Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008"

Transkrypt

1 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany w normie ISO 9001:200? Opracowane przez Komitet Techniczny ISO/TC 176 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości, Podkomitet 2, Systemy jakości 2 1

2 Jakie zmiany w nowym wydaniu normy? - pojawienie się wymagań ustawowych w odniesieniu do wyrobu - Zmiany redakcyjne - korekty Postanowienia ogólne Niniejszą normę międzynarodową mogą stosować strony wewnętrzne i zewnętrzne, w tym jednostki certyfikujące, w celu oceny zdolności organizacji do spełnienia wymagań klienta, wymagań ustawowych i przepisów odnoszących się do wyrobu oraz wymagań określonych przez organizację. 4 2

3 0.4 Kompatybilność z innymi systemami zarządzania Podczas opracowywania niniejszej normy międzynarodowej naleŝycie uwzględniono postanowienia ISO 14001:2004, aby z korzyścią dla ogółu uŝytkowników uzyskać większą zgodność między obiema normami Postanowienia ogólne a)... do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie wymagań ustawowych i przepisów, i b)... i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i wymaganiami mających zastosowanie wymagań ustawowych i przepisów. UWAGA 1: W niniejszej normie międzynarodowej termin wyrób stosuje się tylko do wyrobu przeznaczonego dla klienta lub wymaganego przez niego. Obejmuje on równieŝ wyrób nabyty oraz wyrób wynikający z etapów pośrednich procesu realizacyjnego. UWAGA 2: Wymagania ustawowe i przepisy mogą być określone jako wymagania prawne. 6 3

4 1.2 Zastosowanie JeŜeli dokonuje się wyłączeń, to nie dopuszcza się stwierdzenia zgodności z niniejszą normą międzynarodową, chyba Ŝe wyłączenia te ograniczono do wymagań zawartych w rozdziale 7 i takie wyłączenia nie wpływają na zdolność organizacji do dostarczenia wyrobu, który spełnia wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie wymagań ustawowych i przepisów, lub na odpowiedzialność organizacji z tym związaną. 7 2 Norma powołana ISO 9000: , Systemy zarządzania jakością- Podstawy i terminologia. 8 4

5 3 Pojęcia i definicje Następujące pojęcia, uŝywane w niniejszym wydaniu ISO 9001 dla określenia łańcucha dostaw zostały zmienione w celu odzwierciedlenia aktualnego słownictwa, Dostawca organizacja klient Termin organizacja zastępuje termin dostawca stosowany w ISO 9001:1994 i odnosi się do jednostki, do której ma zastosowanie niniejsza norma międzynarodowa. RównieŜ termin dostawca zastępuje teraz termin podwykonawca Wymagania ogólne Organizacja powinna: a) zidentyfikować określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji JeŜeli organizacja zaleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, wówczas powinna ona zapewnić nadzór nad takimi procesami. Nadzór powinien być stosowny do tych procesów zlecanych na zewnątrz I powinien być zdefiniowany w SZJ UWAGA 2: Wymagania rozdziału 7.4 niniejszej normy międzynarodowej mogą się takŝe odnosić do procesów realizowanych na zewnątrz (outsourcing). 10 5

6 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne c) udokumentowane procedury i zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej, oraz d) dokumenty, w tym takŝe zapisy, potrzebne określone przez organizację, konieczne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów, e) zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej (patrz 4.2.4). UWAGA1: Pojedynczy dokument moŝe zawierać wymagania odnośnie jednej lub kilku procedur. Wymaganie dotyczące udokumentowanej procedury moŝe być spełnione przez więcej niŝ jeden dokument Nadzór nad dokumentami f) zapewnienia, Ŝe dokumenty pochodzące z zewnątrz niezbędne do planowania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane, i 12 6

7 4.2.4 Nadzór nad zapisami NaleŜy ustanowić Zapisy ustanowione i utrzymywać w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skutecznego działania systemu zarządzania jakością powinny być nadzorowane. Zapisy powinny być zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia nadzoru potrzebnego do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi. Organizacja powinna ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia nadzoru potrzebnego do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania oraz dysponowania zapisami. Zapisy powinny być zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania ZaangaŜowanie kierownictwa a) zakomunikowanie w organizacji znaczenia spełnienia wymagań klienta jak teŝ wymagań ustawowych i przepisów, 14 7

8 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa NajwyŜsze kierownictwo powinno wyznaczyć członka kierownictwa z organizacji, który niezaleŝnie od innej odpowiedzialności, powinien mieć odpowiedzialność i uprawnienia, Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobu zgodność wyrobu z wymaganiami powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. 16 8

9 6.2.2 Kompetencje, szkolenie i świadomość Organizacja powinna: a) określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu zgodność wyrobu z wymaganiami, b) gdy jest to wskazane, zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb osiągnięcia odpowiednich kompetencji, c) ocenić skuteczność podjętych działań zapewnić, Ŝe konieczne kompetencje zostały osiągnięte, Infrastruktura Organizacja powinna określić, zapewnić i utrzymywać infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu. Infrastruktura, jeŝeli ma to zastosowanie, obejmuje: a) zabudowania, przestrzeń do pracy i związane z nią instalacje, b) wyposaŝenie procesu (zarówno sprzęt jak i oprogramowanie), i c) usługi pomocnicze (takie jak transport, lub łączność lub systemy informatyczne). 18 9

10 6.4 Środowisko pracy UWAGA: Termin środowisko pracy odnosi się do warunków koniecznych do osiągnięcia zgodności wyrobu z wymaganiami, takimi jak czyste pomieszczenia, antystatyczne środki zapobiegawcze oraz kontrole higieny 19 7 Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu Planując realizację wyrobu, organizacja powinna określić odpowiednio: c) wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, pomiarów, kontroli i badań, specyficzne dla wyrobu oraz kryteria przyjęcia wyrobu, 20 10

11 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Organizacja powinna określić: a) wymagania wyspecyfikowane przez klienta, w tym wymagania dotyczące dostawy, oraz działania po dostawie, c) wymagania ustawowe i przepisy dotyczące mające zastosowanie dla wyrobu, i d) jeśli są potrzebne wszelkie dodatkowe własne wymagania. UWAGA: Działania po dostawie mogą dotyczyć działań wynikających z warunków gwarancji, zobowiązaniom kontraktowym takim jak usługi serwisowe, a takŝe usługi dodatkowe takie jak recycling lub ostateczna utylizacja Projektowanie i rozwój Planowanie projektowania i rozwoju UWAGA: Przegląd, weryfikacja i walidacja projektowania i rozwoju mają oddzielne cele. Mogą być przeprowadzane i zapisywane osobno lub w dowolnych kombinacjach odpowiednich dla wyrobu i organizacji 22 11

12 7.3.3 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju naleŝy przedstawić powinny być w formie umoŝliwiającej odpowiedniej dla weryfikacji w stosunku do danych wejściowych do projektowania i rozwoju, i powinny być zatwierdzone przed zwolnieniem. b) zapewniać odpowiednie informacje dotyczące zakupywania, produkcji i do dostarczania usługi, UWAGA: Produkcja i dostarczanie usługi obejmuje zabezpieczenie wyrobu Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi UWAGA 1: W przypadku wielu organizacji usługowych dostarczana usługa nie pozwala w prosty sposób na weryfikację przed dostarczeniem usługi. Takie typy procesów powinny być rozwaŝone i zidentyfikowane na etapie planowania (patrz 7.1). UWAGA 2:Takie procesy jak spawanie, sterylizacja, szkolenia, obróbka cieplna, obsługa telefoniczna czy pomoc w nagłych wypadkach mogą wymagać walidacji

13 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność Organizacja powinna identyfikować status wyrobu w odniesieniu do wymagań dotyczących monitorowania i pomiarów w czasie całego procesu realizacji wyrobu. JeŜeli jest wymagana identyfikowalność, to organizacja powinna nadzorować jednoznaczną identyfikację wyrobu i prowadzić zapisy jej dotyczące i utrzymywać zapisy (patrz 4.2.4) Własność klienta JeŜeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z innego powodu uznana za nieprzydatną do zastosowania, to naleŝy poinformować o tym klienta i naleŝy utrzymywać zapisy organizacja powinna poinformować o tym klienta i utrzymywać zapisy (patrz 4.2.4). UWAGA: Własność klienta moŝe obejmować własność intelektualną oraz dane osobowe

14 7.5.5 Zabezpieczanie wyrobu Organizacja powinna zabezpieczać zgodność wyrobu wyrób podczas wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania wyrobu do miejsca przeznaczenia w celu utrzymania zgodności z wymaganiami. Tam, gdzie jest to właściwe Jeśli ma to zastosowanie, zabezpieczanie to powinno obejmować identyfikację, postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie i ochronę Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów Organizacja powinna określić monitorowanie i pomiary, które naleŝy wykonać, oraz wyposaŝenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (patrz 7.2.1). Tam gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposaŝenie pomiarowe naleŝy: c) zidentyfikować posiadać identyfikację w celu umoŝliwienia określenia statusu ich wzorcowania; UWAGA 1: Patrz wytyczne ISO i ISO aby uzyskać dodatkowe informacje

15 7.6 Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów UWAGA 2: WyposaŜenie do monitorowania i pomiarów zawiera wyposaŝenie pomiarowe ( czy to uŝywane do monitorowania, jak i do pomiarów) oraz wyposaŝenie inne niŝ pomiarowe, które stosowane jest do monitorowania zgodności z wymaganiami. UWAGA 3: Potwierdzenia przydatności oprogramowania komputerowego do zaspokojenia wymaganych aplikacji typowo zawierałoby jego weryfikację oraz zarządzanie konfiguracją tak, aby zapewnić jego odpowiedniość do stosowania Zadowolenie klienta Jako jeden ze mierników wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością, organizacja powinna monitorować informacje dotyczące percepcji klienta, co do tego, czy spełnia jego wymagania. NaleŜy określić metody uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji

16 8.2.2 Audit wewnętrzny NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę, aby określić odpowiedzialności i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów, sporządzania zapisów oraz przedstawiania wyników. Odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów oraz przedstawiania wyników i utrzymywania zapisów (patrz 4.2.4) powinny zostać określone w udokumentowanej procedurze. NaleŜy utrzymywać zapisy z auditu oraz ich wyniki (patrz 4.2.4). UWAGA: Patrz wytyczne w ISO , ISO i ISO Monitorowanie i pomiary procesów JeŜeli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności wyrobu naleŝy dokonać korekcji oraz podjąć, tam gdzie ma to zastosowanie, działania korygujące. UWAGA: Jeśli wyznacza się odpowiednie metody to organizacja powinna rozwaŝyć rodzaj oraz zakres monitorowania lub pomiarów właściwy dla kaŝdego z jej procesów w odniesieniu do jego wpływu na zgodność wyrobu z wymaganiami oraz na efektywność systemu zarządzania jakością 32 16

17 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu NaleŜy utrzymywać dowody spełnienia kryteriów przyjęcia. NaleŜy utrzymywać dowód spełnienia kryteriów przyjęcia. Zwolnienie wyrobu i dostarczenie usługi klientowi nie powinno nastąpić dopóki zaplanowane ustalenia (patrz 7.1) nie zostaną zadowalająco zakończone, UWAGA: Dowód spełnienia kryteriów przyjęcia moŝe być zapisem lub w innej postaci zgodnej z ustaleniami Nadzór nad wyrobem niezgodnym NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę, aby określić nadzór i związaną z tym odpowiedzialność, i uprawnienia dotyczące postępowania z wyrobem niezgodnym naleŝy określić w udokumentowanej procedurze. Tam gdzie jest to wykonalne, organizacja powinna postępować z wyrobem niezgodnym, wykorzystując jeden lub kilka sposobów podanych poniŝej d) podjęcie działania odpowiedniego do rzeczywistych lub potencjalnych skutków niezgodności, jeśli wyrób niezgodny został wykryty po dostawie lub po rozpoczęciu jego uŝytkowania 34 17

18 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym NaleŜy utrzymywać zapisy dotyczące charakteru niezgodności i wszystkich później podejmowanych działań, w tym udzielonych zezwoleń (patrz 4.2.4). NaleŜy utrzymywać zapisy dotyczące charakteru niezgodności i wszystkich później podejmowanych działań, w tym udzielonych zezwoleń (patrz 4.2.4). JeŜeli wyrób niezgodny został wykryty po dostawie lub po rozpoczęciu jego uŝytkowania, organizacja powinna podjąć działania odpowiednie do rzeczywistych lub potencjalnych skutków niezgodności Działania korygujące Organizacja powinna podjąć działania eliminujące przyczynę przyczyny niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu. NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia wymagań dotyczących: f) przeglądu skuteczności podjętych działań korygujących

19 8.5.3 Działania zapobiegawcze NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia wymagań dotyczących: f) przeglądu skuteczności podjętych działań zapobiegawczych 37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 38 19

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Dlaczego? 1.2. Zakres. 1.3. Zobowiązanie. 1.4. Struktura. 1.5. Dostęp do informacji. 1.6. Odrzucenie odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo