Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 WPROWADZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE PYTAIA ZAMKIĘTE I. OCEA OGÓLA UCZELI II. PROGRAM STUDIÓW III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ IV. WYKŁADOWCY V. OCEIAIE VI. MOST, ERASMUS+ VII. WARUKI/ORGAIZACJA STUDIOWAIA VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 Spis treści:

3 WPROWADZEIE iniejszy raport dotyczy wyników szóstej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od r. W raporcie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich studiujących w trybie stacjonarnym. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów stacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych dane dla ogółu studentów studiów stacjonarnych. Wydziały - dane dla ogółu studentów studiów stacjonarnych w podziale na wydziały oraz łącznie dla. Dane w obu kategoriach zostały podane osobno dla studentów: I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem pomarańczowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. ()- liczba studentów ogółem lub danego wydziału, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie. 3. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 4. Średni wynik ogółem lub dla danego wydziału oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. 3

4 WPROWADZEIE Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do wydziałów, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy. Dane dotyczące oceny pracy prodziekanów ds. studenckich zostały podane ogólnie dla wszystkich wydziałów, oceny poszczególnych dziekanów nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów. Odpowiedzi na pytania otwarte opracowane są w odrębnym raporcie, przekazanym bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. 4

5 Frekwencja - I stopień : W badaniu wzięło udział 2611 studentów I stopnia studiów stacjonarnych, co stanowi 1* ogółu studentów tych studiów na, Wydziały : Odsetek studentów I stopnia, którzy wzięli udział w badaniu IKEwG WT WF WS WCH WGiG WMiI WB WPAwK WPiD W WA WFPiK *na podst. danych z USOSa, maj 2015 Liczba studentów I stopnia danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () % WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WPAwK WT 16 IKEwG 27 60% Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało studentów I stopnia studiów stacjonarnych, z czego ankietę wypełniło 2611 studentów, tj. 1 spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się bardzo różnie na poszczególnych wydziałach. ajwiększy udział w badaniu, odnotowano w Instytucie Kultury Europejskiej - 60% oraz na Wydziale Teologicznym -. ależy jednak zwrócić uwagę na liczbę studentów studiujących w instytucie oraz na wydziale, która wynosi odpowiednio 45 oraz 53 osoby. ajniższą frekwencję uzyskał Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej % 5

6 Frekwencja - II stopień : W badaniu wzięło udział 889 studentów II stopnia studiów stacjonarnych, co stanowi * ogółu studentów tych studiów na, *na podst. danych z USOSa, maj 2015 Wydziały : Odsetek studentów II stopnia, którzy wzięli udział w badaniu WB WA WMiI 1 WPiD 1 WS WGiG WCH WFPiK IKEwG W WPAwK WF Liczba studentów II stopnia danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () % 889 WA 48 1 WB 56 1 WCH 37 WFPiK 63 WF WMiI 41 1 WGiG 98 WPiD WS 58 W 73 WPAwK IKEwG 4 Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało 8077 studentów II stopnia studiów stacjonarnych, z czego ankietę wypełniło 889 studentów, tj. spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się różnie w zależności od wydziału. ajwiększy udział w badaniu odnotowano w na Wydziale Studiów Edukacyjnych - 1. ajniższą frekwencję uzyskał Wydział Prawa i Administracji - wynosi ona. 6

7 Frekwencja - jednolite magisterskie : W badaniu wzięło udział 491 studentów jednolitych studiów magisterskich, co stanowi 1* ogółu studentów tych studiów na. Wydziały : Odsetek studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy wzięli udział w badaniu Kognitywistyka Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) * na podst. danych z USOSa, maj 2015 Liczba studentów jedn. st. mgr danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () % Kognitywistyka 79 2 Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) 172 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) 28 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało 3112 studentów jednolitych studiów magisterskich, z czego ankietę wypełniło 491 studentów, tj. 1 spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się bardzo różnie na poszczególnych kierunkach. Zgodnie z wykresem, największy udział w badaniu zanotowano na Wydziale auk Społecznych

8 Średnia ocen : Średnia ocen z egzaminów na podstawie deklaracji uczestników (z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia). Źródło: odpowiedzi na pytanie: "Jaka była P. średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim?" (pytanie z zamkniętą skalą odpowiedzi). 50% I st. = 1364 II st. =789 mgr = % 0% 2,51-3,00 3,01-3,5 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51 i więcej I st. II st. mgr Rozkład średnich ocen z egzaminów, uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym badanie, wskazuje na to, że badaniem zainteresowani są przede wszystkim studenci wykazujący się dobrymi wynikami w nauce ( w przypadku II stopnia aż 7 uczestników badania jakości kształcenia ma średnią powyżej 4,0). Można jednak na podstawie powyższego wykresu stwierdzić, że swoją opinię wyraziło całe spektrum studentów - od uzyskujących niższe oceny, aż po osoby z najwyższymi ocenami. 8

9 PYTAIA ZAMKIĘTE W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 3476 uczestników ankiety (łącznie studenci wszystkich stopni biroący udział w ankiecie) udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W przypadku każdego pytania była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy") bądź pominięcie pytania. : I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) I st II st. 1 50% 3 mgr I. 2. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian I st = 2611 = 877 = 483 = 1322* W kategorii ocena ogólna uczelni studenci mieli możliwość ocenić na czterostopniowej skali jakość kształcenia na, wyrazić swoją opinię nt. zmian jakości kształcenia oraz satysfakcji z dokonanego wyboru uczelni, kierunku i specjalności. Ogólna ocena jakości kształcenia jest stosunkowo wysoka. Z przedstawionych wykresów wynika, że najbardziej zadowoleni z jakości kształcenia są studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I stopnia studiów stacjonarnych - dwie trzecie tych studentów ocenia jakość kształcenia na jako dobrą lub bardzo dobrą, ponadto 17-1 studentów wszystkich stopni dostrzega pozytywne zmiany w jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. II st = 662* mgr = 255* * Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku 9

10 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : Średnia SD WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Przedział ufności (9) 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) % 50% % ,86 0,73 WA 110 4,19 0,83 WB 106 3,79 0,80 WCH 121 3,84 0,61 WFPiK 164 4,03 0,73 WF 81 3,81 0, ,82 0,82 WMiI 157 3,87 0,65 WGiG 330 3,66 0,63 WPiD 221 3,93 0,71 WS 178 3,92 0,74 W 374 3,85 0, ,83 0, ,91 0, ,82 0,69 WT 16 4,06 0,68 IKE Gniezno 27 3,70 0,87 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,86 4,19 3,79 3,84 4,03 3,81 3,82 3,87 3,66 3,93 3,92 3,85 3,83 WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 3,91 3,82 4,06 3,70 WT IKE Gniezno 10

11 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : średnia SD WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Przedział ufności (9) 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) % % ,7 0,7 WA 48 3,9 0,8 WB 56 3,8 0,8 WCH 37 3,8 0,5 WFPiK 63 4,0 0,8 WF 10 4,0 0,7 44 3,7 0,9 WMiI 41 4,0 0,6 WGiG 98 3,6 0,7 WPiD 106 3,8 0,8 WS 58 3,8 0,8 W 73 3,7 0,8 30 3,6 0,7 17 3,4 0, ,5 0,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W 11

12 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) Kognitywistyka średnia SD 483 3,90 0,72 Kognitywistyka 79 3,82 0,71 Psychologia 201 3,84 0,64 Prawo 172 3,98 0,82 Teologia 28 4,18 0,81 Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) Przedział ufności (9) 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 4,18 3,98 3,90 3,82 3,84 Kognitywistyka Psychologia Prawo Teologia 12

13 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła WT IKE Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian % WA 49 WB 61 WCH 45 WFPiK 75 WF WMiI 73 WGiG 185 WPiD 97 WS 98 W WT 11 IKE Gniezno 20 13

14 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian % WA 40 WB 51 WCH 29 WFPiK 45 WF 6 39 WMiI 29 WGiG 76 WPiD 75 WS 46 W WS 1 4 W

15 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II, III, IV i V roku studiów- z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła 1 1 Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian Kognitywistyka 47 Psychologia 119 Prawo 69 Teologia 20 Kognitywistyka 3 4 Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) 1 15

16 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) I stopień Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Tę samą uczelnię? Ten sam kierunek? Tę samą specjalność? b) II stopień Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić = 2611* = 2139* = 1842* ajbardziej zadowoleni z dokonanego przez siebie wyboru studiów są studenci studiów magisterskich - 7 studentów jednolitych studiów magisterskich ponownie wybrałoby ten sam kierunek studiów, a 6 wybrałoby jeszcze raz. ajbardziej niezadowoloną z wyboru uczelni grupą są studenci II stopnia. Zaledwie połowa studentów II stopnia podjęłaby ponownie studia na naszej uczelni, 2 zdecydowanie nie wybrałoby, a 2 nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Tę samą uczelnię? Ten sam kierunek? Tę samą specjalność? = 877* = 672* = 553* *w przypadku odpowiedzi 'nie' zadano pytanie zamknięte 'dlaczego?' z zestawem odpowiedzi do wyboru. Wyniki podano poniżej. ie zadawano dalszego pytania o kierunek/specjalność. c) Jednolite studia magisterskie Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Tę samą uczelnię Ten sam kierunek Tę sama specjalność % 1 = 483* = 415* = 391* 16

17 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) tę samą uczelnię? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Gniezno 5 4 Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane: I stopień) Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Rozczarowanie ofertą edukacyjną Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) iekompetentna kadra Konkurencyjna oferta innych uczelni iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Inne WA 110 WB 106 WCH 121 WFPiK 164 WF WMiI 157 WGiG 330 WPiD 221 WS 178 W WT 16 IKE Gniezno 27 = 475 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne'. 17

18 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: b)ten sam kierunek? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Gniezno % % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku*? (Dane: I stopień) Źle skonstruowany program studiów Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Źle dobrane metody nauczania Rozczarowanie ofertą edukacyjną iekompetentna kadra iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Konkurencyjna oferta innych uczelni Inne Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 90% WA 96 WB 80 WCH 84 WFPiK 147 WF WMiI 132 WGiG 240 WPiD 191 WS 151 W WT 15 IKE Gniezno 21 = 306 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' 18

19 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Gniezno % 6 70% % 60% 6 7 Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru specjalności*? (Dane I stopień) 6 Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od Źle skonstruowany program studiów Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Źle dobrane metody nauczania Rozczarowanie ofertą edukacyjną iekompetentna kadra iska jakość nauczania Inne Konkurencyjna oferta innych uczelni Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % WA 89 WB 68 WCH 69 WFPiK 129 WF WMiI 130 WGiG 205 WPiD 164 WS 131 W WT 14 IKE Gniezno 17 = 91 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii inne 19

20 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) tę samą uczelnię? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % WA 48 WB 56 WCH 37 WFPiK 63 WF WMiI 41 WGiG 98 WPiD 106 WS 58 W Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane: II stopień) Źle skonstruowany program studiów Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Rozczarowanie ofertą edukacyjną Źle dobrane metody nauczania iska jakość nauczania iekompetentna kadra Konkurencyjna oferta innych uczelni Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Inne = 209 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' 20

21 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: ten sam kierunek? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku*? (Dane: II stopień) Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od Rozczarowanie ofertą edukacyjną iska jakość nauczania Konkurencyjna oferta innych uczelni iekompetentna kadra Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Inne Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić WA 39 WB 43 WCH 26 WFPiK 54 WF 8 32 WMiI 34 WGiG 71 WPiD 78 WS 49 W = 118 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' 21

22 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W % % 6 Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru specjalności*? (Dane : II stopień) Źle skonstruowany program studiów Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Źle dobrane metody nauczania Rozczarowanie ofertą edukacyjną iekompetentna kadra iska jakość nauczania Inne Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Konkurencyjna oferta innych uczelni WA 34 WB 36 WCH 24 WFPiK 44 WF 7 27 WMiI 32 WGiG 55 WPiD 66 WS 37 W = 50 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' 22

23 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a)tę samą uczelnię? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Kognitywistyka Kognitywistyka 79 Psychologia 201 Prawo 172 Teologia 28 Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) 7 1 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane : mgr) = 70 Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania 1 Rozczarowanie ofertą edukacyjną 1 Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Konkurencyjna oferta innych uczelni Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) iekompetentna kadra Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' iska jakość nauczania Inne 23

24 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: b) ten sam kierunek? Kognitywistyka Psychologia Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Kognitywistyka 66 Psychologia 166 Prawo 155 Teologia 25 Prawo (razem z CP w Słubicach) 8 1 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - 80% 1 Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku*? (Dane: mgr) Źle skonstruowany program studiów Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od Ograniczone perspektywy na pracę po studiach 1 Źle dobrane metody nauczania 1 Rozczarowanie ofertą edukacyjną Konkurencyjna oferta innych uczelni iekompetentna kadra Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, iska jakość nauczania 2 2 = 23 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' 24

25 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? Kognitywistyka Psychologia Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 4 50% Kognitywistyka 57 Psychologia 155 Prawo 152 Teologia 24 Prawo (razem z CP w Słubicach) 4 5 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - 8 Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru specjalności*? (Dane: mgr) 1 Źle skonstruowany program studiów = 15 Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od 1 Źle dobrane metody nauczania 1 Rozczarowanie ofertą edukacyjną iska jakość nauczania Ograniczone perspektywy na pracę po studiach iekompetentna kadra Konkurencyjna oferta innych uczelni Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, 1 1 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podania własnego powodu w kategorii 'inne' Inne 25

26 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych?* Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? I st. II st. Mgr I st. II st. Mgr I st. II st. Mgr Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st II st Mgr Tak ie ie potrafię odpowiedzieć brak czasu brak chęci brak odwagi brak możliwości brak wiedzy na temat tego typu możliwości II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? = 2429 = 840 = 461 = 2427 = 847 = 459 = 2609 = 877 = 483 = 1588 = 448 = 244 W kategorii program studiów studenci oceniali ofertę zajęć praktycznych, fakultatywnych, prawidłowość przypisywania punktów ECTS oraz możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych. Znaczna część studentów uważa, że liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym jest niewystarczająca, problem ten dotyczy głównie studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, gdzie ponad 60% respondentów jest niezadowolonych z wymiaru godzinowego zajęć praktycznych. Ponad połowa studentów II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także 6 studentów I stopnia nie uczestniczy w badaniach naukowych. Studenci, którzy zadeklarowali, że nie biorą udziału w badaniach naukowych mogli uzasadnić swoją odpowiedź - 5 studentów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 4 studentów II stopnia w ogóle nie wiedziała o tego typu możliwościach. Ponad połowa studentów uważa, że punkty ECTS raczej lub zdecydowanie nie odzwierciedlają rzeczywistego nakładu pracy studenta potrzebnego do zaliczenia poszczególnych modułów. *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi I st. II st. Mgr Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie = 2150 = 730 =

27 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopnia II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża % % % WA 106 WB 99 WCH 118 WFPiK 150 WF WMiI 142 WGiG 308 WPiD 196 WS 167 W WT 16 IKE Gniezno WT 50% 50% IKE Gniezno

28 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopnień II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża % % WA 47 WB 56 WCH 37 WFPiK 57 WF WMiI 40 WGiG 96 WPiD 102 WS 53 W WS 4 5 W

29 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Kognitywistyka 76 Psychologia 192 Prawo 164 Teologia 27 Kognitywistyka 4 5 Psychologia 2 7 Prawo (razem z CP w Słubicach) 4 5 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

30 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Wydziały : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 2 WB WCH 3 WFPiK 3 WF 2 WMiI 3 WGiG 2 WPiD 4 WS W WT IKE Gniezno WA 104 WB 97 WCH 119 WFPiK 162 WF WMiI 146 WGiG 320 WPiD 186 WS 175 W WT 16 IKE Gniezno 25 30

31 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG % Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 47 WB 56 WCH 36 WFPiK 62 WF 9 41 WMiI 41 WGiG 95 WPiD 106 WS 58 W WPiD WS W

32 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Kierunki : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Kognitywistyka 73 Psychologia 187 Prawo 172 Teologia 26 Kognitywistyka Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

33 II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Tak ie ie potrafię odpowiedzieć % 5 Badanie Jakości Kształcenia 2014/ % II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień WA 110 WB 106 WCH 121 WFPiK 164 WF WMiI 157 WGiG 329 WPiD 221 WS 178 W WT 16 IKE Gniezno 27 70% WT 1 7 IKE Gniezno 1 70% 1 33

34 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych*? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Gniezno Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień brak czasu brak chęci brak odwagi brak możliwości brak wiedzy na temat tego typu możliwości % 4 50% % WA 38 WB 60 WCH 68 WFPiK 98 WF WMiI 114 WGiG 194 WPiD 146 WS 100 W WT 12 IKE Gniezno 19 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi 34

35 II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG Tak ie ie potrafię odpowiedzieć % 7 Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień WA 48 WB 56 WCH 37 WFPiK 63 WF WMiI 41 WGiG 98 WPiD 106 WS 58 W WPiD 2 6 WS 4 4 W %

36 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych*? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG % Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień brak czasu brak chęci brak odwagi brak możliwości brak wiedzy na temat tego typu możliwości 100% WA 20 WB 15 WCH 7 WFPiK 35 WF 2 20 WMiI 28 WGiG 48 WPiD 72 WS 27 W WPiD WS W *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi %

37 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Kierunki : 2 Tak ie ie potrafię odpowiedzieć Kognitywistyka 79 Psychologia 201 Prawo 172 Teologia 28 Kognitywistyka Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) 6 2 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

38 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych?* Kierunki : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie brak czasu brak chęci brak odwagi brak możliwości brak wiedzy na temat tego typu możliwości Kognitywistyka 22 Psychologia 93 Prawo 109 Teologia 18 Kognitywistyka % Psychologia 2 5 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi Prawo (razem z CP w Słubicach) % Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) % 38

39 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 2150 WA WB 100 WA WCH 100 WFPiK 142 WB WF 74 WCH WFPiK WMiI 132 WGiG 309 WF WPiD WS 137 WMiI 2 3 W WGiG WPiD WT 16 WS IKE Gniezno 20 W WT IKE Gniezno 1 39

40 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 730 WA WB 54 WA WCH 29 WFPiK 52 WB WF 9 WCH WMiI 39 WFPiK WGiG 91 WPiD 89 WF WS W WMiI WGiG WPiD WS 2 3 W

41 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 340 Kognitywistyka 57 Psychologia 137 Prawo 118 Teologia Kognitywistyka Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

42 III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ I st. II st. Mgr Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów = 2295 = 779 = 462 III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? I st. II st. Mgr Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie = 2478 = 813 = 472 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st. 4 II st. 4 2 Mgr = 2594 = 871 = 482 III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? I st. II st. Mgr Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski = 2067 = 710 = 409 W kategorii jakość zajęć poziom zadowolenia z poszczególnych elementów różni się w zależności od rodzaju studiów. Poziom merytoryczny zajęć najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich, jednocześnie zaledwie z nich uważa, że zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów. ajsurowiej poziom merytoryczny zajęć oceniają studenci II stopnia, z których aż twierdzi, że poziom jest za niski. Elementem wysoko ocenianym przez wszystkich studentów jest dostępność sylabusów. 42

43 III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Gniezno % % 5 4 Badanie Jakości Kształcenia 2014/ III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów WA 110 WB 88 WCH 84 WFPiK 156 WF WMiI 140 WGiG 225 WPiD 195 WS 172 W WT 16 IKE Gniezno 26 43

44 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WA 48 WB 45 WCH 24 WFPiK 61 WF WMiI 41 WGiG 69 WPiD 96 WS 52 W WPiD WS W

45 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Kierunki : 2 Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne Kognitywistyka 77 Psychologia 201 Prawo 157 Teologia 25 Kognitywistyka Psychologia 3 5 Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) 4 45

46 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 3 4 WA 4 3 WB 3 5 WCH 3 5 WFPiK 5 3 WF WMiI WGiG WPiD 4 4 WS W WT 3 5 IKE Gniezno WA 109 WB 97 WCH 103 WFPiK 163 WF WMiI 153 WGiG 282 WPiD 214 WS 177 W WT 16 IKE Gniezno 26 46

47 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 813 WA WB 55 WA 5 3 WCH 32 WFPiK 61 WB 3 4 WF 8 WCH 2 5 0% 42 WMiI 38 WFPiK 5 3 WGiG 78 WPiD 101 WF 0% 3 6 0% WS W WMiI WGiG 0% WPiD 4 4 WS W % 2 6 0% %

48 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Kognitywistyka 78 Psychologia 199 Prawo 167 Teologia 26 Kognitywistyka 3 5 Psychologia 3 5 Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

49 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W % 2 Badanie Jakości Kształcenia 2014/ III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WT IKE 3 50% WA 108 WB 106 WCH 120 WFPiK 164 WF WMiI 155 WGiG 327 WPiD 221 WS 178 W WT 16 IKE Gniezno 25 49

50 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Wydziały : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG % WA 48 WB 56 WCH 37 WFPiK 62 WF WMiI 40 WGiG 98 WPiD 106 WS 58 W WPiD 2 1 WS W

51 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Kierunki : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Kognitywistyka 79 Psychologia 201 Prawo 172 Teologia 28 Kognitywistyka Psychologia 1 4 Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

52 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski % % % WA 89 WB 84 WCH 94 WFPiK 134 WF WMiI 120 WGiG 239 WPiD 199 WS 141 W WT 14 IKE Gniezno 24 52

53 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski % WA 40 WB 42 WCH 31 WFPiK 54 WF 7 39 WMiI 27 WGiG 82 WPiD 92 WS 48 W WS 6 3 W

54 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Kierunki : Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski Kognitywistyka 66 Psychologia 165 Prawo 152 Teologia 24 Kognitywistyka 7 Psychologia 7 1 Prawo (razem z CP w Słubicach) 8 1 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) 8 54

55 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 IV. WYKŁADOWCY Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st. II st. Mgr = 2578 = 864 = 476 IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej/magisterskiej? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie I st. 4 3 II st. 5 3 Mgr IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? = 896 = 842 = 137 W kategorii wykładowcy studenci wysoko ocenili wsparcie i opiekę nauczycieli akademickich podczas pisania pracy licencjackiej/magisterskiej oraz ich gotowość do pomocy i konsultacji. Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie są I st = 2559 II st = 861 Mgr =

56 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają I st. 2 5 II st. 2 60% Mgr 2 6 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy ie, nie odbywają I st. 2 5 II st. 1 6 = 2577 = 861 = 478 = 2101 = 707 Ponadto, znaczna większość studentów twierdzi, że zajęcia oraz dyżury odbywają się zgodnie z planem. Część studentów spotkała się z obraźliwym zachowaniem, najczęściej jednak dotyczyło to wyłącznie jednego nauczyciela. Osoby, które udzieliły twierdzącej odpowiedzi na pytanie dot. opbraźliwego zachowania, miały możliwość opisania zaistniałej sytuacji w pytaniu otwartym - raport z analizy tych odpowiedzi został przekazany bezpośrednio władzom dziekańskim. Mgr = 387 IV.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli I st. 7 1 = 2611 II st. 7 = 877 Mgr 8 1 =

57 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT 1 IKE Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 IV. WYKŁADOWCY - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 108 WB 104 WCH 120 WFPiK 162 WF WMiI 155 WGiG 326 WPiD 387 WS 476 W WT 16 IKE Gniezno 27 57

58 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG % 4 Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 IV. WYKŁADOWCY - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 48 WB 55 WCH 36 WFPiK 63 WF WMiI 40 WGiG 94 WPiD 105 WS 57 W WPiD WS W

59 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Kognitywistyka 78 Psychologia 197 Prawo 172 Teologia 27 Kognitywistyk a 3 4 Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) 1 4 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

60 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie % % WA 28 WB 42 WCH 43 WFPiK 56 WF WMiI 36 WGiG 140 WPiD 66 WS 54 W WT 11 IKE Gniezno WT 5 3 IKE 60

61 IV. WYKŁADOWCY - II stopień IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie % WA 48 WB 55 WCH 36 WFPiK 62 WF 8 44 WMiI 40 WGiG 95 WPiD 102 WS 54 W WPiD 5 3 WS 4 3 W 4 50%

62 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy magisterskiej? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Kognitywistyka 25 Psychologia 60 Prawo 33 Teologia 19 Kognitywistyk a 1 Psychologia 60% 2 Prawo (razem z CP w Słubicach) 6 1 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

63 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W WT IKE Tak, w przypadku wszystkich wykładowców % % Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie są WA 110 WB 105 WCH 117 WFPiK 162 WF WMiI 151 WGiG 321 WPiD 218 WS 173 W WT 16 IKE Gniezno 27 63

64 IV. WYKŁADOWCY - II stopień IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG Tak, w przypadku wszystkich wykładowców % 6 Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie są % WA 48 WB 56 WCH 36 WFPiK 61 WF WMiI 41 WGiG 96 WPiD 105 WS 58 W WPiD WS 1 50% 1 1 W %

65 IV. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Kognitywistyka 79 Psychologia 187 Prawo 166 Teologia 28 Kognitywistyka Psychologia Prawo (razem z CP w Słubicach) 5 1 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

66 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WT IKE Badanie Jakości Kształcenia 2014/ IV. WYKŁADOWCY - I stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają % % WA 110 WB 103 WCH 117 WFPiK 163 WF WMiI 154 WGiG 326 WPiD 220 WS 176 W WT 16 IKE Gniezno 27 66

67 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG % 6 70% Badanie Jakości Kształcenia 2014/ IV. WYKŁADOWCY - II stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają % 60% WA 48 WB 56 WCH 35 WFPiK 61 WF WMiI 40 WGiG 95 WPiD 106 WS 57 W WPiD 2 6 WS W

68 V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy 2 Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają 6 0, 478 Kognitywistyka 78 Psychologia 200 Prawo 170 Teologia 28 Kognitywistyka 2 6 Psychologia 2 6 Prawo (razem z CP w Słubicach) 2 5 Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna)

69 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WT IKE % % 5 60% Badanie Jakości Kształcenia 2014/ IV. WYKŁADOWCY - I stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają % WA 102 WB 68 WCH 87 WFPiK 138 WF WMiI 133 WGiG 263 WPiD 193 WS 139 W WT 10 IKE Gniezno 21 69

70 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA WB WCH WFPiK WF 0% WMiI % 5 100% Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 IV. WYKŁADOWCY II stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają WA 40 WB 42 WCH 24 WFPiK 47 WF 5 44 WMiI 38 WGiG 80 WPiD 92 WS 46 W WGiG 7 WPiD 1 7 WS W

71 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Kierunki : Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 IV. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie 1 Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Kognitywistyka 67 Psychologia 149 Prawo 149 Teologia 22 Kognitywistyka Psychologia 1 5 Prawo (razem z CP w Słubicach) Teologia (spec. kapłańska i katechetyczno - pastoralna) 3 50% 71

72 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? Wydziały : WA WB WCH WFPiK WF WMiI WGiG WPiD WS W ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli WT IKE % % WA 110 WB 106 WCH 121 WFPiK 164 WF WMiI 157 WGiG 330 WPiD 221 WS 178 W WT 16 IKE Gniezno 27 72

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 Raport z badania Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Arkusze wydziałowe RAPORT WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

Arkusze wydziałowe RAPORT WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Arkusze wydziałowe 1 RAPORT WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Uwagi metodologiczne 2 Raport przygotowany jest wyłącznie w oparciu o dane zawarte w Arkuszu wyjściowym oceny jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat 2017

Przyjazny Dziekanat 2017 Przyjazny Dziekanat 2017 Studencka ankietyzacja dziekanatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Raport ogólnouniwersytecki Wprowadzenie Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia w składzie: dr K. Buchta, mgr R. Kopytiuk, mgr A. Kulik, mgr J. Sacharuk, A. Młodzianowska (student), T. Magdziak (student),

Bardziej szczegółowo