Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA PYTAIA ZAMKIĘTE I. OCEA OGÓLA UCZELI II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V. WSPARCIE MATERIALE VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI VIII. WYBÓR SD I REKRUTACJA IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA

3 WPROWADZEIE iniejszy raport dotyczy wyników piątej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od Ta część raportu dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników studiów doktoranckich (studenci stacjonarni i niestacjonarni). Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich uczestników studiów doktoranckich. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna na w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy doktorant mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych - łącznie wszyscy doktoranci, którzy wzięli udział w badaniu Jednostki - dane w podziale na jednostki prowadzące studia doktoranckie na Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. 2. ()- liczba doktorantów, którzy udzielili odpowiedzi na dane pytanie - ogółem lub w podziale na jednostki. 3. Średni wynik ogółem lub dla danej jednostki oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych danym odpowiedziom wraz z 95 procentowym przedziałem ufności. 4. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu doktorantów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Ze względu na niską frekwencję, odpowiedzi doktorantów z Instytutu Psychologii, Socjologii oraz Filozofii zostały włączone do ogólnej puli odpowiedzi uczestników studiów III stopnia Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do jednostek, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury raportu. 3

4 Frekwencja W badaniu wzięło udział 186 uczestników studiów III stopnia, co stanowi * ogółu doktorantów na. Jednostki : Odsetek doktorantów, którzy wzięli udział w badaniu *na podst. danych z USOSa, stan maj 2014 Liczba doktorantów jednostki, którzy wzięli udział w badaniu () WA WB WF WMiI GiG PiD 1 14% 12% 14% 15% 14% 15% 10% WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD WT 1 WT 0% 5% 10% 15% 30% Z dalszej analizy wyłączono Wydział Teologiczny, z którego otrzymano tylko jedną odpowiedź. 4

5 : Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Pytania zamknięte W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 186 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. iemal w każdym z pytań była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy"). I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 1 40% 34% 10% Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian =186 =111 Ponad połowa uczestników studiów III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uważa jakość kształcenia na za dobrą lub bardzo dobrą. 34% respondentów ocenia poziom świadczonych usług edukacyjnych jako przeciętny (ocena dostateczna). Ponad połowa doktorantów nie dostrzega zmian w jakości kształcenia. Zaledwie 28% procent biorących udział w badaniu twierdzi, że jakość kształcenia raczej lub zdecydowanie się poprawiła. 7% 21% 7% 2% 51% 5

6 Jednostki I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCEA OGÓLA UCZELI WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 1 40% 34% 10% 80% 63% 38% 52% 14% 5% 40% 40% 5% 43% 19% % 47% 12% 21% 58% 28% 38% 78% 186 IP 5 WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD

7 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Przedział ufności (95%) I. OCEA OGÓLA UCZELI 5,20 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 3,62 3,60 3,63 4,06 4,05 4,00 3,33 4,00 3,09 3,59 3,42 3,67 3,44 3,33 SD 0,87 WA 0,89 WB 0,52 0,73 0,80 WF 0,94 0,86 WMiI 0,82 GiG 0,83 PiD 0,87 0,96 0,91 0,73 0,71 2,20 WA WB WF WMiI GiG PiD 7

8 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku WA WB WF WMiI GiG PiD 7% 8% 14% 8% 30% 30% 21% Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 14% 5 10% 14% 12% 7% 8% 2% 67% 67% 67% 5 57% 51% 47% 40% 40% 43% 111 WA 3 WB WF 5 17 WMiI 2 GiG 7 PiD

9 : II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P., że : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Zajęcia dla doktorantów są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych 10% 31% 19% 19% = 184 Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej 12% 2 = 183 Treść wykładów i innych zajęć dla doktorantów wykracza poza to, co oferowane jest na studiach I i II stopnia. 28% = 181 auczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje 37% 3 23% 3% 1% = 183 Doktoranci w tej kategorii najwyżej ocenili kompetencje nauczycieli akademickich. Według 73% respondentów kompetencje nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia są odpowiednie. ieco niżej ocenianym elementem jest treść wykładów i innych zajęć, blisko jedna czwarta doktorantów uważa, że zajęcia nie wykraczają poziomem poza to, co jest oferowane na I i II stopniu. Zaledwie jedna trzecia doktorantów uważa, że zajęcia ukierunkowane są na wyzwalanie badawczej kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych oraz że studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 9

10 II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Zajęcia dla doktorantów są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych WA WB WF WMiI GiG PiD Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 10% 31% 40% 63% 0% 39% 10% 48% 5% 19% 14% 24% 55% 12% 24% 24% 19% 19% 40% 10% 38% 27% 12% 184 WA 5 WB WF 9 21 WMiI 4 GiG 11 PiD % 28% 19% 19% 31% 10

11 II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej WA WB WF WMiI Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 12% 19% 10% 2 40% 40% 38% 38% 39% 10% 43% 24% 19% 14% 5% 183 WA 5 WB WF 9 21 WMiI 4 GiG 11 PiD GiG 9% 3 PiD 24% 35% 41% 35% 12% 12% 19% 31% 11

12 II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Treść wykładów i innych zajęć dla doktorantów wykracza poza to, co oferowane jest na studiach I i II stopnia WA WB WF WMiI GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 28% 60% 38% 24% 5% 5% 19% 38% 14% 30% 40% 10% 181 WA 5 WB WF 9 21 WMiI 4 GiG 10 PiD PiD 24% 12% 24% 24% 39% 19% 31% 19% 12

13 II. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : auczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje WA WB WF WMiI GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 37% 3 23% 40% 60% 38% 38% 43% 38% 19% 3 27% 3% 1% 5% 183 WA 5 WB WF 8 21 WMiI 4 GiG 11 PiD PiD 41% 35% 21% 37% 32% 61% 40% 7% 13

14 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA : III.1. Jak ocenia P. program SD? Czy uważa P., że: Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny Istnieje wystarczająca liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi 4% III.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Liczba zajęć do wyboru Możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum Zakładu/Katedry/ Instytutu lub koła naukowego Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 1 8% 14% 3 28% 45% Za mało Odpowiednio Za dużo 57% 73% 79% 3 24% 7% 8% 3% 4% =179 =181 =178 = 173 =170 W przypadku oceny konstrukcji i realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich najsłabszym elementem jest oferta zajęć do wyboru, która w ocenie trzech czwartych doktorantów (73%) jest niezadowalająca. Podobna liczba respondentów uważa, że raczej lub zdecydowanie nie jest zadowolona z oferowanej liczby zajęć powiązanych z ich zainteresowaniami naukowymi. isko oceniany jest także udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych - 6 uważa, z jest on zbyt mały. Znacznie lepiej natomiast postrzegane są możliwości prezentacji i dyskusji dotyczące postępów w pracy doktorskiej na forum Zakładu, Katedry, Instytutu czy Koła aukowego - prawie 80% respondentów uważa, że studenci III stopnia mają taką możliwość. Również ponad połowa uczestników studiów III stopnia ocenia treści kształcenia jako raczej/zdecydowanie aktualne, uwzględniające najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny. Udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych 6 34% =

15 III.1. Jak ocenia P. program SD? Czy uważa P., że: Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA WA WB WF WMiI GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 1 19% 10% 3 28% 63% 5 52% 38% 30% 28% 38% 30% 30% 7% 15% 179 WA 4 WB WF 8 20 WMiI 4 GiG 10 PiD PiD 24% 12% 28% 24% 41% 24% 19% 15

16 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA III.1. Jak ocenia P. program SD? Czy uważa P., że: Istnieje wystarczająca liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi WA WB WF WMiI GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 4% 8% 14% 45% 60% 5 14% 5% 19% 38% 24% 38% 5% 14% 24% 57% 9% 55% 181 WA 5 WB WF 8 21 WMiI 3 GiG 11 PiD PiD 31% 61% 28% 39% 19% 5 16

17 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA III.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Liczba zajęć do wyboru WA WB WF WMiI Za mało Odpowiednio Za dużo 73% 80% 88% 78% 60% 71% 100% 24% 3% 40% 24% 5% 178 WA 5 WB WF 8 21 WMiI 3 GiG 10 PiD GiG 70% 10% PiD 71% 79% 21% 78% 73% 7% 75% 17

18 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA III.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum Zakładu/Katedry/ Instytutu lub koła naukowego WA WB WF WMiI GiG PiD 24% Za mało Odpowiednio Za dużo 79% 100% 71% 83% 94% 89% 71% 100% 100% 4% 173 WA 5 WB WF 9 17 WMiI 4 GiG 10 PiD % 78% 87% 5 18

19 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA III.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne WA WB WF WMiI GiG 41% 38% Za mało Odpowiednio Za dużo 57% 3 80% 71% 53% 32% 78% 75% 60% 8% WA 5 WB WF 8 18 WMiI 4 GiG 10 PiD PiD 7 24% 61% 69% 23% 8%

20 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA III.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych WA WB WF WMiI GiG PiD 38% Za mało Odpowiednio Za dużo 6 100% 58% 80% 91% 71% 63% 34% 42% 9% 169 WA 4 WB WF 8 20 WMiI 4 GiG 11 PiD % 73% 79% 27% 21% 5 20

21 V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Tygodniowy plan zajęć Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora 1 58% 35% 21% 14% 1 9% 3% =164 =164 =184 Doktoranci wysoko oceniają współpracę z osobami kierującymi pracą doktorską/promotorami - trzy czwarte respondentów postrzega opiekę i wsparcie promotorów dobrze lub bardzo dobrze. ajgorzej oceniane elementy w tej kategorii to: tygodniowy plan zajęć oraz dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez nich dla studentów. IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych 2 38% 21% 8% 8% =165 Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia 19% 4 8% 7% =126 Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich 31% 34% 12% =164 21

22 V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Tygodniowy plan zajęć IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA WA 0% WB WF WMiI GiG 0% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 1 9% 100% 31% 19% 5 15% 15% 30% 60% 10% 164 WA 3 WB WF 9 20 WMiI 4 GiG 10 PiD PiD 42% 28% 39% 31% 19% 7% 22

23 V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Tygodniowy plan zajęć Przedział ufności (95%) IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA 4,40 3,90 3,40 2,90 2,40 3,33 4,00 3,17 3,06 3,44 4,22 3,00 3,50 3,20 3,25 3,06 4,00 2,73 3,78 SD 1,17 WA 0 WB 1,47 1,34 1,25 WF 0,83 1,38 WMiI 1,29 GiG 0,63 PiD 1,06 1,00 0,89 1,22 0,97 1,90 1,40 WA WB WF WMiI GiG PiD 23

24 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WA WB WF WMiI GiG 12% 10% 32% 30% 35% 12% 2 21% 67% 60% 14% 43% 2 5% 164 WA 3 WB WF 9 18 WMiI 4 GiG 10 PiD PiD 27% 27% 9% 28% 28% 53% 7% 7% 27% 7% 5 24

25 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,36 3,33 3,86 2,88 3,16 4,22 3,67 3,00 2,30 3,27 3,00 4,07 2,93 4,11 SD 1,24 WA 0,58 WB 0,90 1,36 1,12 WF 0,83 1,19 WMiI 1,63 GiG 1,70 PiD 1,27 1,03 1,03 0,96 0,93 1,50 1,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 25

26 IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora Przedział ufności (95%) IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 58% 1 3% 80% 38% 5 67% 14% 10% 10% 5 65% 10% 75% 55% 3 9% 35% 12% 184 WA 5 WB WF 9 20 WMiI 4 GiG 11 PiD % 2 5% 5% 61% 63% 5 26

27 IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 4,20 4,80 3,75 4,22 4,38 3,67 4,40 4,50 4,27 3,76 4,05 4,33 4,38 4,11 SD 1,11 WA 0,45 WB 1,49 1,00 1,02 WF 1,73 0,88 WMiI 1,00 GiG 1,19 PiD 1,25 1,35 0,97 0,89 1,17 2,50 2,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 27

28 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WA 2 WB 0% WF WMiI 0% GiG 9% PiD 12% 0% 63% 53% 45% 3 41% 38% 35% 5 21% 8% 8% 24% 10% 15% 12% 12% 3 9% 27% 9% 9% 12% 165 WA 3 WB WF 9 17 WMiI 4 GiG 11 PiD % 27% 7% 28

29 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 3,65 3,00 3,50 3,76 4,10 4,00 3,29 2,50 3,45 3,45 3,41 4,25 3,33 4,00 SD 1,17 WA 2,00 WB 0,76 1,15 1,12 WF 0,71 1,16 WMiI 1,73 GiG 1,04 PiD 1,21 1,06 1,00 1,29 1,32 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 29

30 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 19% 47% 14% 4 57% 45% 8% 7% 14% 27% 9% 3 21% 67% 57% 14% 126 WA 3 WB WF 6 14 WMiI 3 GiG 9 PiD % 15% 69% 8% 8% 30% 10% 10% 75% 30

31 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia Przedział ufności (95%) 5,00 4,00 3,00 2,00 3,62 4,00 3,43 3,64 4,18 3,83 3,07 2,00 3,11 4,43 3,42 3,85 3,20 3,88 SD 1,10 WA 1 WB 0,79 1,12 0,95 WF 0,75 1,49 WMiI 1,73 GiG 1,05 PiD 0,79 1,00 0,99 1,03 0,83 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 31

32 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich WA WB WF WMiI GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 31% 34% 12% 38% 60% 5% 5% 5% 24% 24% 75% 27% 55% 164 WA 3 WB WF 8 17 WMiI 4 GiG 11 PiD PiD 30% 30% 10% 10% 35% 12% 31% 38% 27% 7% 32

33 IV. ORGAIZACJA STUDIOWAIA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,73 3,67 3,63 3,78 4,30 3,25 3,29 4,25 4,09 3,40 3,65 3,94 3,53 3,33 SD 1,20 WA 1,53 WB 1,30 1,17 1,13 WF 1,49 1,31 WMiI 0,50 GiG 0,70 PiD 1,26 1,32 0,93 1,36 1,32 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 33

34 : Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego doktorantów? V. WSPARCIE MATERIALE 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Stypendium doktoranckiego 12% 24% 24% 12% 27% Dotacji projakościowej 3 7% 23% Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 7% 21% 21% Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania wsparcia materialnego doktorantów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Stypendiów dla doktorantów 19% 23% 14% 1 Dotacji projakościowej 27% 14% Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów % 15% =169 =138 =127 =168 =150 =141 ajwyżej oceniana przez doktorantów jest wysokość dotacji projakościowej, ponad połowa uczestników studiów III stopnia ocenia ją dobrze lub bardzo dobrze, jednak ogólnie doktoranci nie są zadowoleni z wysokości wparcia materialnego oferowanego przez - negatywne oceny Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów sięgają odpowiedzi. Transparentność przyznawania wsparcia materialnego została oceniona dobrze lub bardzo dobrze przez mniej niż połowę doktorantów. 35% respondentów ocenia raczej lub bardzo źle możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji/udziału w konferencjach naukowych. Jak ocenia P. możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 9% 2 30% 1 19% =

35 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium doktoranckiego WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 12% 24% 24% 12% 27% 38% 0% 38% 0% 28% 2 21% 21% 32% 40% 10% 30% 24% 24% 9% 27% 9% 55% 8% 31% 8% 31% 23% 169 WA 4 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD % 5 19% 27% 27% 7% 40% 35

36 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium doktoranckiego Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,81 2,50 2,38 2,72 3,11 2,50 3,24 3,25 2,00 2,69 2,83 3,38 2,40 3,22 SD 1,38 WA 1,29 WB 1,41 1,49 1,63 WF 1,18 1,52 WMiI 2,06 GiG 1,34 PiD 1,38 1,38 1,09 1,30 0,83 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 36

37 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Dotacji projakościowej WA WB WF 0% WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 7% 23% 57% 14% 15% 38% 23% 15% 28% 28% 5 24% 41% 12% 8% 138 WA 2 WB WF 9 17 WMiI 3 GiG 9 PiD % 3 21% 14% 21% 40% 10% 7% 27% 67% 0% 37

38 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Dotacji projakościowej Przedział ufności (95%) 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,19 2,50 3,00 3,38 3,11 3,56 3,47 3,00 2,33 2,89 2,93 4,40 2,80 3,67 SD 1,42 WA 2,12 WB 1,41 1,19 1,71 WF 0,53 1,42 WMiI 2,00 GiG 1,50 PiD 1,83 1,33 0,70 1,37 1,37 2,00 1,50 1,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 38

39 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WB WF WMiI GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 7% 21% 21% 14% 9% 9% 3 27% 28% 57% 14% 12% 35% 67% 127 WB WF 7 17 WMiI 3 GiG 6 PiD PiD 21% 14% 3 39

40 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Przedział ufności (95%) 5,00 4,00 3,00 2,00 2,57 2,57 2,64 3,00 2,29 2,71 3,00 1,67 2,33 2,50 2,56 2,21 3,50 SD 1,30 WB 1,27 1,21 1,64 WF 0,95 1,26 WMiI 2,00 GiG 1,21 PiD 1,50 1,17 1,51 1,19 0,55 1,00 0,00 WB WF WMiI GiG PiD 40

41 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium doktoranckiego WA WB WF WMiI GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 19% 23% 14% 1 32% 2 21% 5 5% 15% 35% 30% 15% 0% 67% 0% 27% 55% 168 WA 3 WB WF 9 20 WMiI 3 GiG 11 PiD PiD 42% 8% 47% 19% 38% 31% 7% 27% 40% 78% 41

42 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium doktoranckiego Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,44 3,94 3,76 3,38 3,20 3,00 3,11 3,17 3,56 3,56 2,65 2,33 2,47 2,00 WA WB WF WMiI GiG PiD SD 1,33 WA 2,00 WB 1,41 1,21 1,20 WF 0,53 1,09 WMiI 2,31 GiG 1,55 PiD 1,19 0,83 1,09 1,46 1,01-1,00 42

43 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Dotacji projakościowej WA WB WF WMiI 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 27% 14% 0% 0% 38% 19% 12% 24% 0% 150 WA 3 WB WF 9 18 WMiI 3 GiG 9 PiD P 38% 19% 8% 7% 7% 40% 14% 43

44 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Dotacji projakościowej Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,13 3,00 3,38 3,75 3,18 3,67 3,00 3,00 2,22 3,22 3,31 3,75 2,60 2,57 SD 1,32 WA 2,00 WB 1,41 1,29 1,13 WF 1,22 1,14 WMiI 2,00 GiG 1,48 PiD 1,30 1,14 1,22 1,50 1,27 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 44

45 V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów V. WSPARCIE MATERIALE WA WB WF WMiI GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 15% 23% 4 23% 8% 24% 12% 41% 43% 1 37% 21% 1 0% 0% WA 2 WB WF 7 19 WMiI 3 GiG 9 PiD PiD 10% 40% 10% 14% 21% 3 21% 7% 30% 30% 40% 7% 3 14% 7% 3 43% 14% 14% 45

46 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,10 3,50 3,25 3,77 3,06 3,86 2,84 3,00 2,00 3,10 3,14 3,90 2,71 2,86 SD 1,28 WA 0,71 WB 1,49 1,09 1,30 WF 0,90 1,21 WMiI 2,00 GiG 1,41 PiD 1,29 1,17 0,88 1,49 1,07 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 46

47 V. WSPARCIE MATERIALE V.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? c)możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WA WB WF WMiI GiG 9% 5% 9% 2 30% 65% 3 1 8% 10% 19% 28% WA 4 WB WF 9 18 WMiI 2 GiG 11 PiD PiD 38% 31% 8% 23% 47% 7% 27% 67% 47

48 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? c)możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych Przedział ufności (95%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,91 2,75 3,67 3,08 2,55 2,89 2,17 4,00 2,00 3,62 3,19 3,00 2,93 4,11 SD 1,24 WA 1,50 WB 1,03 1,51 0,89 WF 1,27 1,04 WMiI 1,41 GiG 1,00 PiD 1,61 0,98 0,87 1,49 0,60 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 48

49 VII.1. Jak ocenia P. pracę? VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) Dziekanatu Samorządu doktorantów 32% 54% 35% 35% 23% 8% 1% =181 =142 Studenci III stopnia studiów wysoko oceniają działania jednostek administracyjnych. ajlepiej postrzegają pracę dziekanatu oraz sekretariatu Instytutu ok.90% ocen dobrych i bardzo dobrych. Kierownika Studium Doktoranckiego 43% 30% 1 =174 Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich 39% 43% 12% 4% =129 Sekretariatu Instytutu / Katedry(jeśli dotyczy) 52% 37% 8% 1% =

50 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Dziekanatu VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 54% 35% 8% 1% 2% 80% 88% 39% 52% 48% 5 24% 48% 24% 5% 75% 73% 71% 27% 181 WA 5 WB WF 9 21 WMiI 4 GiG 11 PiD % 35% 67% 5 19% 50

51 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Dziekanatu Przedział ufności (95%) VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,70 5,20 4,70 4,20 4,40 4,80 4,88 4,28 4,52 4,44 3,86 4,75 4,73 4,71 4,29 4,50 4,13 4,33 SD 0,80 WA 0,45 WB 0,35 0,75 0,51 WF 0,53 0,96 WMiI 0,50 GiG 0,47 PiD 0,47 1,05 0,79 1,26 0,71 3,70 3,20 WA WB WF WMiI GiG PiD 51

52 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Samorządu doktorantów VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI WA WB WF WMiI GiG 0% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 32% 35% 23% 5% 67% 62% 38% 19% 31% 67% 75% 38% 38% 142 WA 4 WB WF 6 18 WMiI 4 GiG 8 PiD PiD 27% 8% 77% 15% 4 31% 23% 8% 38% 52

53 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Samorządu doktorantów Przedział ufności (95%) VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,82 4,25 4,67 4,62 3,94 4,00 3,28 4,75 2,88 3,47 3,92 4,23 3,17 4,13 SD 1,10 WA 0,96 WB 0,52 0,51 1,18 WF 0,63 1,18 WMiI 0,50 GiG 0,83 PiD 1,41 0,49 0,83 1,27 1,36 2,00 1,50 WA WB WF WMiI GiG PiD 53

54 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI WA WB WF WMiI GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 39% 67% 14% 32% 69% 43% 12% 4% 2% 57% 5 53% 1 47% 0% 80% 23% 43% 21% 12% 8% 7% 78% 42% 8% 60% 129 IP 2 WA 3 WB WF 8 17 WMiI 2 GiG 5 PiD

55 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Przedział ufności (95%) VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 4,14 4,67 3,57 4,44 4,16 4,50 3,53 4,00 3,60 4,62 3,93 4,78 4,42 4,40 SD 0,89 IP 0 WA 0,58 WB 1,13 0,53 0,69 WF 0,53 1,23 WMiI 1,41 GiG 0,89 PiD 0,65 0,92 0,44 0,67 0,89 2,00 1,50 1,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 55

56 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Sekretariatu Instytutu / Katedry (jeśli dotyczy) VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI WA WB WF WMiI GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 52% 37% 8% 1% 1% 100% 67% 67% 59% 12% 80% 35% 55% 5% 5% 3 55% 9% 144 WA 2 WB WF 5 20 WMiI 2 GiG 11 PiD PiD 73% 27% 32% 47% 5% 5% 61% 28% 60% 7% 67% 56

57 VII.1. Jak ocenia P. pracę? Sekretariatu Instytutu / Katedry (jeśli dotyczy) Przedział ufności (95%) VII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4,37 5,00 4,33 4,67 4,47 4,80 4,15 4,00 4,27 4,73 3,95 4,50 4,33 4,50 SD 0,81 WA 0,00 WB 0,52 0,52 0,72 WF 0,45 0,93 WMiI 1,41 GiG 0,65 PiD 0,47 1,08 0,71 0,98 0,84 1,50 1,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 57

58 VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA : VIII.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie: Tak ie ie wiem tę samą uczelnie tę samą dziedzinę tę samą dyscyplinę VIII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? 55% 82% 78% 1 7% 12% 15% = 185 = 185 =185 Ok. 80% doktorantów, przy ponownym wyborze studiów III stopnia, wybrałoby tę samą dyscyplinę i dziedzinę. uczestników studiów III stopnia ma wątpliwości, czy chciałoby studiować na. Ponad połowa uczestników studiów III stopnia ocenia dobrze lub bardzo dobrze rekrutację pod względem trafności kryteriów kwalifikacyjnych oraz sprawiedliwości oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego. 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) Trafność kryteriów kwalifikacyjnych 42% 23% 8% =172 Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji 35% =167 58

59 VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA VIII.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą uczelnię? Tak ie ie wiem WA WB WF WMiI GiG PiD 55% 60% 61% 57% 60% 43% 3 71% 100% 24% 1 10% 10% 45% 12% 30% 185 WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD % % 28% 19% 31% 5 59

60 VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA VIII.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą dziedzinę? Tak ie ie wiem WA WB WF WMiI GiG PiD 82% 80% 88% 89% 71% 90% 81% 100% 64% 82% 12% 10% 10% 10% 12% 185 WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD % 5% 5% 100% 81% 78% 60

61 VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA VIII.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą dyscyplinę? Tak ie ie wiem WA WB WF WMiI GiG PiD 45% 60% 67% 78% 88% 78% 90% 81% 100% 7 7% 40% 10% 3 15% 10% 10% 185 WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD % 5% 100% 75% 78% 61

62 VIII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Trafność kryteriów kwalifikacyjnych VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WA 0% WB 14% 24% WF 5% WMiI GiG 9% PiD 52% 45% 42% 100% 71% 5 19% 67% 23% 8% 8% 14% 10% 19% 5% 5% 9% 172 WA 5 WB WF 9 21 WMiI 3 GiG 11 PiD % 38% 31% 3 14% 27% 27% 62

63 VIII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA Trafność kryteriów kwalifikacyjnych Przedział ufności (95%) 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,60 4,00 4,00 3,00 3,29 4,00 3,48 3,27 4,00 4,00 4,36 3,07 3,78 SD 1,12 WA 0 WB 0,58 1,28 1,45 WF 1 0,87 WMiI 1,73 GiG 1,19 PiD 0,82 0,82 0,74 1,28 0,97 2,50 2,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 2,00 63

64 VIII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA WA WB WF WMiI GiG 5% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 35% 80% 14% 43% 28% 35% 30% 45% 3 14% 10% 5% 30% 10% 10% 15% 15% 67% 9% 9% 27% 167 WA 5 WB WF WMiI 3 GiG 11 PiD PiD 7% 14% 19% 38% 38% 57% 3 7% 14% 14% 21% 21% 64

65 VIII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji Przedział ufności (95%) VIII. WYBÓR SD i REKRUTACJA 5,00 4,50 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,37 3,80 3,43 2,94 3,10 4,00 3,05 2,00 3,09 3,93 3,63 2,79 3,00 SD 1,28 WA 0,45 WB 1,13 1,35 1,59 WF 0,94 1,23 WMiI 1,73 GiG 1,58 PiD 1,00 1,03 0,65 1,37 1,00 0,00 WA WB WF WMiI GiG PiD 65

66 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów : Czy ma P. możliwość oceny zajęć prowadzonych zgodnie z P. programem studiów doktoranckich (m.in. seminaria, wykłady, warsztaty, etc.)? Tak, dotyczy to wszystkich zajęć Tak, dotyczy to większości zajęć Dotyczy to mniej więcej połowy zajęć Tak, dotyczy to mniejszości zajęć IX.2 Jak ocenia P.? ie, nie dotyczy to żadnych zajęć 28% 21% 12% 2 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet Sposób przeprowadzania ankiet 28% 41% 52% 47% 1 4% 8% 2%2% =179 = 50 =49 Prawie połowa doktorantów uważa, że ma możliwość oceny wszystkich lub większości zajęć. Większość z nich ocenia treść, konstrukcję i sposób przeprowadzania ankiet dobrze lub bardzo dobrze, jednak niemalże 80% respondentów nie wie, czy mają one wpływ na poprawę jakości zajęć. 54% doktorantów potwierdziło, że zajęcia były hospitowane. Spośród osób oceniających częstotliwość hospitacji, 88% uważa, że jest ona odpowiednia. IX. 3. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak ie ie wiem 12% 10% 78% IX.4. Czy P. zajęcia dydaktyczne są/były hospitowane? Tak ie ie dotyczy 54% 27% 19% IX.5. Jak ocenia P. częstotliwość tych hospitacji? Za duża Odpowiednia Za mała 5% 88% 7% =50 =186 =102 66

67 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów IX.1. Czy ma P. możliwość oceny zajęć prowadzonych zgodnie z P. programem studiów doktoranckich (m.in. seminaria, wykłady, warsztaty, etc.)? Tak, dotyczy to wszystkich zajęć Tak, dotyczy to większości zajęć Dotyczy to mniej więcej połowy zajęć Tak, dotyczy to mniejszości zajęć ie, nie dotyczy to żadnych zajęć 28% 21% 12% 2 WA 60% WB 38% 35% 12% 24% 52% 14% 10% 5% 19% WF 14% 19% 14% 24% WMiI GiG PiD 7% 7% 53% 37% 5% WA 5 WB WF 9 21 WMiI 4 GiG 9 PiD % 38% 19% 19% 67

68 IX.2 Jak ocenia P.? a)treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów WA 0% WF GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 28% 52% 1 67% 83% 27% 45% 27% 100% 67% 4% 50 WA WF 2 3 GiG 3 PiD PiD 100% 43% 43% 14% 100% 68

69 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów IX.2. Jak ocenia P.? - Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet Przedział ufności (95%) 5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 4,04 3,67 4,17 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 4,14 4,00 4,33 4,25 SD 0,78 WA 0,58 0,41 0,77 WF 0,00 1,00 GiG 0,58 PiD 0,00 1,07 0,00 0,82 0,96 3,20 2,70 WA WF GiG PiD 69

70 IX.2 Jak ocenia P.? b) Sposób przeprowadzania ankiet IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów WA WF GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 41% 47% 67% 30% 40% 100% 67% 8% 2% 2% 10% 49 WA WF 2 3 GiG 3 PiD PiD 100% 43% 57% 100% 75% 70

71 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów IX.2 Jak ocenia P.? - Sposób przeprowadzania ankiet 5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 4,22 4,67 4,50 3,80 4,00 4,00 4,33 4,43 4,00 4,17 4,75 SD 0,85 WA 0,58 0,55 1,23 WF 0,00 1,00 GiG 0,58 PiD 1,00 0,54 0,00 1,17 0,50 3,20 3,00 2,70 WA WF GiG PiD 71

72 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów IX. 3. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? WA WF GiG 12% 10% Tak ie ie wiem 78% 83% 82% 100% 67% 67% 50 WA WF 2 3 GiG 3 PiD PiD 100% 14% 8 100% 83% 100% 72

73 IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów IX.4. Czy P. zajęcia dydaktyczne są/były hospitowane? Tak ie ie dotyczy WA WB WF WMiI GiG PiD 30% 38% 54% 60% 48% 55% 75% 90% 30% 89% 27% 3 40% 40% 41% 19% 10% 24% 9% 186 WA 5 WB WF WMiI 4 GiG 11 PiD % % 38% 78% 73

74 IX.5. Jak ocenia P. częstotliwość tych hospitacji? IX. AKIETY EWALUACYJE A WYDZIAŁACH - RUCHOME PYTAIA 2014 Jakość zajęć przeznaczonych dla doktorantów Za duża Odpowiednia Za mała WA WB WF WMiI GiG PiD 5% 5% 67% 88% 100% 100% 95% 100% 90% 100% 100% 60% 7% 10% 102 WA 3 WB WF 3 10 WMiI 3 GiG 6 PiD % 9% 81% 100% 14% 71% 14% 74

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie I. Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM I rok (obowiązujący rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM (obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim Raport z ankiety doktoranckiej 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej na początku czerwca 2011 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VI EDYCJI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 DLA WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Załącznik dla Wydziału zawiera surowe wyniki z badania: Jakość kształcenia na studiach III stopnia. Zastosowane zostały następujące oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo