INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy"

Transkrypt

1 Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO terminologia ISO wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania: ISO 9126 ISO ISO ISO TR ISO Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guidelines for their Use Quality management and quality assurance standards - Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001:1994 to the development, supply, installation and maintenance of computer software Information Technology - Software life cycle processes SPICE Software Process Improvement and Capability Determination Software Packages - Quality Requirements and Testing Wykład 5 (2) IEEE: IEEE 730, IEEE 983 IEEE 1008 IEEE 1012 IEEE 1028 Jakość w projekcie informatycznym - wstęp planowanie procesu zapewnienia jakości testowanie jednostkowe weryfikacja i walidacja (atestowanie) przeprowadzanie przeglądów i audytów 1

2 Wykład 5 (3) Jakość w projekcie informatycznym - wstęp Zalecenia normy ISO 9001:2000 podstawowe założenia polityki jakości Ukierunkowanie na klienta (również klient wewnętrzny) Przywództwo (budowa wizji, identyfikacja wartości) Zaangażowanie ludzi (satysfakcja, motywacja, szkolenia) Podejście procesowe (koncentracja na poszczególnych krokach procesu i relacjach pomiędzy tymi krokami, pomiary) Podejście systemowe (całe otoczenie procesu wytwórczego) Ciągłe doskonalenie (doskonalenie stanu obecnego, ewolucja a nie rewolucja) Rzetelna informacja (zbieranie i zabezpieczanie danych do podejmowania obiektywnych decyzji) Partnerstwo dla jakości (bliskie związki producentów z klientami) Wykład 5 (4) Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001:2000 Zasada ciągłego doskonalenia koło Deminga: Planuj -> Wykonaj -> Sprawdź -> Usprawnij (org. działaj) Podstawowe wymagania normy w zakresie wdrożenia systemu jakości: - zidentyfikować procesy, - określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie, - określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania tych procesów, - zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów, - monitorować, mierzyć i analizować te procesy, - wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych procesów. 2

3 Wykład 5 (5) Jakość w projekcie informatycznym - ISO 9001:2000 Zawartość normy: 4.1. Wymagania ogólne Ogólne działania prowadzone w zakresie zapewnienia jakości 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania ogólne Dokumentacja powinna zawierać: Udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dot. Jakosci, Księge jakości, Udokumentowane minimum procedur wymaganych postanowieniami normy Dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów Zapisy wymagane normą Dokumentacja może mieć dowolną formę i rodzaj nośnika Wykład 5 (6) Jakość w projekcie informatycznym - ISO 9001: Księga jakości Zawartość: Zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnienia Udokumentowane ustanowione procedury lub powołanie się na nie, Opis wzajemnego oddziaływania między procesami SZJ Nadzór nad dokumentami: Wymóg ustanowienia udokumentowanej procedury nadzoru dotyczącego: Zatwierdzania dokumentów pod kątem ich adekwatnosci zanim zostaną wydane Przeglądu dokumentów i ich aktualizowania Zapewnienia, że zidentyfikowano zmiany i aktualny status dokumentów, Zapewnienie dostępności dokumentów w miejscach ich użytkowania, Zapewnienia, że dokumenty są czytelne i łatwe do zidentyfikowania, Zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów 3

4 Wykład 5 (7) Jakość w projekcie informatycznym - ISO 9001: Nadzór nad zapisami Zapisy wszelkie informacje dokumentujące działanie systemu wykorzystywane jako dowody skuteczności działania SZJ, np. plany realizacji, harmonogramy prac, zgłoszenia błędów, raporty weryfikacji, raporty testowania, raporty z przeglądów zarządzania, przeglądów wymagań itp. Wymaganie ustanowienia procedury w celu określenia nadzoru potrzebnego do identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania wyszukiwania i zachowywania przez określony czas zapisów 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa Zakres obowiązków kierownictwa: Zakomunikowanie znaczenia spełnienia wymagań klientów, Ustanowienie polityki jakości, Przeprowadzanie przeglądów zarządzania, Zapewnienie dostępności zasobów Wykład 5 (8) Jakość w projekcie informatycznym - ISO 9001: Orientacja na klienta Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że wymagania klienta zostały określone i spełnione w celu większego zadowolenia klienta 5.3. Polityka jakości Zapewnienie znajomości polityki jakości w organizacji Wykonywanie ciągłych przeglądów w celu weryfikacji przydatności 5.4. Planowanie Cele dotyczące jakości Wymóg ustanowienia mierzalnych celów dot. jakości dla poszczególnych funkcji w organizacji Planowanie systemu zarządzania jakością Wymóg planowania działań dotyczących wdrażania i udoskonalania SZJ 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Wymóg zapewnienia, że odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane w organizacji 4

5 Wykład 5 (9) Jakość w projekcie informatycznym - ISO 9001: Przedstawiciel kierownictwa Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć członka kierownictwa wyposażonego w odpowiednią odpowiedzialność i uprawnienia dla: Zapewnienia, że procesy ZJ są ustanowione, wdrożone i utrzymywane, Przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań dot. funkcjonowania SZJ. Zapewnienia upowszechnienia w całej organizacji świadomości dot. wymagań klienta 5.6. Przegląd zarządzania Wymóg przeprowadzania przeglądu SZJ w określonych odstępach czasu. Należy utrzymywać zapisy z przeglądu zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.2. Zasoby ludzkie Kompetencja świadomość i szkolenie Określenie niezbędnych kompetencji personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość Wykład 5 (10) Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001:2000 Zapewnienie wykonywania szkoleń dot. SZJ, Ocenianie skuteczności szkoleń, Zapewnienie uświadomienia personelowi wagi swoich działań dla osiągania celów zapewnienia jakości Utrzymywanie odpowiednich zapisów dotyczących szkoleń 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. Realizacja wyrobu 7.1. Planowanie realizacji wyrobu 7.2. Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Komunikacja z klientem 5

6 Wykład 5 (11) Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001: Projektowanie i rozwój Planowanie projektowania i rozwoju Dane wejściowe do projektowania i rozwoju Wymagania funkcjonalne i dotyczące parametrów, Mające zastosowanie wymagania ustawowe i przepisów, Jeśli ma to zastosowanie informacje z poprzednich podobnych projektów Wymagania powinny być kompletne, jednoznaczne i niesprzeczne Należy dokonywać przeglądu danych wejściowych pod kątem ich adekwatności oraz utrzymywać odpowiednie zapisy Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju Przedstawić dane wyjściowe w formie umożliwiającej weryfikacje w kontekście danych wejściowych. Dane te powinny: Spełniać wymagania danych wejściowych, Zawierać kryteria przyjęcia wyrobu lub powoływać się na nie Specyfikować właściwości wyrobu, które są istotne dla jego bezpieczeństwa Wykład 5 (12) Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001: Przegląd projektowania i rozwoju Weryfikacja projektowania i rozwoju Walidacja projektowania i rozwoju Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju 7.4. Zakupy Produkcja i dostarczanie usług Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie wyrobu 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 6

7 Wykład 5 (13) 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.2. Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta 8.2. Audyt wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001:2000 Należy ustanowić metody monitorowania i pomiarów procesów mogące wykazać zdolność procesów do osiągania zaplanowanych celów Monitorowanie i pomiary wyrobu Prowadzić monitorowanie i pomiary parametrów wyrobu w celu weryfikacji czy zostały spełnione wymagania dot. Wyrobu. Należy to przeprowadzić na odpowiednich etapach wytwarzania wyrobu. Należy utrzymywać dowód spełnienia kryteriów przyjęcia wyrobu 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym Zapewnić aby wyrób niezgodny został zidentyfikowany tak aby zapobiec jego niezamierzonemu użyciu lub dostawie. Nadzór i związaną z tym odpowiedzialność określić w ustanowionej procedurze. Wykład 5 (14) Jakość w projekcie informatycznym ISO 9001:2000 Należy utrzymywać zapisy dotyczące charakteru niezgodności oraz wykonanych działań z wyrobem niezgodnym Jeśli wyrób zostanie poprawiony to należy poddać go ponownej weryfikacji 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze 7

8 Wykład 5 (15) Cel: Capability Maturity Model == Model Dojrzałości Procesu Wytwarzania Software Engineering Institute, Carnegie Melon University, USA, 1995 Uzyskanie metody oceny potencjalnych wytwórców oprogramowania dla Departamentu Obrony USA (cel początkowy), Stworzenie schematu stopniowego doskonalenia i oceny dojrzałości procesu wytwarzania. Poziomy dojrzałości: Początkowy -> Powtarzalny -> Zdefiniowany -> Zarządzany -> Optymalizujący) Podobnie jak TQM i ISO 9001:2000 bazuje na zdefiniowaniu procesów składowych zachodzących przy produkcji oprogramowania Wykład 5 (16) Zastosowania CMM: Ocena kultury wytwarzania dostawców oprogramowania, Ocena podwykonawców, Wewnętrzna ocena poziomu zaawansowania organizacji w zakresie zarządzania Określanie polityki zarządzania w zakresie doskonalenia organizacji Jako wzorzec przy ustanawianiu wzorców działań i procedur w zakresie wytwarzania oprogramowania 8

9 Wykład 5 (17) Charakterystyka poziomów dojrzałości: 1. Początkowy 2. Powtarzalny 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany 5. Optymalizujący Działania chaotyczne, brak lub nieliczne zidentyfikowane procesy. Brak planowania i instrukcji działania w określonych zakresach. Sukces zależy od indywidualnych wysiłków, talentów i zaangażowania. Zdefiniowane procesy zarządzania dla śledzenia kosztów, harmonogramu i funkcjonalności. Zorganizowane wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy wcześniejszych projektach o podobnym charakterze. Działania zarządcze i wytwórcze zostały udokumentowane, ustandaryzowane i skoordynowane w spójnym procesie wytwórczym Wprowadzono monitorowanie i pomiary procesu i wyrobu. Wyniki pomiarów wykorzystywane do bieżącej korekty procesu i wyrobu. Wdrożone stałe udoskonalanie procesu poprzez analizę statystyk z pomiarów procesu oraz wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych. Wykład 5 (18) Poziom dojrzałości a przewidywalność procesu wytwórczego: Zmniejszenie obciążenia wartości średniej szacunku kosztów Zmniejszenie wariancji szacowania kosztów Zmniejszenie faktycznych średnich kosztów 9

10 Wykład 5 (19) Pomiary dojrzałości: Listy kontrolne dot. cech charakteryzujących kolejne poziomy dojrzałości. Cechy oceniane ilościowo. Suma ocen częściowych określa w jakim stopniu dany poziom został osiągnięty Przykład listy dla poziomu Początkowego: Brak harmonogramu działania, Brak instrukcji wykonywania typowych działań, Brak ogólnego uzgodnionego schematu działania, Niezapewnienie poufności, Brak stanowiska kierownika projektu Stopniowa niekontrolowana zmiana wymagań, Brak doświadczenia zespołu, Niekontrolowany rozrost projektów, Brak konsultantów Wykład 5 (20) Kluczowy Obszar Procesów zestaw powiązanych aktywności wykonywanych w celu podniesienia poziomu dojrzałości. KOP są zdefiniowane dla wszystkich poziomów od 2 Powtarzal -ny Optymalizujący Zdefiniowany Zarządza ny Zarządzanie wymaganiami Planowanie projektów Śledzenie projektu Zarządzanie podwykonawstwem Zapewnienie jakości Zarządzanie konfiguracją Definiowanie odpowiedzialności Definiowanie procesów Prowadzenie procesów inź. Planowanie i prowadzenie szkoleń Koordynowanie grup Przeglądy partnerskie Ilościowe zarządzanie procesami Zarządzanie jakością Zapobieganie defektom Zarządzanie zmianami technologii Zarządzanie doskonaleniem procesu Zorganizowane zbieranie i analiza wymagań Planowanie działań i etapów Ciągła analiza stanu aktualnego vs. harmonogram Wybór, weryfikacja i nadzór nad podwykonawcami Weryfikacja, walidacja i certyfikacja Zapewnienie integralności produktu w jego cyklu życia Określanie ról i zakresów obowiązków dot. (dopowiedzialności) w zakresie nadzoru procesów Rozwijanie wiedzy i umiejętności zespołu Określanie zakresu i kanałów wymiany informacji oraz zasad współpracy Wczesne i obiektywne identyfikowanie defektów Mierzenie i ilościowa ocena wydajnosci procesów Rozwijanie i wdrażanie polityki jakości produktu Identyfikowanie i śledzenie źródeł defektów Identyfikowanie, ocena i wdrażanie użytecznych technologii Działanie mające na celu stałe zwiększanie wydajności procesu 10

11 Wykład 5 (21) Podział kluczowych obszarów procesów na kategorie: Wykład 5 (22) Struktura CMM: Poziomy dojrzałości Kluczowe obszary procesu grupy aktywności niezbędne do osiagnięcia celów istotnych dla danego poziomu dojrzałości Cele wyniki spodziewane w rezultacie prawidłowego wdrożenia praktyk z obszaru procesu. Osiągnięcie celów jest konieczne dla spełnienia KPA Cechy wspólne atrybuty związane z wdrożeniem KPA, grupują aktywności związane z KPA Kluczowe praktyki działania przyczyniające się do spełnienia KPA 11

12 Wykład 5 (23) Wspólne cechy KPA: Commit to Perform Zobowiązanie do wykonywania Ability to Perform Zdolność do wykonania Działania, które organizacja musi podjąć aby zapewnić, że proces musi być ustanowiony i będzie trwale wykonywany, Zwykle obejmuje ustanawianie polityki organizacji, akceptację i nadzorowanie ze strony najwyższego zarządu. Opisuje warunki wstępne niezbędne do wdrożenia procesu, Zwykle obejmuje zasoby, niezbędne struktury organizacyjne oraz szkolenia Activities Performed Czynności wykonywane Measurement and Analysis Pomiary i analiza Verifying Implementation Weryfikacja Opisuje role i procedury niezbędne do wdrożenia obszaru kluczowego. Zwykle obejmuje planowanie, opracowywanie procedur, wykonanie, śledzenie i podejmowanie akcji korekcyjnych Opisuje potrzebę mierzenia parametrów procesu oraz analizowanie wyników. Zwykle zawiera przykłady pomiarów dla określenia statusu i efektywności procesu Opisuje procedury weryfikacyjne sprawdzające zgodność faktycznych działań z ustanowionym procesem Wykład 5 (24) Projektowanie procesów: CMM traktuje projektowanie procesów podobnie jak projektowanie i wykonanie oprogramowania: Wymagania co do procesu, Określenie jak proces będzie zdefiniowany i opisany, Wykonanie projektu procesu, Weryfikacja procesu, Wdrożenie procesu 12

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Marek RĄCZKA Streszczenie: Współczesne organizacje coraz powszechniej stosują różne znormalizowane systemy zarządzania oparte na koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo