Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady Poznań Tel Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu i wdrożeniu systemu B2B integrującego współpracę Zamawiającego i jego Partnerów oraz przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B integrującego współpracę Wnioskodawcy i Partnerów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński, zaprasza do składania ofert na usługi informatyczne i eksperckie obejmujące: a) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej obejmującej: analizę struktury bazy danych systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz Partnerów - określenie i opis rodzaju użytej bazy danych; - określenie i opis rodzaju kodowania znaków; - analiza struktur tabel; - badanie możliwości uploadu do bazy danych; procesy weryfikacji danych: - sprawdzenie poprawności plików elektronicznych z dokumentami papierowymi; - sprawdzenie mapowania indeksów w bazach partnerów i w bazie Drukpoznan.pl; analizę procedur bezpieczeństwa: - analizę backupów; - opis polityki bezpieczeństwa w firmie (hasła, wygaszacze ekranu, dostęp do komputerów, świadomość użytkownika); 1

2 b) stworzenie systemu B2B faza projektowania: opracowanie mechanizmu łączącego bazy danych systemów obecnie używanych w firmach partnerskich; zaprojektowanie portalu B2B o niezbędnej funkcjonalności do przeprowadzenia integracji między partnerami, a firmą; opracowanie standardów komunikacji z partnerami, odpowiednie typy komunikatów opracowanie standardów dokumentów nie objętych w standardzie EDI, tj. raportów, które będą mogły być integrowane z systemami partnerów; przygotowanie interfejsu dla tworzonej platformy B2B wraz ze wszystkimi jej elementami składowymi (opracowanie schematu mockupowego, konsultacje, opracowanie projektu graficznego Platformy) c) stworzenie systemu B2B faza programowania: stworzenie mechanizmów komunikacji między partnerami: - stworzenie połączeń ODBC między bazami danych; - zaprogramowanie mechanizmów wymiany plików; - stworzenie mechanizmów kodowania plików do formatu XML; - stworzenie uploadera plików umożliwiającego wysyłkę http, FTP, SMTP; wdrożenie procedur bezpieczeństwa (ustalenie metody tworzenia i przetrzymywania haseł, ustalenie wagi haseł, ustalenie rodzajów dopuszczalnych połączeń do serwera); konfiguracja serwerów: ustawienie mechanizmów uploadu plików; zainstalowanie systemu na serwerze dedykowanym; konfiguracja load balancing i recovery; konfiguracja firewall; konfiguracja backup; konfiguracja wdrożeń GIThub; konfiguracja baz danych; sprawdzenie poprawności; symulacja disaster recovery; konfiguracja Jaili; przygotowanie i implementacja w aplikacji interfejsu; opracowanie dodatkowych standardów wymiany plików nie objętych standardem EDI; wdrożenie systemu EDI; wdrożenie podpisu elektronicznego w aplikacji; uruchomienie systemu, eliminacja błędów, testy poprawności działania (testy backupów, przywracania danych, przełączania się na serwer backupowy w razie awarii serwera głównego, testy poprawności); d) wdrożenie systemu B2B: przetestowanie platformy we współpracy z partnerami, eliminacja ewentualnych błędów. Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia: W ramach projektu ma zostać stworzona platforma B2B zintegrowana z systemem zarządzania produkcją oraz z systemem RAKS firmy Drukpoznan.pl. Platforma będzie miała za zadanie udostępnianie, magazynowanie oraz odbieranie plików wymiany. Platforma ponadto będzie odpowiadała za dekodowanie plików na odpowiednie formaty kompatybilne z systemami partnerów oraz z systemami Zamawiającego (projekty do systemu zarządzania produkcją a dokumenty handlowe do systemu RAKS). Platforma także umożliwi przeglądanie archiwalnych plików zamieszczonych na platformie. Cała aplikacja będzie działała na serwerze zewnętrznym (poza firmą) dzięki czemu uniknie się problemów związanych z dostępnością serwera. Platforma umożliwi wymianę informacji odpowiednich dla danego partnera. Partner w ustawieniach swojego konta będzie mógł wybrać z jakiego systemu korzysta - w tym momencie mechanizmy platformy dostosują wszystkie pliki dla partnera będą one kodowały w danym dla niego formacie. Dostęp do platformy będzie odbywał się poprzez szyfrowany protokół https. Możliwość uploadu i downloadu 2

3 plików będzie także przez klienta smtp na indywidualne skrzynki partnerów oraz poprzez klienta ftp z indywidualnego folderu partnera. System ten będzie integrował systemy trzech partnerów, z którym Wnioskodawca Współpracuje. Z punktu widzenia Wnioskodawcy jest to jeden całościowy system, obsługujący jeden proces biznesowy, na który składają się następujące czynności: 1) Składanie zamówień zamówienia będą składane drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym co zagwarantuje wierzytelność osoby składającej zamówienie. 2) Generowanie projektu Projekt będzie generowany z zamówienia co pomoże w rozliczaniu projektu oraz ułatwi problemy wynikające z ewentualnej reklamacji 3) Generowanie oraz wysyłka faktur faktury będą wysyłane drogą elektroniczną, opatrzone będą podpisem elektronicznym i przez to będą bardziej wiarygodne dla osoby odbierającej fakturę. W łatwy sposób będzie można prześledzić kto daną fakturę wystawił oraz zostanie wyeliminowana jakakolwiek możliwość ingerencji w daną fakturę. W ramach projektu wprowadzona zostanie także wymiana dokumentów w standardzie EDI. Elektroniczna wymiana dokumentów w standardzie EDI zostanie wykorzystana do wymiany dokumentów handlowych (faktury, zamówienia). Zostanie wprowadzony zaawansowany podpis elektroniczny. Podpis ten zagwarantuje wzrost bezpieczeństwa wymienianych dokumentów oraz danych pomiędzy podmiotami. Podpis elektroniczny będzie wykorzystywany w realizacji następujących procesów biznesowych: Zamówienia wychodzące do Partnera i przychodzące od Partnera w każdym wypadku będą podpisane elektronicznie i przygotowane w standardzie równoważnym do EDI XML. Automatyzacja zamówień ułatwi komunikację między partnerami, a wykorzystanie podpisu elektronicznego zwiększy bezpieczeństwo przesyłanych danych, umożliwi weryfikację ich prawdziwości oraz zmniejszy prawdopodobieństwo realizacji niewłaściwych projektów. Projekty każda ingerencja w harmonogram projektu zostanie opatrzona podpisem elektronicznym tak aby działania były skoordynowane. Wyeliminuje to komunikację telefoniczną, mailową dotyczącą pracy nad projektem a w szczególności nad zmianami terminów zarówno po stronie Drukpoznan.pl jak i po stronie partnerów. Zapewni to wiarygodność przesyłanych danych. Faktury faktury będą wymieniane w standardzie równoważnym do EDI (XML) z podpisem elektronicznym, co zwiększy wiarygodność dokumentu, która zapewni bezpieczeństwo przy współpracy z partnerami (brak możliwości edytowania faktur) Opisywane powyżej przypadki/sytuacje do tej pory wymagały i będą wymagały potwierdzenia przez obie strony (Wnioskodawcę i Partnera). Zastosowanie podpisu elektronicznego pozwoli nie tylko na zminimalizowanie ilości materiałów papierowych, ale przyśpieszony zostanie również proces realizacji zleceń. Dokumenty i informacje przekazywane będą drogą elektroniczną w sposób natychmiastowy, a dzięki zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu ich autentyczność nie będzie budzić wątpliwości. 3

4 II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Łukasz Chęciński Wszelkie zapytania w sprawie ofert prosimy kierować drogą mailową na adres: III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadali wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, licząc do dnia złożenia oferty, posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu co najmniej 5 systemów B2B dedykowanych dla branży tożsamej z branżą Zamawiającego. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą cenową wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych wdrożeń systemu, o którym mowa powyżej, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o udzielenie wyjaśnień w stosunku do załączonego wykazu oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, listy polecające, protokoły odbioru, itp.). Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych w ramach przedłożonych ofert cenowych oraz pozostałych dokumentów, czy wyjaśnień z nimi związanych. IV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: nazwę i adres oferenta; datę sporządzenia; opis przedmiotu oferty, nawiązujący do elementów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym; całkowitą wartość oferty (netto i brutto); przewidywany czas realizacji; proponowany termin gwarancji na system; termin ważności oferty; podpis osoby upoważnionej do składania ofert handlowych. Do oferty należy przedłożyć również dokument, o którym mowa w pkt. III niniejszego zapytania. Oferta powinna być przesłana na adres: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński, ul. Winogrady 28, Poznań lub drogą mailową na adres: Przy sporządzaniu ofert zaleca się korzystanie z wzoru oferty cenowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godz. 15:00. Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. 4

5 V. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach: Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna liczba punktów 1 Cena 70% 50 pkt. 2 Czas realizacji zamówienia 30% 50 pkt. Razem 100% 100 pkt. W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: - cena minimalna w zbiorze - cena oferty badanej - ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W kryterium 2. Czas realizacji zamówienia maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: - ilość przyznanych punktów - najkrótszy termin realizacji spośród porównywanych ofert (w miesiącach) - czas realizacji badanej oferty (w miesiącach) Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 5

6 VI. Istotne postanowienia umowy 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać odpowiednie przepisy szczegółowo regulujące postępowanie w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. 2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty wykonania przedmiotu umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, a w szczególności zgodnie z wymaganiami projektu opisanymi w części I, w terminie określonym w harmonogramie zawartym w umowie. 4. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i informatyczne, wraz z łączem internetowym i serwerami niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w następujących wypadkach, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: a) Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizacje prac i ich nie realizuje przez nieprzerwany okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął prac i ich nie rozpoczyna pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni zakończeniem całości prac i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego na piśmie dodatkowego odpowiedniego terminu na zakończenie prac pod rygorem odstąpienia od umowy, nie wykona ich we wskazanym terminie; b) Wykonawca może odstąpić od umowy gdy: Zamawiający opóźnia sie z zapłatą należności Wykonawcy wynikających z umowy co najmniej 14 dni i pomimo wezwania na piśmie przez Wykonawcę nie zapłaci tych należności w dodatkowym terminie 14 dni. Zamawiający nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie współpracy potrzebnej dla wykonania umowy i pomimo wezwania przez Wykonawcę na piśmie i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu na zapewnienie takiej współpracy, nie wypełni swych obowiązków we wskazanym terminie. 6. Wezwania do usunięcia naruszeń umowy oraz odstąpienie od umowy muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez stronę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace zgodnie z protokołami odbioru, chyba że mają one wady stanowiące podstawę do odmowy dokonania odbioru. 8. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego. 6

7 VII. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Załączniki: 1. Wzór oferty cenowej. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo