1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/ Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), 2) 83 ust. 5 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie 3) uchwała nr 14/2012 Senatu AS z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 4) zarządzenie nr 1/2014 Rektora AS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie 5) zarządzenie nr 13/2015 Rektora AS z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2014 Rektora AS w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie 2. Informacje ogólne Celem przeprowadzenia ankietyzacji było poznanie opinii studentów na temat wszystkich prowadzonych zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w dniach: r. w semestrze zimowym, r. w semestrze letnim. 3. Procedura przeprowadzenia ankietyzacji Badania ankietowe zostały przeprowadzone zgodnie z planami ankietyzacji opracowanymi przez specjalistę ds. jakości kształcenia na podstawie informacji uzyskanych z Biura Obsługi Studenta i zatwierdzonymi przez dziekanów. W semestrze zimowym zebrano opinie studentów czwartego roku studiów na kierunku architektura wnętrz, w semestrze letnim opinie studentów z pozostałych kierunków i roczników. Do przeprowadzenia ankietyzacji w semestrze zimowym wykorzystano formularz ankiety oceny zajęć dydaktycznych, którego wzór został określony w załączniku nr 1 procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2014 Rektora AS z dnia 14 stycznia 2014 r. Podczas ankietyzacji w semestrze letnim wykorzystano nowy wzór formularza ankiety oceny zajęć dydaktycznych określony w zarządzeniu nr 13/2015 Rektora AS z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2014 Rektora AS w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Studenci wypełniali ankiety na końcu zajęć dydaktycznych - w celu zapewnienia pełnej anonimowości respondentów badanie było przeprowadzane pod nieobecność nauczycieli akademickich. Na odwrocie formularza ankiety, dla studentów każdego wydziału z osobna, została umieszczona lista z nazwiskami nauczycieli, aby studenci mogli zaznaczyć nazwisko osoby, której zajęcia oceniali. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na wszystkich kierunkach i na wszystkich latach studiów, po zakończeniu zajęć przewidzianych dla całego roku. Studenci byli wcześniej informowani o terminie planowanej ankietyzacji, aby wszyscy zainteresowani mogli wziąć w niej udział. Dla studentów drugiego roku na studiach drugiego stopnia na kierunku instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny) oraz studentów trzeciego roku na studiach pierwszego stopnia na kierunku grafika (Wydział Sztuk Wizualnych) zmodyfikowano sposób przeprowadzenia ankietyzacji z uwagi na to, że zgodnie z planem zajęć studenci ci w semestrze letnim mieli tylko zajęcia indywidualne (WI) lub w pracowniach (WSW) - nie było zajęć prowadzonych dla całego rocznika. Studenci z obu wymienionych grup mogli wypełnić ankiety w Biurze Obsługi Studenta przy okazji odbierania indeksów przed sesją egzaminacyjną.

2 Ocena pozytywna neutralna Ocena negatywna nie mam zdania Specjalista ds. jakości kształcenia poinformował za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich studentów z obu grup o możliwości wypełnienia ankiet w Biurze Obsługi Studenta w dniach r. W celu zapewnienia studentom pełnej anonimowości przygotowano zapieczętowaną urnę, do której studenci wrzucali wypełnione ankiety. 4. Wyniki ankietyzacji Ankietyzacja została przeprowadzona przy pomocy dwóch formularzy ankiet oceny zajęć dydaktycznych. W ankiecie wykorzystanej w semestrze zimowym znajduje się 8 stwierdzeń dotyczących zajęć dydaktycznych, w nowej obowiązującej ankiecie 7 stwierdzeń. W obu ankietach stwierdzenia od 1 do 7 są jednakowe. Przy opracowywaniu wyników z ankietyzacji przeprowadzonej w semestrze zimowym nie wzięto pod uwagę odpowiedzi na stwierdzenie nr 8: kontakt z nauczycielem akademickim był możliwy poza zajęciami (np. na konsultacjach), które zostało usunięte z ankiety obwiązującej w semestrze letnim. Ocenę nauczyciela akademickiego stanowi średnia z ocen 7 stwierdzeń dotyczących prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych. W ankiecie studenci mogą ustosunkować się do każdego stwierdzenia poprzez wybór jednej z 5 odpowiedzi, którym przypisano wartości od 1 do 5: 5 - tak 4 - raczej tak 3 - ani tak, ani nie (neutralnie) 2 - raczej nie 1 - nie Studenci mogą zaznaczyć tylko jedną odpowiedź odpowiadającą ich opinii na temat danego stwierdzenia. Wynik w zakresie: 5 3 oznacza ocenę pozytywną Wynik poniżej 3 (60 %) oznacza ocenę negatywną Zgodnie z przyjętą procedurą ankietyzacji: - ankieta jest nieważna w przypadku, gdy respondent nie udzielił odpowiedzi na żadne stwierdzenie w arkuszu, - odpowiedź na dane stwierdzenie jest nieważna, jeżeli respondent nie zaznaczył żadnej odpowiedzi lub zaznaczył więcej niż jedną odpowiedź. Tabela. 1. Stwierdzenia w ankiecie dotyczące zajęć dydaktycznych Skala ocen (gdzie 5 jest oceną najwyższą, a 1 jest oceną najniższą) Opinia studenta 1. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawionej karty kursu. 2. Kryteria zaliczenia były odpowiednio wcześnie podane (ew. powtórzone). 3. Zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny. 4. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć. 5. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie. 6. Prowadzący/a traktował/a studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie. 7. Prowadzący/a tworzył/a atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy (np. zachęcał/a do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów na omawiany temat, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości)

3 Średnia ocena z pytania Wykres 1. Ogólne wyniki ankietyzacji z podziałem na wydziały 5 4,85 4,8 4,6 4,4 4,65 4,62 4,63 4,55 4,47 4,36 4,35 4,27 4,7 4,74 4,6 4,6 4,42 4,26 4,44 4,75 4,68 4,61 4,38 4,75 4,75 4,65 4,54 4,42 4,25 4,5 4,31 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3, Zajęcia były prowadzone zgodnie z treścią przedstawionej karty kursu. 2. Kryteria zaliczenia były odpowiednio wcześnie podane (ew. powtórzone). 3. Zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny. 4. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć. Stwierdzenia ankiety 5. Zajęcia odbywały się w w planowanym czasie. 6. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie. 7. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy. Wydział Edukacji Muzycznej Wydział Instrumentalny Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Wydział Sztuk Wizualnych

4 W ankiecie znajdują się dwa dodatkowe pytania, które nie mają bezpośredniego wpływu na ocenę zajęć dydaktycznych: 1. Czy prowadzący zajęcia przedstawił studentom treści karty kursu? o Tak o Nie o Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią 2. Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? o 0 25% o 25 50% o 50 75% o % Wykres 2. Odpowiedzi udzielone przez studentów na pytanie nr ,60% Czy prowadzący zajęcia przedstawił studentom treści karty kursu? 82,00% 90,80% 90% 16,90% 12,50% 9,00% 9,00% 6,40% 6,30% 2,80% 3,70% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią Wydział Edukacji Muzycznej Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Wydział Instrumentalny Wydział Sztuk Wizualnych Wykres 3. Odpowiedzi udzielone przez studentów na pytanie nr 1 dotyczące zajęć prowadzonych przez Jednostki Międzywydziałowe (dot. zajęć z wychowania fizycznego) Czy prowadzący przedstawił studentom treści karty kursu? 77,00% 23,00% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią Jednostki Międzywydziałowe

5 Wykres 4. Odpowiedzi udzielone przez studentów na pytanie nr Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? 90,30% 74,90% 72,20% 61,00% 2 8,30% 31,20% 23,20% 6,50% 4,10% 0,70% 2,70% 1,00% 0,70% 1,30% 1,90% % 50-75% 25-50% 0-25% Wydział Edukacji Muzycznej Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Wydział Instrumentalny Wydział Sztuk Wizualnych Wykres 5. Odpowiedzi udzielone przez studentów na pytanie nr 2 dotyczące zajęć prowadzonych przez Jednostki Międzywydziałowe (dot. zajęć z wychowania fizycznego) 9 84,60% Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? Jednostki Międzywydziałowe ,70% 7,70% % 50-75% 25-50% 0-25% Pytania otwarte W formularzu ankiety wykorzystanym w semestrze zimowym jest miejsce na dodatkowe uwagi studentów. W związku z tym, że studenci chętnie korzystali z możliwości wpisywania dodatkowych uwag w ubiegłorocznych ankietach, do nowego formularza ankiety wykorzystanego w semestrze letnim dodano pytania otwarte dotyczące ocenianych zajęć dydaktycznych:

6 1. Co uważam za mocną stronę zajęć? 2. Co wymagałoby poprawy lub zmiany? oraz pozostawiono możliwość wpisywania dodatkowych uwag. Studenci chętnie korzystali z możliwości swobodnej wypowiedzi na temat nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć. Tabela2. Ankiety zawierające odpowiedzi na dodatkowe pytania otwarte. Wydział Ankiety zawierające odpowiedzi na dodatkowe pytania otwarte Wydział Edukacji Muzycznej 57,4% Wydział Instrumentalny 65,4% Wydział Malarstwa i Nowych Mediów 61,1% Wydział Sztuk Wizualnych 68,5% Uczelnia ogółem 62,7% Studenci wypowiadali się m.in. na temat stosunku nauczycieli do studentów, komunikacji wykładowca-student, warunków do rozwoju artystycznego (np. możliwości własnej interpretacji utworów lub realizacji własnych projektów). Oceniali formę prowadzenia zajęć, sposób przekazywania wiedzy, zaangażowanie wykładowców, możliwość wyrażania własnych poglądów i podejmowania samodzielnych decyzji w kwestiach artystycznych. Podkreślali rzeczy, które doceniają i są dla nich ważne, ale zwracali również uwagę na to co wymaga wg nich zmiany lub poprawy. Odpowiedzi na pytania otwarte udzielone przez studentów stanowią cenne źródło informacji zarówno dla ocenionych nauczycieli akademickich jak i dla władz wydziałów Wyniki ankietyzacji na Wydziale Edukacji Muzycznej Tabela 3. Wyniki szczegółowe z przeprowadzonej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Edukacji Muzycznej Oceniany nauczyciel Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie Liczba respondentów Średnia ocena z ankiety , , , , , , , , , , ,81

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48

8 Średnia ocena z pytania Średnia ocena z pytania , , , , , , , , * * * * studenci nie ocenili 4 nauczycieli akademickich - brak ankiet Wykres 6. Ogólne wyniki ankietyzacji na Wydziale Edukacji Muzycznej 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 Wydział Edukacji Muzycznej 4,36 4,35 4,42 4,38 4,42 4,27 4, Stwierdzenia ankiety Ocena średnia Wydziału 4,35 Wykres 7. Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Edukacji Muzycznej 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Edukacji Muzycznej 4,5 4,42 4,42 4,42 4,37 4,41 4,36 4,374,35 4,38 4,42 4,37 4,36 4,25 4,27 4,27 4,28 4,19 4,21 4,25 4, Stwierdzenia ankiety 2012/ / /2015

9 Średnia ocena wystawiona przez studentów wszystkim nauczycielom na wydziale wynosi 4,35. Średnia ocena uzyskana w ubiegłym roku wynosi 4,34, ale jest to ocena uzyskana z oceny 8 stwierdzeń. Natomiast ubiegłoroczna ocena średnia z 7 stwierdzeń jest dokładnie taka sama jak tegoroczna i wynosi 4,35. Zmiany w ocenie można zaobserwować w przypadku poszczególnych stwierdzeń. Największy wzrost (o 0,1) jest widoczny w ocenie stwierdzenia 5 dotyczącego terminowego odbywania zajęć. W bieżącym roku akademickim najwyżej zostało ocenione przygotowanie nauczycieli do zajęć (stwierdzenie 4) i ich stosunek do studentów (stwierdzenie 6), pomimo, że w przypadku stwierdzenia 6 widoczny jest największy spadek oceny (o 0,08). Spadek oceny (o 0,06) jest również widoczny w ocenie stwierdzenia 1 (zajęcia były prowadzone zgodnie z treścią karty kursu). Najniżej studenci ocenili stwierdzenie 7 (prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy) oraz 3 (zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny). Oceny stwierdzeń 3 i 4 są takie same jak w roku ubiegłym. Wykres 8. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 1 z ankiety Czy prowadzący przedstawił studentom treści karty kursu? 76,00% 68,59% 70,60% 26,89% 16,90% 14,29% 4,52% 9,71% 12,50% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią 2012/ / /2015 Wykres 9. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 2 z ankiety Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? 74,80% 74,01% 74,90% 21,28% 20,37% 20% 2,91% 3,52% 4,10% 1,01% 2,11% % 50-75% 25-50% 0-25% 2012/ / /2015 1%

10 W bieżącym roku akademickim w ankietyzacji wzięło udział znacznie więcej studentów (60,2%) w porównaniu do roku ubiegłego (48%) - różnica wynosi 12,2%. Zwiększyła się również (o 0,89%) liczba studentów deklarujących uczestnictwo w większości zajęć (100% - 75%) Wyniki ankietyzacji na Wydziale Instrumentalnym Tabela 4. Wyniki szczegółowe z przeprowadzonej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Instrumentalnym Oceniany nauczyciel Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie Liczba respondentów Średnia ocena z ankiety , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34

11 Średnia ocena z pytania Średnia ocena z pytania , , , , , * * * * studenci nie ocenili 6 nauczycieli akademickich - brak ankiet Wykres 10. Ogólne wyniki ankietyzacji na Wydziale Instrumentalnym 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 4,85 4,65 Wydział Instrumentalny 4,7 4,74 4,75 4,75 4, Stwierdzenia ankiety Ocena średnia Wydziału 4,73 Wykres 11. Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Instrumentalnym 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Instrumentalnym 4,85 4,79 4,79 4,7 4,72 4,73 4,76 4,69 4,7 4,74 4,71 4,75 4,75 4,62 4,65 4,68 4,61 4,63 4,56 4,48 4, Stwierdzenia ankiety 2012/ / /2015

12 Średnia ocena wystawiona przez studentów wszystkim nauczycielom na wydziale wynosi 4,73. Średnia ocena uzyskana w ubiegłym roku wynosi 4,7, ale jest to ocena uzyskana z oceny 8 stwierdzeń. Natomiast ubiegłoroczna ocena średnia z 7 stwierdzeń wynosi 4,68. Większe różnice w ocenie można zaobserwować w przypadku poszczególnych stwierdzeń. Największy wzrost (o 0,28) jest widoczny w ocenie stwierdzenia 5 (zajęcia odbywały się w planowanym czasie), które zostało najniżej ocenione w ubiegłym roku. Nieco mniejszy wzrost oceny (o 0,13) widać w przypadku stwierdzeń: 2 (kryteria zaliczenia były odpowiednio wcześnie podane) i 4 (osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć). Największy spadek oceny (o 0,14) dotyczy stwierdzenia 1 (zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią karty kursu), które w ubiegłym roku zostało ocenione najwyżej. W bieżącym roku akademickim studenci najwyżej ocenili stwierdzenie 2 (wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej), najniżej stwierdzenie 1 (spadek oceny w stosunku do ubiegłorocznej). Wykres 12. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 1 z ankiety Czy prowadzący przedstawił studentom treści karty kursu? 84,60% 87,00% 82,00% 13,08% 8,22% 9,00% 9,00% 4,79% 2,31% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią 2012/ / /2015 Wykres 13. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 2 z ankiety Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? 87,97% 89,40% 90,30% 11,28% 8,61% 8,30% 0,75% 1,99% 0,70% 0,70% % 50-75% 25-50% 0-25% 2012/ / /2015

13 W bieżącym roku akademickim w ankietyzacji wzięło udział mniej studentów (58,3%) w porównaniu do roku ubiegłego (60,1%) - spadek wynosi 1,8%, mimo zwiększenia (o 0,9%) liczby studentów deklarujących uczestnictwo w większości zajęć (100% - 75%) Wyniki ankietyzacji na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Tabela 5. Wyniki szczegółowe z przeprowadzonej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Oceniany nauczyciel Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie Liczba respondentów Średnia ocena z ankiety , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19

14 Średnia ocena z pytania Średnia ocena z pytania , , , , , , , ,83 Wykres 14. Ogólne wyniki ankietyzacji na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów 5 4,8 4,6 4,4 Wydział Malarstwa i Nowych Mediów 4,62 4,63 4,6 4,6 4,75 4,65 4,5 Ocena średnia Wydziału 4,62 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3, Stwierdzenia ankiety Wykres 15. Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów 4,76 4,75 4,654,62 4,614,63 4,644,66 4,66 4,63 4,634,65 4,6 4,6 4,59 4,52 4,524,53 4,45 4,49 4, Pytania ankiety 2012/ / /2015

15 Średnia ocena wystawiona przez studentów wszystkim nauczycielom na wydziale wynosi 4,62. Średnia ocena uzyskana w ubiegłym roku wynosi 4,57, ale jest to ocena uzyskana z oceny 8 stwierdzeń. Natomiast ubiegłoroczna ocena średnia z 7 stwierdzeń wynosi 4,6. Nieco większe różnice w ocenie można zaobserwować w przypadku poszczególnych stwierdzeń. Największy wzrost (o 0,09) jest widoczny w ocenie stwierdzenia 5 (zajęcia odbywały się w planowanym czasie), które zostało najwyżej ocenione zarówno w roku ubiegłym jaki i bieżącym. Ocena stwierdzenia 3 (zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny) wzrosła o 0,07. Największy spadek oceny (o 0,06) dotyczy stwierdzenia 4 (osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć). W bieżącym roku akademickim studenci najniżej ocenili stwierdzenie 7 (prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy). Wykres 16. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 1 z ankiety Czy prowadzący przedstawił studentom treści karty kursu? 90,80% 88,35% 87,12% 9,02% 8,10% 2,80% 2,63% 4,79% 6,40% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią 2012/ / /2015 Wykres 17. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 2 z ankiety Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? 64,33% 61,38% 61,00% 30,33% 32,63% 31,20% 4,67% 5,39% 6,50% 0,67% 0,60% 1,30% % 50-75% 25-50% 0-25% 2012/ / /2015

16 W bieżącym roku akademickim w ankietyzacji udział wzięło znacznie więcej studentów (55%) w porównaniu do roku ubiegłego (39,74%) wzrost wynosi 15,26%, pomimo, iż na wykresie nr 17 widać spadek frekwencji w zakresach: % i 50-75% oraz jej wzrost w zakresach 50-75% i 25-50% Wyniki ankietyzacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Tabela 6. Wyniki szczegółowe z przeprowadzonej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Sztuk Wizualnych Oceniany nauczyciel Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie Liczba respondentów Średnia ocena z ankiety , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14

17 Średnia ocena z pytania Średnia ocena z pytania , , , , , , , ,43 Wykres 18. Ogólne wyniki ankietyzacji na Wydziale Sztuk Wizualnych 5 Wydział Sztuk Wizualnych 4,8 4,6 4,4 4,2 4,47 4,55 4,26 4,44 4,61 4,54 4,31 Ocena średnia Wydziału 4,47 4 3,8 3,6 3,4 3, Stwierdzenia ankiety Wykres 19. Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Zestawienie wyników ankietyzacji na Wydziale Sztuk Wizualnych 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 4,63 4,574,594,61 4,534,55 4,53 4,54 4,54 4,47 4,44 4,43 4,34 4,34 4,37 4,28 4,27 4,21 4,26 4,31 4, Pytania ankiety 2012/ / /2015

18 Średnia ocena wystawiona przez studentów wszystkim nauczycielom na wydziale wynosi 4,47. Średnia ocena uzyskana w ubiegłym roku wynosi 4,45, ale jest to ocena uzyskana z oceny 8 stwierdzeń. Natomiast ubiegłoroczna ocena średnia z 7 stwierdzeń wynosi 4,5. Większe różnice w ocenie można zaobserwować w przypadku poszczególnych stwierdzeń. Nieznaczny wzrost oceny (o 0,02) widać w przypadku stwierdzeń: 2 (kryteria zaliczenia były odpowiednio wcześnie podane) i 5 (zajęcia odbywały się w planowanym czasie). W bieżącym roku akademickim stwierdzenie 5 zostało ocenione najwyżej. Największy spadek oceny (o 0,16) dotyczy stwierdzenia 1 (zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawionej karty kursu). Ocena stwierdzenia 4 (osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć) spadła o 0,09. W bieżącym roku akademickim studenci najniżej ocenili stwierdzenie 3 (zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny) spadek oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 0,08. Wykres 20. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 1 z ankiety Czy prowadzący przedstawił studentom treści karty kursu? ,00% 93,00% 9 17,97% 3,89% 3,70% 5,03% 3,10% 6,30% Tak Nie Poinformował, gdzie można zapoznać się z jej treścią 2012/ / /2015 Wykres 21. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 2 z ankiety Jaka była Twoja frekwencja na ocenianych zajęciach dydaktycznych? 88,69% 73,21% 72,20% ,91% 23,20% 5,60% 5,40% 3,41% 2,70% 0,24% 1,48% 1,90% % 50-75% 25-50% 0-25% 2012/ / /2015

19 W bieżącym roku akademickim w ankietyzacji udział wzięło mniej studentów (60,7%) w porównaniu do roku ubiegłego (68,56%) różnica wynosi 7,86%. Może to wynikać z faktu, że zmniejszył się udział studentów w zajęciach - na wykresie nr 21 widać spadek (o 1,01%) frekwencji w zakresie % i wzrost frekwencji w zakresie 50-75% (o 1,29%). Zwiększyła się również liczba studentów deklarujących uczestnictwo w zajęciach w zakresie 0-25%. 5. Podsumowanie wyników ankietyzacji Wszyscy studenci Akademii Sztuki w Szczecinie byli uprawnieni do wzięcia udziału w ankiecie łącznie 489 osób. Ogólna liczba respondentów wyniosła 288, co stanowi 58,9 % wszystkich uprawnionych. Tabela 7. Udział studentów w badaniu ankietowym Wydział Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankietyzacji Liczba respondentów Procentowy udział studentów w ankietyzacji Wydział Edukacji Muzycznej ,2% Wydział Instrumentalny ,3% Wydział Malarstwa i Nowych Mediów % Wydział Sztuk Wizualnych ,7% Uczelnia ogółem ,9% Tabela 8. Porównanie udziału studentów w badaniach ankietowych Wydział Procentowy udział studentów w ankietyzacji 2012/2013 Procentowy udział studentów w ankietyzacji 2013/2014 Procentowy udział studentów w ankietyzacji 2014/2015 Wydział Edukacji Muzycznej 64,76% 48% 60,2% Wydział Instrumentalny 50,53% 60,1% 58,3% Wydział Malarstwa i Nowych Mediów 42,37% 39,74% 55% Wydział Sztuk Wizualnych 72,41% 68,56% 60,7% Uczelnia ogółem 61,67% 57,59% 58,9% Zgodnie z zatwierdzonymi planami ankietyzacji studenci powinni byli ocenić zajęcia prowadzone przez 222 nauczycieli akademickich, natomiast wypowiedzieli się na temat 212 osób - 10 nauczycieli nie zostało ocenionych: 4 osoby na Wydziale Edukacji Muzycznej i 6 na Wydziale Instrumentalnym. Pośrednio może to wynikać z faktu, że nauczyciele ci prowadzili zajęcia z niewielką liczbą studentów, co przy odnotowanej frekwencji na wydziałach może oznaczać, że część studentów uprawnionych do ich oceny nie brała udziału w ankietyzacji. 32 nauczycieli otrzymało najwyższą ocenę (5), 5 ocenę negatywną (poniżej 3). Tabela 9. Liczba ocenionych nauczycieli akademickich z podziałem na wydziały Wydział Planowana liczba nauczycieli do oceny Liczba ocenionych nauczycieli Wydział Edukacji Muzycznej Wydział Instrumentalny Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Wydział Sztuk Wizualnych Jednostki międzywydziałowe (wychowanie fizyczne) 2 2 Uczelnia ogółem

20

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. Standardów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2017/2018 DATA OPRACOWANIA: 19.11.2018 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści

Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 0-0 Spis treści Wstęp. Analiza jakości zajęć z ocenianych przedmiotów na podstawie danych z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydziale Budownictwa i Architektury

Wydziale Budownictwa i Architektury Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wydziale Ekonomicznym

Wydziale Ekonomicznym Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 13/14 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 13/14 DATA OPRACOWANIA: 14.1. r. OPRACOWAŁ: Dział

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018.

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 20.12.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 12.0.2017r. Pani Prorektor d/s Kształcenia dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK Sprawozdanie z wyników ankietyzacji oceniających kursy przedmiotowe realizowane na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć Sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 01/01 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Dr inż. Mariusz Trojnar Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów tel. 17 865 12 94, e-mail: trojnar@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy) Na podstawie art. 132 ust. 1 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI 2018/2019 semestr zimowy SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 0 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Dr inż. Mariusz Trojnar Rzeszów, 3 października 2018r. Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów tel. 17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 1/2017 OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW

P R O C E D U R A Indeks UTP 1/2017 OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW Załącznik Nr 1 do Z.17.2017.2018 Z dnia 26 października 2017 r. Strona: 1/ Stron: 13 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnianie systematycznej i prawidłowej oceny realizowanego przez prowadzących

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 10 /2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2011 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 10 /2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2011 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora PW nr: 39/2014, 17/2015, 40/2017 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 10 /2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Studenci mogli dokonać wyboru jednej z pięciu odpowiedzi: Zdecydowanie tak, Raczej tak, Zdecydowanie nie, Raczej nie, Nie mam zdania.

Studenci mogli dokonać wyboru jednej z pięciu odpowiedzi: Zdecydowanie tak, Raczej tak, Zdecydowanie nie, Raczej nie, Nie mam zdania. RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OPINII STUDENTÓW NA TEMAT EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH UPOWSZECHNIANIA PRZEPROWADZONEJ NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Warszawa 214 W roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 8 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ankieta Oceny Zajęć dla semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: określenia wzoru ankiety do oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Dr inż. Mariusz Trojnar Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów tel. 17 865 12 94, e-mail: trojnar@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 17.05.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 214/215 Wprowadzenie W roku akademickim 214/215, wzorem poprzedniego badania (w roku akademickim 213/214), zgodnie z Procedurą

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w semestrze

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii W ramach oceny jakości kształcenia na Wydziale Biologii przeprowadzono ankietowanie 35 wybranych zajęć

Bardziej szczegółowo

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji:

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji: Szczecinek, dn... r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia lipca r. (Dz. U. z r. poz. z późn. zm.) Uchwała Nr / Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia czerwca r. w sprawie struktury

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UKW - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w roku 2013/2014

INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UKW - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w roku 2013/2014 INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w u 2013/201 W semestrze letnim w u 2013/201: badaniami zostało objętych 31 osób na 36 pracowników

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 9 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Sprawozda z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Okres oceniany: semestr zimowy i letni roku akademickiego 2016/2017 Czas trwania ankietyzacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w semestrze

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 10 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Zwrotność ankiet na WMiI odsetek studentów, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie:

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof.

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. 2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona na RWL r.

Zatwierdzona na RWL r. Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1. PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r., uchwałą nr 79/2011 z późn. zm. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji:

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji: Szczecinek, dn... r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia lipca r. (Dz. U. z r. poz. z późn. zm.) Uchwała Nr / Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia czerwca r. w sprawie struktury

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn r.

Szczecin, dn r. Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w semestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W roku akademickim 2016/2017, podobnie jak w poprzednich pięciu latach, ankietyzacja zajęć dydaktycznych w UMB była przeprowadzona w formie elektronicznej. Frekwencja

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Ocena zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Szablon raportu: OZD_27_10_2014_00 Spis wykresów i tabel (wg kolejności pojawiania się w raporcie).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA BADANIA OPINII STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad badania opinii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 215/216 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań udziału studentów w procesie doskonalenia programów kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań udziału studentów w procesie doskonalenia programów kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań udziału

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Uczelni tazarskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Działając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii

Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Sprawozdanie z dokonanej przez studentów/doktorantów ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w semestrze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2017/2018 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 207/208 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 16/2016, Kraków Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Semestr letni. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Ankietyzacja nauczyciela akademickiego semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr zimowy 2017/2018 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 08.03.2018 r. 1 Kierunek

Bardziej szczegółowo