Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością"

Transkrypt

1 Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012

2 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" Warszawa, ul. Narbutta 84, tel. (22) , (22) ipbmvr.simr.pw.edu.pl/spin/, Projekt okładki: Norbert SKUMIAŁ, Stefan TOMASZEK Projekt układu graficznego tekstu: Grzegorz LINKIEWICZ Skład tekstu: Maja BURZYŃSKA SZYSZKO Publikacja bezpłatna, przeznaczona dla studentów kierunku studiów "Edukacja techniczno informatyczna" Copyright 2012 Politechnika Warszawska Utwór w całości ani we fragmentach nie moŝe być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN Druk i oprawa: STUDIO MULTIGRAF SP. Z O.O., ul. Ołowiana 10, Bydgoszcz

3 Spis treści 1. Trzy poziomy efektywności organizacji System zarządzania jakością Wymogi normy ISO 9001 szansą na efektywne zarządzanie organizacją na poziomie procesu Literatura... 61

4 Wstęp Niniejsze materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Przeznaczone są dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Obejmują główne zagadnienia określone w programie studiów dla przedmiotu ogólnego pt. Organizacja pracy i zarządzanie opisanym w sylabusie opracowanym dla tego przedmiotu. Zawartość merytoryczna programu przedmiotu spełnia wymagania określone w standardach kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. W szczególności w rozdziale 1 przedstawiono modele struktur organizacyjnych i zarzadzania przedsiębiorstw wraz z analizą uwarunkowań wynikających z wielkości przedsiębiorstwa oraz określeniem zmiennych wpływających na jego efektywność. Rozdział 2 poświęcony jest w całości załoŝeniom i opisowi budowy modeli systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie opartym o wytyczne i wymagania norm serii ISO Wskazano i opisano elementy składowe systemu zarządzania procesami praz systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces. Rozdział 3 poświęcony jest problematyce wdraŝania zarządzania systemowego. Przedstawiono opis struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wraz z mapą powiązań między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz metody identyfikacji, opis i sieć powiązań procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

5 1 Trzy poziomy efektywności organizacji. W tym rozdziale: o Zarządzanie funkcjonalne o Zarządzanie procesowe o Poziom organizacji o Poziom procesu o Poziom stanowiska pracy

6 ROZDZIAŁ Tradycyjne spojrzenie na organizację. KaŜda organizacja składa się z wielu elementów wewnętrznych i zewnętrznych wzajemnie zaleŝnych. Aby zwiększyć efektywności organizacji musimy poznać wzajemne powiązania poszczególnych elementów, aby zrozumieć ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, a następnie nimi zarządzać w celu podniesienia efektywności. Zarządzanie jakością podejście funkcjonalne (pionowe) Model hierarchicznej struktury organizacyjnej stosowany jest w większości Organizacji. UmoŜliwia on stosunkowo łatwy nadzór nad realizacją podstawowych celów wynikających ze strategii działania Firmy. ZARZĄD Badania i rozwój Produkcja SprzedaŜ i Marketing Rysunek. 1.1 Struktura hierarchiczna organizacji Strona 6

7 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI Jako obraz organizacji powyŝszy rysunek jest z pewnością niepełny. nie pokazuje on otoczenia naszej organizacji naszych Klientów, naszych dostawców, konkurencji, uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, w których działamy, nie widzimy na nim wyrobów i usług, które dostarczamy naszym Klientom, jak równieŝ zasobów, z których korzystamy, aby te wyroby wytworzyć i sprzedać, nie moŝemy nic powiedzieć o procesach, w jakich nasze wyroby i usługi są projektowane, wytwarzane i dostarczane. W małych firmach pionowe podejście do organizacji nie jest problem, poniewaŝ przepływ informacji w firmie działa sprawnie; wszyscy wiedzą, czym zajmują się inni i niejednokrotnie zarządzanie działaniami przebiegającymi w poprzek struktury organizacyjnej prowadzone jest przez jedną osobę, co prowadzi (mimo hierarchicznej struktury organizacyjnej) do samoistnego zarządzania procesowego. W przypadku duŝych organizacji patrzenie na organizację przez pryzmat pionowych działów powoduje, iŝ Kadra Kierownicza ustala osobne cele dla kaŝdej funkcji, kaŝda z nich z osobna rozliczana jest i wynagradzana w oparciu o indywidualnie dla nich ustalone zespoły mierników. W konsekwencji moŝe to prowadzić, do tego, iŝ kierujący, poszczególnymi funkcjami, zarządzają kaŝdą z osobna, co powoduje traktowanie poszczególnych działów jak konkurencji, a nie zawodników z jednej druŝyny. Prowadzi to do powstawania murów między poszczególnymi działami, co w znacznym stopniu utrudnia zarządzanie procesami przebiegającymi w poprzek struktury organizacyjnej. Podjęcie prostych decyzji optymalizujących działania na styku między działami wymaga pokonania szeregu murów i zaangaŝowania najwyŝszego kierownictwa. Nastawienie takie zmusza z kolei kierowników wyŝszego szczebla do zajmowania się problemami ich podwładnych. Kierownicy obszarów, starając się osiągnąć wyznaczone cele, optymalizują pracę podległych im obszarów jednostronnie - nie zwracając uwagi na skutki, jakie to za sobą pociągnie dla efektywności i kondycji finansowej organizacji jako całości. Strona 7

8 ROZDZIAŁ 1 Niejednokrotnie poprawa funkcjonowania jednego z działów prowadzi do pogorszenia wyników organizacji, jako całości. Na przykład: Kierownik magazynu wyrobów gotowych optymalizując pracę swojego działu dokonał zmiany sposobu wprowadzania danych do sytemu (wprowadzono grupy wyrobów bez rozbicia na poszczególne typy) doprowadziło to do skrócenia czasu pracy magazynierów natomiast w znacznym stopniu utrudniło pracę Działu SprzedaŜy. Pracownicy opracowujący listy transportowe musieli biegać do magazynu Ŝeby sprawdzić czy poszczególne typy wyrobów są na stanie. Dział Projektowy realizując swoje cele moŝe opracować projekt nowego wyrobu, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować lub sprzedać. Dział Marketingu moŝe osiągnąć postawione przed nim cele uzyskując dla organizacji wiele zamówień i kontraktów przynosząc firmie duŝe zyski. JeŜeli jednak zdolności produkcyjne lub projektowe organizacji nie są wystarczające moŝe to w konsekwencji zaszkodzić firmie. Zarządzając firmą z hierarchiczna strukturą organizacyjną naleŝy zwrócić uwagę na: kompleksowy system opracowania celów dla organizacji, zarządzanie działaniami przebiegającym w poprzek hierarchicznej struktury organizacyjnej, opracowanie spójnego sposobu monitorowania działań i realizacji celów organizacji. Strona 8

9 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI 1.2. Zarządzanie jakością podejście procesowe (poziome) PREZES Badania i rozwój Produkcja SprzedaŜ Wejście PR OC E Wyjście Wejście PR OC E Wyjście Podejście procesowe. Rysunek 1.2 Horyzontalne podejście do organizacji. KaŜde działanie lub zbiór działań, w których wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wejść w wyjścia moŝna rozpatrywać jako proces. Wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi moŝna określić, jako podejście procesowe. W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować liczne, powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. JeŜeli nie potrafimy zarządzać procesami Strona 9

10 ROZDZIAŁ 1 i poprawiać ich wyników, to nie jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać organizacją. Ponadto za pomocą procesów moŝna określić, w jaki sposób funkcjonuje organizacja, dokonać niezbędnych pomiarów efektywności wykonywanych prac, optymalizować procesy i na podstawie tego przewidywać perspektywy rozwoju. Trzy poziomy efektywności Analizując funkcjonowanie firmy wyraźnie widać, iŝ wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy są wzajemnie powiązane. Aby poprawić funkcjonowanie organizacji, po pierwsze musimy zidentyfikować i zrozumieć całość powiązań między poszczególnymi elementami firmy, a następnie optymalizować działania i powiązania między nimi uwzględniając całość organizacji oraz wszystkie zmienne wpływające na efektywność organizacji. Poziom pierwszy organizacja. Organizacja Zarząd Badania i rozwój Produkcja SprzedaŜ Usługa Produkt RYNEK Rysunek 1.3 Poziom pierwszy organizacja wg [1] Na poziomie organizacji kładzie się nacisk na relacje między podstawowymi elementami szkieletu organizacji, a rynkiem, na którym działa organizacja. Do czynników wpływających na efektywność organizacji na tym poziomie naleŝą: strategia, cele ogólno organizacyjne i metody ich pomiaru, oraz sposób wykorzystania zasobów. Strona 10

11 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI Poziom drugi proces. Kolejny zbiór zmiennych wpływających na efektywność organizacji znajduje się na poziomie procesu. Organizacja Zarząd Badania i rozwój Produkcja SprzedaŜ Usługa Produkt RYNEK PROCES 1 PROCES 2 Rys.1.4 Poziom procesu wg [1] Wszystkie efekty funkcjonowania organizacji powstają z międzywydziałowych procesów takich jak: opracowanie nowych wyrobów, proces zaopatrzenia, proces produkcji, proces sprzedaŝy, proces dystrybucji, czy teŝ proces fakturowania i ściągania naleŝności. Poziom trzeci stanowisko pracy. Dział 1 Dział 2 Proces 1 Proces 2 RYNEK Rysunek 1.5 Poziom stanowiska pracy wg [1] Strona 11

12 ROZDZIAŁ 1 Do zmiennych wpływających na efektywność na poziomie stanowiska pracy naleŝą: metody rekrutacji, awansowania, zakresy zadań i obowiązków, stosowane standardy pracy, przekazywane informacje zwrotne, nagrody i szkolenia. Dziewięć zmiennych wpływających na efektywność organizacji. Na efektywność organizacji, procesu i stanowiska pracy składają się trzy czynniki nazwane potrzebami efektywności, które wpływają na wyniki na kaŝdym poziomie, a tym samym na wyniki całej organizacji. Potrzeby efektywności wynikają z: z 1. Celów: organizacji, procesu, stanowiska pracy muszą być one określone za pomocą standardów odzwierciedlających oczekiwania Klientów dotyczących: jakości, ilości, terminu dostarczenia, czasu realizacji oraz kosztów produkcji i usług. 2. Sposobu zaprojektowania struktura organizacji, procesu i stanowiska pracy wymaga niezbędnych, ukształtowanych między sobą elementów w sposób umoŝliwiający zarządzanie pozwalające na realizację celów. 3. Sposobu zarządzania kaŝdy z trzech poziomów analizy efektywności wymaga odpowiedniego sposobu zarządzania, który pozwoli na realizację celów. W wyniku powyŝszego otrzymuje się dziewięć zmiennych wpływających na efektywność organizacji przedstawionych na rysunku 1.6. Strona 12

13 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI Potrzeby efektywności Poziomy efektywności Poziom organizacji Poziom procesu Poziom stanowiska pracy Cele organizacji Cele Procesu Cele stanowiska pracy Projektowanie organizacji Projektowanie procesu Projektowanie stanowiska pracy Zarządzanie organizacją Zarządzanie procesem Zarządzanie pracownikiem Rysunek 1.6 Dziewięć zmiennych wpływających na efektywność organizacji Poziom organizacji. Cele organizacji Cele na poziomie organizacji wynikają z przyjętej strategii działania. Wszystkie pozostałe poziomy efektywności, jak i wszystkie pozostałe zmienne wpływające na efektywność wynikają z celów organizacji. Projektowanie organizacji. Ta zmienna efektywności wiąŝe się przede wszystkim ze strukturą organizacji. Podejście systemowe sugeruje, Ŝe analiza struktury powinna zawierać nie tylko rozgraniczenie między poszczególnymi działami organizacji oraz drogi raportowania, lecz takŝe to jak jest wykonywana praca oraz to czy obecny sposób jej wykonywania ma sens. Narzędziem wykorzystywanym na tym etapie jest mapa relacji między procesami, która przedstawia podstawowe powiązania między działami firmy. Podczas analizy zadajemy sobie dwa podstawowe pytania: czy obecna struktura pozwala na efektywną realizację strategii? czy jakieś powiązania między poszczególnymi składowymi organizacji powinny zostać dodane, wyeliminowane lub zmienione? Strona 13

14 ROZDZIAŁ 1 Strona 14 Zarządzanie organizacją. Zarządzanie celami organizacji: Obejmuje stworzenie celów dla poszczególnych działów, które pozwolą na osiągniecie celów całej organizacji. Zarządzanie efektywnością obejmuje: zbieranie opinii Klientów na temat oceny produktów i usług, ocenę rzeczywistego funkcjonowania organizacji wynikającej z przyjętych celów, przekazywanie informacji zwrotnej o wynikach odpowiednich podsystemów organizacji oraz podejmowanie działań korygujących. Zarządzanie zasobami. Dotyczy odpowiedniej alokacji pracowników, wyposaŝenia oraz środków finansowych w postaci budŝetów w ramach całej organizacji. Zarządzanie na styku między działami. Zadaniem kaŝdego kierownika jest zarządzanie biała plamą między działami. Dotyczy to między innymi rozwiązywania problemów międzywydziałowych, zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla wspólnych działań i współpracy między działami opartej na efektywnej i wydajnej współpracy między wewnętrznym dostawcą i wewnętrznym klientem. Poziom procesu. Cele procesu poniewaŝ praca jest wynikiem procesów, dla kaŝdego z nich powinniśmy ustalić cele. Cele procesów, które są związane z zewnętrznym Klientem, powinny wynikać z celów organizacji oraz oczekiwań i wymagań Klientów. Cele dla procesów wewnątrz organizacyjnych (np. planowanie, budŝetowanie, rekrutacja personelu itd.) powinny być sformułowane na podstawie potrzeb wewnętrznych klientów. Projektowanie procesu. Proces powinien być logiczny i mieć jak najprostszy przebieg pozwalający na osiąganie celów. Szczegóły projektowania procesów zostaną przedstawione w rozdziale 3.

15 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI Zarządzanie procesem. Zarządzanie celami. Ogólne cele całego procesu powinny stanowić podstawę do określenia celów cząstkowych poszczególnych podprocesów. W przypadku procesu powinniśmy określać cele cząstkowe dla wszystkich istotnych czynności, czyli takich, które mają wpływ na realizacje celów. Gdy cele cząstkowe procesu zostaną określone formułujemy cele dla poszczególnych funkcji (działów). Jeśli określimy cele działów, które będą wspierały realizacje celów procesów, to moŝemy liczyć na to, Ŝe kaŝdy dział (funkcja) będzie zaspokajać potrzeby zewnętrznych i wewnętrznych Klientów. Zarządzanie efektywnością. Obejmuje ono regularne zbieranie opinii Klientów na temat wyników procesu, porównywanie rzeczywistych wyników z kryteriami wynikającymi z przyjętych celów, przekazywanie wszystkim zainteresowanym informacji o wynikach, identyfikowanie oraz korektę wszelkich błędów w procesie i ewentualną zmianę celów procesu. Zarządzanie zasobami. WiąŜe się z zapewnieniem zasobów, koniecznych do realizacji poszczególnych czynności w procesie. Do takich zasobów naleŝą: wyposaŝenie, personel, środki finansowe. Zarządzanie na styku między działami. Dotyczy zarządzania białymi plamami między poszczególnymi czynnościami w procesie, szczególnie tymi, które przekraczają granice działów funkcjonalnych. Poziom stanowiska pracy. Cele stanowiska pracy. Cele stanowiska pracy powinny być oparte na celach działów jednak zarówno jedne jak i drugie powinny wynikać z celów procesów, które maja być realizowane. Strona 15

16 ROZDZIAŁ 1 Projektowania stanowiska pracy. Powinno być tak zorganizowane, aby w optymalnym stopniu pozwalało na realizację ustanowionych dla niego celów. Na projekt stanowiska pracy składają się: podział zadań i odpowiedzialności między pracownikami, kolejność działań podejmowanych na stanowisku pracy, procedury na stanowiskach pracy, ergonomia stanowiska pracy. Zasoby 1. Warunki pracy Czy pracownik moŝe łatwo rozpoznać zasób, który wymaga od niego podjęcia działania? Czy wykonanie danego działania (zadania) nie zakłóci wykonania innych? Czy instrukcje, karty Pracownik / Wykonawca Wyniki Informacja zwrotna 2. Opis wyników pracy Czy istnieją jasno określone wymagania odnośnie pracy wykonawcy? Czy wykonawcy wiedzą, czego się od nich oczekuje? Konsekwencje 3. Umiejętności i wiedza Czy pracownicy posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonania przydzielonych im zadań? Czy pracownicy są świadomi znaczenia wymaganej od nich pracy? 4. MoŜliwości indywidualne Czy pracownicy są 5. Informacje zwrotne Czy pracownik otrzymuje informacje zwrotne o wynikach swoich działań? Czy informacje, które otrzymuje są aktualne, rzeczowe, ścisłe, łatwe do zrozumienia? 6. Konse kwen cje Czy konsekwencje działań wspierają osiąganie zamierzonej efektywności? Czy konsekwencje podejmowanych Rys.1.7 Czynniki wpływające na system efektywności pracowników wg [1]. Strona 16

17 TRZY POZIOMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI Zarządzanie stanowiskiem pracy. Zarządzanie stanowiskiem pracy stanowi element zarządzania personelem - zwanym takŝe Systemem Efektywności Pracownika (SEP). Skuteczne zarządzanie Systemem Efektywności Pracowników pozwala pracownikom na głównych stanowiskach pozytywnie odpowiedzieć na poniŝsze pytania. Podstawowa róŝnica między przedstawioną hierarchią celów a tradycyjnym podejściem tkwi w zmianie punktu odniesienia z celów funkcjonalnych na cele procesów. Cele stanowiska pracy powinny być oparte na celach funkcji (działu), jednak zarówno jedne jak i drugie powinny wynikać z celów procesów, które mają być realizowane. Cele organizacji Cele procesów Cele działów Cele stanowiska pracy Rysunek 1.7 Hierarchia formułowania celów organizacji Strona 17

18 ROZDZIAŁ 1 Strona 18

19 2 System zarządzania jakością W tym rozdziale: o Wprowadzenie do Systemu Zarządzanie Jakością o Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

20 ROZDZIAŁ Wprowadzenie do SZJ System Zarządzania Jakością zgodny z obowiązująca normą PN- EN ISO 9001:2009 ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub realizowanych usług. System umoŝliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających się warunków na rynku. Normy serii ISO 9000 zawierają: ISO 9000 System zarządzania jakością Pojęcia i terminologia. ISO 9001 System zarządzania jakością Wymagania. ISO 9004 System zarządzania jakością Wytyczne. ISO Wytyczne do auditowania systemu jakości. ISO 9004 wykraczania poza wymagania normy ISO 9001 w stronę kompleksowego systemu zarządzania jakością. Norma ta oparta jest na 8 zasadach zarządzania jakością: 1. skupieniu uwagi na klienta, 2. przywództwie, 3. zaangaŝowaniu pracowników, 4. podejściu opartym na procesie, 5. systemowym podejściu do zarządzania, 6. ciągłym doskonaleniu, 7. podejściu do podejmowania decyzji w oparciu o fakty, 8. wzajemnie korzystnych relacjach z dostawcami. Strona 20

21 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Normy ISO 9001 i ISO 9004 są opracowane przy uŝyciu prostej struktury opartej na PROCESIE. Struktura oparta na procesie jest wspólna z cyklem doskonalenia PLANUJ WYKONAJ SPRAWDŹ DZIAŁAJ. Podejście procesowe. owe. KaŜde działanie lub zbiór działań, w których wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wejść w wyjścia moŝna rozpatrywać, jako proces. Wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi moŝna określić, jako podejście procesowe. W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. JeŜeli nie potrafimy zarządzać procesami i poprawiać ich wyników, to nie jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać organizacją. Ponadto za pomocą procesów moŝna określić, w jaki sposób funkcjonuje organizacja, dokonać niezbędnych pomiarów efektywności wykonywanych prac, optymalizować procesy i na podstawie tego przewidywać perspektywy rozwoju. Odpowiedzialność Kierownictwa Określenie wymagań: identyfikacja potrzeb, polityka, strategia, cele, zasoby, planowanie. Zarządzanie zasobami. Określenie wymagań: ludzkich, materiałowych, finansowych, informacyjnych, Wyniki procesów pomiary, analiza, doskonalenie. Zarządzanie procesami. Określenie procesów: określenie wpływu procesu na produkt, kryteria i metody sterownia procesem pomiary i Rysunek 2.1 Zarządzanie procesami Strona 21

22 ROZDZIAŁ 2 Zarządzanie procesami naleŝy rozpatrywać w czterech aspektach: planowania, monitorowania, sterowania, doskonalenia. Wprowadzenie podejścia systemowego powoduje, Ŝe trzeba w sposób całościowy podejść do systemu zarządzania w firmie, począwszy od identyfikacji wymagań i oczekiwań klienta, poprzez zarządzanie podstawowymi procesami realizowanymi w organizacji, aŝ po osiągnięcie zadowolenia klienta. Takie podejście pozwala na stworzenie i funkcjonowanie w firmie zamkniętej pętli zarządzania zapobiegającej powstawania błędów i niezgodności z określonym systemem wprowadzania działań naprawczych oraz uwzględniającej ciągłe doskonalenie. JeŜeli w systemie zarządzania jakością zastosowane zostanie podejście procesowe, to tym samym podkreśla się znaczenie: zrozumienia i spełnienia wymagań, potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartości dodanej, otrzymania wyników dotyczących funkcjonowania i skuteczności procesu, ciągłego doskonalenia procesów na podstawie obiektywnego pomiaru. Dodatkowo do wszystkich procesów moŝna stosować metodę znaną, jako Planuj Wykonuj Sprawdzaj Działaj Planuj ustal cele i procesy niezbędne do dostarczania wyników zgodnych z wymaganiami klienta i polityką organizacji, Wykonaj wdróŝ proces, Sprawdzaj monitoruj i mierz procesy i wyrób w odniesieniu do polityki, celów i wymagań dotyczących wyrobu i przedstawiaj wyniki, Działaj podejmuj działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu. Strona 22

23 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Wymagania Klienci Wejście Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność Kierownictwa Realizacja wyrobu Pomiary analiza i doskonalenie Wyrób Wyjście Zadowolenie Klienci Działania dające wartość dodaną Przepływ informacji Rysunek 2.2 Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces. Polityka jakości i cele firmy powinny być ustalone przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju zagroŝeń i szans stojących przed organizacją. Polityka jakości powinna być spójna z ogólną polityką prowadzenia biznesu. Cele jakości powinny: być ustalone w procesie planowania, być sparametryzowane, uwzględniać bieŝące i przyszłe potrzeby organizacji oraz uwarunkowania rynku. Bardzo waŝne dla prawidłowego definiowania celów jest uwzględnianie przy ich opracowaniu wyników z przeglądów zarządzania w tym danych dotyczących funkcjonowania Strona 23

24 ROZDZIAŁ 2 procesów, bieŝących parametrów wyrobu oraz poziomu zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron. Norma ISO 9001: 2009 jest jednym z narzędzi wspomagających wprowadzenie sytemu zarządzania, który umoŝliwia zarządzanie: Celami organizacji kaŝda z funkcji przedsiębiorstwa wymaga określenia dla niej celów cząstkowych, wspierających osiągniecie celów organizacji, jako całości cele te musza być przy tym współbieŝne w przeciwnym razie moŝemy dojść do stanu, w którym środki, którymi dana firma dysponuje są marnowane na wzajemnie znoszące się działania Efektywnością organizacji rozumianą jako wszystkie działania na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu efektywności, Zasobami organizacji zasoby, którymi dysponuje przedsiębiorstwo powinny być kierowane do działań przynoszących wartość dodana, Obszarami pomiędzy strukturami organizacyjnymi, rozumianymi jako wszystkie działania mające na celu likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier między funkcjami firmy samą firmą a jej Klientami i Dostawcami Strona 24

25 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2.2 Wymagania normy PN-EN 9001:2009 Struktura normy. Główne rozdziały normy ISO 9001 i 9004 zawierają następujące wymagania przedstawione i tabeli 2.1 Tabela 2.1 rozdziały Normy ISO 9001 zawierające wymagania Punkt 4 System zarządzania jakością Punkt 5 Odpowiedz. kierownictwa Punkt 6 Zarządzanie zasobami Punkt 7 Realizacja wyrobu Punkt 8 Pomiary, analiza i doskonalenie Identyfikacja procesów Dokumentacja sytemu Nadzór nad dokumentacją Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy Polityka Cele Planowanie Odpowiedzial. i uprawnienia Przegląd wykonywany przez kierownictwo Planowanie Procesy związane z klientem Projektowanie Zakupy Produkcja Nadzorowanie wyposaŝenia do pomiarów Monitorowani e i pomiary. Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie System Zarządzanie Jakością Wymagania ogólne. Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdroŝyć i utrzymywać system zarządzania jakością oraz ciągle doskonalić jego skuteczność zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej. Organizacja powinna: a) Określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji (patrz 1.2), Strona 25

26 ROZDZIAŁ 2 b) określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie, c) określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów, d) zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów, e) monitorować, mierzyć tam gdzie ma to zastosowanie i analizować te procesy, f) wdraŝać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych procesów. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami zgodnie z wymaganiami normy ISO JeŜeli organizacja zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, wówczas powinna ona zapewnić nadzór nad takimi procesami. Rodzaj i zakres nadzoru, jaki naleŝy zastosować nad tymi zlecanymi na zewnątrz procesami, powinien być określony w systemie zarządzania jakością. Wymagania dotyczące dokumentacji. Strona 26 Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać: udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dotyczących jakości, księgę jakości, udokumentowane procedury i zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej, dokumenty łącznie z zapisami potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów, zapisy wymagane postanowieniami normy ISO 9001 Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością moŝe być róŝny w poszczególnych organizacjach w zaleŝności od: wielkości organizacji i rodzaju działalności, złoŝoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania, kompetencji personelu.

27 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dokumentacja moŝe mieć dowolną formę lub dowolny rodzaj nośnika. Księga jakości. Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która zawiera: zakres SZJ, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem (patrz 1.2), udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powoływanie się na nie, opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością. Nadzór nad dokumentami. Organizacja powinna ustanowić udokumentowaną procedurę, nadzoru nad dokumentacją: Dokumenty SZJ powinny: być zatwierdzanie pod kątem ich adekwatności, zanim zostaną wydane, przeglądane i aktualizowane w razie potrzeby oraz ponownie zatwierdzane, zawierać zidentyfikowane zmiany i aktualny status zmian być dostępne w miejscach ich uŝytkowania, być łatwe do zidentyfikowania i czytelne. Organizacja powinna prowadzić: identyfikację dokumentów zewnętrznych i nadzór ich rozdzielania, nadzorowanie dokumentów nieaktualnych, aby zapobiec ich przypadkowemu uŝyciu, oznaczenie dokumentów nieaktualnych, jeŝeli są zachowane z jakichkolwiek powodów. Nadzór nad zapisami. NaleŜy ustanowić i utrzymywać zapisy w celu: dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Strona 27

28 ROZDZIAŁ 2 Zapisy powinny: być zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. nadzorowane zidentyfikowane, przechowywane, (przez określony czas) zabezpieczane, NaleŜy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia nadzoru potrzebnego do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi. Odpowiedzialność kierownictwa ZaangaŜowanie kierownictwa. NajwyŜsze kierownictwo powinno dostarczyć dowód swojego zaangaŝowania w tworzenie i wdroŝenie systemu zarządzania jakością oraz w ciągłe doskonalenie jego skuteczności przez: zakomunikowanie w organizacji znaczenia spełnienia wymagań klienta jak teŝ wymagań ustawowych i przepisów, ustanowienie polityki jakości, zapewnienie, Ŝe ustanowione są cele dotyczące jakości, przeprowadzanie przeglądów zarządzania, zapewnienie dostępności zasobów. Orientacja na klienta. NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe wymagania klienta zostały określone i spełnione w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Polityka jakości. NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe polityka jakości: jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, Strona 28

29 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności. Planowanie. Cele dotyczące jakości. NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić ustanowienie celów dotyczących jakości. Cele dotyczące jakości powinny: być ustanowione dla odpowiednich funkcji i szczebli w organizacji, być mierzalne i spójne z polityką jakości, zawierać postanowienia potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu. Planowanie systemu zarządzania jakością. NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe: przeprowadza się planowanie systemu zarządzania jakością w celu spełnienia wymagań podanych w 4.1 a takŝe osiągnięcia celów dotyczących jakości, integralność systemu zarządzania jakością jest utrzymywana podczas planowania i wdraŝania zmian w systemie zarządzania jakością. Planowanie powinno obejmować: procesy systemu, niezbędne zasoby, weryfikację i walidację działań, kryteria akceptacji, ciągłe doskonalenie sytemu, nadzorowanie zmian. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja. Odpowiedzialność i uprawnienia. NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane w organizacji. Strona 29

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW (STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I PODYPLOMOWE),

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW (STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I PODYPLOMOWE), /5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

uwarunkowania na rynku i korzyści enia.

uwarunkowania na rynku i korzyści enia. Tytuł: Norma PN-EN ISO 9001:2001 System Zarządzania Jakości Konferencja ISO-Rzesz Rzeszów w 2009 r Systemu zarządzania jakości w placówce usług ug medycznych uwarunkowania na rynku i korzyści z wdroŝenia

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. Piotr Lewandowski Terminy i definicje Przyrząd pomiarowy urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiałów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzcińskiego) Instytut Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu 10 pytań testowych, wielokrotnego wyboru (w części z wymaganiem uzupełniających informacji). Kolejne pytania (11 17) polegają na zaznaczeniu odpowiedzi lub oraz udzieleniu wyjaśnień, wykazujących zrozumienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo