowania równoważnego w zakresie integracji tego oprogramowania w ramach infrastruktury Zamawiającego oraz jego prawidłowego użytkowania przez pracowników Zamawiającego. 2) Sprawdzenie równoważności oferowanego oprogramowania będzie polegać na przeprowadzeniu analiz i testów przez Zamawiającego, w warunkach sieci Zamawiającego, z wykorzystaniem dokumentów, oprogramowania i formatów danych, używanych w strukturze Zamawiającego, zastrzeżeniem pkt. 3) poniżej. 3) Dla celów przeprowadzenia testów Wykonawca zbuduje środowisko informatyczne (środowisko sprzętowo-sieciowe) odwzorowujące środowisko informatyczne Zamawiającego. Wymogi w Strona 4 z 5

5 zakresie środowiska Informatycznego Zamawiający przedstawi wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 4 poniżej. 4) W wypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia analiz i testów dla oprogramowania równoważnego, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu każdego z zaoferowanych oprogramowań równoważnych. 5) Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie przedłożenie oferowanego oprogramowania do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane jako negatywny wynik sprawdzenia. Strona 5 z 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ORAZ ZAKUP OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT W RAMACH PROGRAMU MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT I MICROSOFT SELECT NA LATA 2012-2014 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo