Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE PYTAIA ZAMKIĘTE I. OCEA OGÓLA UCZELI II. PROGRAM STUDIÓW III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH V. WYKŁADOWCY VI. OCEIAIE VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 Spis treści:

3 WPRODZEIE iniejszy raport dotyczy wyników piątej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od Ta część raportu dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów I stopnia studiów stacjonarnych. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów stacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych dane dla ogółu studentów I stopnia. Wydziały - dane dla ogółu studentów I stopnia w podziale na wydziały oraz łącznie dla. Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem pomarańczowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. ()- liczba studentów ogółem lub danego wydziału, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie. 3. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 4. Średni wynik ogółem lub dla danego wydziału oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. 3

4 WPRODZEIE Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do wydziałów, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy. Dane dotyczące oceny pracy prodziekanów ds. studenckich zostały podane ogólnie dla wszystkich wydziałów, oceny poszczególnych dziekanów nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów. Opowiedzi na pytania otwarte opracowane są w odrębnym raporcie, przekazanym bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. 4

5 Frekwencja : W badaniu wzięło udział 3476 studentów I stopnia studiów stacjonarnych, co stanowi 2* ogółu studentów tych studiów na, Wydziały : Odsetek studentów I stopnia, którzy wzięli udział w badaniu PiK WGiG WPiD WS W w Kaliszu WPiA *na podst. danych z USOSa, maj 2014 Liczba studentów stacjonarnych danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () Ogółem PiK WGiG 414 WPiD 295 WS 259 W 470 Kalisz 125 WPiA Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało studentów I stopnia studiów stacjonarnych, z czego ankietę wypełniło 3476 studentów, tj. 2 spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się bardzo różnie na poszczególnych wydziałach. ajwiększy udział w badaniu, odnotowano na Wydziale Teologicznym - 4. ależy jednak zwrócić uwagę na liczbę studentów studiujących na tym wydziale, która wynosi jedynie 35 osób. W badaniu wzięło także udział ok. studentów Wydziału Biologii i Chemii. ajniższą frekwencję uzyskał Wydział Prawa i Administracji - wynosi ona. 4 5

6 Średnia ocen : Średnia ocen z egzaminów na podstawie deklaracji uczestników (z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia). Źródło: odpowiedzi na pytanie: "Jaka była P. średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim?" (pytanie z zamkniętą skalą odpowiedzi). 50,0% = ,0% 30,0% 3 20,0% 1 10,0% 0,0% 0, 0, 2,5 i mniej 2,51-3,00 3,01-3,5 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51 i więcej Podobnie jak w ubiegłym roku, rozkład średnich ocen z egzaminów, uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym badanie przez osoby, które wzięły udział w ankiecie, wskazuje na to, że badaniem zainteresowani są studenci wykazujący się dobrymi wynikami w nauce. Można jednak na podstawie poniższego wykresu stwierdzić, że swoją opinię wyraziło całe spektrum studentów - od uzyskujących niższe oceny (4 ze średnią równą lub niższą niż 4,0) aż po osoby o najwyższych ocenach (5 studentów ze średnia powyżej 4,0). 6

7 PYTAIA ZAMKIĘTE W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 3476 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W przypadku każdego pytania była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy") bądź pominięcie pytania. : I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. 2. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) I. OCEA OGÓLA UCZELI Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 2 * Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. = 3475 = 1579* I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić W kategorii ocena ogólna uczelni studenci mieli możliwość ocenić na czterostopniowej skali jakość kształcenia na, wyrazić swoją opinię nt. zmian jakości kształcenia oraz satysfakcji z dokonanego wyboru uczelni, kierunku i specjalności. Ogólna ocena jakości kształcenia jest stosunkowo wysoka, z przedstawionych powyżej wykresów wynika, że aż 7 studentów I stopnia studiów stacjonarnych ocenia jakość kształcenia na jako dobrą lub bardzo dobrą, 1 z nich dostrzega pozytywne zmiany w jakości kształcenia, a dwie trzecie studentów ponownie wybrałoby naszą uczelnię i studiowany obecnie kierunek. Osoby, które nie wybrałyby ponownie tej samej uczelni, kierunku lub specjalności, zostały poproszone o uzasadnienie swojej odpowiedzi w pytaniu otwartym. tę samą uczelnię? ten sam kierunek? samą specjalność? = 3468 = 3459 =

8 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : PiK WGiG WPiD WS W WPiA % I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) % PiK WGiG 414 WPiD 295 WS 259 W WPiA

9 : Przedział ufności (9) I. OCEA OGÓLA UCZELI 4,70 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,92 4,22 3,86 3,89 4,00 3,70 3,98 3,92 3,79 3,96 3,94 3,89 4,00 3,83 3,90 3,93 4,14 SD 0,71 0,73 0,61 0,61 PiK 0,73 0,84 0,73 0,64 WGiG 0,67 WPiD 0,74 WS 0,72 W 0,79 0,71 WPiA 0,66 0,61 0,46 0,69 3,50 9

10 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. PiK WGiG Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła PiK WGiG 186 WPiD 129 WS 140 W WPiA WPiD WS W WPiA

11 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie tę samą uczelnię? Wydziały : PiK WGiG WPiD WS W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % PiK WGiG 413 WPiD 295 WS 258 W

12 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.3.b Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie ten sam kierunek? Wydziały : PiK WGiG WPiD WS W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % PiK WGiG 411 WPiD 295 WS 257 W

13 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.3.c Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie tę samą specjalność? Wydziały : Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 3443 PiK WGiG WPiD WS W PiK WGiG 408 WPiD 295 WS 253 W

14 II. PROGRAM STUDIÓW : II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża 5 4 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie II.3. Czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 1 5 II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS są prawidłowo przypisane do efektów kształcenia? = 3244 = 3245 = 3476 W kategorii program studiów studenci oceniali ofertę zajęć praktycznych, fakultatywnych, prawidłowość przypisywania punktów ECTS oraz możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych. W porównaniu z zeszłym rokiem uczestnicy badania zdecydowanie lepiej oceniają liczbę zajęć praktycznych (wzrost odpowiedzi tak, jest wystarczająca = 1), jednak wciąż ponad grupa studentów chciałaby, aby w programie znalazło się więcej zajęć o charakterze praktycznym. W przypadku zajęć do wyboru dominują odpowiedzi świadczące o niepełnej satysfakcji z oferty, studenci w 6 są raczej lub częściowo zadowoleni z możliwości wyboru zajęć. Ponad połowa studentów I stopnia nie wie o możliwości uczestnictwa w badaniach naukowych. Aż jedna trzecia studentów uważa, że punkty ECTS są raczej lub zdecydowanie nieprawidłowo przypisane do efektów kształcenia. Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie =

15 II. PROGRAM STUDIÓW II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża PiK WGiG WPiD WS W % PiK WGiG 384 WPiD 265 WS 243 W

16 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? II. PROGRAM STUDIÓW Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK WGiG 3 WPiD 1 WS W PiK WGiG 386 WPiD 258 WS 257 W

17 II.3.Czy studenci mają możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych? II. PROGRAM STUDIÓW Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 3476 PiK PiK WGiG WPiD 295 WGiG 1 5 WS 259 WPiD WS W W

18 II. PROGRAM STUDIÓW II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS są prawidłowo przypisane do efektów kształcenia? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK WGiG WPiD 3 3 WS W % PiK WGiG 376 WPiD 223 WS 189 W

19 : III.1. Czy opisy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów 3 4 Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 3 4 Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie = 2965 = 3374 = 3440 W kategorii jakość zajęć studenci mogli ocenić pięć elementów. Z przedstawionych z lewej strony wykresów wynika, że studenci są zadowoleni z poziomu merytorycznego zajęć - aż trzy czwarte studentów uważa, że jest on odpowiednio dostosowany do stopnia studiów. Wysoko oceniana jest również dostępność opisów przedmiotów/modułów oraz aktualność treści przekazywanych przez wykładowców. ajsłabszym elementem zajęć są metody kształcenia, które w przekonaniu ponad studentów, tylko częściowo sprzyjają opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu oraz częściowo wyzwalają kreatywność i aktywność studentów III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski = IV.5. Czy treści kształcenia uwzględniają aktualne osiągnięcia w zakresie przedmiotu/modułu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie =

20 III.1. Czy opisy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów PiK PiK WGiG 327 WPiD 241 WS 232 W WGiG WPiD WS W

21 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK 1 WGiG WPiD WS W % PiK WGiG 386 WPiD 294 WS 255 W

22 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK PiK WGiG 409 WPiD 295 WS 257 W WGiG WPiD WS W

23 III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski PiK PiK 60% WGiG 331 WPiD 260 WS 210 W WGiG WPiD WS W

24 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ III.5. Czy treści kształcenia uwzględniają aktualne osiągnięcia w zakresie przedmiotu/modułu? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK WGiG WPiD WS W PiK WGiG 342 WPiD 247 WS 222 W

25 IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH IV.1. Czy na P. kierunku przeprowadzane są ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia? IV.2./IV.3. Jak ocenia P.? Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet. Tak ie ie wiem IV.4. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? 80% 1 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Sposób przeprowadzania ankiet. 2 3 Tak ie ie wiem = 3475 = 2709 = 2715 W roku akademickim 2013/2014 poprosiliśmy studentów o ocenę ankiet ewaluacyjnych na wydziałach. Pytania te należą do puli pytań cyklicznych, które zadawane są studentom co trzy lata. Większość studentów - 80% - odpowiedziało, że na kierunku są przeprowadzane ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia. Wysoko oceniona została treść, konstrukcja oraz sposób przeprowadzania ankiet. iestety aż 3 studentów uważa, że przeprowadzane ankiety nie mają wpływu na poprawę jakości zajęć, blisko połowa odpowiedziała natomiast, że nie wie czy ankiety mają jakikolwiek wpływ na poziom prowadzonych zajęć =

26 IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH IV.1. Czy na P. kierunku przeprowadzane są ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia? Tak ie ie wiem 3475 PiK WGiG WPiD WS W 80% 8 60% PiK WGiG 414 WPiD 295 WS 259 W

27 IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH IV.2. Jak ocenia P.? - Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet? PiK WGiG WPiD WS W 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK WGiG 328 WPiD 255 WS 176 W

28 IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH IV.2. Jak ocenia P.? - Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet? : Przedział ufności (9) 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,95 3,96 3,87 4,03 3,71 4,00 3,80 3,98 3,95 4,12 3,95 3,99 4,00 3,86 4,07 4,00 4,33 SD 0,81 0,74 0,73 0,78 PiK 0,98 0,71 1,00 0,70 WGiG 0,76 WPiD 0,68 WS 0,87 W 0,75 0,82 WPiA 0,81 0,74 0,58 1,15 2,50 28

29 IV.3. Jak ocenia P.? - Sposób przeprowadzania ankiet? IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK PiK WGiG WGiG 332 WPiD 257 WS 176 WPiD WS W W

30 IV.3. Jak ocenia P.? - Sposób przeprowadzania ankiet? : Przedział ufności (9) IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH 5,40 4,90 4,40 3,90 3,40 4,14 4,32 4,10 4,18 4,00 4,14 4,07 4,15 4,10 4,33 4,04 4,13 4,10 3,97 4,20 4,38 4,50 SD 0,82 0,68 0,73 0,82 PiK 0,91 0,70 0,88 0,78 WGiG 0,77 WPiD 0,79 WS 0,91 W 0,79 0,91 WPiA 1,01 0,77 0,87 0,71 30

31 IV. AKIETY ELUACYJE A WYDZIAŁACH IV.4. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak ie ie wiem PiK PiK WGiG WPiD WS W WGiG 170 WPiD 128 WS 119 W % 31

32 V. WYKŁADOWCY V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 3 V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej/magisterskiej? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 5 3 V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy ie, nie przeprowadzają 5 = 3429 = 786 = 3412 = 3429 W kategorii wykładowcy studenci wysoko ocenili wsparcie i opiekę nauczycieli akademickich podczas pisania pracy licencjackiej oraz ich gotowość do pomocy i konsultacji. Prawie 90% studentów uważa, że wykładowcy odbywają zajęcia zgodnie z planem, a 8 potwierdza planowe odbywanie dyżurów. Dość surowo został oceniony dobór nauczycieli do prowadzenia zajęć w stosunku do ich kompetencji, zaledwie 5 studentów uważa, że dobór nauczycieli akademickich zdecydowanie/raczej odpowiada ich kompetencjom. grupa studentów tylko częściowo zgadza się z tym stwierdzeniem. V.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają = V.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego wykładowcy Tak, dotyczyło to mniejszości nauczycieli Tak, dotyczyło to mniej więcej połowy nauczycieli Tak, dotyczyło to większości nauczycieli Tak, dotyczyło to wszystkich nauczycieli =

33 V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? V. WYKŁADOWCY Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie PiK PiK WGiG WGiG 404 WPiD 291 WS 259 WPiD WS W W

34 V. WYKŁADOWCY V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej? PiK WGiG WPiD WS W Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie PiK WGiG 94 WPiD 69 WS 57 W

35 V. WYKŁADOWCY V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, nie są PiK WGiG WPiD WS W % Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców PiK WGiG 405 WPiD 292 WS 254 W

36 V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy PiK WGiG WPiD WS W V. WYKŁADOWCY Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają PiK WGiG 402 WPiD 294 WS 253 W

37 V.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy PiK WGiG WPiD WS W % V. WYKŁADOWCY Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają PiK WGiG 341 WPiD 271 WS 203 W

38 V. WYKŁADOWCY V.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? PiK WGiG WPiD WS W ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to mniejszości nauczycieli Tak, dotyczyło to większości nauczycieli 5 60% Tak, dotyczyło to jednego wykładowcy Tak, dotyczyło to mniej więcej połowy nauczycieli Tak, dotyczyło to wszystkich nauczycieli PiK WGiG 413 WPiD 295 WS 259 W

39 VI. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? VI. OCEIAIE Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów VI.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, nie odpowiadały 3 VI.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, był niesprawiedliwy VI.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak = 3452 = 3347 = 3290 Aspekty związane z systemem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, oceniane są przez studentów wysoko. 90% studentów odpowiedziało, że zostały im przedstawione warunki egzaminu lub zaliczenia na wszystkich lub prawie wszystkich zajęciach. Zdecydowana większość studentów potwierdziła, że na egzaminach wymagania odpowiadały wcześniej przedstawionym warunkom (8 odpowiedzi tak, w przypadku wszystkich lub większości zaliczeń/egzaminów). Dwie trzecie studentów uważa, że większość lub wszystkie egzaminy zostały ocenione sprawiedliwie. Zjawisko tolerowania przez nauczycieli ściągania lub plagiatowania w opinii studentów jest znikome. 5 2 =

40 VI. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? PiK WGiG WPiD WS W Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów ie, w przypadku jednego przedmiotu VI. OCEIAIE Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów ie, nie zostały przedstawione PiK WGiG 413 WPiD 294 WS 257 W

41 VI. OCEIAIE VI.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia PiK WGiG WPiD WS W % 5 Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, nie odpowiadały PiK WGiG 402 WPiD 290 WS 252 W

42 VI.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? VI. OCEIAIE Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, był niesprawiedliwy PiK WGiG WPiD WS W PiK WGiG 391 WPiD 290 WS 245 W

43 VI. OCEIAIE VI.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? PiK WGiG WPiD WS W Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak % PiK WGiG 382 WPiD 275 WS 243 W

44 VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VII.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? Harmonogra m dzienny i tygodniowy. Dostępność i jakość materiałów dydaktyczny ch. 1 1 VII.2. Jak ocenia P. pracę: Pracownikó w Dziekanatu Prodziekana ds. studenckich Wydziałowe go Samorządu 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) = 3447 = 3426 = 3252 = 2428 = 2531 W kategorii warunki/organizacja studiowania studenci najwyżej ocenili pracę prodziekana ds. studenckich. 8 studentów postrzega pracę prodziekana jako dobrą lub bardzo dobrą. Ponad dwie trzecie studentów jest zadowolonych z pracy samorządu studentów, słabiej oceniane są dziekanaty. W opinii studentów poprawy wymaga harmonogram dzienny i tygodniowy ( studentów ocenia te elementy średnio na ocenę 3) oraz dostępność materiałów dydaktycznych (1 osób źle postrzega je źle - na ocenę 2 lub 1). 44

45 VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VII.1a. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Harmonogram dzienny i tygodniowy? PiK WGiG WPiD WS W 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK WGiG 412 WPiD 293 WS 257 W

46 VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VII.1a. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Harmonogram dzienny i tygodniowy? : Przedział ufności (9) 4,80 4,40 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 3,47 2,93 2,82 3,48 3,60 3,74 3,46 3,95 3,45 3,65 3,77 3,42 3,34 3,16 3,43 3,80 3,60 SD 1,09 1,22 1,13 0,95 PiK 1,13 0,96 1,13 0,92 WGiG 1,06 WPiD 1,01 WS 1,10 W 1,03 1,08 WPiA 1,24 1,02 1,01 1,34 2,00 46

47 VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VII.1b. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Dostępność i jakość materiałów dydaktycznych? PiK WGiG WPiD WS W (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK WGiG 404 WPiD 293 WS 256 W

48 VII. RUKI/ORGAIZACJA STUDIOIA VII.1b. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? - Dostępność i jakość materiałów dydaktycznych? : Przedział ufności (9) SD 4,80 0,98 0,99 4,60 0,95 0,95 4,40 PiK 0,92 4,20 0,98 1,07 4,00 0,86 3,82 WGiG 0,92 3,80 3,67 3,70 WPiD 0,97 3,54 WS 0,97 3,43 3,36 3,39 3,45 3,51 3,55 3,53 3,57 3,60 3,39 W 1,00 3,40 3,30 3,31 3,31 1,09 3,20 3,15 WPiA 0,94 0,97 3,00 1,13 1,51 2,80 2,60 2,40 48

49 VIII.1a. Jak ocenia P. pracę: - Pracowników Dziekanatu? VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK PiK WGiG WGiG 391 WPiD 275 WS 240 WPiD 6 2 W 418 WS W

50 VIII.1a. Jak ocenia P. pracę: - Pracowników Dziekanatu? : Przedział ufności (9) VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW 5,00 4,70 4,40 4,10 3,80 3,50 3,20 2,90 3,92 4,62 4,17 3,58 3,82 3,92 3,60 4,01 3,55 4,59 3,63 4,13 4,05 4,25 3,70 4,27 3,86 SD 1,04 0,73 0,86 0,96 PiK 1,05 0,98 1,18 0,94 WGiG 1,07 WPiD 0,65 WS 1,15 W 0,92 0,87 WPiA 0,94 1,08 0,96 1,46 2,60 50

51 VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW VIII 1c. Jak ocenia P. pracę: - Wydziałowego Samorządu Studentów? PiK WGiG WPiD WS W _Kali 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) PiK WGiG 301 WPiD 239 WS 167 W

52 VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW VIII 1c. Jak ocenia P. pracę: - Wydziałowego Samorządu Studentów? : Przedział ufności (9) 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 4,02 4,06 3,70 3,93 3,86 4,00 3,99 4,20 4,13 4,06 3,92 4,01 3,63 3,98 4,21 4,77 4,40 0,99 0,89 1,12 0,99 PiK 0,94 1,20 1,03 0,87 WGiG 0,87 WPiD 1,11 WS 1,01 W 0,96 1,15 WPiA 0,92 0,88 0,44 0,55 3,00 2,80 52

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 20.12.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 Raport z badania Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 9 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 7 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r.

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r. Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18 Wydział Matematyki i Informatyki 30.01.2019 r. Zwrotność ankiety oceny zajęć dydaktycznych odsetek studentów, którzy odpowiedzieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Sprawozda z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2015/16 czas trwania ankietyzacji: 13.06.2016

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 26/27 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo