Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe"

Transkrypt

1 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia

2 Spis treści Wstęp Problematyka i metodologia badań Charakterystyka badanej zbiorowości Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ocena zdobytych kompetencji Ocena programu studiów Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych Wnioski i rekomendacje Aneks

3 Wstęp Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na naszej Uczelni. Badanie objęło studentów wszystkich kierunków oraz poziomów kształcenia, w tym również uczestników studiów podyplomowych. Przedmiotowe badanie jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia. Jego wyniki służą doskonaleniu procesu dydaktycznego, a ich upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni. Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy pierwszego i drugiego roku studiów podyplomowych, na kierunku Analityka medyczna, prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Zakres tematyczny badania podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy ma charakter oceny ogólnych warunków studiowania oraz korzyści płynących ze studiowania na tym kierunku. Drugi dotyczy szczegółowej oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz treści programowych zajęć realizowanych podczas obu semestrów studiów. Wyniki posłużą kształtowaniu oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy oraz doskonaleniu procesu dydaktycznego poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń zdobytych w roku akademickim 2015/ Problematyka i metodologia badań Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety papierowej, ponieważ słuchacze studiów podyplomowych nie posiadają kont w systemie Wirtualna Uczelnia, co uniemożliwia im uczestniczenie w badaniu za pośrednictwem Internetu. Jest to forma mniej wygodna, jednak podstawową zaletą okazała się skuteczność realizacji, gdyż przedmioty oraz osoby prowadzące zostały ocenione przez niemal wszystkich uczestników. Badanie miało charakter anonimowy i dobrowolny. Studenci otrzymali dwa kwestionariusze, gdzie w pierwszym oceniano poszczególne zajęcia i osoby je prowadzące, natomiast drugi kwestionariusz miał charakter bardziej ogólny i dotyczył oceny warunków studiowania oraz satysfakcji ze studiów na UM. Pierwsza część badania dotyczyła oceny prowadzących zajęcia dydaktyczne i dokonywana była w odniesieniu do 2 kryteriów. Pytania miały charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Dodatkowo umożliwiono studentom wpisywanie własnych komentarzy i uwag, co umożliwiło swobodne wypowiadanie i dzielenie się własnymi sugestiami. Wśród kryteriów oceny nauczycieli znalazły się: 1. Umiejętność nauczyciela w zakresie przekazywania wiedzy 2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć Druga część badania, która miała charakter ogólnej, całościowej oceny satysfakcji ze studiów dotyczyła takich obszarów tematycznych jak: 1. Ocena warunków studiowania (organizacja zajęć, zasoby dydaktyczne) 3

4 2. Ocena kompetencji zdobytych w trakcie studiów 3. Ocena programu studiów 2. Charakterystyka badanej zbiorowości Frekwencja Badanie docelowo miało objąć wszystkich uczestników studiów podyplomowych I i II roku kierunku Analityka medyczna. Ocenie podlegały wszystkie realizowane w ramach studiów zajęcia oraz ich prowadzący. W badaniu wzięło udział 28 słuchaczy z I roku studiów na 55 (50,91 %) a na II roku ankiety wypełniło 31 na 48 (64,58 %). Ocenione zostały wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów. Województwo, z jakiego pochodzą słuchacze Zdecydowana większość słuchaczy pochodzi z województwa lubelskiego, jednak istotną ich część stanowią osoby pochodzące z województwa lubelskiego. Wykres 1 przedstawia udział procentowy słuchaczy z poszczególnych województw. Wykres 1. Województwa zamieszkania słuchaczy Analityki medycznej. 14% 9% 46% 31% lubelskie podkarpackie świętokrzyskie podlaskie Wykształcenie słuchaczy Uczetsnicy studiów podyplomowych to w większości absolwenci kierunku Analityka medyczna. Jedynie 3 % stanowią absolwenci Biologii. Udział absolwentów poszczególnych kierunków wśród słuchaczy zawiera Wykres 2. 4

5 Wykres 2. Wykształcenie słuchaczy studiów podyplomowych. 3% 97% Biologia Analityka Medyczna 3. Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ogólna satysfakcja słuchaczy oceniana była na podstawie 5 kryteriów, takich jak: ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, realizacja programu studiów, rozwój wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć oraz wyposażenie techniczne. Oceny przyznawano posługując się pięciostopniową skalą. Dwa z ocenianych aspektów w badaniu za rok akademicki 2015/2016 oceniono powyżej średniej 4,0. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nastąpił wzrost w ocenie stopnia zadowolenia ze studiów o 0,67 pkt (śr=3,90). Najmocniejszą stroną kształcenia na studiach podyplomowych w opinii słuchaczy jest umiejętnośc przekazywania wiedzy. Jest to ocena wyższa o 0,47 pkt w porównaniu do oceny z poprzedniego badania. Wysoko oceniono również realizację programu studiów (4,12). Oceniony poniżej średniej 3,0 w poprzedniej edycji badania aspekt dotyczący nabycia wiedzy i umiejętności, w obecnym badaniu odnotował wzrost aż o 1,13 pkt. Najniżej oceniono dostępny sprzęt i wyposażenie sal zajęciowych, jednak jest to ocena wyższa od zeszłorocznej o 0,41 pkt. Wyniki oceny poszczególnych aspektów kształcenia oraz zmianę w ocenie w dwóch edycjach badania zawiera Wykres 3. 5

6 Wykres 3. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych na I i II roku w latach 2014/2015 i 2015/2016. umiejętnośćprzekazywania wiedzy realizacja programu studiów 3,51 3,72 4,19 4,12 nabycie wiedzy i umiejętności 2,82 3,95 ocena ogólna 3,23 3,90 organizacja zajęć sprzęt i wyposażenie 2,99 3,13 3,54 3,69 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Porównując I i II rok studiów w obecnej edycji badania stwierdzono, że oceny poszczególnych aspektów nie róznią się znacznie między sobą. Słuchacze I roku lepiej oceniają niż słuchacze II roku, dostępny sprzęt i wyposażenie sal zajęciowych (3,54) oraz organizację zajęć (3,69). Sa to jednak najniżej oceniane apsekty przez badanych. Umiejetnośc przekazywania wiedzy oraz realizacja programu studiów, to aspekty najlepiej ocenione przez słuchaczy studiów podyplomowych. Ocena obu aspektów była nieco wyższa w opinii słuchaczy II roku. Ogólna satysfakcja słuchaczy jest wyższa na pierwszym roku niż na drugim. Powyższą ocenę przedstawiono na Wykresie 4. Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych dla I i II roku 2015/2016. umiejętność przekazywania wiedzy realizacja programu studiów nabycie wiedzy i umiejętności ocena ogólna organizacja zajęć sprzęt i wyposażenie 4,21 4,19 4,14 4,12 3,96 3,95 3,88 3,90 3,61 3,69 3,46 3,54 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 II rok I rok Na zadowolenie słuchaczy w niewielkim stopniu wpływa ukończony wcześniej kierunek studiów. Absolwenci Analityki medycznej ocenili studia wyżej o 0,1 pkt niż studenci po kierunku biologia. Opisaną zależność przedstawiono na Wykresie 5. 6

7 Wykres 5. Ocena studiów podyplomowych (średnia ze wszystkich ocenianych aspektów kształcenia) a ukończony kierunek studiów. 3,92 3,90 3,88 3,86 3,84 3,82 3,78 3,76 3,74 3,90 Analityka medyczna Biologia Niska ocena ogólna studiów absolwentów kierunków Analityka medyczna i Biologia była spowodowana niskim zadowoleniem z warunków studiowania, organizacji zajęć oraz nabycia wiedzy i umiejętności. Ocenę poszczególnych aspektów w zależności od kierunku studiów zawarto na Wykresie 6. Wykres 6. Ocena studiów podyplomowych a kierunek ukończonych studiów. 4,50 4,00 3,50 3,00 4,20 4,13 4,19 4,0 4,0 4,12 3,95 4,0 4,0 3,95 3,68 3,56 3,0 3,69 3,54 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Analityka medyczna Biologia Ogół umiejętność przekazywania wiedzy realizacja programu studiów nabycie wiedzy i umiejętności organizacja zajęć sprzęt i wyposażenie 7

8 4. Ocena zdobytych kompetencji. Ocena kompetencji przez słuchaczy studiów podyplomowych I roku Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwość oceny przydatności zdobytych kompetencji w praktyce zawodowej. Słuchaczy I roku, w pierwszej kolejności zapytano o ogólny wpływ studiów na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Większość badanych pozytywnie ocenia ten aspekt. Można zauważyć, że opinie pozytywne wzrosły, natomiast negatywne odnotowały spadek. Powyższą ocenę przedstawia Wykres 7. Wykres 7. Ocena rozwoju kwalifikacji zawodowych. I rok ,86% 60,0 17,5 17,86% 17,5 14,29% 2,5 zdecydowanie tak tak średnio nie 0 Dla 21% respondentów studia w zdecydowanym stopniu wpływają na dalszy rozwój zawodowy. Jest to ocena wyższa od analogicznej w poprzedniej edycji badania o 6,43 pkt. procentowych. Co trzecia badana osoba jest zdania, że studia maja pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy. Ocena ta jest niższa od ubiegłorocznej o 34,29 pkt. procentowe. Prawie połowa badanych uważa, że studia wpływają na ich karierę zawodową w stopniu średnim i ocena ta jest wyższa niż w badaniu za rok akademicki 2014/2015. Dane przedstawia Wykres 8. Wykres 8. Wpływ studiów na dalszy rozwój zawodowy I rok ,71% 42,86% 15% 21,43% 13% 9% zdecydowanie tak tak średnio nie 0 W przypadku oceny stopnia w jakim studia wpływają na jakość wykonywanych obowiązków, w większości respondenci I roku wskazali opinie pozytywne. Co trzecia osoba jest zadowolona z tego aspektu w stopniu średnim, natomiast 7,14% respondentów wyraziło opinię negatywną, co przedstawia Wykres 9. 8

9 Wykres 9. Wpływ studiów na jakość wykonywanych obowiązków I rok. 8 68% 5 32,14% 8% 10,71% 3% 7,14% zdecydowanie tak tak średnio nie Studia, zdaniem większości, przyczyniają się do wzrostu samooceny słuchaczy. Osoby zadowolone, oraz zadowolone w stopniu zdecydowanym stanowią 64%. Jest to jednak ocena niższa w porównaniu z poprzednim rokiem o 6 punktów procentowych. Wyniki przedstawiono na Wykresie 10. Wykres 10. Wpływ studiów na wzrost samooceny I rok % 53,57% 32,14% 28% 10,71% 5% 3,57% zdecydowanie tak tak średnio nie W przypadku oceny wpływu studiów na kreatywność podczas wykonywania obowiązków zawodowych zdecydowana większość słuchaczy I roku oceniała ten aspekt pozytywnie w poprzednim badaniu. Obecnie nastąpił istotny spadek oceny. Wsród osób, które zdecydowanie widziały wpływ studiów na wzrost kreatywności, ocena tego apsektu spadła o 1,43 pkt procentowe. Respondenci, dla których studia przyczyniały się do wzrostu kreatywności, ocenili ten aspekt niżej o 28 pkt procentowych. Wyniki przedstawiono na Wykresie 11. Wykres 11 Wpływ studiów na wzrost kreatywności I rok % 53,57% 25% 14,29% 5% 3,57% zdecydowanie tak tak średnio nie 9

10 Ocena kompetencji przez słuchaczy studiów podyplomowych II roku. Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwość oceny przydatności zdobytych kompetencji w praktyce zawodowej. W pierwszej kolejności zapytano o ogólny wpływ studiów na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Większość badanych pozytywnie ocenia ten aspekt. Można zauważyć, że opinie pozytywne wzrosły, natomiast nie wystepują negatywne opinie. Powyższą ocenę przedstawia Wykres 12. Wykres 12 Ocena rozwoju kwalifikacji zawodowych II rok ,33% 54,84% 35,48% 23,33% 9,68% 13,33% zdecydowanie tak tak średnio W ocenie respondentów II roku, podjęte przez nich studia podyplomowe w znaczący sposób wpływają na dalszy rozwój ich kariery zawodowej. Ocena pozytywna tego aspektu, łaczaca w sobie odpowiedzi zdecydowanie tak i tak, wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9 punktów procentowych. Dane przedstawia Wykres 13. Wykres 13 Wpływ studiów na dalszy rozwój zawodowy II rok ,67% 61,29% 29,03% 13,33% 9,68% zdecydowanie tak tak średnio Również w przypadku oceny stopnia w jakim studia wpływają na jakość wykonywanych obowiązków, w większości respondenci II roku wskazali opinie pozytywne. Ponad 25% respondentów jest zadowolona z tego aspektu w stopniu średnim, co przedstawia Wykres

11 Wykres 14 Wpływ studiów na jakość wykonywanych obowiązków II rok ,67% 48,39% 35,48% 26,67% 9,68% 6,67% 6,45% zdecydowanie tak tak średnio nie Studia, zdaniem większości słuchaczy II roku przyczyniają się do wzrostu samooceny słuchaczy. Osoby zadowolone w stopniu zdecydowanym stanowią 73%. Jest to ocena wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 21,72 pkt procentowych. Wyniki przedstawiono na Wykresie 15. Wykres 15 Wpływ studiów na wzrost samooceny II rok ,33% 51,61% 26,67% 19,35% 16,13% 9,68% zdecydowanie tak tak średnio nie Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oceny wpływu studiów na kreatywność podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Zdecydowana większość słuchaczy II roku oceniała ten aspekt pozytywnie. Wyniki przedstawiono na Wykresie

12 Wykres 16 Wpływ studiów na wzrost kreatywności II rok ,67% 43,33% 41,94% 32,26% 16,13% 6,45% 3,23% zdecydowanie tak tak średnio nie zdecydowanie nie 5. Ocena programu studiów Słuchacze studiów podyplomowych zarówno I jak i II roku studiów, mieli możliwość oceny zajęć dydaktycznych pod względem przydatności ich treści z punktu widzenia praktyki zawodowej. Oceny przyznawano w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało ocenę pozytywną, 1 ocenę zdecydowanie negatywną. Nieco wyższa jest ocena treści przedmiotowych zajęć na II roku niż na pierwszym. Na I roku studiów średnia ocena tego aspektu kształcenia wyniosła 3,87 natomiast na II roku 3,81 i jest wyższa od oceny z poprzedniej edycji badania na drugim roku o 0,13 pkt. Ocena programu kształcenia na I roku studiów. Studenci ogólną przydatność zajęć na I roku studiów ocenili średnio na 3,87 i jest to ocena niższa od analogicznej oceny w roku 2014/2015, która wyniosła 3,93. Najwyżej pod względem przydatności oceniono ćwiczenia, najniżej natomiast wykłady. Ocenę tego aspektu zawarto na wykresie 17. Wykres 17. Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy. 4,20 4,10 4,00 3,90 3,70 3,60 4,12 4,01 3,94 3,9 3,87 3,81 ćwiczenia seminaria wykłady 12

13 Ocena programu kształcenia na II roku studiów. Średnia ocena przydatności zajęć z punktu widzenia praktyki zawodowej na II roku jest równa śr.= 3,81 i jest ona zdecydowanie wyższa niż przed rokiem, kiedy wyniosła śr.= 3,68. Najwyżej oceniono przydatność ćwiczeń, najniżej natomiast seminariów. Dane przedstawiono na Wykresie 18. Wykres 18. Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy. 4,20 4,00 3,60 3,40 3,20 4,07 3,82 3,75 3,76 3,49 ćwiczenia wykłady seminarium 6. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych. Poniżej przedstawiona została analiza oceny jakości pracy nauczycieli akademickich odrębnie dla I i II roku studiów. Ocenie poddane zostały umiejętnośc przekazywania wiedzy oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć przez nauczyciela. Pytania miały charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Oceny jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez uczestników I roku studiów. Ogólna ocena jakości pracy nauczycieli akademickich na pierwszym roku studiów podyplomowych wyniosła śr.= 3,90 i jest niższa od analogicznej oceny z poprzednich badań o 0,57 pkt. Na podobnym poziomie oceniono aspekty kształcenia t.j. przygotowanie merytoryczne i umiejętność przekazywania wiedzy. Oceny są niższe niż w poprzedniej edycji badania. Najniżej oceniono umiejętność przekazywania wiedzy (3,87). Wykres 19 przedstawia oceny aspektów kształcenia słuchaczy I roku w trzech edycjach badania. Wykres 19. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na I roku studiów. 4,60 4,40 4,20 4,00 3,60 3,40 4,53 4,47 4,41 3,90 3,92 3,92 3,90 3,95 3,87 Przygotowanie merytoryczne Ogólna ocena pracy nauczyciela Umiejętność przekiazywania wiedzy 2013/

14 Nie zauważono istotnych różnic pomiędzy oceną kształcenia a formą realizowanych zajęć. Tylko nieco niżej od pozostałych form kształcenia, oceniono seminaria (3,89). W porównaniu z wynikami z poprzednich edycji badania, ocena wykładów jest zdecydowania niższa. Opisane zależności przedstawiono na wykresie 20. Wykres 20. Ogólna ocena pracy wykładowców a forma prowadzonych zajęć. 4,60 4,49 4,40 4,20 4,00 4,02 4,02 3,92 3,9 3,94 3,94 3,9 3,89 3,60 3,40 wykłady ćwiczenia seminaria 2013/2014 W ocenie umiejętności przekazywania wiedzy nie istnieje różnica ze względu na formę prowadzonych zajęć dydaktycznych, śa one znacząco niższe od analogicznych z poprzedniego badania. Wyniki oceny umiejętności przekazywania wiedzy w zależności od formy prowadzonych zajęć przedstawia Wykres 21. Wykres 21 Umiejętność przekazywania wiedzy a forma prowadzonych zajęć. 4,60 4,40 4,20 4,00 3,60 3,40 4,44 4,49 4,36 3,87 3,87 3,89 wykłady ćwiczenia seminaria 14

15 Oceny jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez uczestników II roku studiów. W roku akademickim 2015/2016 odnotowano spory spadek oceny jakości kształcenia na studiach podyplomowych w porównaniu do roku poprzedniego. Dotyczy on zarówno oceny umiejętności przekazywania wiedzy, jak i przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć. W roku akademickim 2012/2013 oceny te były na podobnym poziomie co obecnie. Najniżej oceniono aspekt dotyczący umiejętności przekazywania wiedzy (3,85). W celu przeciwdziałania tej niekorzystnej tendencji, należy przeanalizować jej możliwe przyczyny poprzez np.: dokonanie analizy programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami prowadzącymi itp. Opisana tendencja została przedstawiona na Wykresie 22. Wykres 22. Ocena ogólna kształcenia na II roku studiów podyplomowych. 4,10 4,05 4,00 3,98 4,05 4,02 3,95 3,90 3,85 3,93 3,89 3,91 3,92 3,85 3,87 3,75 Przygotowanie merytoryczne Umiejętność przekazywania wiedzy Ocena ogółem 2013/2014 Analizując oceny z uwzględnieniem formy prowadzenia zajęć zauważalna jest różnica między oceną seminariów i pozostałymi formami zajęć. Seminaria oceniono najwyżej, choć jest to ocena nie przekraczająca średniej oceny 4,0. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem ocena spadła o 0,35 pkt. Wyniki oceny przedstawia Wykres 23. Wykres 23. Ogólna ocena pracy wykładowców a forma prowadzonych zajęć. 4,30 4,26 4,20 4,10 4,00 3,90 3,9 3,96 3,98 3,97 3,85 3,88 3,92 3,91 3,70 3,60 wykłady ćwiczenia seminaria 2013/

16 W ocenie umiejętności przekazywania wiedzy nie wystepuje znacząca różnica ze względu na formę realizowanych zajęć. Najwyżej oceniane są seminaria, najniżej natomiast wykłady. Są to różnice nie wysokie. Wyniki oceny umiejętności przekazywania wiedzy w zależności od formy zajęć przedstawia Wykres 24. Wykres 24. Umiejętność przekazywania wiedzy a forma prowadzonych zajęć. 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,70 3,60 3,50 4,30 4,02 3,98 3,92 3,87 3,82 wykłady ćwiczenia seminarium 7. Wnioski i rekomendacje Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania wśród słuchaczy studiów podyplomowych Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, można stwierdić, że: ogólna ocena zadowolenia ze studiów słuchaczy I roku spadła, w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Najniżej respondenci ocenili sprzęt i wyposażenie sal; słuchacze I roku studiów w porównaniu do poprzedniej edycji badania, ocenili nieco niżej realizację program studiów. Najsłabiej ocenione zostały wykłady; słuchacze II roku studiów, w porównaniu do poprzedniej edycji badania, ocenili wyżej realizacjęprogram studiów. Najwyżej oceniono ćwiczenia; umiejętnośc przekazywania wiedzy oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela zostało oceniono przez słuchaczy II roku studiów nisko. Najniżej ocenione zostały wykłady, co wskazywałoby na potrzebę zmniejszenia liczby godzin tej formy zajęć na rzecz zwięskzenia ilości godzin zajęć praktycznych. 16

17 8. Aneks WYKRES 1. WOJEWÓDZTWA ZAMIESZKANIA SŁUCHACZY ANALITYKI MEDYCZNEJ WYKRES 2. WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYKRES 3. OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA I I II ROKU W LATACH 2014/2015 I 2015/ WYKRES 4. OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH DLA I I II ROKU 2015/ WYKRES 5. OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (ŚREDNIA ZE WSZYSTKICH OCENIANYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA) A UKOŃCZONY KIERUNEK STUDIÓW WYKRES 6. OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH A KIERUNEK UKOŃCZONYCH STUDIÓW WYKRES 7. OCENA ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. I ROK WYKRES 8. WPŁYW STUDIÓW NA DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY I ROK WYKRES 9. WPŁYW STUDIÓW NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW I ROK WYKRES 10. WPŁYW STUDIÓW NA WZROST SAMOOCENY I ROK WYKRES 11 WPŁYW STUDIÓW NA WZROST KREATYWNOŚCI I ROK WYKRES 12 OCENA ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH II ROK WYKRES 13 WPŁYW STUDIÓW NA DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY II ROK WYKRES 14 WPŁYW STUDIÓW NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW II ROK WYKRES 15 WPŁYW STUDIÓW NA WZROST SAMOOCENY II ROK WYKRES 16 WPŁYW STUDIÓW NA WZROST KREATYWNOŚCI II ROK WYKRES 17. OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY WYKRES 18. OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY WYKRES 19. OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA I ROKU STUDIÓW WYKRES 20. OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 21 UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY A FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 22. OCENA OGÓLNA KSZTAŁCENIA NA II ROKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYKRES 23. OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 24. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY A FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ TABELA 1 OCENA PRZYDATNOŚCI Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ SŁUCHACZY.... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 2 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POD WZGLĘDEM PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNEGO.... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 3 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POD WZGLĘDEM PRZEKAZYWANIA WIEDZY.... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 4 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POD WZGLĘDEM PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNEGO II ROK.... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 5 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POD WZGLĘDEM PRZEKAZYWANIA WIEDZY.... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 17

18 Załącznik nr 1 Ankieta słuchacza studiów podyplomowych ANALITYKA MEDYCZNA Proszę ocenić nauczyciela akademickiego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. CZ. I Prosimy o wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Proszę napisać jaki ukończył Pan/Pani kierunek/kierunki studiów i na jakiej uczelni/uczelniach... Płeć: Miejsce zamieszkania: Województwo kobieta miasto. mężczyzna wieś 1. Proszę ocenić ukończone studia podyplomowe w skali od 1 do 5 (1 ocena najniższa, 5 najwyższa) pod względem: a) umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną b) realizacja założonego programu studiów c) nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych d) organizacji zajęć e) sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji zajęć Proszę o wskazanie czy według Pana/Pani ukończone studia podyplomowe: a) wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie b) przyczynią się do rozwoju dalszej kariery zawodowej Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie c) podwyższą jakość realizowanych obowiązków w obecnej czy w przyszłej pracy Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie d) przyczynią się do wzrostu samooceny Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie e) zwiększą kreatywność w wykonywaniu zadań 18

19 Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie 3. Proszę o wskazane dodatkowych uwag/propozycji dotyczących studiów podyplomowych np. co było CZ. II mocną stroną, co słabą stroną, co można udoskonalić Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem przygotowania merytorycznego. 2. Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem umiejętności przekazywania treści kształcenia. 3. Proszę ocenić przedmiot pod względem przydatności w praktyce zawodowej. 19

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2014/2015 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2015/2016. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2015/2016 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2014/2015

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Studia podyplomowe: Analityka medyczna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Studia podyplomowe: Analityka medyczna

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych 2015/2016 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Czerwiec 2017 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów

Bardziej szczegółowo

Ocena praktyk zawodowych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Ocena praktyk zawodowych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 2016/2017 Ocena praktyk zawodowych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia 1 S t r o n a Marzec 2018 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ocena praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

Ocena praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej 2017/2018 Ocena praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia lipiec 2019 Spis treści Wstęp... 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych 2015/2016 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Czerwiec 2017 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Dział Jakości Kształcenia - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Rok akademicki 203/204 Styczeń 204 Dział Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Rok akademicki 2013/2014 Luty 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PRAKTYKI PEDAGOGICZNE GWARANTEM SKUTECZNEGO KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. WSTĘP Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych 2015/2016 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Czerwiec 2017 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2014 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Opis celu i

Bardziej szczegółowo

Ocena praktyk zawodowych

Ocena praktyk zawodowych 2016/2017 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia 1 S t r o n a czerwiec 2018 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 Udział studentów w ocenie praktyk

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Ocena praktyk zawodowych

2014/2015. Ocena praktyk zawodowych 2014/2015 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów UM w Lublinie...

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna. Rok akademicki 2011/2012 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona1 1. Opis celu i metodologii

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰ Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Opis celu i metodologii

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania 2015 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Dział Jakości Kształcenia Sierpień 2016 Spis treści Wstęp... 2 1. Problematyka i metodologia badań...

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów?

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów? Załącznik nr 3. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle Nie dotyczy tak Ani tak, ani nie nie ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia w składzie: dr K. Buchta, mgr R. Kopytiuk, mgr A. Kulik, mgr J. Sacharuk, A. Młodzianowska (student), T. Magdziak (student),

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013

Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Odziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2017/2018 DATA OPRACOWANIA: 19.11.2018 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia 2015 Spis treści Wprowadzenie... 2 1. SYTUACJA ABSOLWENTÓW UM W LUBLINIE NA RYNKU PRACY... 3 1.1 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Załącznik dla Wydziału zawiera surowe wyniki z badania: Jakość kształcenia na studiach III stopnia. Zastosowane zostały następujące oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2014/2015 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 26/27 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2011/12 dla Rady Wydziału Chemii UG

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2011/12 dla Rady Wydziału Chemii UG Przewodniczący Zespołu: dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG 80-952 Gdańsk, ul. Sobieskiego 18, tel. (+48 58) 523 5462, fax (+48 58) 523 5472, e-mail: kwiatm@chem.univ.gda.pl, www.chem.ug.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22)

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA PRODZIEKAN ul. Nowowiejska 24. 00-665 Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) 234 73 54. fax/tel.: (22) 625 73 51. e-mail: prodziekan@meil.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12 WYDZIAŁ CHEMII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 11/12 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 215/216 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania 2015 Wydział Nauk o Zdrowiu Dział Jakości Kształcenia Lipiec 2016 Spis treści UM w Lublinie Ocena pracy administracji 2014/2015 Wstęp...2 1. Problematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo