Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 ŚREDNIA OCEN 6 I OCENA OGÓLNA UCZELNI 7 II PROGRAM STUDIÓW 11 III OCENA ZAJĘĆ I METOD OCENIANIA 12 IV WYKŁADOWCY 13 V WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA 14 VI DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW 15 VII PODSUMOWANIE 16 2

3 Niniejszy raport dotyczy wyników siódmej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od r. W raporcie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich studiujących w trybie stacjonarnym. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów stacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane za pomocą programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę. WPROWADZENIE Zastosowany podział danych 1. - dane dla ogółu studentów studiów stacjonarnych, bez podziału na stopnie. 2. Dane dla ogółu studentów w podziale na stopnie. 3. Dane dotyczące wydziałów zostały przedstawione w osobnych raportach i przekazane władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych: kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. 2. (N)- Liczba respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie. 3. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 4. Średnia - oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. 5. Mediana - oznacza wartość środkową zbioru, dzieli wszystkie obserwacje na dwie równe co do liczby obserwacji grupy. 6. Dominanta - najczęściej wskazywana odpowiedź. Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach (N) ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie wiem, nie dotyczy. Z powodu zaokrągleń, wyniki w przypadku niektórych pytań nie sumują się do 100%. Dane dotyczące oceny pracy Prodziekana ds. studenckich nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do Władz Dziekańskich. 3

4 FREKWENCJA Udział w badaniu wszystkich studentów - ogólnie i w podziale na wydziały W badaniu wzięło udział 3967 studentów z wszystkich studentów studiów stacjonarnych, co stanowi ogółu tych studentów na IKE WT WMiI WP-A WNS WN WB WA WF WNGiG WFPiK WNPiD WPiA WH WSE WCH MISH Udział w badaniu studentów I stopnia - ogólnie i w podziale na wydziały W badaniu wzięło udział 2659 studentów z wszystkich studentów I stopnia studiów stacjonarnych, co stanowi ogółu tych studentów na WT IKE WMiI WP-A WPiA WF WN WNS WB WA WNGiG WNPiD WFPiK WH WSE WCH MISH % 26% 31% 4 4 Liczba (N) i procent studentów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu 3967 WA 175 WB 144 WCH % WFPiK WF 74 WH 178 WMiI 215 WNGiG 370 WNPiD WNS 417 WN 575 WP-A 138 WPiA WSE 429 WT % IKE 31 31% MISH 5 Liczba (N) i procent studentów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu 2659 WA 131 WB 99 WCH 90 WFPiK 185 WF 66 WH 115 WMiI 170 WNGiG 277 WNPiD 250 WNS 183 WN 475 WP-A 103 WPiA 167 WSE 279 WT 36 4 IKE 27 4 MISH 3 4

5 FREKWENCJA Udział w badaniu studentów II stopnia - ogólnie i w podziale na wydziały W badaniu wzięło udział 829 studentów z 7489 wszystkich studentów II stopnia studiów stacjonarnych, co stanowi 11% ogółu tych studentów na WMiI WSE WB WA WFPiK WP-A WN WH WNGiG IKE WNPiD WNS WPiA WF WCH MISH 2% 6% 6% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% Liczba (N) i procent studentów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu % WA 42 WB 44 WCH 19 WFPiK 81 12% WF 8 6% WH 62 11% WMiI 43 WNGiG 91 11% WNPiD 94 10% WNS 41 10% WN 96 11% WP-A 35 12% WPiA 18 6% WSE 149 IKE 4 11% MISH 1 2% Udział w badaniu studentów jednolitych studiów magisterskich - ogólnie i w podziale na wydziały W badaniu wzięło udział 458 studentów z 3037 wszystkich studentów jednolit. studiów magisterskich, co stanowi ogółu tych studentów na WT WNS Liczba (N) i procent studentów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu 458 WNS 191 WPiA % WT 68 WPiA 12% Z powyższych wykresów wynika, że największą grupę biorącą udział w badaniu stanowią studenci I stopnia -, drugą pozycję zajmują studenci jednolitych studiów magisterskich -. W przypadku studiów II stopnia frekwencja wynosi zaledwie 11%. W przypadku studiów I stopnia najwyższą frekwencję odnotowały dwie jednostki: WT oraz IKE. Na tle pozostałych wydziałów, pozytywnie wyróżnia się również WMiI oraz WP-A. Na studiach II stopnia frekwencja na większości wydziałów jest porównywalna - wynosi od 11% do. Niestety, aż w czterech przypadkach: WCH, WF, WPiA, MISH frekwencja nie przekroczyła progu 10%, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie odrębnej analizy dla tych grup studentów. Na jednolitych studiach magisterskich najwyższą frekwencję odnotowano na WT -. Na drugiej pozycji znajduje się WNS -. Najmniejsze zainteresowanie badaniem wykazali studenci WPiA. UWAGA! Analizując dane dotyczące frekwencji należy także zwrócić uwagę na liczbę studentów studiujących w danej jednostce. 5

6 ŚREDNIA OCEN Średnia ocen z egzaminów na podstawie deklaracji uczestników (z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia). Źródło: odpowiedzi na pytanie: "Jaka była P. średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim?" (pytanie z zamkniętą skalą odpowiedzi). 2,5 i mniej 2,51-3,00 3,01-3,5 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51 i więcej 43% 41% 46% 46% 2 33% 33% 26% 7% N= 2756 N= 1684 N= 739 N=322 Podobnie jak w poprzednich latach, rozkład średnich ocen z egzaminów, uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym badanie przez osoby, które wzięły udział w ankiecie, wskazuje na to, że badaniem zainteresowani są przede wszystkim studenci wykazujący się dobrymi wynikami w nauce - 6 studentów zadeklarowało posiadanie średniej z egzaminów powyżej 4,0. W badaniu nie wzięli udziału studenci posiadający średnią niższą niż 3,0. 6

7 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.1a. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku studiów? (porównanie wyników ) 3,70 3,62 3,73 3,81 3,87 3,83 3, /2010 N= /2011 N= /2012 N= /2013 N= /2014 N=5262 I.1b. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku studiów? 2014/2015 N= /2016 N= (Bardzo dobra) 4 (Dobra) 3 (Dostateczna) 2 (Niedostateczna) 1 56% 57% 57% 60% 26% *odpowiedź "bez zmian" została wprowadzona w roku 2013/2014 3,93 0,70 4, ,95 0,70 4, ,81 0,72 4, ,98 0,67 4, I.2a. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego? (porównanie wyników ) 2% 2% 3% 2% Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 50% 40% 41% 2 26% % 11% 11% 3% 3% 6% N 2012/ / / / Ankieta 2012/2013 Ankieta 2013/2014 Ankieta 2014/2015 Ankieta 2015/2016 I.2b. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego? Zdecydowanie się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Raczej się poprawiła Raczej się pogorszyła Brak zmian N % % 31% 3 26% 11% 7% 7% 1% 3 43% W kategorii"ocena ogólna uczelni" studenci mieli możliwość ocenić jakość kształcenia na, wyrazić swoją opinię nt. zmian jakości kształcenia oraz satysfakcji z dokonanego wyboru uczelni oraz kierunku. Z wykresu obrazującego ogólną ocenę jakości kształcenia na przestrzeni lat wynika, że satysfakcja studentów w tym zakresie rośnie. W roku akademickim 2015/2016 średnia ocena dla całego wynosi 3,93. Podczas pierwszego badania w roku 2009/2010 wynosiła zaledwie 3,70. W bieżącym roku akademickim 71% studentów ocenia jakość kształcenia na dobrze lub bardzo dobrze. Najwyżej oceniane są jednolite studia magisterskie, gdzie średnia ocena wynosi 3,98. Słabiej studenci postrzegają jakość kształcenia na studiach II stopnia - średnia 3,81. Porównując do lat ubiegłych, nieznacznie, ale rośnie liczba studentów, którzy zauważają zmiany w jakości kształcenia zachodzące na. 7

8 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.3.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni wybrał/a/by P. ponownie? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić N 6 11% % 10% % % 458 I.4. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze kierunku wybrał/a/by P. ponownie ten sam kierunek? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić 59% N % % % 457 8

9 I.3.a Dlaczego nie wybrałbyś ponownie? - osoby udzielające powyżej odpowiedzi "nie" mogły wyjaśnić ten wybór I. OCENA OGÓLNA UCZELNI Konstrukcja programu studiów Jakość nauczania Kadra dydaktyczna Perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste Warunki studiowania Konkurencyjna oferta innych uczelni Oferta dydaktyczna Dobór metod nauczania Inne Odmawiam odpowiedzi 2 31% N=439 Liczba wszystkich odpowiedzi = 1103 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Konstrukcja programu studiów Kadra dydaktyczna Motywy osobiste Konkurencyjna oferta innych uczelni Dobór metod nauczania Odmawiam odpowiedzi % 3 4 N= 256 Liczba wszystkich odpowiedzi = 647 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Konstrukcja programu studiów Jakość nauczania na Kadra dydaktyczna Perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste Oferta dydaktyczna Warunki studiowania Dobór metod nauczania Konkurencyjna oferta innych uczelni Inne Odmawiam odpowiedzi 7% 1 31% 43% 53% N=132 Liczba wszystkich odpowiedzi = 335 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Motywy osobiste Konstrukcja programu studiów Jakość nauczania na Konkurencyjna oferta innych uczelni Perspektywy na pracę po studiach Kadra dydaktyczna Oferta dydaktyczna Dobór metod nauczania Warunki studiowania Inne Odmawiam odpowiedzi 1 11% 9% 2 30% 36% 3 N=44 Liczba wszystkich odpowiedzi = 107 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Studenci, którzy nie wybraliby ponownie studiów na naszej uczelni mogli uzasadnić swoją odpowiedź, wybierając z listy trzy powody takiej decyzji. W przypadku studiów I i II stopnia najczęściej wskazywanymi odpowiedziami są: konstrukcja programów, jakość kształcenia, kadra dydaktyczna oraz perspektywa na pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich dominują motywy osobiste, dopiero na drugim miejscu znajduje się konstrukcja programu studiów, a na trzecim jakość nauczania. W przypadku jednolitych studiów magisterskich częstym powodem wątpliwości jest także konkurencyjna oferta innych uczelni. 9

10 I.4.a Dlaczego nie wybrałbyś ponownie tego samego kierunku? - osoby udzielające odpowiedzi "nie" mogły wyjaśnić ten wybór Perspektywy na pracę po studiach Konstrukcja programu studiów Motywy osobiste Jakość nauczania Oferta dydaktyczna Kadra dydaktyczna Dobór metod nauczania Konkurencyjna oferta innych uczelni Warunki studiowania Inne Odmawiam odpowiedzi 7% 6% 3% I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 31% 40% 46% N=782 Liczba wszystkich odpowiedzi = 1849 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Perspektywy na pracę po studiach Motywy osobiste Konstrukcja programu studiów Jakość nauczania Oferta dydaktyczna Kadra dydaktyczna Dobór metod nauczania Konkurencyjna oferta innych uczelni Warunki studiowania Inne Odmawiam odpowiedzi 3% 6% 4 42% N=526 Liczba wszystkich odpowiedzi = 1248 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Perspektywy na pracę po studiach Konstrukcja programu studiów Jakość nauczania Motywy osobiste Oferta dydaktyczna Dobór metod nauczania Kadra dydaktyczna Konkurencyjna oferta innych uczelni Warunki studiowania Inne Odmawiam odpowiedzi 3% 2% % 4 N=192 Liczba wszystkich odpowiedzi = 454 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Motywy osobiste Perspektywy na pracę po studiach Konstrukcja programu studiów Oferta dydaktyczna Jakość nauczania Dobór metod nauczania Kadra dydaktyczna Konkurencyjna oferta innych uczelni Inne Warunki studiowania Odmawiam odpowiedzi 3% 3% 12% 27% 4 47% Liczba wszystkich odpowiedzi = 140 (każdy respondent mógł wskazać 3 odpowiedzi z listy) Także w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące ponownego wyboru kierunku studiów, studenci mogli uzasadnić swoją odpowiedź. Wśród studentów I i II stopnia najczęściej wskazywanym powodem negatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące ponownego wyboru kierunku studiów jest perspektywa pracy po studiach oraz konstrukcja programu studiów. Również studenci jednolitych studiów magisterskich często wskazywali oba te elementy, chociaż dominującym powodem wśród tej grupy studentów są względy osobiste. 33% N=60 10

11 II. PROGRAM STUDIÓW II. W skali od 5 do 1, proszę ocenić następujące elementy dotyczące kształcenia na P. kierunku studiów: II.1. Jakość zajęć o charakterze praktycznym 43% 2 9% 3,68 1,00 4, % 7% 3% 3,76 0,96 4, % 1 3,51 1,07 4, % 2 12% 3,54 1,06 4, II.2. Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych (w ramach pracy dyplomowej, koła naukowego, pracy w grupie badawczej, itp.) 31% 26% 27% % 10% 10% 3,29 1,22 3, ,27 1,23 3, ,27 1,23 3, ,42 1,17 4, II.3. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów 30% 31% 9% 31% 32% 9% 31% 10% 12% 3 9% II.4. Oferta zajęć do wyboru 3,21 1,14 3, ,21 1,14 3, ,19 1,16 3, ,26 1,13 3, % 3,12 1,21 3, % 2 30% 3,11 1,20 3, % 26% 30% 3,04 1,23 3, % 10% 3,32 1,18 3, W kategorii "program studiów", studenci mogli ocenić jakość zajęć o charakterze praktycznym, ofertę zajęć fakultatywnych, prawidłowość przypisywania punktów ECTS do przedmiotów oraz możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych. Najlepiej ocenianym elementem w tej kategorii jest jakość zajęć o charakterze praktycznym - 63% studentów ocenia je dobrze lub bardzo dobrze. Najniżej ocenianym punktem jest oferta zajęć do wyboru - najczęściej oceniana na 3(średnio). Największe niezadowolenie z oferty zajęć do wyboru prezentują studenci studiów II stopnia - średnia ocena tego elementu wynosi 3,04. 11

12 III. OCENA ZAJĘĆ I METOD OCENIANIA III. W skali od 5 do 1, proszę ocenić następujące elementy dotyczące kształcenia na P. kierunku studiów: III.1. Sposób prowadzenia zajęć 51% 26% 52% 2 47% 2 53% 26% III.2. Poziom merytoryczny zajęć 2 50% 2 51% 4 53% III.3. Sprawiedliwość sposobu oceniania 6% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1 3% 1% 3,75 0,84 4, ,79 0,82 4, ,66 0,88 4, ,75 0,81 4, ,91 0,85 4, ,93 0,83 4, ,78 0,93 4, ,07 0,78 4, % 42% 4 47% 9% 3,70 1,03 4, ,70 1,04 4, ,67 1,02 4, ,77 0,96 4, III.4. Dostępność sylabusów 3 33% 3 32% 3% 37% 3 9% 43% 36% 1 2% 3,95 1,09 4, ,93 1,09 4, ,90 1,14 4, ,13 0,98 4, W tej kategorii studenci mogli ocenić sposób prowadzenia i oceniania zajęć, ich poziom merytoryczny oraz dostępność sylabusów. Trzy pierwsze elementy są najczęściej oceniane dobrze, a dostępność sylabusów bardzo dobrze. Wciąż jednak istnieje duża grupa studentów, którzy oceniają sposób prowadzenia zajęć i metody oceniania średnio lub raczej/bardzo źle. 12

13 IV. WYKŁADOWCY IV. W skali od 5 do 1, proszę ocenić następujące elementy dotyczące kształcenia na P. kierunku studiów: IV.I Kompetencje nauczycieli akademickich IV.2. Stosunek nauczycieli do studentów IV.3. Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną IV.4. Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej 30% 37% 31% % % 50% 47% Za jakie cechy cenią swoich wykładowców studenci? 4,18 0,82 4, ,19 0,81 4, ,09 0,90 4, ,34 0,68 4, ,95 0,92 4, ,93 0,93 4, ,94 0,92 4, ,06 0,84 4, ,88 0,90 4, ,92 0,89 4, ,77 0,92 4, ,85 0,87 4, ,13 1,12 5, ,06 1,13 4, ,20 1,10 5, ,21 1,09 5, W tej kategorii studenci mieli okazję ocenić pracę nauczycieli akademickich - jest to najwyżej oceniana kategoria w całym badaniu. Studenci przede wszystkim wysoko cenią kompetencje wykładowców - 8 dobrych i bardzo dobrych ocen, a także uważają, że otrzymują odpowiednie wsparcie od opiekuna/ kierownika pracy dyplomowej - 77% dobrych i bardzo dobrych ocen. Nieco gorzej studenci oceniają zaangażowanie nauczycieli akademickich w pracę dydaktyczną oraz ich stosunek do studentów. Mimo wszystko, także w tych obszarach najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest ocena dobra. profesjonalizm i zaangażowanie wykładowcy atmosfera na zajęciach osobowość, charyzma, poczucie humoru prowadzącego ciekawy sposób prowadzenia zajęć odpowiedni poziom merytoryczny zajęć jasny i czytelny sposób przekazywania wiedzy kreatywne, angażujące studenta metody kształcenia indywidualne podejście do studenta sprecyzowane wymagania i sprawiedliwy system oceniania starannie dobrane materiały dydaktyczne inne 3% 1% % % 2 51% 47% 5 56% 26% % 7% 2% 30% 43% 42% 3 N= 3662 Liczba wszystkich odpowiedzi = (każdy respondent mógł udzielić 3 odpowiedzi) Studenci zostali poproszeni za pośrednictwem ankiety o wskazanie nazwiska nauczyciela akademickiego, którego cenią najbardziej. Lista nazwisk wymienionych dydaktyków została przekazana bezpośrednio władzom dziekańskim. Studenci mogli uzasadnić swój wybór. Z powyższego wykresu wynika, że studenci najbardziej cenią w wykładowcach profesjonalizm i zaangażowanie, umiejętność stworzenia właściwej atmosfery na zajęciach, a także osobowość, charyzmę oraz poczucie humoru. 2% 1% 1% 2% 6% 1% 2% 1% 1% 7% 2% 6% 6% 9% 13

14 V.WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA V. W skali od 5 do 1, proszę ocenić następujące elementy dotyczące kształcenia na P. kierunku studiów: V.I Harmonogram dzienny i tygodniowy % 7% 36% 2 12% 6% 31% 27% 12% 9% 31% 40% 9% V.2. Dostępność materiałów dydaktycznych 3,55 1,15 4, ,55 1,13 4, ,42 1,20 4, ,83 1,10 4, % 10% 2% 3,63 0,97 4, % 10% 3% 3,60 0,98 4, % 9% 2% 3,69 0,93 4, % 27% 1% V.3. Funkcjonowanie systemu USOS 3 26% 12% 7% 37% 27% 7% 42% 9% 6% 40% 12% 6% 3,75 0,93 4, ,47 1,12 4, ,41 1,13 4, ,60 1,08 4, ,54 1,11 4, V.4. Dostępność komputerów i Internetu 3 33% 9% 3,84 1,12 4, % 3,84 1,13 4, % 3 9% 3,82 1,11 4, % 9% 2% 3,91 1,05 4, V.5. Wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów 37% 3,79 1,07 4, % 37% 3,82 1,08 4, % 9% 3% 3,76 1,06 4, % 10% 3% 3,74 1,06 4, W kategorii"warunki i organizacja studiowania" studenci najwyżej oceniają dostępność komputerów i Internetu - 67% respondentów ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze. Najsłabiej oceniane jest funkcjonowanie systemu USOS - 26% ocen średnich oraz raczej złych lub bardzo złych. 14

15 VI.DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW VI. W skali od 5 do 1, proszę ocenić następujące elementy dotyczące kształcenia na P. kierunku studiów: V.I Wsparcie Prodziekana ds. studenckich 49% 31% 12% 4 30% 12% 6% 4 33% 12% 3% 5 33% 6% 6% 2% VI.2. Praca Dziekanatu 40% 37% 3 37% 42% 3 47% 40% VI.3. Działalność Samorządu Studenckiego 1 3% 6% 3% 6% 3% 9% 3% 2% 4,16 1,06 4, ,12 1,09 4, ,19 0,99 4, ,31 0,94 4, ,05 1,01 4, ,01 1,02 4, ,07 1,04 4, ,25 0,89 4, % 6% 3,97 1,06 4, % 4,00 1,04 4, % 40% 3 40% 9% 11% 6% 3% 3,82 1,11 4, ,08 1,00 4, Kategoria ta oceniana jest stosunkowo wysoko. Studenci najwyżej cenią pracę Prodziekana ds. studenckich - blisko połowa studentów ocenia ten element bardzo dobrze, a kolejne 31% dobrze. Równie wysoko studenci oceniają pracę dziekanatów - 77% ocen dobrych i bardzo dobrych. Podobnie wypada w tym zestawieniu działalność Samorządu Studenckiego, która uzyskała 7 ocen dobrych i bardzo dobrych. 15

16 PODSUMOWANIE 1. Ranking wszystkich ocenianych elementów Ranking zawiera zbiór wszystkich dwudziestu ocenianych w ankiecie elementów, zawartych w pięciu kategoriach:,,program studiów",,,warunki i organizacja studiowania",,,jakość zajęć i metody oceniania'',,,wykładowcy",,,dziekan, Dziekanat, Samorząd". 2,0-2,99 3,0-3,49 3,5-3,99 4,0-4,49 4,5-5,0 Kompetencje nauczycieli akademickich Wsparcie Prodziekana ds. studenckich Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej Praca Dziekanatu Działalność Samorządu Studenckiego Stosunek nauczycieli do studentów Dostępność sylabusów Poziom merytoryczny zajęć Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną Dostępność komputerów i Internetu Wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów Sposób prowadzenia zajęć Sprawiedliwość sposobu oceniania Jakość zajęć o charakterze praktycznym Dostępność materiałów dydaktycznych Harmonogram dzienny i tygodniowy Funkcjonowanie systemu USOS Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów Oferta zajęć do wyboru 2,0-2,99 3,0-3,49 3,5-3,99 4,0-4,49 4,5-5,0 Kompetencje nauczycieli akademickich Wsparcie Prodziekana ds. studenckich Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej Praca Dziekanatu Działalność Samorządu Studenckiego Dostępność sylabusów Stosunek nauczycieli do studentów Poziom merytoryczny zajęć Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną Dostępność komputerów i Internetu Wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów Sposób prowadzenia zajęć Jakość zajęć o charakterze praktycznym Sprawiedliwość sposobu oceniania Dostępność materiałów dydaktycznych Harmonogram dzienny i tygodniowy Funkcjonowanie systemu USOS Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów Oferta zajęć do wyboru 3,21 3,11 3,29 3,21 3,12 3,41 3,27 3,60 3,55 3,79 3,75 3,70 3,68 3,63 3,55 3,47 3,84 3,82 3,79 3,76 3,70 4,01 4,00 3,93 3,93 3,93 3,92 4,05 3,97 3,95 3,95 3,91 3,88 3,84 4,19 4,12 4,06 4,18 4,16 4,13 SD N 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SD N 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 PODSUMOWANIE 2,0-2,99 3,0-3,49 3,5-3,99 4,0-4,49 4,5-5,0 Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej Wsparcie Prodziekana ds. studenckich Kompetencje nauczycieli akademickich Praca Dziekanatu Stosunek nauczycieli do studentów Dostępność sylabusów Działalność Samorządu Studenckiego Dostępność komputerów i Internetu Poziom merytoryczny zajęć Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną Wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów Dostępność materiałów dydaktycznych Sprawiedliwość sposobu oceniania Sposób prowadzenia zajęć Funkcjonowanie systemu USOS Jakość zajęć o charakterze praktycznym Harmonogram dzienny i tygodniowy Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów Oferta zajęć do wyboru 3,19 3,04 3,42 3,27 3,69 3,67 3,66 3,60 3,51 3,94 3,90 3,82 3,82 3,78 3,77 3,76 4,20 4,19 4,09 4,07 SD N 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kompetencje nauczycieli akademickich Wsparcie Prodziekana ds. studenckich Praca Dziekanatu Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej Dostępność sylabusów Działalność Samorządu Studenckiego Poziom merytoryczny zajęć Stosunek nauczycieli do studentów Dostępność komputerów i Internetu Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną Harmonogram dzienny i tygodniowy Sprawiedliwość sposobu oceniania Sposób prowadzenia zajęć Dostępność materiałów dydaktycznych Wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów Jakość zajęć o charakterze praktycznym Funkcjonowanie systemu USOS Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych Oferta zajęć do wyboru Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów 4,34 4,31 4,25 4,21 4,13 4,08 4,07 4,06 3,91 3,85 3,83 3,77 3,75 3,75 3,74 3,54 3,54 3,42 3,32 3,26 SD N 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Na poziomie ogólnym wszystkich studentów studiów stacjonarnych biorących udział w badaniu najlepiej oceniane są kompetencje nauczycieli, wsparcie prodziekana ds. studenckich, współpraca z opiekunem/ kierownikiem pracy dyplomowej oraz praca dziekanatu. W podziale na stopnie, najlepiej swoje studia oceniają studenci studiów magisterskich - osiem elementów uzyskało średnią ocenę powyżej 4,00. 17

18 PODSUMOWANIE 2. Zbiorcze podsumowanie kategorii : 2,0-2,99 3,0-3,49 3,5-3,99 4,0-4,49 4,5-5,0 DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW 4,04 SD N 0, WYKŁADOWCY JAKOŚĆ ZAJĘĆ I METODY OCENIANIA WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA PROGRAM STUDIÓW DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW WYKŁADOWCY JAKOŚĆ ZAJĘĆ I METODY OCENIANIA 4,02 3,82 3,62 3,35 4,03 4,02 3,83 0, , , , SD N 0, , , WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA 3,59 0, PROGRAM STUDIÓW 3,38 0, DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW WYKŁADOWCY JAKOŚĆ ZAJĘĆ I METODY OCENIANIA WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA PROGRAM STUDIÓW 4,02 4,00 3,74 3,63 3,25 SD N 0, , , , , DZIEKAN, DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW WYKŁADOWCY JAKOŚĆ ZAJĘĆ I METODY OCENIANIA WARUNKI/ORGANIZACJA STUDIOWANIA PROGRAM STUDIÓW 4,18 4,10 3,92 3,75 3,41 SD N 0, , , , , W powyższym zestawieniu zliczone zostały wszystkie odpowiedzi dla danej kategorii, dając ogólną ocenę każdej z nich. Mimo, że średnie oceny studentów poszczególnych stopni różnią się między sobą, można zauważyć, że studenci w podobny sposób postrzegają mocne i słabe strony. Najwyżej oceniają pracę Prodziekana ds. studenckich, Dziekanatu, Samorządu Studenckiego oraz wykładowców, najsurowsze oceny natomiast dotyczą programu studiów. 18

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat 2017

Przyjazny Dziekanat 2017 Przyjazny Dziekanat 2017 Studencka ankietyzacja dziekanatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Raport ogólnouniwersytecki Wprowadzenie Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/, /, / analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo