RAPORT Z AUDITU NADZORU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z AUDITU NADZORU"

Transkrypt

1 Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22) Fax 48 (22) Strona internetowa Przedstawiciel Kierownictwa Adres Dane kontaktowe Pani Katarzyna Ońko Telefon 48 (22) Norma odniesienia ISO Dane o audicie Inne kryteria Zakres auditu Kody branżowe dokumentacja systemu zarządzania klienta, inna dokumentacja udostępniona w trakcie auditu, normy i wymagania prawne mające zastosowanie Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane w załączonej macierzy realizacji auditu SF03 i/lub w treści raportu 29A Księga Systemu Wydanie 03 z Zatrudnienie 14 Ilość zmian 1 Certyfikacyjny - 1 etap Certyfikacyjny - 2 etap Rodzaj auditu Re-certyfikacja Audit nadzoru Nr 1 Follow-up Specjalny / Transferu Data Rozpoczęcia Zakończenia Zalecany termin kolejnego auditu Auditor Wiodący: Członkowie zespołu: Zespół auditorów Jarosław Ostrowski (JPO) ND Dystrybucja Raportu Klient Strony: 1 do 6 BVC Strony: Cały raport Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 1 z 6

2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU Liczba Kart Niezgodności : Duże: 0 Małe: 0 Konieczna wizyta dodatkowa? Tak Nie Data wizyty dodatkowej: ND 0 dni Rzeczywista data przeprowadzenia wizyty dodatkowej Od: Do: Uwagi z wizyty dodatkowej ND Zmiany zakresu certyfikacji (jeśli dotyczy) Zakres 1 Bez zmian Zakres 2 Zakres 3 Akredytacja*: Liczba certyfikatów: Wersje językowe: Podstawa zmiany certyfikatu**: * według umowy certyfikacyjnej Wszystkie niezgodności zamknięte: Norma ISO ** zmiana zakresu certyfikacji; zmiana danych w ceryfikacie; dodatkowa wersja językowa; dodatkowa akredytacja... inne powody Rekomendacja Auditora Wiodącego Plan działań korekcyjnych oraz Yes No korygujących akceptowany Rekomendacja utrzymania certyfikatu Pozytywna Negatywna Komentarz : Yes Organizacja w realizacji zidentyfikowanych w systemie procesów spełnia wszystkie wymagania Normy ND Pozytywna Negatywna Komentarz : ND Pozytywna Negatywna Komentarz : Podpis Auditora Wiodącego: Data: dd.mm.rrrr No Dodatkowe zalecenia i informacje (dodatkowe informacje dla biura BVC) Zmiany w organizacji (wielkość zatrudnienia, oddziały, kierownictwo, inne zmiany organizacyjne ) ND Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 2 z 6

3 1. Zakres i cel auditu Audit w nadzorze nr 1 zgodnie z zatwierdzonym programem nadzoru został przeprowadzony według opracowanego i uzgodnionego planu auditu, który obejmował siedzibę Organizacji pod adresem: Józefów, ul. Krucza 2 Celem auditu w nadzorze była okresowa ocena: ciągłości i skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego doskonalenia, utrzymania zgodności z wymaganiami odniesienia, zakresu i ewentualnych skutków zmian w systemie zarządzania na certyfikację, możliwości udzielenia rekomendacji do utrzymania certyfikacji. Nie wprowadzono żadnych zmian do planu auditu. 2. Podsumowanie auditu 2.1 Metody prowadzenia auditu W trakcie realizacji auditu auditor skupił się na weryfikacji procesów Organizacji, praktycznym zarządzaniu procesami oraz na ocenie funkcjonowania kluczowych mechanizmów monitorowania, oceny i doskonalenia systemu. Metoda prowadzenia auditu obejmowała wywiady, obserwację działań praktycznych oraz przegląd dokumentów i zapisów. Wyniki auditu zostały przedstawione Kierownictwu Organizacji w trakcie spotkania zamykającego. 2.2 Zmiany w systemie zarządzania W dokumentacji Systemu Zarządzania nie wprowadzono istotnych zmian od ostatniego auditu. Nie było również zmian organizacyjnych w spółce oraz nie wprowadzano nowych procesów. Obowiązuje nadal wersja Schematu Organizacyjnego z Zakres SZJ nie uległ zmianie. Utrzymano dotychczasowe wyłączenia z zakresu systemu. Dotyczy to pkt 7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.6 Normy ISO Na podstawie przebiegu auditu, oceny dokumentacji i działań w realizacji procesów potwierdza się, że wyłączenie jest zasadne i nie ma wpływu na skuteczność systemu i jego zdolność do spełniania wymagań. Odnotowane inne zmiany nie rzutują na zakres certyfikacji i są dowodem doskonalenia systemu zarządzania w aspekcie infrastruktury, zdolności produkcyjnych, bezpieczeństwa oraz realizacji i osiągania celów zgodnie z założeniami Organizacji i jej polityką. 2.3 Działania poauditowe okres poprzedni Wszystkie uwagi z ostatniego auditu poddano analizie i wprowadzono odpowiednie działania zapobiegawcze w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń. Dotyczyły m in.: dogłębności analiz przy ustalaniu przyczyn niezgodności staranności wypełniania części dokumentów jednoznaczności statusu w odniesieniu do prowadzonych ocen 2.4 Przegląd zarządzania oraz audity wewnętrzne Przegląd systemu zarządzania przeprowadzany jest raz w roku. Ostatni przegląd był przeprowadzony w dniu r. Dostępny jest raport z przeglądu. Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 3 z 6

4 Zakres przeglądu w obszarze danych wejściowych odnosi się do wszystkich danych wymaganych normą. Dane wyjściowe z przeglądu zapisano w raporcie. W czasie przeglądu zostały poddane ocenie cele jakościowe wyznaczone na 2013 rok (w części nie osiągnięte). Ustalone zostały też cele jakościowe na rok Politykę jakości z dnia r. poddano analizie i po przeglądzie pozostawiono bez zmian Audity wewnętrzne prowadzone są w oparciu o Procedurę PJ Zaplanowane audity wewnętrzne są udokumentowane w rocznym harmonogramie auditów wewnętrznych. Do dnia wizyty kontrolnej przeprowadzono 1 audit wewnętrzny całego systemu z 1 zaplanowanego w 2013 r. W trakcie zrealizowanego auditu zapisano 1 niezgodność. Stwierdzona niezgodność i uwagi w czasie auditu są analizowane, usuwane i stanowią element doskonalenia systemu zarządzania. Audit na podstawie badanych próbek potwierdził skuteczne funkcjonowanie systemu auditów wewnętrznych z zastrzeżeniem uwagi sformułowanej w dalszej części raportu. 2.5 Nadzorowanie, kontrola operacyjna i skuteczność procesów W SZJ Organizacja zidentyfikowała następujące procesy: Proces Przegląd Umowy Proces Handlowy Proces Magazynowania Proces zarządzania SZJ Powiązania między procesami zostały przedstawione w postaci mapy procesów w KJ Monitoring i pomiar procesów - Procesy realizowane w SZJ organizacji prowadzone są w warunkach nadzorowanych, dla wszystkich ustalono wskaźniki. Prowadzony jest ich monitoring w zaplanowanych okresach czasu oraz oceniana jest ich skuteczność. Na przykład dla procesu handlowego ustalono wskaźnik wygrywania przetargów na 2014 rok założono 10% wzrost. 2.6 Postępowanie ze skargami/reklamacjami W ostatnim okresie w Organizacji nie odnotowano reklamacji klientów 2.7 Stosowanie znaków i powoływanie się na certyfikację oraz informacje na stronie internetowej Firma nie stosuje znaku certyfikacji BVC. W materiałach przetargowych zamieszczana jest kopia całego certyfikatu. Firma ma stronę internetową, na której publikuje informację o posiadanym certyfikacie zgodnie z zasadami. 3. Spostrzeżenia i ujawnione niezgodności Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 4 z 6

5 W czasie auditu nie stwierdzono niezgodności, jednak należy mieć na uwadze fakt, że audit prowadzono metodą próbkowania i jako audit w nadzorze nie objął on całości systemu. Poczyniono pewne spostrzeżenia, które auditor nie kwalifikuje obecnie do formalnych niezgodności, ale są one wskazaniem konieczności podjęcia stosownych analiz i ewentualnych działań przez Organizację, aby wykluczyć możliwość zaistnienia niezgodności w przyszłości. Są to: Dokumentowanie działań zapobiegawczych w aspekcie kompletności i spójności zastosowanej formy z postawionymi proceduralnie wymaganiami Dokumentowanie decyzji związanych z zaniechaniem działań np. PZ Stopień jednoznaczności rozróżnienia ocen wykonania działań od oceny ich skuteczności Stosowanie takich metod analizy przyczyn niezgodności, które mogą prowadzić do nietrafnej oceny źródłowej przyczyny ich wystąpienia 4. Mocne strony systemu to: Wyróżniająca dbałość o jakość wyrobu i jak najwyższy stopień zadowolenia klienta Zdolność organizacji do skutecznego poszerzania gamy oferowanych wyrobów w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku Utrzymywanie stabilnego zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych 5. Możliwości dalszego doskonalenia to: zastosowanie innej metody planowania auditów 6. Wnioski z auditu i rekomendacja końcowa Auditor potwierdza, że organizacja utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy odniesienia. Organizacja zademonstrowała zdolność systemu do osiągania celów w zdefiniowanym zakresie systemu. W oparciu o wyniki auditu oraz przedstawiony stan rozwoju i dojrzałości systemu stwierdza, że: Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania. Audit potwierdził, że system zarządzania odpowiada wymaganiom normy i daje dowody skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak również ciągłego doskonalenia. Na podstawie przeprowadzonego auditu na miejscu oraz uzyskanych dowodów, Auditor rekomenduje do utrzymania certyfikacji. Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 5 z 6

6 Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości Proces Handlowy Proces Magazynowanie Ref. No SF03 Macierz realizacji auditu ISO Firma / lokalizacja: Działy / Procesy Wimet Sp. J Józefów A B C D E F G H I J K Wyłączenia (z uzasadnieniem) , 7.5.4, wyłaczenie uzasadnione w KJ, zasadność wyłączenia potwierdzona w trakcie auditu (patrz zapis w pkt. 2.4 Raportu) Auditowane zmiany pierwsza druga trzecia Data: Czas ( A.M. / P.M. ) 1/ Auditorzy: JPO Wymagania ogólne / / / 4.2 Wym. dot. dokumentacji / / / 5.1 Zaangażowanie kierownictwa / 5.2 Orientacja na klienta / 5.3 Polityka jakości / / / 5.4 Planowanie / / / 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja / 5.6 Przegląd zarządzania / 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura / 6.4 Środowisko pracy / 7.1 Planowanie realizacji wyrobu / 7.2 Procesy zwiazane z klientem / 7.3 Projektowanie i rozwój ND Zakupy / Nadzorowanie produkcji / usługi / / Walidacja procesów produkcji / usługi ND Identyfikacja i identyfikowalność / Własność klienta ND Zabezpieczanie wyrobu / 7.6 Nadzorowanie wyposażenia AKP ND Wymagania ogólne / Zadowolenie klienta / Audit wewnętrzny / / / Monitorowanie i pomiary procesów / / / Monitorowanie i pomiary wyrobu / / 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym / / 8.4 Analiza danych / Ciagłe doskonalenie / Działania korygujące / Działania zapobiegawcze / Stosowanie Logo / Znaku certyfikacji / SUMA: S U M A Rev. SV-01/2012 Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC. 6 z 6

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Raport z auditu. certyfikacyjnego w firmie:

Raport z auditu. certyfikacyjnego w firmie: w firmie: FOTO-HURT S.A. Al. T. Rejtana 1 35-326 Rzeszów, PL w tym: Centrum Logistyczne Rudna Mała 160 36-054 Mrowla, PL Spis treści 1 Dane firmy... 2 2 Podsumowanie auditu... 3 3 Cele... 4 4 Ocena auditu...

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo