Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA OCEN PYTANIA ZAMKNIĘTE I. OCENA OGÓLNA UCZELNI II. PROGRAM STUDIÓW III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH V. WYKŁADOWCY VI. OCENIANIE VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 SPIS TREŚCI

3 WPROWADZENIE Niniejszy raport dotyczy wyników piątej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od Ta część raportu dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów niestacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych dane dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich. Wydziały - dane dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich w podziale na kierunki oraz łącznie dla. Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. (N) - liczba studentów ogółem lub danego wydziału, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie. 3. Odchylenie standardowe (SD) - miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 4. Średni wynik ogółem lub dla danego wydziału - średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. 3

4 WPROWADZENIE Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach (N) ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych dla kierunków, w przypadku których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów odpowiadających na poszczególne pytania jest niska. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury reportu. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy. Dane dotyczące oceny pracy prodziekanów ds. studenckich nie zostały przedstawione w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. Opowiedzi na pytania otwarte opracowane są w odrębnym raporcie, również przekazanym bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. 4

5 Frekwencja W badaniu wzięło udział 246 studentów II stopnia, studiów niestacjonarnych, co stanowi 11%* ogółu studentów tych studiów na. * na podst. danych z USOSa, stan na 5 maja 2014 Wydziały : Odsetek studentów II stopnia, którzy wzięli udział w badaniu 11% Liczba studentów dziennych danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu (N) N (spec. katechetycznopastoralna) 18 17% 7% (spec. katechetycznopastoralna) 17% 5

6 Średnia ocen : Średnia ocen z egzaminów na podstawie deklaracji uczestników (z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów). Źródło: odpowiedzi na pytanie: "Jaka była P. średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim?" (pytanie z zamkniętą skalą odpowiedzi). 50% N= % 38% 35% 30% 20% 10% 12% 12% 4% 0% 0% 2,5 i mniej 2,51-3,00 3,01-3,5 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51 i więcej Przedstawiony rozkład średnich ocen z egzaminów, uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym badanie przez osoby, które wzięły udział w ankiecie, pokazuje, że udało się uzyskać opinie od całego spektrum studentów - od uzyskujących niższe oceny (54% ze średnią równą lub niższą niż 4,0) aż po osoby o najwyższych ocenach (47% studentów ze średnia powyżej 4,0). 6

7 PYTANIA ZAMKNIĘTE W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 246 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W przypadku każdego pytania była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy") bądź pominięcie pytania. : I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. 2. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (Niedostateczna) I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 28% 48% 22% 2% Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 5% 20% 20% 4% 5% 46% N= 246 N= 112 Ogólna ocena jakości kształcenia jest stosunkowo wysoka. Dwie trzecie studentów jednolitych studiów magisterskich ocenia jakość kształcenia na jako dobrą lub bardzo dobrą. Jedna czwarta studentów uważa, że zachodzą na naszej uczelni pozytywne zmiany w zakresie jakości kształcenia, jednak prawie połowa studentów biorących udział w badaniu, w ogóle nie dostrzega takich zmian. 68% studentów ponownie wybrałoby, a 84% respondentów, jeszcze raz dokonałoby wyboru tego samego kierunku. Najwięcej wątpliwości wśród studentów wzbudza wybór specjalności, 31% studentów nie jest pewna czy ponownie dokonałoby tego samego wyboru. I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić tę samą uczelnię ten sam kierunek tę samą specjalność 68% 60% 84% 9% 15% 17% 8% 7% 31% N= 244 N= 242 N= 239 7

8 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (Niedostateczna) N % 48% 22% 2% 19% 56% 23% 2% 36% 39% 22% 2% 44% 39% 17% 8

9 : Przedział ufności (95%) I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? 4,60 4,40 Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 4,28 SD 0,76 0,72 0,81 0,75 4,20 4,00 4,02 3,92 4,11 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 9

10 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II, III, IV, V roku studiów - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian N % 20% 20% 4% 5% 46% 4% 17% 18% 7% 6% 48% 3% 29% 16% 3% 48% 29% 14% 43% 14% 10

11 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie tę samą uczelnię? Wydziały : Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 68% 15% 17% N % 17% 25% 78% 12% 10% 83% 11% 6% 11

12 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.3.b Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie ten sam kierunek? Wydziały : Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić N % 8% 7% 81% 10% 9% 89% 6% 5% 78% 11% 11% 12

13 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.3.c Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie tę samą specjalność? Wydziały : Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 60% 9% 31% N % 9% 37% 67% 6% 27% 61% 28% 11% 13

14 II. PROGRAM STUDIÓW : II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Tak, jest wystarczająca Nie, jest za mała Nie, jest zbyt duża 35% 63% 3% II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 14% 38% 19% 17% 12% II.3. Czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 28% 21% 51% N= 232 N= 232 N= 245 Studenci jednolitych studiów magisterskich dość surowo ocenili obowiązujące programy studiów - aż 63% respondentów uważa, że liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym jest za mała, prawie połowa studentów uważa, że oferta zajęć do wyboru nie jest zadowalająca. 51% biorących udział w badaniu nie wie/nie potrafi ocenić czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych, a 21% z nich odpowiedziało, że takich możliwości uczelnia im nie stwarza. 30% studentów uważa, że punkty ECTS są tylko częściowo prawidłowo przypisane do efektów kształcenia, a prawie drugie tyle jest zdania, że raczej lub zdecydowanie tak nie jest. II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS są prawidłowo przypisane do efektów kształcenia? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 7% 36% 30% 18% 9% N=

15 II. PROGRAM STUDIÓW II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : Tak, jest wystarczająca Nie, jest za mała Nie, jest zbyt duża % 63% 3% 34% 64% 2% 32% 66% 2% 53% 29% 18% 15

16 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 II. PROGRAM STUDIÓW Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 14% 38% 19% 17% 12% % 38% 19% 20% 15% 21% 40% 20% 13% 6% 17% 22% 22% 17% 22% 16

17 II.3.Czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 II. PROGRAM STUDIÓW 28% Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 21% 51% % 26% 44% 26% 15% 59% 28% 22% 50% 17

18 II. PROGRAM STUDIÓW II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS są prawidłowo przypisane do efektów kształcenia? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % 36% 30% 18% 9% 4% 48% 29% 14% 6% 11% 24% 31% 24% 9% 11% 33% 28% 6% 22% 18

19 : III.1. Czy opisy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów 33% 48% 6% 11% 2% Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 11% 36% 42% 8% 3% Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 9% 27% 40% 15% 9% N= 221 N= 241 N= 241 W kategorii jakość zajęć, najlepiej ocenionym elementem jest dostępność opisów przedmiotów/modułów - 81% biorących udział w badaniu, odpowiedziało, że sylabusy są dostępne dla większości lub wszystkich przedmiotów. Ponadto 79% studentów uważa, że poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów. Najgorzej studenci oceniają zajęcia pod względem metod kształcenia - 24% studentów uważa, że zajęcia nie wyzwalają kreatywności i aktywności, a 40% uważa, że ma to miejsce wyłącznie częściowo. Znaczna część studentów - 42% - stwierdziła, że dobrane przez nauczycieli akademickich metody kształcenia tylko częściowo sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisywanych w sylabusie przedmiotu, 11% uważa, że raczej lub zdecydowanie temu nie sprzyjały. Tak, jest odpowiedni Nie, jest za wysoki Nie, jest za niski 79% 7% 14% N= 214 IV.5. Czy treści kształcenia uwzględniają aktualne osiągnięcia w zakresie przedmiotu/modułu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie N= % 54% 18% 6% 2% 19

20 III.1. Czy opisy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów Nie, nie są dostępne % 48% 6% 11% 2% 33% 50% 5% 8% 3% 26% 48% 7% 17% 2% 69% 25% 6% 20

21 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 11% 36% 42% 8% 3% % 36% 38% 13% 3% 12% 36% 45% 3% 4% 19% 38% 38% 6% 21

22 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ 241 Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % 27% 40% 15% 9% 10% 29% 42% 10% 8% 6% 24% 38% 21% 10% 18% 35% 29% 6% 12% 22

23 III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ 214 Tak, jest odpowiedni Nie, jest za wysoki Nie, jest za niski % 7% 14% 74% 10% 16% 87% 4% 9% 71% 6% 24% 23

24 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.5. Czy treści kształcenia uwzględniają aktualne osiągnięcia w zakresie przedmiotu/modułu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % 54% 18% 6% 2% 14% 51% 21% 11% 4% 24% 59% 15% 1% 1% 31% 50% 13% 6% 24

25 IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH IV.1. Czy na P. kierunku przeprowadzane są ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia? IV.2./IV.3. Jak ocenia P.? Sposób przeprowadzania ankiet. Treść i konstrukcję przeprowadzanych Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 24% 34% 76% 16% 8% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 54% 46% 15% 19% 3% 2% 2% 2% N= 245 N= 177 N= 182 Blok pytań dot. ankiet ewaluacyjnych na wydziałach należy do puli pytań cyklicznych, które w ankiecie pojawiają się raz na trzy lata. W roku akademickim 2013/2014, studenci w 76% potwierdzili możliwość oceny prowadzących zajęcia podczas badania ankietowego. Zdecydowana większość studentów - ok. 80% - ocenia sposób przeprowadzania ankiet oraz ich treść i konstrukcję dobrze lub bardzo dobrze. Niestety aż 27% studentów uważa, że wyniki przeprowadzanych ankiet nie mają wpływu na poprawę jakości zajęć, a 62% nie wie lub nie potrafi ocenić czy taki wpływ ma miejsce. IV.4. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 11% 27% 62% N=

26 IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH IV.1. Czy na P. kierunku przeprowadzane są ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić % 16% 8% 70% 20% 10% 85% 11% 4% 72% 17% 11% 26

27 IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH IV.2. Jak ocenia P.? - Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 54% 19% 2% 2% 20% 58% 20% 1% 1% 26% 51% 20% 1% 2% 38% 54% 8% 27

28 IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH : Przedział ufności (95%) IV.2. Jak ocenia P.? - Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet? 4,60 4,40 4,20 4,31 SD 0,80 0,75 0,85 0,63 4,00 3,97 3,94 3,96 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 28

29 IV.3. Jak ocenia P.? - Sposób przeprowadzania ankiet? IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 46% 15% 3% 2% 30% 54% 13% 4% 37% 40% 15% 2% 5% 46% 31% 15% 8% 29

30 IV.3. Jak ocenia P.? - Sposób przeprowadzania ankiet? : Przedział ufności (95%) IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH 4,70 SD 4,50 0,91 0,75 1,03 0,99 4,30 4,10 4,06 4,10 4,02 4,15 3,90 3,70 3,50 30

31 IV. ANKIETY EWALUACYJNE NA WYDZIAŁACH IV.4. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić % 27% 62% 7% 32% 61% 13% 24% 63% 23% 15% 62% 31

32 V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy magisterskiej? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? V. WYKŁADOWCY Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 29% 40% 25% 2% 4% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 49% 37% 9% 5% Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Nie, w przypadku jednego wykładowcy Nie, nie są 15% 48% 13% 15% 3% 7% Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców 33% 55% 4% 5% 1%2% N= 236 N= 100 N= 233 N= 242 Kategoria wykładowcy jest ogólnie oceniana wysoko. Prawie 90% studentów uważa, że wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem, a planowe odbywanie dyżurów potwierdza blisko trzy czwarte studentów. 86% studentów otrzymuje wsparcie i opiekę kierownika pracy dyplomowej, 63% studentów postrzega większość lub wszystkich wykładowców jako gotowych do pomocy i konsultacji, otwartych na studentów i dla nich dostępnych. 73% biorących udział w badaniu nie spotkało się z obraźliwym zachowanem ze strony wykładowców. V.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Nie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Nie, nie odbywają 20% 54% 8% 12% 1% 6% V.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? N= 169 Nie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to mniejszości nauczycieli Tak, dotyczyło to większości nauczycieli Tak, dotyczyło to jednego wykładowcy Tak, dotyczyło to mniej więcej połowy nauczycieli Tak, dotyczyło to wszystkich nauczycieli 73% 19% 7% 1% N=

33 V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? V. WYKŁADOWCY 236 Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % 40% 25% 2% 4% 20% 42% 32% 1% 5% 39% 41% 15% 3% 2% 35% 29% 29% 6% 33

34 V. WYKŁADOWCY V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej/magisterskiej? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie % 37% 9% 5% 41% 41% 12% 5% 48% 37% 7% 7% 79% 21% 34

35 V. WYKŁADOWCY V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Nie, nie są % 48% 13% 15% 3% 13% 46% 13% 18% 3% 14% 49% 16% 12% 2% 28% 61% 11% 35

36 V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? V. WYKŁADOWCY Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Nie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Nie, nie przeprowadzają % 55% 4% 5% 2% 33% 51% 6% 6% 1% 3% 33% 61% 2% 3% 1% 33% 56% 11% 36

37 V.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? V. WYKŁADOWCY Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Nie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców Nie, nie odbywają % 54% 8% 12% 1% 6% 14% 50% 9% 14% 3% 9% 20% 60% 6% 11% 3% 55% 45% 37

38 V. WYKŁADOWCY V.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? Nie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to mniejszości nauczycieli Tak, dotyczyło to większości nauczycieli 73% Tak, dotyczyło to jednego wykładowcy Tak, dotyczyło to mniej więcej połowy nauczycieli Tak, dotyczyło to wszystkich nauczycieli 19% 7% 1% % 22% 11% 1% 80% 16% 2% 1%1% 89% 11% 38

39 VI. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów Nie, w przypadku jednego przedmiotu VI.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów Nie, nie zostały przedstawione Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VI. OCENIANIE 52% 38% 4% 3%3%1% VI.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Nie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń Nie, nie odpowiadały 28% 46% 11% 8% 5% 3% N= 244 N= 240 System oceniania na jest postrzegany przez studentów pozytywnie - 90% respondentów potwierdziło, że wszyscy lub większość nauczycieli umożliwiła im zapoznanie się z warunkami zaliczeń i egzaminów, 74% studentów potwierdziło, że przedstawione wymagania odpowiadały tym w trakcie zaliczenia/egzaminu. 92% studentów odpowiedziało, że nie ma tolerancji dla ściągania i plagiatowania. W odczuciu 69% studentów sposób oceniania był sprawiedliwy. Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń Nie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Nie, był niesprawiedliwy 22% 47% 10% 9% 8% 4% N= 226 VI.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak 68% 24% 5% 2%1% N=

40 VI. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? VI. OCENIANIE Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów Nie, w przypadku jednego przedmiotu Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów Nie, nie zostały przedstawione % 38% 4% 3% 3% 1% 63% 29% 2% 4% 2% 1% 36% 50% 7% 3% 4% 1% 72% 28% 40

41 VI. OCENIANIE VI.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Nie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń Nie, nie odpowiadały % 46% 11% 8% 5% 3% 34% 39% 11% 10% 4% 2% 17% 56% 13% 4% 7% 3% 56% 44% 41

42 VI.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? VI. OCENIANIE Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Nie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń Nie, był niesprawiedliwy % 47% 10% 9% 8% 4% 26% 45% 10% 12% 4% 4% 17% 47% 11% 7% 14% 4% 29% 65% 6% 42

43 VI. OCENIANIE VI.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Nie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń Nie, był niesprawiedliwy % 47% 10% 9% 8% 4% 26% 45% 10% 12% 4% 4% 17% 47% 11% 7% 14% 4% 29% 65% 6% 43

44 VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Organizacja zjazdów Dostępność i jakość materiałów dydaktycznych VII.2. Jak ocenia P. pracę: 13% 13% 35% 41% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Pracowników Dziekanatu Wydziałowego Samorządu Studentów 39% 36% 24% 36% 41% 31% 13% 16% 14% 8% 16% 5% 8% 5% 3% 7% N= 241 N= 239 N= 226 N= 104 W kategorii warunki/organizacja studiowania, pozytywnie wyróżniona została praca dziekana ds. studenckich, jednak ze względu na ochronę danych osobowych, wyniki dot. pracy prodziekanów zostaną przekazane bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych wydziałów. Ponadto ok. trzech czwartych studentów pozytywnie ocenia pracę dziekanatów oraz wydziałowego samorządu studentów. Gorsze noty otrzymała organizacja zjazdów oraz dostępność materiałów dydaktycznych. 29% respondentów ocenia organizacje zjazdów raczej lub bardzo źle. Dostęp do materiałów dydaktycznych negatywnie oceniło 16% studentów. 44

45 VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.1a. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Harmonogram dzienny i tygodniowy? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 35% 24% 13% 16% 8% 21% 27% 21% 24% 19% 50% 22% 2% 7% 17% 39% 17% 17% 11% 45

46 VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.1a. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Harmonogram dzienny i tygodniowy? : Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,72 SD 1,27 1,26 1,02 1,28 3,50 3,16 3,33 3,00 2,67 2,50 2,00 46

47 VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.1b. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Dostępność i jakość materiałów dydaktycznych? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 41% 31% 8% 8% 9% 38% 36% 7% 9% 17% 44% 23% 9% 6% 17% 44% 33% 6% 47

48 VII. WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA VII.1b. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Dostępność i jakość materiałów dydaktycznych? : Przedział ufności (95%) 4,40 4,20 4,00 SD 1,06 1,05 1,08 0,97 3,80 3,60 3,44 3,57 3,67 3,40 3,31 3,20 3,00 2,80 48

49 VIII.1a. Jak ocenia P. pracę: - Pracowników Dziekanatu? VIII. DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 36% 16% 5% 5% 34% 39% 15% 6% 6% 43% 34% 15% 3% 4% 39% 33% 22% 6% 49

50 VIII.1a. Jak ocenia P. pracę: - Pracowników Dziekanatu? : Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VIII. DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW 4,60 4,40 SD 1,09 1,14 1,06 0,94 4,20 4,00 3,98 3,89 4,09 4,06 3,80 3,60 3,40 3,20 50

51 VIII. DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW VIII 1c. Jak ocenia P. pracę: - Wydziałowego Samorządu Studentów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 34% 12% 5% 4% 47% 32% 10% 6% 4% 38% 39% 15% 3% 5% 67% 27% 7% 51

52 VIII. DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW VIII 1c. Jak ocenia P. pracę: - Wydziałowego Samorządu Studentów? : Przedział ufności (95%) 5,00 4,80 4,60 SD 1,11 1,21 1,01 1,12 4,40 4,20 4,00 3,96 4,00 3,89 4,21 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 52

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 20.12.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r.

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r. Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18 Wydział Matematyki i Informatyki 30.01.2019 r. Zwrotność ankiety oceny zajęć dydaktycznych odsetek studentów, którzy odpowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia Rektora nr 03/7 z dnia 6 września 07 roku. Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/, /, / analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Zwrotność ankiet na WMiI odsetek studentów, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI 2018/2019 semestr zimowy SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 0 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Ankietyzacja nauczyciela akademickiego semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo