Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 WPROWADZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE PYTAIA ZAMKIĘTE I. OCEA OGÓLA UCZELI II. PROGRAM STUDIÓW III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ IV. WYKŁADOWCY V. OCEIAIE VI. MOST, ERASMUS+ VII. WARUKI/ORGAIZACJA STUDIOWAIA VIII. DZIEKAAT, SAMORZĄD STUDETÓW Spis treści:

3 WPROWADZEIE iniejszy raport dotyczy wyników szóstej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od r. Raport dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich studiujących w trybie niestacjonarnym. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów niestacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych dane dla ogółu studentów studiów stacjonarnych. Wydziały - dane dla ogółu studentów studiów stacjonarnych w podziale na wydziały oraz łącznie dla. Dane w obu kategoriach zostały podane osobno dla studentów: I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem pomarańczowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. ()- liczba studentów ogółem lub danego wydziału, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie. 3. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 4. Średni wynik ogółem lub dla danego wydziału oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. 3

4 WPROWADZEIE Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do wydziałów, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Z analizy - ze względu na zbyt niską frekwencję - zostały wykluczone następujące wydziały: Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Teologiczny. UWAGA! Brak danego wydziału na wykresie lub w tabelce oznacza zbyt niską frekwencję w przypadku danego pytania i pominięcie go w analizie. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy. Dane dotyczące oceny pracy prodziekanów ds. studenckich zostały podane ogólnie dla wszystkich wydziałów, oceny poszczególnych dziekanów nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów. Odpowiedzi na pytania otwarte opracowane są w odrębnym raporcie, przekazanym bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. 4

5 Frekwencja - I stopień : W badaniu wzięło udział 361 studentów I stopnia studiów niestacjonarnych, co stanowi 12%* ogółu studentów tych studiów na, *na podst. danych z USOSa, maj 2015 Wydziały : Odsetek studentów I stopnia, którzy wzięli udział w badaniu 12% WS WF 20% 1 WH 1 WPiD WMiI 1 WPAwK 12% WGiG WB WA W 3 Liczba studentów I stopnia danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () % % WA 14 WB 7 WF 21 20% WH 8 1 WMiI 33 1 WGiG 43 WPiD 99 WS 10 3 W 12 WPAwK 21 12% Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało 2940 studentów I stopnia studiów niestacjonarnych, z czego ankietę wypełniło 361 studentów, tj. 12% spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się bardzo różnie na poszczególnych wydziałach. ajwiększy udział w badaniu, odnotowano na Wydziale auk Społecznych - 3 oraz na Wydziale Fizyki - 20%. ajniższą frekwencję uzyskał Wydział eofilologii oraz Wydział Studiów Edukacyjnych -. 5

6 Frekwencja - II stopień : W badaniu wzięło udział 426 studentów II stopnia studiów niestacjonarnych, co stanowi * ogółu studentów tych studiów na. *na podst. danych z USOSa, maj 2015 Wydziały : Odsetek studentów II stopnia, którzy wzięli udział w badaniu WS WH 3 WPiD 1 WGiG 1 WB WF W 12% WPAwK WMiI WA 5 Liczba studentów II stopnia danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () % 426 WA 21 WB 12 WF 5 WH 4 3 WMiI 7 WGiG 34 1 WPiD WS 6 5 W 36 12% WPAwK Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało 3871 studentów II stopnia studiów stacjonarnych, spośród których ankietę wypełniło 426 studentów, tj. spośród zaproszonych osób. Frekwencja kształtowała się różnie w zależności od wydziału. ajwiększy udział w badaniu odnotowano w na Wydziale auk Społecznych należy jednak zwrócić uwagę, że całkowita liczba studentów niestacjonarnych na tym wydziale wynosi 17 osób. ajniższą frekwencję uzyskał Wydział Prawa i Administracji i Wydział Anglistyki- wynosi ona. 6

7 Frekwencja - jednolite magisterskie : W badaniu wzięło udział 250 studentów jednolitych studiów magisterskich, co stanowi * ogółu studentów tych studiów na. Wydziały : Odsetek studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy wzięli udział w badaniu * na podst. danych z USOSa, maj 2015 Psychologia Teologia, spec. katechetycznopastoralna 1 Liczba studentów jedn. st. mag. danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () 250 Psychologia 126 Prawo 115 Teologia, spec. katechetycznopastoralna 10 Prawo Możliwość wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia miało 2180 studentów jednolitych studiów magisterskich, z czego ankietę wypełniło 250 studentów, tj. 1 spośród zaproszonych osób. Zgodnie z wykresem, największy udział w badaniu, zanotowano na Wydziale auk Społecznych (kierunek psychologia)

8 Średnia ocen : Średnia ocen z egzaminów na podstawie deklaracji uczestników (z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia). Źródło: odpowiedzi na pytanie: "Jaka była P. średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim?" (pytanie z zamkniętą skalą odpowiedzi). I st. II st. mgr I st. = II st. = mgr = % 1 12% 0% 2% 2,51-3,00 3,01-3,5 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51 i więcej Rozkład średnich ocen z egzaminów, uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym badanie, wskazuje na to, że swoją opinię wyraziło całe spektrum studentów - od uzyskujących niższe oceny, aż po osoby o najwyższych ocenach. Wśród studentów I stopnia przeważają osoby z przeciętnymi wynikami w nauce - 6 respondentów osiągnęło średnią ocen od 3,01 do 4,0. Wśród studentów II stopnia dominują natomiast studenci z wysokimi wynikami w nauce - 6 studentów z średnią ocen powyżej 4,01. 8

9 PYTAIA ZAMKIĘTE W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 3476 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W przypadku każdego pytania była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy") bądź pominięcie pytania. : I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) I st. 21% 5 1 II st % mgr I. 2. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian = 361 = 426 = 251 Ogólna ocena jakości kształcenia jest stosunkowo wysoka, z przedstawionych powyżej wykresów wynika, że najbardziej zadowoleni z jakości kształcenia są studenci I stopnia studiów stacjonarnych - 7 tychże studentów ocenia jakość kształcenia na jako dobrą lub bardzo dobrą. ajwięcej pozytywnych zmian dostrzegają studenci jednolitych studiów magisterskich, aż 2 respondentów dostrzega pozytywne zmiany w jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku. Wciąż jednak duża grupa studentów - ponad 40% nie wie, że takie zmiany zachodzą. I st. 1 20% 4 = 200* II st. 20% 4 = 291* mgr % = 152* * Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku 9

10 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : WA WF WMiI WGiG WPiD WS W 1 12% 21% % % 51% % % 62% 5 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) 6 60% 2 22% średnia SD 361 3,94 0,75 WA 14 4,21 0,58 WF 21 3,71 0,90 WMiI 33 3,91 0,68 WGiG 43 3,65 0,81 WPiD 99 4,02 0,71 WS 10 4,10 0,88 W 12 3,92 0, ,00 0, ,97 0, ,85 0,82 Przedział ufności (9) 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,94 4,21 3,71 3,91 3,65 4,02 4,10 3,92 4,00 3,97 3,85 3,60 3,40 3,20 WA WF WMiI WGiG WPiD WS W 10

11 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) WA WB WGiG WPiD W % % 3 30% % średnia SD 426 3,79 0,80 WA 21 4,00 0,84 WB 12 3,75 0,62 WGiG 34 3,53 0,66 WPiD 123 3,98 0,75 W 36 3,92 0, ,94 0, ,17 0, ,46 0, Przedział ufności (9) 4,60 4,40 4,17 4,20 4,00 3,98 4,00 3,79 3,75 3,92 3,94 3,80 3,60 3,53 3,46 3,40 3,20 WA WB WGiG WPiD W 11

12 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Wydziały : 5 (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (iedostateczna) Psychologia średnia SD 251 3,88 0,75 Psychologia 126 3,77 0,75 Prawo 115 3,94 0,73 Teologia 10 4,60 0,52 Prawo 20% 5 1 Teologia (katechetyczno - pastoralna) Przedział ufności (9) 5,00 60% 40% 4,80 4,60 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,88 3,77 3,94 3,60 Psychologia Prawo Teologia 12

13 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II i III roku - z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w stosunku do Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła 1 20% WA 20% 20% WMiI 21% Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian 50% WA 10 WMiI 14 WGiG 24 WPiD WGiG WPiD 2 21%

14 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła 20% WA 20% 1 WGiG 22% 2 Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian % 291 WA 15 WGiG 27 WPiD 82 W WPiD 1 21% 4 W % 22% 20%

15 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Wydziały : Dane analizowane łącznie dla II, III, IV i V roku studiów- z analizy zostały wykluczone odpowiedzi studentów I roku, którzy nie są w stanie ocenić zmiany jakości kształcenia w Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 152 Psychologia 82 Prawo % Psychologia 12% 22% 4 Prawo % 15

16 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) I stopień Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Tę samą uczelnię? Ten sam kierunek? Tę samą specjalność? b) II stopień Tę samą uczelnię? Ten sam kierunek? Tę samą specjalność? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % = 361* = 292* = 258* = 426* = 317* = 263* ajbardziej zadowoleni z wyboru uczelni są studenci studiów I stopnia - 6 tychże studentów ponownie wybrałoby tę samą uczelnie. Z wyboru kierunku najbardziej zadowoleni są natomiast studenci jednolitych studiów magisterskich, aż 8 z nich ponownie wybrałoby ten sam kierunek studiów. ajbardziej niezadowoloną z wyboru uczelni grupą są studenci II stopnia. Zaledwie połowa z nich ponownie podjęłaby studia na naszej uczelni, 2 zdecydowanie nie wybrałoby, a 1 nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. c) Jednolite studia magisterskie Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Tę samą uczelnię 62% Ten sam kierunek 8 Tę sama specjalność 61% 1% % = 251* = 208* = 197* *w przypadku udzielenia odpowiedzi 'nie', zadano pytanie zamknięte 'dlaczego?' z zestawem odpowiedzi do wyboru. Wyniki podano poniżej. ie zadawano dalszego pytania o kierunek/specjalność. 16

17 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) tę samą uczelnię? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić WA 8 WF WMiI WGiG 5 30% 1 WPiD 7 WS 70% 20% W WA 14 WF 21 WMiI 33 WGiG 43 WPiD 99 WS 10 W % % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane I stopień) Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania 1 Ograniczone perspektywy na pracę po studiach iekompetentna kadra Rozczarowanie ofertą edukacyjną Konkurencyjna oferta innych uczelni Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, wyposażenie) Inne 2% 2 = 70 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 17

18 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: b)ten sam kierunek? WA WF WMiI WGiG WPiD W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 7 92% % 1 12% % 292 WA 13 WF 16 WMiI 29 WGiG 30 WPiD 85 W % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku*? (Dane: I stopień) Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania Rozczarowanie ofertą edukacyjną Konkurencyjna oferta innych uczelni Inne iekompetentna kadra iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, wyposażenie) % = 32 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 18

19 I. OCEA OGÓLA UCZELI - I stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? WA WF WMiI WGiG 4 Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % 50% 31% WA 13 WF 16 WMiI 26 WGiG 24 WPiD WPiD % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku? (Dane: I stopień) Brak analizy, ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi. 19

20 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a) tę samą uczelnię? WA WB WGiG WPiD W 2 Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % 2 22% WA 21 WB 12 WGiG 34 WPiD 123 W % % 22% Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane: II stopień) Źle skonstruowany program studiów Źle dobrane metody nauczania Rozczarowanie ofertą edukacyjną iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, iekompetentna kadra Konkurencyjna oferta innych uczelni Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Inne 2% 1 21% = 108 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 20

21 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: ten sam kierunek? WA WGiG WPiD W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 6 100% WA 18 WGiG 31 WPiD 106 W % % Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku*? (Dane: II stopień) Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) Źle skonstruowany program studiów Rozczarowanie ofertą edukacyjną Źle dobrane metody nauczania iska jakość nauczania Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, iekompetentna kadra Konkurencyjna oferta innych uczelni Inne 1% 2 21% 20% = 54 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 21

22 I. OCEA OGÓLA UCZELI - II stopień I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? WA WGiG WPiD W Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić % 12% 70% 92% % 263 WA 18 WGiG 25 WPiD 82 W % 1 Brak analizy, ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi. 22

23 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku, czy specjalności wybrał/a/by P. ponownie: a)tę samą uczelnię? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Psychologia 51% 62% % 251 Psychologia 126 Prawo 115 Teologia 10 Prawo 71% 1 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 100% Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru uczelni*? (Dane : mgr) = 43 Konkurencyjna oferta innych uczelni 1 Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu itd.) 1 iekompetentna kadra 1 iska jakość nauczania Ograniczone perspektywy na pracę po studiach Rozczarowanie ofertą edukacyjną Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, wyposażenie) Źle dobrane metody nauczania Źle skonstruowany program studiów Inne *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 23

24 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: b) ten sam kierunek? Psychologia Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić Psychologia 95 Prawo 103 Teologia 10 Prawo 90% Teologia (katechetyczno - pastoralna) 70% 20% Dlaczego dokonał/a/by P. innego wyboru kierunku? (Dane: mgr) Motywy osobiste(zmiana zainteresowań, odległość od domu 2 = 10 Ograniczone perspektywy na pracę po studiach 2 Źle skonstruowany program studiów Rozczarowanie ofertą edukacyjną Konkurencyjna oferta innych uczelni Złe warunki studiowania (administracja, infrastruktura, Źle dobrane metody nauczania Inne *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne 24

25 I. OCEA OGÓLA UCZELI - jednolite magisterskie I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni, kierunku wybrał/a/by P. ponownie: tę samą specjalność? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 61% 1% Psychologia 90 Prawo 99 Psychologia 5 4 Prawo 6 1% 3 Brak analizy, ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi. 25

26 II. PROGRAM STUDIÓW II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? I st. II st. mgr 40% 3 32% Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża % = 334 = 402 = 235 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st II st % mgr 12% II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych*? I st. Tak ie ie potrafię odpowiedzieć 7 1 II st. 1 72% mgr 72% 20% II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych? brak wiedzy na temat tego typu możliwości brak czasu brak możliwości brak chęci brak odwagi I st. 4 30% 22% 2% 1% II st. 42% 2 2 2% mgr 42% 2 2 2% = 300 = 377 = 232 = 360 = 426 = 251 = 281 = 304 = 178 Znaczna część studentów uważa, że liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym jest niewystarczająca, problem ten w najwyższym stopniu dotyczy studentów jednolitych studiów magisterskich - 6 niezadowolonych z wymiaru godzinowego zajęć praktycznych respondentów studentów nie uczestniczy w badaniach naukowych. Respondenci, którzy zadeklarowali, że nie biorą udziału w badaniach naukowych mogli uzasadnić swoją odpowiedź: 42-4 studentów w ogóle nie wiedziało o tego typu możliwościach, mniej więcej jedna trzecia studentów nie ma czasu na udział w badaniach naukowych, 22-2 nie ma takiej możliwości. Mniej więcej połowa studentów uważa, że punkty ECTS raczej lub zdecydowanie nie odzwierciedlają rzeczywistego nakładu pracy studenta potrzebnego do zaliczenia poszczególnych modułów. II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? I st. II st. mgr Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 22% % % 2 20% 20% 21% = 266 = 360 =

27 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopnia II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : WA WF WMiI 1 Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża 40% 50% WA 14 WF 18 WMiI 30 WGiG 42 WPiD 95 W WGiG 4 52% WPiD 3 5 W 20% 80% 40% 5 30% 5 12% 42% 5 2% 27

28 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopnień II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : WA WB WGiG Tak, jest wystarczająca ie, jest za mała ie, jest zbyt duża % % WA 20 WB 11 WGiG 32 WPiD 117 W WPiD 3 6 W % % 6 28

29 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.1. Czy liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, laboratoria, praktyki) jest wystarczająca? Wydziały : Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 32% 6 2% 235 Psychologia 117 Prawo 108 Teologia 10 Psychologia 3 6 1% Prawo 2 71% Teologia (katechetyczn o - pastoralna) 60% 40% 29

30 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Wydziały : II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 42% 2 1 WF WA 12 WF 11 WMiI 24 WGiG 42 WPiD WMiI 1 50% 1 1 WGiG 3 21% 2 12% WPiD % % 1 30% 2 30

31 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Wydziały : WA WB 2 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % 42% 20% WA 17 WB 12 WGiG 32 WPiD 105 W WGiG 0% % 1 WPiD 30% W % % 0%

32 II.2. Czy oferta zajęć do wyboru jest zadowalająca? Kierunki : II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 232 Psychologia 110 Prawo 112 Teologia 10 12% Psychologia 31% 30% 1 1 Prawo % Teologia (katechetyczn o - pastoralna) 40% 30% 32

33 II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Wydziały : WA WF WMiI WGiG Tak ie ie potrafię odpowiedzieć % II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień % 360 WA 14 WF 21 WMiI 33 WGiG 43 WPiD 99 WS 10 W WPiD 81% 1 WS 80% W 8 81% 1 8 2% 7 20% 33

34 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych*? Wydziały : WA WF % II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień brak wiedzy na temat tego typu możliwości brak czasu brak możliwości brak chęci brak odwagi 21% 30% 20% 2 22% 30% 2% 1% 281 WA 10 WF 14 WMiI 24 WGiG 37 WPiD WMiI WGiG % WPiD *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi 52%

35 II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Wydziały : WA WB Tak ie ie potrafię odpowiedzieć II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień 72% WA 21 WB 12 WGiG 34 WPiD 123 W WGiG 12% 71% 1 WPiD 8 W 1 72% %

36 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych*? Wydziały : WA WGiG 42% 50% II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień brak wiedzy na temat tego typu możliwości brak czasu brak możliwości brak chęci brak odwagi % 2% 304 WA 10 WGiG 23 WPiD 104 W WPiD 3 W 52% 32% *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy student miał możliwość zaznaczenia 1 odpowiedzi 22% % 1% 36

37 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.3. Czy w trakcie studiów uczestniczy P. w badaniach naukowych? Kierunki : Tak ie ie potrafię odpowiedzieć 72% 20% 251 Psychologia 126 Prawo 115 Teologia 10 Psychologia % Prawo 2% 80% 1 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 80% 37

38 II.3a. Dlaczego nie uczestniczy P. w badaniach naukowych? Kierunki : II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie brak wiedzy na temat tego typu możliwości brak możliwości brak czasu brak odwagi brak chęci 178 Psychologia 81 Prawo 90 42% 2 2 2% Psychologia % 2% Prawo % 38

39 II. PROGRAM STUDIÓW - I stopień II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 266 WF 17 22% % WMiI 21 WGiG 34 WPiD 72 WF % W WMiI 0% WGiG 21% 2 32% 21% WPiD 2 22% 2 22% W 30% 20% 30%

40 II. PROGRAM STUDIÓW - II stopień II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 360 WA % 31% 20% WB 11 WGiG 31 WPiD 104 WA W WB WGiG % 1 WPiD 20% 22% 30% 2 W % % % 40

41 II. PROGRAM STUDIÓW - jednolite magisterskie II.4. Czy w P. przekonaniu punkty ECTS oddają rzeczywisty nakład pracy studenta potrzebny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 184 Psychologia 88 Prawo 86 Teologia % Psychologia Prawo % 2 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 20% 20% 40% 20% 41

42 III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ I st. II st. mgr Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne % Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów = 288 = 373 = 241 III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? I st. II st. mgr Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 32% % = 331 = 410 = 245 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st II st. 2 40% 1 mgr 21% 4 = 357 = 422 = 249 III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? I st. II st. mgr Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski % 2 1 = 301 = 345 = 200 W kategorii jakość zajęć poziom zadowolenia z poszczególnych elementów różni się w zależności od stopnia studiów. Poziom merytoryczny zajęć najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich, jednocześnie zaledwie 2 z nich uważa, że zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów. ajsurowiej poziom merytoryczny zajęć oceniają studenci II stopnia, z których 2 twierdzi, że poziom jest za niski studentów twierdzi, że sylabusy są dostępne tylko w przypadku niektórych przedmiotów lub w ogóle nie są dostępne. 42

43 III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne WA WF 2 31% 6 3 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów 1 21% WA 14 WF 16 WMiI 26 WGiG 27 WPiD 77 W WMiI 31% 3 2 WGiG 22% 30% WPiD W 40% 20% 20% 50% % 22% 4 22% 43

44 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów 373 WA 20 WB 11 WGiG % 1 WPiD 115 W 33 WA WB WGiG 4 2 WPiD W 30% 3 12% % 31% % 3 12% 2 1% 44

45 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.1. Czy sylabusy przedmiotów/modułów są dostępne dla studentów? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów Tak, w przypadku większości przedmiotów/modułów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów/modułów ie, nie są dostępne 1 4 Tak, w przypadku niektórych przedmiotów/modułów Psychologia 124 Prawo 107 Teologia 10 Psychologia Prawo Teologia (katechetyczno - pastoralna) 60% 30% 45

46 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień III.2.Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Wydziały : WA WF WMiI WGiG WPiD Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 32% 4 2% 50% 2 30% 40% 20% % % 331 WA 14 WF 20 WMiI 29 WGiG 37 WPiD 92 W WB 7 WH 8 WS 9 W % 40%

47 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 410 WA WB 12 WGiG 30 WPiD 120 WA 4 40% W WB 42% WGiG 1 60% 20% WPiD W 12% %

48 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.2. Czy stosowane przez wykładowców metody kształcenia sprzyjały opanowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności opisanych w sylabusie przedmiotu? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Psychologia 123 Prawo 112 Teologia 10 Psychologia 30% 4 Prawo 3 3 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 70% 30% 48

49 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Wydziały : III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA WF WMiI WGiG 2% % WA 14 WF 21 WMiI 33 WGiG 42 WPiD 98 W WB 7 WH 8 WS 9 WPiD 21% 5 12% W 2 42%

50 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Wydziały : III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA WB % 2 42% WA 21 WB 12 WGiG 32 WPiD 121 W WGiG % WPiD 30% 3 1 W 31% % 1 40%

51 III.3. Czy zajęcia wyzwalają kreatywność i aktywność studentów? Kierunki : III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 21% Psychologia 126 Prawo 113 Teologia 10 Psychologia Prawo 1% Teologia (katechetyczno - pastoralna) 70% 20% 51

52 III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Wydziały : WA WF WMiI 7 72% 8 82% III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - I stopień Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski % 301 WA 14 WF 17 WMiI 25 WGiG 37 WPiD 83 W WGiG 5 3 WPiD 82% 12% W %

53 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - II stopień III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Wydziały : WA Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski WA 20 WGiG 25 WPiD 104 W WGiG 52% 4 WPiD 80% 1% 1 W 71% 2 62% % 12% 5 42% 53

54 III. JAKOŚĆ ZAJĘĆ - jednolite magisterskie III.4. Czy poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do stopnia studiów? Kierunki : Tak, jest odpowiedni ie, jest za wysoki ie, jest za niski 200 Psychologia 96 Prawo 95 80% Psychologia 82% 1 Prawo 7 54

55 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? IV. WYKŁADOWCY Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie I st. II st. mgr % = 353 = 422 = 249 IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej/magisterskiej? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie I st II st. 4 3 mgr 4 3 IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy ie, nie są = 125 = 409 = 90 W kategorii wykładowcy studenci wysoko ocenili wsparcie i opiekę nauczycieli akademickich podczas pisania pracy licencjackiej/magisterskiej. ajgorzej ocenianym elementem jest gotowość do pomocy i konsultacji ok. 1 studentów twierdzi, że wyłącznie niektórzy wykładowcy są dostępni dla studentów, aż studentów jednolitych studiów magisterskich odpowiedziało, że nauczyciele w ogóle nie są otwarci na studentów. I st % 1% = 345 II st = 420 mgr 50% 1 1 1% =

56 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają I st. 3 51% II st. 3 4 mgr 32% 5 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy ie, nie odbywają I st. 30% 5 II st. 21% 5 mgr 1 60% 2% 1% 1% 1% 1% = 348 = 418 = 246 = 222 = 266 = 171 Znaczna większość studentów twierdzi, że zajęcia oraz dyżury odbywają się zgodnie z planem. Część studentów spotkała się z obraźliwym zachowaniem, najczęściej jednak dotyczyło to wyłącznie jednego nauczyciela. Osoby, które udzieliły twierdzącej odpowiedzi na pytanie dot. obraźliwego zachowania, miały możliwość opisania zaistniałej sytuacji w pytaniu otwartym - raport z analizy tych odpowiedzi został przekazany bezpośrednio władzom dziekańskim. IV.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli I st. 8 1 = 359 II st. 7 1 = 426 mgr 7 1 =

57 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Wydziały : WA WF WMiI % IV. WYKŁADOWCY - I stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 14 WF 20 WMiI 33 WGiG 42 WPiD 97 W WGiG 40% 4 2% WPiD 20% 4 2 1% W 2 50% 1 21% % 3 41% 20% 5 22% 2% 57

58 IV.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Wydziały : WA WB IV. WYKŁADOWCY - II stopień Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie WA 20 WB 12 WGiG 32 WPiD 123 W WGiG 4 4 WPiD % W 22% % % 50%

59 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.1. Czy dobór nauczycieli akademickich odpowiada ich kompetencjom? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 249 Psychologia 126 Prawo % Psychologia 2 40% 3 1% Prawo

60 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej? Wydziały : Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie WGiG 14 WPiD WGiG 50% 4 WPiD 5 30% 2% %

61 IV. WYKŁADOWCY - II stopień IV.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy licencjackiej? Wydziały : WA WB Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie % WA 20 WB 11 WGiG 31 WPiD 118 W WGiG 42% 42% 1 WPiD 4 4 W % % 61

62 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.2. Czy otrzymuje P. wsparcie i opiekę kierownika/opiekuna pracy magisterskiej? Kierunki : Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 90 Psychologia 51 Prawo Psychologia % Prawo 50% 41% 62

63 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Wydziały : WA WF 1 4 Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy ie, nie są % 1% 345 WA 14 WF 19 WMiI 31 WGiG 40 WPiD 94 W WMiI 1 71% WGiG 6 1 WPiD 12% 5 12% 1 2% 2% W 2 42% 3 50% 30% 5 22% 2% % 2% 63

64 IV. WYKŁADOWCY - II stopień IV.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA WB 1 50% 4 52% Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie są WA 21 WB 12 WGiG 34 WPiD 123 W WGiG 4 21% 21% WPiD % 2% W 3 50% 1 50% 2 22%

65 IV. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.3. Czy wykładowcy są gotowi do pomocy i konsultacji / otwarci na studentów / dostępni dla studentów? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie są 239 Psychologia 119 Prawo 110 Teologia 10 50% 1 1 1% Psychologia % Prawo 5 1 1% Teologia (katechetyczno - pastoralna) 50% 40% 65

66 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA WF IV. WYKŁADOWCY - I stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają 51% 3 2% 1% 348 WA 14 WF 20 WMiI 33 WGiG 40 WPiD 98 W WMiI 3 52% WGiG 2 5 WPiD 3 5 2% W 50% 40% 32% % 42% 2% 2% 66

67 IV.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA WB IV. WYKŁADOWCY - II stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają % 418 WA 21 WB 11 WGiG 34 WPiD 121 W WGiG 21% 62% 1 WPiD 3 5 2% 1% 2% W 62% % 30% 4 2% 67

68 V.4. Czy wykładowcy przeprowadzają zajęcia zgodnie z planem? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie przeprowadzają 246 Psychologia 124 Prawo 112 Teologia 10 32% 5 1% 1% Psychologia 3 4 1% 2% Prawo 2 6 1% 1% Teologia (katechetyczno - pastoralna) 30% 50% 20% 68

69 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają 222 WA 11 WMiI 20 WGiG 21 30% 5 1% WPiD WA 4 5 WMiI 3 50% WGiG 3 52% WPiD 3 5 1% %

70 IV.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy WA 21% 2 3 IV. WYKŁADOWCY II stopień Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają WA 11 WGiG 18 WPiD 86 W WGiG 6 22% WPiD 1 6 W 61%

71 V.5. Czy wykładowcy odbywają dyżury zgodnie z planem? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich wykładowców Tak, w przypadku mniej więcej połowy wykładowców ie, w przypadku jednego wykładowcy V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie Tak, w przypadku większości wykładowców Tak, w przypadku niektórych wykładowców ie, nie odbywają 171 Psychologia 67 Prawo % Psychologia 12% 5 12% Prawo 6 2% 71

72 IV. WYKŁADOWCY - I stopień IV.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? Wydziały : WA WF WMiI ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli WA 14 WF 21 WMiI 33 WGiG 43 WPiD 98 WS 10 W WGiG 8 1 WPiD 90% 2% WS 90% W 92% % 72

73 IV. WYKŁADOWCY - II stopień IV.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? Wydziały : WA WB ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli % WA 21 WB 12 WGiG 34 WPiD 123 W WGiG 8 12% WPiD 8 1 2% W % 12%

74 V. WYKŁADOWCY - jednolite magisterskie V.6. Czy zdarzyło się, że nauczyciel akademicki zachował się obraźliwie względem P.? Kierunki : ie, nie zdarzyło się Tak, dotyczyło to jednego nauczyciela Tak, dotyczyło to kilku nauczycieli Psychologia 126 Prawo 115 Teologia 10 Psychologia 71% 1 Prawo 7 1 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 70% 20% 74

75 V. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? V. OCEIAIE Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów ie, w przypadku jednego przedmiotu I st % 1% II st % 1% mgr 50% 41% 2% V.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, nie odpowiadały I st. 3 4 II st. 3 50% 2% mgr 2 51% 2% V.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, był niesprawiedliwy I st II st. 20% 5 mgr % V.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? = 356 = 421 = 251 = 349 = 413 = 247 = 338 = 401 = 229 Aspekty związane z systemem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, oceniane są przez studentów wysoko. Ponad 90% studentów odpowiedziało, że zostały im przedstawione warunki egzaminu lub zaliczenia na wszystkich lub prawie wszystkich zajęciach. Zdecydowana większość studentów potwierdziła, że na egzaminach wymagania odpowiadały wcześniej przedstawionym warunkom % odpowiedzi tak, w przypadku wszystkich lub większości zaliczeń/egzaminów). Dwie trzecie studentów uważa, że większość lub wszystkie egzaminy zostały ocenione sprawiedliwie. Zjawisko tolerowania przez nauczycieli ściągania lub plagiatowania jest powszechne w opinii 3- studentów. Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak % 2% 2% 1% 2% = 328 = 405 =

76 V. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów ie, w przypadku jednego przedmiotu WA WF % V. OCEIAIE - I stopień Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów 3 2 1% 1% 356 WA 14 WF 21 WMiI 33 WGiG 42 WPiD 98 W WMiI 5 3 WGiG 4 52% 2% WPiD 6 3 W

77 V. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów ie, w przypadku jednego przedmiotu WA WB 4 50% 5 V. OCEIAIE - II stopień Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów ie, nie zostały przedstawione % 1% 421 WA 20 WB 11 WGiG 34 WPiD 123 W WGiG 4 41% WPiD 5 3 2% W % 42% % 2% 77

78 VI. OCEIAIE - jednolite magisterskie VI. 1. Czy zostały przedstawione warunki zaliczeń i egzaminów? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich przedmiotów Tak, w przypadku mniej więcej połowy przedmiotów ie, w przypadku jednego przedmiotu 50% Tak, w przypadku większości przedmiotów Tak, w przypadku niektórych przedmiotów ie, nie zostały przedstawione 41% 2% 251 Psychologia 126 Prawo 115 Teologia 10 Psychologia 5 3 2% 2% 1% Prawo 3 52% 2% 2% Teologia (katechetyczno - pastoralna) 80% 78

79 V. OCEIAIE - I stopnia V.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia WA WF WMiI 3 32% Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, nie odpowiadały % WA 13 WF 19 WMiI 32 WGiG 43 WPiD 96 W WGiG % 2% 2% WPiD 3 52% 1% 1% W % 22% % 2% 79

80 V. OCEIAIE - II stopień V.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia WA WB Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, nie odpowiadały 50% 52% 2% 413 WA 21 WB 11 WGiG 32 WPiD 120 W WGiG 2 50% 1 WPiD 3 5 1% W % 3 50% % 80

81 VI. OCEIAIE - jednolite magisterskie VI.2. Czy wymagania w trakcie zaliczenia/egzaminu odpowiadały wymaganiom przedstawionym na początku semestru? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, nie odpowiadały 247 Psychologia 125 Prawo % 2% Psychologia 2 4 Prawo 22% 5 81

82 V.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Wydziały : WA WF Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń V. OCEIAIE - I stopnia Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia ie, był niesprawiedliwy 22% WA 13 WF 18 WMiI 32 WGiG 43 WPiD 93 W WMiI WGiG % 2% WPiD % 1% W 60% 40%

83 V.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Wydziały : Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia WA WB 20% 2 3 V. OCEIAIE - II stopień Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, był niesprawiedliwy % WA 20 WB 12 WGiG 28 WPiD 122 W WGiG WPiD 2 5 W 32% % 5 2% 83

84 VI.3. Czy sposób oceniania był sprawiedliwy? Kierunki : Tak, w przypadku wszystkich egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku mniej więcej połowy egzaminów/zaliczeń ie, w przypadku jednego egzaminu/zaliczenia VI. OCEIAIE - jednolite magisterskie Tak, w przypadku większości egzaminów/zaliczeń Tak, w przypadku niektórych egzaminów/zaliczeń ie, był niesprawiedliwy 229 Psychologia 114 Prawo 105 Teologia % Psychologia 1 50% Prawo 1 62% 1 Teologia (katechetyczno - pastoralna) 30% 50% 84

85 V. OCEIAIE - I stopień V.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Wydziały : Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak WA WF % 328 WA 13 WF 16 WMiI 27 WGiG 40 WPiD WMiI 7 22% WGiG WPiD 6 2 1% 1% % 85

86 V. OCEIAIE - II stopień V.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Wydziały : Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak WA WB % 2% 405 WA 20 WB 11 WGiG 31 WPiD 119 W WGiG WPiD 6 22% 2% W % 86

87 VI. OCEIAIE - jednolite magisterskie VI.4.Czy ściąganie i plagiatowanie są tolerowane przez nauczycieli akademickich? Kierunki : Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak 235 Psychologia 121 Prawo 104 Teologia % 2% Psychologia 6 2 1% 2% Prawo % Teologia (katechetyczno - pastoralna) 90% 87

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 Raport z badania Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 214/215 Wprowadzenie W roku akademickim 214/215, wzorem poprzedniego badania (w roku akademickim 213/214), zgodnie z Procedurą

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku RAPORT z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Matematyka rok akademicki 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo