Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-04 Strona: 1 z 7

2 Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna Lublin tel fax WYDANIE 02 Numer: PR-04 Strona: 2 z 7

3 Spis treści 1. Cel procedury Przedmiot i zakres stosowania procedury Terminologia Odpowiedzialność i sposób postępowania Zapisy Załączniki Dokumenty związane Tabela zmian...7 Numer: PR-04 Strona: 3 z 7

4 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie 1. Cel procedury Utrzymanie standardów opisanych w dokumentacji SZJ oraz zapewnienie ciągłej przydatności, efektywności i skuteczności systemu. 2. Przedmiot i zakres stosowania procedury Procedura określa sposób postępowania dla auditów wewnętrznych jakości prowadzonych na zgodność z normą PEN-EN ISO 9001:2009. Nie obejmuje swoim zakresem, działań prowadzonych przez komórkę kontroli i auditu wewnętrznego. 3. Terminologia Audit - systematyczny, niezaleŝny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu UWAGA 1 Audity wewnętrzne, nazywane czasami auditami strony pierwszej, są przeprowadzane przez samą organizację lub w jej imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania oraz do innych celów wewnętrznych i mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności. W wielu przypadkach, w szczególności w mniejszych organizacjach, niezaleŝność moŝe być wykazana przez brak odpowiedzialności za działania będące przedmiotem auditu. UWAGA 2 Audity zewnętrzne obejmują audity nazywane ogólnie auditami strony drugiej lub strony trzeciej. Audity strony drugiej są przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub przez inne osoby występujące w ich imieniu. Audity strony trzeciej są przeprowadzane przez niezaleŝne organizacje zewnętrzne, takie jak te, które prowadzą certyfikację/rejestrację na zgodność z ISO 9001 lub ISO UWAGA 3 JeŜeli co najmniej dwa systemy zarządzania są auditowane razem, to audit taki nazywa się auditem połączonym. UWAGA 4 JeŜeli co najmniej dwie organizacje auditujące współpracują w celu przeprowadzenia auditu jednego auditowanego, to audit taki nazywa się auditem wspólnym. Program auditów zestaw auditów, jednego lub większej ich liczby, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. UWAGA Program auditów obejmuje wszystkie działania niezbędne do zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia auditów. Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań. UWAGA Kryteria auditu są stosowane jako odniesienie, z którym porównuje się dowody z auditu. Dowód z auditu zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i moŝliwe do zweryfikowania. UWAGA Dowód z auditu moŝe być jakościowy lub ilościowy. Ustalenia z auditu wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. Numer: PR-04 Strona: 4 z 7

5 UWAGA Ustalenia z auditu mogą wskazywać albo na zgodność, albo na niezgodność z kryteriami auditu, lub na moŝliwości doskonalenia. Auditowany organizacja, która jest auditowana. Auditor osoba mająca wykazane cechy osobowości i kompetencje do przeprowadzania auditu. UWAGA Odpowiednie cechy osobowości auditora opisano w ISO Zespół audytujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit, wspomaganych przez ekspertów technicznych. UWAGA 1 Jeden z auditorów zespołu auditującego jest wyznaczony jako auditor wiodący. UWAGA 2 Do zespołu auditującego mogą być włączeni auditorzy szkolący się. Plan auditu opis działań i ustaleń organizacyjnych związanych z auditem. Zakres auditu obszar i granice auditu. UWAGA Zakres auditu zwykle obejmuje opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, działalności i procesów, jak równieŝ ramy czasowe. Kompetencje (audit) wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności. 4. Odpowiedzialność i sposób postępowania Działanie Stanowisko Opis postępowania Opracować program auditów wewnętrznych Zatwierdzić program auditów wewnętrznych Pełnomocnik ds. SZJ Starosta 1. Przygotować program określając dla kaŝdego auditu jego zakres, kryteria i planowany termin przeprowadzenia (miesiąc). 2. Biorąc pod uwagę status oraz waŝność procesów i obszarów, jakie mają być auditowane. Planować audity w oparciu o: 1) wyniki przeprowadzonych auditów wewnętrznych i zewnętrznych, 2) ilości zidentyfikowanych w danym obszarze niezgodności czy potencjalnych niezgodności, wyniki przeprowadzonych przeglądów SZJ, 3) analizę podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych, 4) zmiany w Systemie Zarządzania Jakością. 3. Czas realizacji: do końca grudnia kaŝdego roku. 1. Program auditów powinien być zatwierdzony najpóźniej do połowy stycznia. Numer: PR-04 Strona: 5 z 7

6 Przeprowadzić audit wewnętrzny i udokumentować niezgodności Podsumować wyniki auditu i przekazać zapisy związane z auditem Zatwierdzić raport z auditu wewnętrznego oraz uruchomić działania poauditowe Auditor wewnętrzny jakości Auditor wewnętrzny jakości Pełnomocnik ds. SZJ 1. Przedstawić właściwym pracownikom: zespół auditujący, cel, zakres, kryteria auditu i zasady prowadzenia auditu. 2. Poddać ocenie stopień zgodności realizowanych procesów lub ich elementów z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością poprzez: 1) badanie dokumentacji, zapisów, 2) prowadzenie rozmów z pracownikami, 3) obserwację działań i warunków pracy itp. 3. JeŜeli niezgodność/potencjalną niezgodność moŝna wyeliminować w trakcie auditu, dopuszcza się takie działanie pod warunkiem dokonania odpowiedniego zapisu w raporcie z auditu (oznaczenie n). 4. Poinformować właściwego Naczelnika Wydziału o kaŝdej niezgodności/ potencjalnej niezgodności odnotowanej w czasie auditu. 5. Po zakończeniu auditu zalecane jest uporządkowanie zapisów dotyczących czynności auditowych i przedstawienie ich do wglądu pracownikom, których dotyczył audit. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności/ potencjalnej niezgodności, niezbędne jest wskazanie trzech elementów: 1) WYMAGANIA, 2) BŁĘDU, 3) DOWODU. 7. O ile istnieje taka moŝliwość, zaleca się na bieŝąco uzupełniać raport z auditu oraz dokumentować ewentualne niezgodności, potencjalne niezgodności (np.: na liście pytań kontrolnych). 1. Przedstawić wszystkie udokumentowane niezgodności/ potencjalne niezgodności. 2. Uzupełnić raport z auditu. Sporządza się jeden raport dla całego auditowanego obszaru nawet wówczas, gdy obejmował kilka wydziałów czy kilka procesów. 3. Przekazać raport z auditu wewnętrznego oraz załączniki Pełnomocnikowi ds. SZJ. 4. Czas realizacji: do dwóch tygodni od momentu zakończenia auditu. 1. Podpisać raport z auditu wewnętrznego. 2. Raport udostępnić lub przekazać kopie właściwym kierującym k.o. 3. Uruchomić działania poauditowe. 5. Zapisy Nazwa dokumentu Umiejscowienie Forma przechowywania Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania Program auditów na rok Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Plan auditu Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Lista pytań kontrolnych Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Raport z auditu wewnętrznego Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Numer: PR-04 Strona: 6 z 7

7 6. Załączniki Nazwa załącznika Umiejscowienie Forma przechowywania Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania Program auditów na rok Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Plan auditu Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Lista pytań kontrolnych Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja Raport z auditu wewnętrznego Pełnomocnik ds. SZJ Papierowa Archiwizacja 7. Dokumenty związane Zarządzenie Nr 212/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz innych dokumentów związanych z wdroŝeniem Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 8. Tabela zmian Numer wydania, którego dotyczy zmiana Numer zmiany Data zmiany Numer rozdziału Istota zmiany (krótki opis) PR-04 wydanie Zmieniono Program auditów wewnętrznych zatwierdza Pełnomocnik ds. SZJ na Program auditów wewnętrznych zatwierdza Starosta. - Określono czas przekazania raportu z auditu wewnętrznego Pełnomocnikowi ds. SZJ: czas realizacji do dwóch tygodni od momentu zakończenia auditu. Numer: PR-04 Strona: 7 z 7

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011

WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011 1 ĆWICZENIE NR. 6 2 NORMA PN-EN Norma PN-EN Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Seminarium internetowe 24 lutego 2011 r. ROLA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo