RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 1. OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ KONSTRUKCJA PLANU ZAJĘĆ 8 4. WARUNKI STUDIOWANIA 10 A. WARUNKI LOKALOWO TECHNICZNE: KOMFORT I WYPOSAŻENIE SAL/LABORATORIÓW 10 B. UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NP. WINDY, PODJAZDY, WC ITP.) 11 C. DOSTĘPNOŚĆ KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW W BIBLIOTECE 12 D. DOSTĘPNOŚĆ KOMPUTERÓW I INTERNETU 14 E. LICZEBNOŚĆ GRUP PROBLEMY Z ZALICZENIEM PUNKTÓW ECTS ZDOBYTYCH W TRAKCIE POBYTU NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ ANKIETY DO OCENY PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 18 A. PROWADZENIE ANKIET 18 B. WPŁYW ANKIET NA ULEPSZANIE JAKOŚCI ZAJĘĆ DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DLA STUDENTÓW W INTERNECIE 22 A. PLANY ZAJĘĆ 22 B. SYLABUSY 24 C. GODZINY DYŻURÓW 25 D. AKTUALNE KOMUNIKATY 26 2

3 Wprowadzenie W tym dokumencie można zapoznać się z zestawieniem wyników z kolejnych edycji badania jakości kształcenia, dotyczącym tych pytań, które zadawano w trzech kolejnych latach. Należy mieć na uwadze, że w 2012 roku kwestionariusz ankiety uległ radykalnej przebudowie, która miała na celu jego ulepszenie, rozwinięcie oraz uwzględnienie wypowiedzi i wskazówek studentów i studentek, których udzielili oni w latach 2010 i 2011 w pytaniach otwartych. Dlatego też możliwość porównania wyników dotyczy tylko niektórych kwestii, a i tak trzeba pamiętać, że w każdym wypadku konieczne były choćby nieznaczne zmiany kwestionariusza, związane również ze zmianą używanej w badaniach platformy ankietowej. Tam, gdzie zmiany były istotniejsze, zasygnalizowano to w komentarzu do wyników. Dla zaznaczenia faktu wprowadzenia zmian w kwestionariuszu, na wykresach przedstawionych w tym zestawieniu linię łączącą wyniki dla lat 2011 i 2012 przeprowadzono jako linię kropkowaną. W większości wypadków wystawiona przez studentów ocena poszczególnych kwestii istotnych dla jakości kształcenia jest co roku podobna. Ta stabilność wyników badań przeprowadzonych w trzech punktach czasowych na przestrzeni dwóch lat sugeruje, że rzetelnie odzwierciedlają one poziom jakości kształcenia na UAM. Stabilna jest też w większości wypadków ogólna kolejność wyników dla poszczególnych wydziałów, co sugeruje, że także na tym poziomie wyniki dobrze obrazują studenckie opinie. W tym dokumencie nie jest jednak rozstrzygana kwestia istotności statystycznej ewentualnych różnic pomiędzy poszczególnymi wydziałami temu zagadnieniu są poświęcone osobne opracowania, które można znaleźć na stronie w zakładkach poświęconych badaniu jakości kształcenia. Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedynie kwestia ewentualnych zmian w czasie. Raport zestawia wyniki dla 12 wydziałów nie obejmuje Wydziałów Teologii oraz Pedagogiczno Artystycznego w Kaliszu z uwagi na niską liczbę odpowiedzi uzyskanych z tych wydziałów w minionych trzech latach. 3

4 1. Ogólna ocena jakości kształcenia. Ogólna ocena kształcenia mieści się niezmiennie między dostateczną z plusem a dobrą (tj. między 3,5 a 4 w skali od 2 do 5). W przypadku części wydziałów w latach ocena nieznacznie wzrosła 1 : dotyczy to WFPiK, WNGiG, WNS i. Na pozostałych wydziałach ocena nie zmieniła się w sposób istotny statystycznie. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 1. Ogólna ocena jakości kształcenia średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? [a) Bardzo dobrze, na 5; b) Dobrze, na 4; c) Dostatecznie, na 3; d) Niedostatecznie, na 2] 2012: Jak ogólnie ocenia Pan/i jakość kształcenia na swoim kierunku? [na 2 (niedostateczna); na 3 (dostateczna); na 4 (dobra); na 5 (bardzo dobra)] 1 Kiedy w tekście jest mowa o wzroście lub spadku, za każdym razem jest to wzrost lub spadek istotny statystycznie na poziomie <0,05: istotność zmiany wyników dla poszczególnych lat lub jej brak mierzono wykonując test t studenta lub jednoczynnikową analizę wariancji. 4

5 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 3,3 a 4,0, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 Wykres 1a. Ogólna ocena jakości kształcenia szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 5

6 2. Formy prowadzenia zajęć. W skali całej uczelni ocena form zajęć wzrosła i na skali 1 5 sytuuje się w jej środku, tj. między 2,75 a 3,25. W latach ocena nieznacznie wzrosła dla: WFPiK, WNGiG, WNPiD, WNS, WPA,,, ; na pozostałych wydziałach nie uległa istotnym statystycznie zmianom. Intepretując wyniki należy zachować ostrożność, ponieważ w ankiecie w 2012 roku zmieniono skalę odpowiedzi z czterostopniowej na pięciostopniową 2 ; nieznacznie zmieniła się także treść pytania. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Wykres 2. Ocena atrakcyjności form prowadzenia zajęć średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) e. Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia Pan/i swoje studia? Czy uważa Pan/i, że: ( ) b. Formy prowadzenia zajęć są atrakcyjne [zdecydowanie nie; raczej nie; częściowo tak, częściowo nie; raczej tak; zdecydowanie tak] 2 W związku z tym, dla celów tego zestawienia odpowiedziom Bardzo dobrze z przypisano wartość 5, odpowiedziom Dobrze wartość 3,66, odpowiedziom Dostatecznie wartość 2,33, a odpowiedziom Niedostatecznie wartość 1. 6

7 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 2,4 a 3,4, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 Wykres 2a. Ocena atrakcyjności form prowadzenia zajęć szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 7

8 3. Konstrukcja planu zajęć Ocena konstrukcji planu zajęć sytuuje się niezmiennie minimalnie powyżej środka skali, tj. między 2,75 a 3,75. W przypadku dwóch wydziałów w latach ocena nieznacznie wzrosła: dotyczy to WNS oraz. W przypadku Wydziału ocenia nieznacznie spadła. Dla pozostałych wydziałów wynik nie uległ istotnym statystycznie zmianom. Intepretując wyniki należy zachować ostrożność, ponieważ w ankiecie w 2012 roku zmieniono skalę odpowiedzi z czterostopniowej na pięciostopniową (zob. przypis 2); nieznacznie zmieniła się także treść pytania. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Wykres 3. Ocena atrakcyjności form prowadzenia zajęć średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) i. Organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy organizacji studiów i zajęć na swoim kierunku? (a) konstrukcja dziennego i tygodniowego planu zajęć [bardzo źle; raczej źle; średnio; raczej dobrze; bardzo dobrze] 8

9 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 2,5 a 3,9, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 Wykres 3a. Ocena atrakcyjności form prowadzenia zajęć szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 9

10 4. Warunki studiowania a. Warunki lokalowo techniczne: komfort i wyposażenie sal/laboratoriów W skali uczelni ocena warunków zajęć wzrosła i w skali 2 5 wynosi obecnie średnio ok. 3,8, a więc bliska jest ocenie dobrej. Radykalnie wzrosła ocena warunków na Wydziale Prawa i Administracji, a w mniejszym zakresie także na:, Fizyce, WNS, WSE i. Nieznaczny spadek oceny odnotowano na Wydziale m,, WNGiG i WNPiD. Intepretując wyniki należy zachować ostrożność, ponieważ w ankiecie w 2012 roku rozbito jedno pytanie na dwa osobne 3. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 4. Ocena komfortu i wyposażenia sal/laboratoriów średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) j. Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal, dostęp do nowoczesnej aparatury na laboratoriach, itp.) [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoim kierunku: ( ) (b) komfort sal wykładowych/ćwiczeniowych, (c) wyposażenie sal/laboratoriów (sprzęt, aparatura) [niedostatecznie (2); dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5)] 3 Dla celów tego zestawienia, z odpowiedzi na oba pytania wyciągano każdorazowo wspólną dla nich średnią arytmetyczną. 10

11 b. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) W skali uczelni ocena warunków studiowania dla studentów niepełnosprawnych wzrosła i w skali 2 5 wynosi obecnie średnio ok. 3,8, a więc bliska jest ocenie dobrej. Radykalnie wzrosła ocena na Wydziale Prawa i Administracji oraz Studiów Edukacyjnych, a w mniejszym zakresie także na: WNS. Nieznaczny spadek oceny odnotowano na wydziałach:, m, WNGiG, WNPiD. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 5. Ocena udogodnień dla studentów niepełnosprawnych średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) k. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoim kierunku: ( ) (g) udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) [niedostatecznie (2); dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5)] 11

12 c. Dostępność książek i innych materiałów w bibliotece W skali uczelni ocena bibliotek nieznacznie spadła i w skali 2 5 wynosi obecnie średnio ok. 3,6. Nieznaczny spadek oceny odnotowano na wydziałach:, m, WNGiG, WNPiD,, Prawa i Administracji; natomiast na Wydziale ocena nieznacznie wzrosła. Na pozostałych wydziałach wynik nie uległ istotnym statystycznie zmianom. Intepretując wyniki należy zachować ostrożność, ponieważ w ankiecie w 2012 roku dokonano drobnej modyfikacji treści pytania. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 6. Ocena dostępności książek i materiałów w bibliotekach średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) l. Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoim kierunku: ( ) (e) dostępność książek i innych materiałów w bibliotekach UAM [niedostatecznie (2); dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5)] 12

13 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 3,4 a 4,4, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 Wykres 6a. Ogólna ocena jakości kształcenia szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 13

14 d. Dostępność komputerów i Internetu W skali uczelni ocena dostępności komputerów i Internetu spadła i w skali 2 5 wynosi obecnie średnio ok. 3,8. Największy spadek oceny odnotowano na Wydziale m. Istotnie pogorszyły się także opinie na wydziałach:,,,, WNS, WSE i ; natomiast na Wydziale Prawa i Administracji ocena wzrosła. Na pozostałych wydziałach wynik nie uległ istotnym statystycznie zmianom. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 7. Ocena dostępności komputerów i Internetu komfortu i wyposażenia sal/laboratoriów średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) l. Dostępność komputerów, Internetu [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoim kierunku: ( ) (e) dostępność komputerów i Internetu [niedostatecznie (2); dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5)] 14

15 e. Liczebność grup W skali uczelni ocena liczebności grup nie uległa zmianie i w skali 2 5 wynosi średnio ok. 3,9, a więc jest bliska ocenie dobrej. Nieznacznemu, ale istotnemu statystycznie pogorszeniu uległy opinie na wydziałach i, podczas gdy polepszyły się na Wydziale Prawa i Administracji. Na pozostałych wydziałach wynik nie uległ istotnym statystycznie zmianom. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Wykres 8. Ocena liczebności grup średnia odpowiedzi na następujące pytania: : Jak ogólnie oceniasz zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria itp.) prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? ( ) o. Liczebność grup [Bardzo dobrze; Dobrze; Dostatecznie; Niedostatecznie] 2012: Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoim kierunku: (a) liczebność grup [niedostatecznie (2); dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5)] 15

16 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 3,5 a 4,6, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 Wykres 8a. Ocena liczebności grup szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 16

17 5. Problemy z zaliczeniem punktów ECTS zdobytych w trakcie pobytu na uczelni zagranicznej W skali uczelni, odsetek osób mających problem z zaliczeniem punktów ECTS po powrocie z pobytu na uczelni zagranicznej nie zmienił się i średnio wynosi nadal między 20 a 30%. Porównywanie zmian tego wskaźnika w czasie dla poszczególnych wydziałów jest możliwe w bardzo ograniczonym stopniu z uwagi na niewielką liczbę takich osób, które znalazły się wśród badanych i udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Poniżej przedstawiono wykres tylko dla tych wydziałów, na których co roku udzieliło odpowiedzi przynajmniej 10 osób. Także dla nich różnice między poszczególnymi latami nie są jednak istotne statystycznie. Możemy jedynie powiedzieć, że problem cały czas istnieje. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 9. Problemy z zaliczeniem punktów ECTS z zagranicy, odsetek odpowiedzi twierdzących na następujące pytania: : Czy miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów ECTS (lub innych punktów zaliczeniowych lub efektów kształcenia) zdobytych na uczelni zagranicznej? [Tak; Nie] 2012: Czy miał/a P. na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów (efektów kształcenia) zdobytych na uczelni zagranicznej? [tak; nie; nie dotyczy] 17

18 6. Ankiety do oceny prowadzących zajęcia a. prowadzenie ankiet W skali uczelni, odsetek studentów deklarujących, że mają możliwość oceny poszczególnych zajęć i prowadzących w ankietach nie zmienił się i nadal wynosi ok. 80%. Wyraźny spadek odsetka takich studentów miał miejsce na Wydziale, a mniejszy także na: WFPiK, WSE, i. Wzrost zanotowały wydziały, na których w 2010 roku odsetek odpowiedzi twierdzących znajdował się poniżej przeciętnej:, WNGiG, WNPiD. Na pozostałych wydziałach wynik nie uległ istotnym statystycznie zmianom. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 10. Obecność ankiet służących do oceny prowadzących zajęcia, odsetek odpowiedzi twierdzących na następujące pytania: : Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety, w których możesz ocenić prowadzących zajęcia? [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy na P. kierunku przeprowadzane są ankiety, w których można ocenić prowadzących zajęcia? [tak; nie; nie wiem/nie umiem odpowiedzieć] 18

19 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 40 a 100%, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Wykres 10a. Obecność ankiet do oceny prowadzących zajęcia szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 19

20 b. wpływ ankiet na ulepszanie jakości zajęć W skali uczelni, odsetek studentów przekonanych o wpływie ankiet, w których oceniają prowadzących zajęcia, na poprawę jakości tych zajęć pozostaje niezmiennie na tak samo niskim poziomie, oscylującym wokół 10%. Nie uległ on także istotnej statystycznie zmianie na żadnym z wydziałów. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 11. Ocena wpływu ankiet służących do oceny prowadzących zajęcia na jakość kształcenia, odsetek odpowiedzi twierdzących na następujące pytania: : Czy wyniki tych ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy wyniki tych ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? [tak; nie; nie wiem/nie umiem odpowiedzieć] 20

21 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 0 a 20%, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Wykres 11a. Ocena wpływu ankiet do oceny prowadzących szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 21

22 7. Dostępność informacji dla studentów w Internecie a. Plany zajęć Możliwość oszacowania zmian wyników w tym bloku pytań jest ograniczona z uwagi na to, że w 2012 roku zmieniono nieznacznie brzmienie pytania, jak i gruntownie skalę odpowiedzi. Zamiast dychotomicznej tak/nie, na której trudno było wielu studentom wybrać jedną z opcji zastosowano skalę pięciostopniową, pozwalającą wskazać, dla jak dużego odsetka zajęć w minionym roku akademickim dostępny był dany rodzaj informacji. Aby umożliwić w ogóle porównanie tych skal odpowiedzi tak/nie zakodowano jako 100%/0%, podczas gdy tegoroczne jako 0% (dla żadnych zajęć), 25% (dla niektórych), 50% (dla połowy), 75% (dla większości) i 100% (dla wszystkich). Przy tak przeprowadzonym porównaniu odsetek pozytywnych wskazań dla planów zajęć nie wynosi 95%, jak w 2010 roku, lecz 80%. Odpowiednio niższy jest również wskaźnik dla każdego z wydziałów. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 12. Ocena dostępności informacji on line plany studiów, wskaźnik na bazie odpowiedzi na następujące pytania: : Czy na Twoim kierunku najważniejsze informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? (a) Plany studiów [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy na P. kierunku następujące informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? Ilu przedmiotów/nauczycieli to dotyczy? (a) plan zajęć [nie, nie są dostępne on line dla ŻADNYCH przedmiotów/nauczycieli; tak, dla NIEKTÓRYCH przedmiotów/nauczycieli (mniejszości); tak, dla POŁOWY przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WIĘKSZOŚCI przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WSZYSTKICH przedmiotów/nauczycieli; nie umiem odpowiedzieć] 22

23 Oto ponowne przedstawienie wykresu z poprzedniej strony, tym razem jedynie dla wycinka skali leżącego między 70 a 100%, pozwalające lepiej przyjrzeć się ocenom. 100% 90% 80% 70% Wykres 12a. Dostępność planów zajęć on line szczegółowe przedstawienie fragmentu skali. 23

24 b. Sylabusy Podobnie jak w przypadku planów studiów, nowa skala sprawia, że dostępność sylabusów w 2012 roku wypada nieco słabiej niż w latach Mimo to niektóre wydziały nawet na nowej skali zanotowały wzrost oceny, sugerujący, że dostępność sylabusów w Internecie jest dziś na tych wydziałach lepsza niż przed dwoma laty: dotyczy to WFPiK i WNPiD. W świetle tegorocznego, zmodyfikowanego wskaźnika nieco słabiej niż w świetle wskaźnika z 2010 roku wypadałyby natomiast wydziały,, i WNS. Dla pozostałych wydziałów brak jest istotnych statystycznie różnic. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 13. Ocena dostępności informacji on line sylabusy, wskaźnik na bazie odpowiedzi na następujące pytania: : Czy na Twoim kierunku najważniejsze informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? (b) Sylabusy (programy przedmiotów) [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy na P. kierunku następujące informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? Ilu przedmiotów/nauczycieli to dotyczy? (b) sylabusy [nie, nie są dostępne on line dla ŻADNYCH przedmiotów/nauczycieli; tak, dla NIEKTÓRYCH przedmiotów/nauczycieli (mniejszości); tak, dla POŁOWY przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WIĘKSZOŚCI przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WSZYSTKICH przedmiotów/nauczycieli; nie umiem odpowiedzieć] 24

25 c. Godziny dyżurów Nieznaczny spadek wskaźnika jest zapewne ponownie skutkiem zmiany sposobu jego mierzenia. Mimo to, jeden z wydziałów i tak zdołały zanotować istotną statystycznie zmianę na plus: jest to WFPiK. Pozostałe wydziały wypadają w świetle tegorocznego, zmodyfikowanego wskaźnika nieco słabiej niż w świetle wskaźnika z 2010 roku. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 14. Ocena dostępności informacji on line godziny dyżurów, wskaźnik na bazie odpowiedzi na następujące pytania: : Czy na Twoim kierunku najważniejsze informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? (c) Informacje o godzinach dyżurów [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy na P. kierunku następujące informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? Ilu przedmiotów/nauczycieli to dotyczy? (c) Informacje o godzinach dyżurów [nie, nie są dostępne on line dla ŻADNYCH przedmiotów/nauczycieli; tak, dla NIEKTÓRYCH przedmiotów/nauczycieli (mniejszości); tak, dla POŁOWY przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WIĘKSZOŚCI przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WSZYSTKICH przedmiotów/nauczycieli; nie umiem odpowiedzieć] 25

26 d. Aktualne komunikaty Mimo, że nowy sposób liczenia wskaźnika sprzyja obniżeniu wyników, w kwestii aktualnych komunikatów szereg wydziałów zanotował lepsze oceny niż w 2010 roku, co sugeruje, że obecność tego typu informacji faktycznie wzrosła. Dotyczy to wydziałów:, WFPiK,, WNGiG, WNPiD i. Jedynym wydziałem notującym istotny statystycznie spadek jest WNS. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 15. Ocena dostępności informacji on line aktualne komunikaty, wskaźnik na bazie odpowiedzi na następujące pytania: : Czy na Twoim kierunku najważniejsze informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? (d) Aktualne komunikaty, np. o tym, że nie odbędą się planowane zajęcia [Tak; Nie; Nie wiem] 2012: Czy na P. kierunku następujące informacje dotyczące spraw dydaktycznych są dostępne on line? Ilu przedmiotów/nauczycieli to dotyczy? (d) aktualne komunikaty, np. o tym, że nie odbędą się planowane zajęcia [nie, nie są dostępne on line dla ŻADNYCH przedmiotów/nauczycieli; tak, dla NIEKTÓRYCH przedmiotów/nauczycieli (mniejszości); tak, dla POŁOWY przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WIĘKSZOŚCI przedmiotów/nauczycieli; tak, dla WSZYSTKICH przedmiotów/nauczycieli; nie umiem odpowiedzieć] 26

27 Dziękujemy za lekturę i zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi raportami z badania jakości kształcenia na UAM! 27

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Matematyka, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Chemia, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Ankieta Ogólnouniwersytecka

Ankieta Ogólnouniwersytecka Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora UMCS Ankieta Ogólnouniwersytecka I. Jakość kształcenia 1. Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony/a

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów?

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów? Załącznik nr 3. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013

PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013 PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013 1. Informacja o badaniu Niniejsze sprawozdanie prezentuje

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle Nie dotyczy tak Ani tak, ani nie nie ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2011/2012

STUDENCKA OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2011/2012 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW jest wspierany Projektem Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Załącznik dla Wydziału zawiera surowe wyniki z badania: Jakość kształcenia na studiach III stopnia. Zastosowane zostały następujące oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo