Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi"

Transkrypt

1 Gdańsk, ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b p.n.: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących wartości niematerialnych i prawnych: a) modułu B2B Connector ; b) modułu B2B DO- FK ; c) modułu B2B POD ; d) modułu B2B Replikator ; zgodnych z przedstawioną w Załączniku nr 1 specyfikacją (określającą wymagania minimalne). 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w punkcie 1 oraz w załączniku nr 1 i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. pozycjach. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ofertowego. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Na ofertę składają się następujące dokumenty. a) formularz cenowy oferty przygotowany przez Wykonawcę (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, bez podatku VAT) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2. b) oświadczenie (załącznik nr 3) podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, o których mowa w punkcie 4 niniejszego zapytania. c) oświadczenie (załącznik nr 4) podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kodów źródłowych oprogramowania Zamawiającemu po ostatecznym odbiorze oprogramowania oraz scedowanie praw autorskich do oprogramowania wykonanego w ramach postępowania ofertowego na Zamawiającego. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie łącznej ceny netto całego zapotrzebowania. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia. 1

2 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 30 maja 2015 r., zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego w ramach działania 8.2 PO IG, tj. a) moduł B2B Connector II kw r. II kw r.; b) moduł B2B DO- FK I kw r. I kw r.; c) moduł B2B POD I kw r. II kw r.; d) moduł B2B Replikator I kw r. IV kw r.; Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Wykonawcy. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Warunkiem dopuszczenia oferty do rozpatrzenia będzie zobowiązanie Wykonawcy do przekazania kodów źródłowych oprogramowania Zamawiającemu po ostatecznym odbiorze oprogramowania oraz scedowanie praw autorskich do oprogramowania. Ocena spełnienia ww. warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wypełnionego załącznika nr TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres co najmniej 30 dni. 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa 21 lutego 2014 r. o godz. 16:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, osobiście. 7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium wyboru jest łączna cena (netto) za wykonanie prac opisanych w specyfikacji. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie. 8. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i formie zawarcia umowy. 2

3 9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) będzie zawierać rażąco niską cenę, b) zostanie złożona po terminie składania ofert, c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, d) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 10. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, wyjaśnienia dot. zamówienia, itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną poprzez pocztę e- mail, lub w formie papierowej (drogą pocztową lub osobiście). Dane Zamawiającego: Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Adres: ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk NIP: Dokładny adres do korespondencji: j.w. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (0-58) E- mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Monika Jawoszek- Żukowska 11. ZAŁĄCZNIKI Zał. nr 1 specyfikacja systemu B2B Zał. nr 2 wzór oferty Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym. Zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy o przekazaniu kodów źródłowych oraz scedowanie praw autorskich do oprogramowania 3

4 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA SYSTEMU B2B WRAZ Z OPISEM FUNKCJONALNOŚCI 1. Moduł B2B Connector Schemat działania modułu aplikacja Aplikacja Oracle Golden Gate działająca w technologii RTDI (real time data integration) zostanie zainstalowana na serwerze Windows oraz na serwerach partnerów. Aplikacja Golden Gate będzie w czasie rzeczywistym wymieniała dane pomiędzy bazami partnerów w technologii CDC (change data capture). Replikacja będzie odbywała się dwukierunkowo (active- active replication) poprzez kontrole i kolejkowanie operacji. Na serwerze Windows zostanie zainstalowana baza danych w wersji 11g. Aplikacja Connector będzie stanowiła cześć systemu informatycznego ESOTIQ - będzie zainstalowana na serwerze Windows 2008 Server oraz będzie działała z bazą danych Oracle w wersji 11g. Do zadań aplikacji będzie należała prezentacja informacji pobranych z bazy partnera w aplikacji Maxstore. Prezentacja danych pobranych z systemu partnera związanych z: - obsługą kontroli jakości; - obsługą stanu zamówień powiązanych ze spedycją; - rozliczeniami związanych z obsługą kontroli jakości oraz spedycji; - obsługą zamówień do dostawców. Prezentacja ta będzie miała miejsce poprzez: - przetwarzanie stanu zamówień złożonych dostawców w powiązaniu ze stanem realizacji zamówienia u dostawcy oraz stanu i etapu kontroli, stan zamówienia z dokładnością do pozycji będzie przedstawiany w systemie za pomocą flag stanu: złożone, zaakceptowane, w trakcie kontroli, stan kontroli (przyjęte do kontroli, sprawdzone, po kontroli), wyniku kontroli (zaakceptowane, odrzucone, powód odrzucenia partii lub części partii); - informacje o stanie zamówienia powiązanego ze spedycją, zostaną zastosowane flagi (zrealizowane, w trakcie dostawy, przyjęte do magazynu), system zostanie powiązany z system spedycyjnym firm świadczących usługi spedycyjne na rzecz ESOTIQ; - raporty związane z rozliczeniem usług wykonywanych przez partnera na rzecz ESOTIQ; - zamówienia będę posiadały flagi związane z raportowaniem ze strony partnera o stanie zamówienia (przyjęte do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane, przyjęte do magazynu). W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - przygotowania środowiska pracy bazy i aplikacji; - instalacji baz danych, przeprowadzenia testów środowiska programistycznego; - analizy baz danych Esotiq; - opracowania struktury baz danych; - połączenia Golden Gate z bazami partnerów; - wykonania i wdrożenia oprogramowania zgodnie z specyfikacją; - przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi; - przeprowadzenia szkolenia użytkowników. Wykonawca będzie prowadził prace programistyczne z wykorzystaniem licencji na oprogramowanie Zamawiającego. 4

5 2. Moduł B2B DO- FK Schemat działania modułu aplikacja Moduł DO- FK realizować ma: - pełną automatyzację wymiany dokumentów pomiędzy systemami partnerów - stworzenie bezpiecznego połączenia pomiędzy systemami partnerów - kontrolę nad integralnością przesyłanych danych. Aplikacja DO- FK będzie działała na serwerze produkcyjnym w lokalnej sieci ESOTIQ, tożsama wersja aplikacji będzie zainstalowana na serwerze zapasowym. Program będzie wykonywał następujące operacje: - cyklicznie odpytywanie bazy Oracle ESOTIQ o nowo powstałe dokumenty Będzie się odbywało w środowisku lokalnej sieci ESOTIQ, system będzie odczytywał dane w trybie tylko do odczytu, w bazie ESOTIQ nie zostaną zapisane żadne informacje. Pobrane dane zostaną zapisane w bazie pośredniej i będą dopisywanie do tej bazy poprzez porównanie stanu bazy ESOTIQ z bazą pośrednią. - zapisywanie odczytanych danych w bazie pośredniej Oracle Zapisane dane w bazie pośredniej będą zawierały informacje, kiedy zostały pobrane z bazy ESOTIQ. Jeżeli wystąpi błąd w pobranych danych program ponownie wykonana odpytanie danych (zostanie wpisany w program mechanizm weryfikujący integralność i spójność danych) mail z informację o błędzie zostanie wysłany do operatora. - przetworzenie danych do formatu AWEK (xml) Moduł DO- FK przetwarza dane na format xml i przygotowuje paczkę z danymi do przesłania do bazy AWEK, informacje o stanie zadania zostanie zapisana w postaci flagi (przygotowane do przetworzenia, w trakcie przetwarzania, przetworzone gotowe do wysyłki) oraz flagi błędów (poprawne przetworzenie, błąd danych, błąd aplikacji), mail z informacją o błędzie zostanie wysłany do operatora. - wczytanie danych do bazy programu AWEK Moduł sprawdzi stan komunikacji z bazą AWEK, przygotowaną paczkę zaimportuje do bazy AWEK, zostanie zmieniona flaga na: wczytanie, błąd importu danych informacja o błędzie zostanie wysłana do operatora. - zwrotna informacja do bazy pośredniej o stanie operacji Moduł wysyła pakiet danych z potwierdzeniem zapisu danych do bazy pośredniej, zostaje zmieniona flaga na: zapisie do systemu AWEK, błąd zapisu informacja o błędzie zostanie wysłana do operatora. - pobranie informacji z bazy AWEK Moduł sprawdzi stan komunikacji z bazą AWEK, przygotuje paczkę z danymi do wczytania w bazie pośredniej, moduł zapisze stan operacji w bazie pośredniej flaga: dane pobrane, błąd raport do operatora. Pobieranie informacji będzie się odbywało cyklicznie niezależnie od operacji wczytywania danych do bazy AWEK. - zapisanie informacji do bazy pośredniej Pobrane informacje zostaną zapisane w bazie pośredniej, ustawiona zostanie flaga: pobrane, błąd. - przetworzenie danych do formatu ESOTIQ Dane w bazie pośredniej zostaną przetworzone do formatu ESOTIQ (xml), ustawiona zostanie flaga przetworzone lub błąd. - zapisanie danych w bazie ESOTIQ Dane z bazy pośredniej zostaną przygotowane w postaci paczki danych do importu do bazy ESOTIQ, moduł rozpocznie operację zapisu po sprawdzeniu stanu łączności z bazą, flaga wyeksportowane. 5

6 - zwrotna informacja do bazy pośredniej o stanie operacji Moduł zapisze w bazie pośredniej zwrotną informację o stanie operacji, flaga, zaimportowane lub błąd importu. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - przygotowania środowiska pracy bazy i aplikacji - instalacji bazy danych Oracle, testy środowiska programistycznego - analizy struktury baz danych AWEK i MZS - wykonania i wdrożenia oprogramowania zgodnie z specyfikacją; - przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi; - przeprowadzenia szkolenia użytkowników. Wykonawca będzie prowadził prace programistyczne z wykorzystaniem licencji na oprogramowanie Zamawiającego. 3. Moduł B2B POD Schemat działania modułu aplikacja Moduł POD realizować ma: - automatyczne pobieranie danych z systemu Maxstore - automatyczne tworzenie dokumentów związanych z obsługą franczyzobiorców i innych dostawców - automatyczną komunikacja z systemem FK w zakresie dokumentów kosztowych - obieg dokumentów w firmie w postaci elektronicznej. Aplikacja będzie wykonywała następujące operacje: - komunikacja z system Maxstore w celu pobrania danych kosztowych, okresowe pobieranie danych za pośrednictwem wtyczki do bazy danych Oracle, przetwarzanie danych, generowanie zestawień oraz eksport ich za pośrednictwem systemu powiadomień mailowych do partnerów, ekspozycja pobranych danych na portalu; - eksport danych związanych z obrotem z franczyzobiorcami i kontrahentami do systemu informatycznego FK w postaci pliku xlm poprzez zestawione połączenie VPN do bazy FK; - przetwarzanie informacji wprowadzonych poprzez portal przez kontrahentów; - przetwarzanie informacji wprowadzonych poprzez portal w ramach lokalnego intranetu ESOTIQ. Komunikacja z portalem będzie się odbywała za pośrednictwem technologii SSL. Portal stanowiący część systemu B2B ma spełniać następujące funkcje: Dla franczyzobiorców: - portal będzie automatycznie pobierał dane z systemu Maxstore o wielkości obrotu franczyzobiorcy z miesiąca lub innego okresu i przygotowywał je jako podstawę do wystawienia faktury, - franczyzobiorca będzie wprowadzał fakturę w postaci elektronicznej wymiany danych EDI lub w postaci skanu na platformę, gdzie zostanie ona przetworzona do postaci cyfrowej - udostępniona zostanie możliwość wystawiania faktur przez franczyzobiorcę bezpośrednio na portalu (część kontrahentów wystawia dokumenty ręcznie) - na portalu będą się pojawiały informacje związane ze statusem dokumentu (wprowadzony, przyjęty, zaakceptowany, zapłacony) zwrotnie będzie wysłana informacją mailem o zmianie statusu dokumentu oraz o pojawieniu się nowego komunikatu na portalu - portal zostanie wykorzystany do wysyłania informacji handlowych, marketingowych etc. 6

7 Dla pozostałych kontrahentów: - udostępniona zostanie możliwość wystawiania dokumentów bezpośrednio na portalu - na portalu będą się pojawiały informacje związane ze statusem dokumentu (wprowadzony, przyjęty, zaakceptowany, zapłacony), zwrotnie będzie wysłana informacją mailem o zmianie statusu dokumentu oraz o pojawieniu się nowego komunikatu na portalu. Dla firmy ESOTIQ: - możliwość wprowadzenia dokumentów w dowolnej formie do postaci elektronicznej na portalu (skan,edi, mail) - pełen elektroniczny obieg dokumentów w firmie z powiadamianiem użytkowników o statusie i pojawieniu się dokumentu (jest, oczekuje na opis, oczekuje na akceptację, zwrócony itp.) Dane, które zostaną zebrane poprzez portal, będą automatycznie wysyłane do systemu FK. Z portalu będą generowane pliki do eksportu do systemów bankowych (banki jak na razie nie dają innej możliwości, ale system zostanie przystosowany do wprowadzenia innej formy komunikacji z bankiem). Szczególnie należy zwrócić tutaj na innowacyjność rozwiązania zastosowanego dla franczyzobiorców. Nie znana nam jest sieć handlowa, która stosuje takie rozwiązania. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - przygotowania środowiska pracy bazy i aplikacji; - instalacji bazy danych MYSQL, przeprowadzenia testów środowiska programistycznego; - opracowania struktury baz danych; - wykonania i wdrożenia oprogramowania zgodnie z specyfikacją; - przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi; - przeprowadzenia szkolenia użytkowników. Wykonawca będzie prowadził prace programistyczne z wykorzystaniem licencji na oprogramowanie Zamawiającego. 4. Moduł B2B Replikator Schemat działania modułu aplikacja Aplikacja Replikator zostanie zainstalowana na każdym komputerze partnera, gdzie znajduję się baza danych Oracle w wersji XE (170 instalacji na dzień dzisiejszy) oraz na serwerze ESOTIQ. Instalacja po stronie partnera będzie wykonana na koszt partnera i przez niego we własnym zakresie. Na komputerach partnerów aplikacja będzie działała jako usługa systemowa systemu operacyjnego Windows. Schemat działania aplikacji będzie następujący Na komputerze partnera: - test połączenia VPN pomiędzy system operacyjnym partnera, a siedzibą ESOTIQ - uruchomienie procedury składowania danych do wysyłki - wysyłka paczki danych - pobranie potwierdzenia o wczytaniu danych do bazy centralnej - pobranie paczki danych z ESOTIQ - wczytanie danych do bazy lokalnej - wysłanie potwierdzenia o wczytaniu danych do bazy lokalnej Na serwerze ESOTIQ: 7

8 - utworzenie paczki danych dla partnerów - przetworzenie danych otrzymanych z baz partnerów - wysyłka i odbieranie potwierdzeń o danych. Aplikacja będzie miała zaimplementowany mechanizm kontroli spójności i integralności danych oraz mechanizm wysyłania powiadomień o problemach związanych z: - połączeniem z bazą partnera - błędach importu/eksportu danych - poprawności importu/eksportu Powiadomienia te będą wysyłane w sposób automatyczny na zdefiniowane adresy e- mail. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - przygotowania środowiska pracy bazy i aplikacji; - instalacji bazy danych Oracle, testy środowiska programistycznego; - analizy struktury baz danych aplikacji Maxstore; - wykonania i wdrożenia oprogramowania zgodnie z specyfikacją; - przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi; - przeprowadzenia szkolenia użytkowników. Wykonawca będzie prowadził prace programistyczne z wykorzystaniem licencji na oprogramowanie Zamawiającego. 8

9 Pieczątka oferenta Miejscowość, Data: Załącznik nr 2 W odpowiedzi na prowadzoną procedurą ofertową w ramach projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b oferujemy następujące ceny za wykonanie następujących wartości niematerialnych i prawnych: a) moduł B2B Connector -.. zł netto. b) moduł B2B DO- FK -.. zł netto. c) moduł B2B POD -.. zł netto. d) moduł B2B Replikator -... zł netto. Łącznie:. zł netto. Jednocześnie informuję, że niniejsza oferta jest ważna do dnia.. (minimum 30 dni od dnia upływu termin składania ofert). Szczegółowa oferta w rozbiciu na poszczególne moduły poniżej. Moduł Connector Dni Osoby Specjalista przygotowanie środowiska pracy bazy danych i aplikacji instalacja bazy danych Oracle i Oracle Golden Gate, testy środowiska analiza baz danych ESOTIQ opracowanie struktury bazy danych hurtowni danych połączenie Golden Gate z bazami partnerów prace programistyczne nad modułem Connector Testy funkcjonalne Testy produkcyjne Łącznie Stawka godz. Wartość 9

10 Moduł księgowy DO-FK Dni Osoby Specjalista przygotowanie środowiska pracy bazy danych i aplikacji instalacja bazy danych Oracle, testy środowiska analiza baz danych aplikacji Maxstore i Awek Stawka godz. Wartość prace programistyczne nad modułem DO-FK Testy funkcjonalne Testy produkcyjne Łącznie Moduł "POD - platforma obiegu dokumentów" Dni Osoby Specjalista przygotowanie środowiska pracy bazy danych i aplikacji Stawka godz. Wartość instalacja bazy danych MYSQL, testy środowiska opracowanie struktury bazy danych prace programistyczne nad platformą Testy funkcjonalne Testy produkcyjne Łącznie Moduł Replikator Dni Osoby Specjalista przygotowanie środowiska pracy bazy danych i aplikacji instalacja bazy danych Oracle, testy środowiska analiza baz danych aplikacji Maxstore Stawka godz. Wartość prace programistyczne nad modułem Replikator Testy funkcjonalne Testy produkcyjne Łącznie 10

11 Załącznik nr 3 nazwa i adres.. Miejscowość, data Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Działając w imieniu. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b p.n.: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi, a mianowicie: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PZP (wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi). W imieniu Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 4 nazwa i adres.. Miejscowość, data Oświadczenie wykonawcy o przekazaniu kodów źródłowych oraz scedowanie praw autorskich do oprogramowania Działając w imieniu. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kodów źródłowych oprogramowania Zamawiającemu po ostatecznym odbiorze oprogramowania oraz do scedowania praw autorskich do oprogramowania wykonanego w ramach postępowania ofertowego dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b p.n.: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi na Zamawiającego. 12

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo