ul. Dr PienięŜnego Zielona Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra"

Transkrypt

1 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego Zielona Góra

2 Spis treści 1 Wynik auditu Zakres Charakterystyka organizacji Zakres certyfikacji Zmiany w systemie zarządzania / Przegląd umowy Wnioski z auditu Wnioski pozytywne i moŝliwości poprawy Terminy...6 Rev. 2.0 ( ) Strona 2/8

3 Auditor wiodący : Halicki Jerzy Zespół auditujący : - Pełnomocnik ds. SZ : Dorota Kowalczuk-Krzywda Termin auditu : r. 1 Wynik auditu Skuteczność systemu zarządzania w Lubuskim Urzędzie Skarbowym, zwanym dalej Urzędem, została sprawdzona w sposób losowy na miejscu, w obiektach klienta, przez odpowiednio dobrany zespół auditujący. Dotyczy to w szczególności zgodności sekwencji procesów z wymaganiami normy i opisami zawartymi w dokumentacji systemu zarządzania. Uwzględniono równieŝ specyfikę działalności organizacji, mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne dokumenty nadrzędne. Audit miał charakter kontroli losowej polegającej m.in. na rozmowach z pracownikami i przeglądzie odpowiednich dokumentów. Wnioski z auditu oraz moŝliwości poprawy opisano w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu. Podczas poprzedniego auditu stwierdzono niezgodności, które zostały usunięte w sposób udokumentowany. Zweryfikowano działania korekcyjne i korygujące. W ramach pierwszego etapu auditu certyfikacyjnego stwierdzono gotowość organizacji do certyfikacji. Stwierdzone niedociągnięcia zostały usunięte, a podjęte działania korygujące udokumentowano. Podczas bieŝącego auditu stwierdzono następujące niezgodności: Norma(y): Nr niezgodności ISO 9001:2008 x Ze względu na stwierdzenie powaŝnych niezgodności odnośnie poszczególnych wymagań normy wymagane jest przeprowadzenie auditu powtórnego w celu sprawdzenia działań korekcyjnych i korygujących. Urząd ustanowił i wdroŝył skuteczny system do realizacji swojej polityki i celów. Auditor potwierdza, zgodnie z celami auditu, Ŝe system zarządzania organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, jest odpowiednio utrzymywany i doskonalony. Zespół auditujący rekomenduje zatem (pod warunkiem pozytywnej oceny działań korekcyjnych i korygujących podjętych w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami): x udzielenie certyfikacji. utrzymanie certyfikacji. rozszerzenie certyfikacji (por. pkt. 3). utrzymanie bądź udzielenie certyfikacji po pozytywnym zakończeniu auditu powtórnego. Rev. 2.0 ( ) Strona 3/8

4 2 Zakres 2.1 Charakterystyka organizacji Przedmiotem działalności Urzędu jest w szczególności: - ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych naleŝności budŝetowych, - nadawanie numerów identyfikacji podatkowej, prowadzeni ewidencji podatników oraz aktualnych o nich danych, - wykonywanie kontroli podatkowej, - wykonywanie egzekucji administracyjnej naleŝności pienięŝnych, a takŝe kar majątkowych, - podział dochodów budŝetowych między budŝetem państwa a budŝetem samorządów terytorialnych, - prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, - przyjmowanie formularzy podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń. System pracy w Urzędzie jednozmianowy. W procesie pracy wykorzystuje się powszechnie dostępne oprogramowanie oraz specyficzne dla urzędów i izb skarbowych (Trezor, Poltax, Sfinks, Kadry itp.). 2.2 Zakres certyfikacji Zakres certyfikacji (wg normy): wyłączenia punktów normy ISO oraz Powody wyłączenia: Świadczenie usług administracji publicznej wynikających z zadań Urzędu Skarbowego Projektowania i rozwój wyrobu nie jest ustawowym zadaniem urzędu skarbowego, gdyŝ rodzaj oraz zakres usług administracyjnych świadczonych przez Urząd zostały zaprojektowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. RównieŜ wyłączenie dotyczące walidacji dostarczania usług jest uzasadnione, gdyŝ usługi są monitorowane przez osoby funkcyjne w komórkach organizacyjnych oraz przez kolejnych przełoŝonych. Rev. 2.0 ( ) Strona 4/8

5 3 Zmiany w systemie zarządzania / Przegląd umowy W okresie od poprzedniego auditu w Urzędzie nie zaszły istotne zmiany mające wpływ na zakres auditu. 4 Wnioski z auditu Wnioski z auditu dotyczące danej normy przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu (zob. Załącznik ISO 9001) Wszystkie informacje uzyskane w trakcie auditu traktowane są przez zespół auditujący i jednostkę certyfikującą jako ściśle poufne. Z uwagi na losowy charakter auditu, naleŝy wziąć pod uwagę moŝliwość istnienia niedociągnięć i niezgodności, których nie stwierdzono podczas auditu. 5 Wnioski pozytywne i moŝliwości poprawy Nr jednostka/dział/lokalizacja 1 Lubuski Urząd Skarbowy Wnioski pozytywne Preferowanie strategii wewnętrznego rozwoju Urzędu z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia systemu zarządzania jakością Bliski kontakt z klientem oraz znajomość jego potrzeb Bardzo wysoka jakość świadczonych usług Kierowanie Urzędem, zapewniające pracownikom autonomię w podejmowaniu decyzji stanowiskowych, a takŝe stosowanie wewnętrznego systemu kontroli opartego o zasadę równowagi pomiędzy kontrolą a samokontrolą Inne waŝniejsze pozytywy: - brak skarg na funkcjonowanie Urzędu, - terminowe załatwienie spraw (nie stwierdzono Ŝadnego przypadku zaŝalenia na bezczynność organu), - uruchomienie programu ochrony zdrowotnej dla pracowników, - informowanie, w formie komunikatów, podatników o zmianach w przepisach prawa podatkowego, - opublikowanie dobrej praktyki w zakresie kontroli funkcjonalnej, podnoszącej skuteczność jej przebiegu oraz rzetelność ustaleń. Efektem powyŝszych działań było: - zajęcie w rankingu urzędów skarbowych w roku 2009 trzeciego miejsca w Polsce w zakresie osiągnięcia przez Urząd poŝądanych poziomów mierników określonych przez Ministra Finansów oraz zajęcie pierwszego miejsca za I kwartał 2010 r., - otrzymanie wyróŝnienia w V rankingu urzędów skarbowych dziennika Gazeta Prawna w kategorii Najbardziej skuteczny wyspecjalizowany urząd skarbowy, - zajęcie II. miejsca w piątym rankingu urzędów skarbowych dziennika Gazeta Prawna za Najbardziej pracowity wyspecjalizowany urząd skarbowy - przyznanie przez Business, Center Club i Ministerstwo Finansów, po raz kolejny, certyfikatu Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy. Rev. 2.0 ( ) Strona 5/8

6 Podane niŝej zalecenia i uwagi dotyczące moŝliwości doskonalenia przedstawione przez zespół auditujący powinny przyczynić się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. SłuŜą one jednocześnie wyeliminowaniu istniejących jeszcze w organizacji słabych punktów, zapewnieniu skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania oraz zapobieganiu niezgodnościom. Nr jednostka/dział/lokalizacja Zalecenia i moŝliwości poprawy 1 Lubuski Urząd Skarbowy Stwierdzono, Ŝe nie wszyscy pracownicy zapoznają się z dokumentacją zawartą w Qasystent, co powoduje, Ŝe nie są oni w stanie zrealizować na bieŝąco zadań z nich wynikających. Stwierdzono, Ŝe cele dotyczące jakości są określane w innym terminie niŝ w dacie przeprowadzenia przeglądu zarządzania, co stoi w sprzeczności z istotą przeglądu zarządzania, polegającego na rozliczeniu zadań (celów) za rok ubiegły i jednoczesnym określeniu celów na rok następny. 6 Terminy Wymagany termin (due date) przeprowadzenia kolejnego auditu Uzgodniony termin przeprowadzenia kolejnego auditu Od do r. Jerzy Halicki Data Auditor wiodący Rev. 2.0 ( ) Strona 6/8

7 Załącznik ISO 9001 Element Polityka/cele Nadzór nad procesami, takŝe tymi zlecanymi na zewnątrz Wynik auditu NajwyŜsze kierownictwo ustanowiło i zakomunikowało politykę jakości. Jest ona odpowiednia do celu istnienia organizacji i tworzy ramy dla celów dotyczących jakości. Zobowiązuje wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Kluczowe cele jakości obejmują: - zapewnienie, aby 85% pracowników legitymowało się wyŝszym wykształceniem, - dalsze doskonalenie relacji między Urzędem a podatnikami. Procesy występujące w organizacji zostały określone i udokumentowanie. Sekwencja procesów i ich wzajemne oddziaływanie zostały określone i są właściwie nadzorowane. Procesy są regularnie monitorowane za pomocą kluczowych wskaźników wydajności. NajwaŜniejsze procesy w zakresie dostarczania usługi obejmują: Świadczenie usług przez komórki merytoryczne Urzędu Zarządzania zasobami rzeczowymi i ludzkimi Urząd nie zleca na zewnątrz procesów mających wpływ na zgodność usług z wymaganiami. Wymagania klienta i inne Urząd analizuje i określa ustalone i nieustalone przez klienta wymagania i/albo wymagania przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do usług oraz dokonuje przeglądu wykonalności. Następujące wymagania mają istotny wpływ na jakość usługi: wymagania prawne, wymagania ustalone przez klientów zawarte w rozporządzeniach, zarządzeniach, okólnikach. Wśród najwaŝniejszych wymagań prawnych oraz ustalonych przez klientów wymienić naleŝy: - ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej ( Dz. U. Nr 224, poz. 1800), - wykaz wskaźników oceny funkcjonowania urzędów skarbowych ustalonych przez Ministra Finansów. Rev. 2.0 ( ) Strona 7/8

8 Zadowolenie klienta i reklamacje Audit wewnętrzny i przegląd zarządzania Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków Urząd utrzymuje metody monitorowania informacji, analizy danych, działań doskonalących oraz reakcji na informacje ze strony klientów. WdroŜenie, utrzymanie i skuteczność systemu zarządzania oceniane są na podstawie corocznie planowanych auditów systemu. Audity te przeprowadzane są w organizacji w sposób prawidłowy. NajwyŜsze kierownictwo przeprowadza przeglądy systemu zarządzania jakością w sposób regularny i zgodny z wymaganiami w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przegląd zarządzania z dnia r., został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Urząd stosuje certyfikat i znak certyfikacji (np. na wizytówkach, prospektach reklamowych, stronie internetowej) zgodnie z wymaganiami. Wymaganie normy Ocena*) Nr niezgodności Wymaganie normy Ocena*) Nr niezgodności *Ocena: 1 = wymaganie spełnione 2 = wymaganie spełnione, ale istnieją moŝliwości poprawy 3 = niezgodność (por. raport o niezgodności) 4 = nie dotyczy 5 = nie auditowano podczas tego auditu KONIEC RAPORTU Rev. 2.0 ( ) Strona 8/8

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO

abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO Szanowni Państwo, Witamy serdecznie w drugim numerze naszego newslettera. Tym razem chcielibyśmy pochwalić się pozytywnymi zmianami jakie zaszły w Remedis SA - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo