Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES"

Transkrypt

1 Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r.

2 CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania zawarte w normach ISO serii 9000

3 Jakość oprogramowania Dla użytkownika jakość to : zdolność oprogramowania do rozwiązywania problemów teraźniejszych i przyszłych Dla projektanta jakość to: elegancja oprogramowania i systemu kodu Dla producenta jakość to: zgodność ze specyfikacją i projektem Jakość to funkcja zbieżności pomiędzy zakładaną i rzeczywista charakterystyką oprogramowania.

4 Zapewnienie jakości w projektach pojmowane jest zwykle jako: Wynik pracy POT Zespół Przegląd i ocena Kierownik Zespołu Przegląd i ocena Konsultanci Przegląd i ocena Kierownik Projektu Formalna akceptacja Przegląd i ocena Przedstawiciele klienta

5 Pojęcie jakości stosowane jest często jako synonim słowa dobry lub znakomity w rozumieniu spełnienia generalnych wymagań jakościowych lub konkretnych wymagań klienta.

6 Historia norm ISO Przewidywana nowelizacja norm ISO 9000 Wydanie norm PN-ISO 9000 Aktualizacja norm ISO serii 9000 Wydanie norm PN-EN Normy ISO serii 9000 Brytyjska norma BS 5750 Wymagania programu jakości MIL-Q-9858 w USA Normy jakościowe poszczególnych krajów, branż i przedsiębiorstw Działalność Deminga w Japonii

7 ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych Nowa definicja jakości Pojęcie jakości PN-ISO 8402:1994 zadowolenie klienta ze spełnienia jego wymagań ISO 9000:2000

8 Pojęcie jakości Zapewnienie jakości - wszystkie planowane i systematyczne, a także, jeśli to konieczne, udowodnione działania realizowane w ramach systemu jakości, służące do wzbudzenia należytego zaufania co do tego, ze obiekt spełni wymagania jakościowe Zarządzanie jakością - wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji w ramach systemu jakości za pomocą takich środków, jak: planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie jakości.

9 WYMAGANIA - ISO elementów wymaganych normą, Wszystkie skupiają się na tym, w jaki sposób zarządza się jakością w całym przedsiębiorstwie, Oparte są na dobrej praktyce zarządzania

10 PN- ISO Odpowiedzialność Kierownictwa Oferta Umowa 4.3 Przegląd umowy Zamówienie 4.2 System jakości 4.5 Nadzór nad dokumentacją i danymi 4.4 Sterowanie projektowaniem 4.6 Zakupy 4.7 Nadzór nad wyrobem dostarczonym przez klienta 4.10 Kontrola i badania 4.11 Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań 4.16 Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości 4.9 Sterowanie procesem 4.13 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami 4.12 Status kontroli i badań 4.15 Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie 4.8 Identyfikacja i identyfikowalność 4.20 M etody statystyczne 4.14 Działania korygujące i zapobiegawcze 4.18 Szkolenie 4.19 Serwis 4.17 Wewnętrzne audity jakości

11 Problemem nie jest to, jak budować systemy informatyczne, ale to jak i od kogo dowiedzieć się jakie są rzeczywiste potrzeby i oczekiwania przyszłego użytkownika. Klient musi mieć świadomość, że powodzenie projektu informatycznego, zależy w takim samym stopniu od niego, jak i od innych organizacji realizujących projekt, ponieważ sam jest jedną z ważniejszych składowych jego realizacji.

12 PN- ISO Wytyczne do stosowania normy ISO 9001 podczas opracowywania, dostarczania i obsługiwania oprogramowania Celem wytycznych jest zawartych w ISO jest określenie: zalecanych sposobów zarządzania metod produkcji oprogramowania spełniającego wymagania nabywcy Mają one na celu głównie zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach, od opracowywania po obsługiwanie

13 PN- ISO Wytyczne do stosowania normy ISO 9001 podczas opracowywania, dostarczania i obsługiwania oprogramowania Wytyczne zawarte w ISO stosuje się w przypadku zawierania umów dotyczących oprogramowania, gdy: umowa wymaga prowadzenia prac projektowych, wymagania dotyczące wyrobu są wyrażone głównie jako charakterystyki jego działania, lub istnieje konieczność ich ustalenia, umowa między dwiema stronami wymaga wykazania zdolności dostawcy do opracowania spełniającego wymagania nabywcy.

14 Definicje Oprogramowanie: efekt pracy ludzkiego umysłu, obejmujący programy, procedury, zasady i wszelkie dokumenty związane, dotyczące obsługiwania systemu przetwarzania danych [ISO :1984, ] opracowywanie: ogół działań prowadzących do stworzenia wyrobu programowego weryfikacja (w odniesieniu do oprogramowania): proces oceny wyrobów danego etapu w celu zapewnienia prawidłowości i zgodności w odniesieniu do wyrobów i norm dostarczonych jako dane wejściowe do tego etapu zatwierdzanie (w odniesieniu do oprogramowania): proces oceny oprogramowania w celu zapewnienia zgodności z określonymi wymaganiami

15 PN- ISO Wytyczne do stosowania normy ISO 9001 podczas opracowywania, dostarczania i obsługiwania oprogramowania Punkt normy Tytuł rozdziału Punkt normy Tytuł rozdziału Punkt normy Tytuł rozdziału 4 System jakości - Struktura 5 System jakości - Działania dotyczące cyklu życia 6 System jakości - Działania wspom agające 4.1 Odpowiedzialność kierownictwa 5.2 P rzegląd um owy 6.1 Zarządzanie konfiguracją 4.2 S ystem jakości 5.3 S pecyfikacja wym agań nabywcy 6.2 Nadzór nad dokum entacją 4.3 W ewnętrzne audity system u jakości 5.4 P lanowanie opracowywania 6.3 Zapisy dotyczące jakości 4.4 Działania korygujące 5.5 P lanowanie jakości 6.4 Pom iary 5.6 P rojektowanie i wdrażanie 6.5 Zasady, praktyki i reguły 5.7 B adania i zatwierdzanie 6.6 Narzędzia i techniki 5.8 Odbiór 6.7 Zakupy 5.9 K opiowanie, dostarczanie i instalowanie 6.8 W yrób program owy włączany do dostaw 5.10 Obsługiwanie 6.9 Szkolenie

16 Zmiany w normie ISO 9001 ISO 9001:1994 oparty na 20 elementach ISO 9001:2000 podejście procesowe model zapewnienia jakości system zarządzania jakością

17 Struktura norm ISO serii 9000 ISO 9000 zastąpi normy ISO 8402 i ISO ISO wymagania jedyna norma zawierająca wymagania dla procesu certyfikacji zastąpi normy ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003 ISO wytyczne zastąpi normę ISO

18 Spójna para norm Systemy zarządzania jakością ISO 9001: Wymagania ISO 9004: Wytyczne dotyczące doskonalenia funkcjonowania taka sama struktura, układ i numeracja różne zakresy

19 WYMAGANIA - ISO 9001 oparte na dobrej praktyce zarządzania skupiają się na tym, w jaki sposób zarządzać jakością w całym przedsiębiorstwie mają na celu zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach cyklu życia wyrobu

20 ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, w którym organizacja potrzebuje: wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów osiągać zadowolenie klienta przez skuteczne stosowanie systemu, w tym procesów ciągłego doskonalenia i zapobiegania niezgodnościom

21 Wymagania normy zgodne z potrzebami rynkowymi zorientowanie na procesy biznesowe, Organizacje, aby działać skutecznie powinny dokonać identyfikacji i zarządzać licznymi powiązanymi ze sobą procesami. Często wyjście z jednego procesu będzie bezpośrednio stanowić wejście procesu następnego. czytelne wymagania, ISO 9001:2000 silne nastawienie na klienta, ciągłe doskonalenie organizacji, kompatybilna z serią norm ISO 14000

22 ISO 9001: zakres normy Wymagania normy stosuje się do: wszystkich rodzajów wyrobów każdej branży przemysłowej każdego sektora gospodarczego organizacji wszystkich typów, niezależnie od ich wielkości Zakres ograniczony - wykluczenie projektowania i rozwoju Jeśli wyrób i/lub usługa są określone w ramach istniejącego już projektu lub specyfikacji wymagania zawarte w rozdziale 7.3 Projektowanie i prace rozwojowe - nie obowiązują.

23 ISO 9001:2000 Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością W celu wdrożenia systemu zarządzania jakością organizacja powinna: zidentyfikować procesy wymagane w systemie zarządzania jakością określić sekwencje i wzajemne oddziaływania tych procesów określić kryteria i metody wymagane w celu zapewnienia skutecznego działania i nadzorowania tych procesów zapewnić dostępność informacji niezbędnej do wspomagania działania i monitorowania tych procesów mierzyć, monitorować i analizować te procesy oraz wdrażać niezbędne działania w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia

24 Proces PROCES - jedno lub więcej działań, podlegających nadzorowi, które wykorzystują zasoby w celu przekształcenia stanu wejściowego w stan wyjściowy (ISO 9000:2000) stan wejściowy nadzór działanie lub działania stan wyjściowy zasoby

25 Struktura normy ISO 9001: Wprowadzenie 1 Zakres normy 2 Normy powołane 3 Terminy i definicje 4 System zarządzania jakością 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie

26 ISO 9001:2000 MODEL PODEJŚCIA PROCESOWEGO CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Klient Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza, doskonalenie Satysfakcja Wymagania Wejście Realizacja wyrobu Wyjście Wyrób Klient

27 3. Terminy i definicje dostawca organizacja klient organizacja - jednostka, do której ma zastosowanie norma dostawca - organizacja dostarczająca wyrób wyrób - wynik procesu Wyrobem może być: - przedmiot materialny, - wytwór intelektualny, - usługa, - materiał przetworzone.

28 4. System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne Organizacjapowinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymać i ciągle doskonalić system zarządzania jakością zdefiniować procesy i zarządzać nimi zgodnie z wymaganiami normy 4.2 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna obejmować: udokumentowane procedury wymagane postanowieniami normy dokumenty wymagane przez organizację w celu zapewnienia skutecznego działania i nadzorowania procesów w organizacji

29 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo powinno dać świadectwo swojego zaangażowania odnośnie do rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością. 5.2 Określenie klienta Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby potrzeby i oczekiwania klienta zostały określone i przełożone na wymagania i spełnione w celu osiągnięcia zadowolenia klienta.

30 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.3 Polityka jakości Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby polityka jakości: była stosowna do celów organizacji zawierała zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia tworzyła ramy do ustanowienia i przeglądu celów jakościowych była komunikowana i zrozumiała na odpowiednich szczeblach organizacji podlegała przeglądowi pod kątem jej adekwatności. Polityka jakości powinna podlegać nadzorowi

31 Mierniki Produktowe Główne cechy wykonywanych wyrobów/usług Procesowe Dotyczące kontroli procesu realizacji wyrobu/usługi - mierniki wewnętrzne efektywności Satysfakcji Dotyczące reakcji klienta wynikającej z kontaktu z firmą...

32 Mierniki procesów Jakość Koszt Czas...

33 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.4 Planowanie Cele jakościowe Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby dla organizacji zostały określone cele jakościowe niezbędne do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu. Cele te powinny być: mierzalne i zgodne z polityką jakości zobowiązujące do ciągłego doskonalenia Planowanie jakości Dla osiągnięcia celów jakościowych niezbędne jest planowanie: procesów dotyczących systemu zarządzania jakością niezbędnych zasobów ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

34 Plan Jakości opis sposobu realizacji polityki jakości firmy, opis systemu zapewnienia jakości (struktura, podział odpowiedzialności, procedury, potrzebne zasoby), zestaw przyjętych kryteriów jakości i metryk służących do monitorowania i oceny, przyjęte standardy, normy, wytyczne, plan działań weryfikacyjnych i walidacyjnych, plan przeglądów projektu i auditów, ustalenie kryteriów jakościowych dla wszystkich produktów projektu, plan i procedura obsługi sytuacji wyjątkowych, szczególnych i losowych, opis warunków współpracy z klientem i kooperantami, gwarantujących wysoką jakość

35 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.5 Administrowanie Odpowiedzialność i uprawnienia W celu skutecznego zarządzania jakością powinny zostać określone i zakomunikowane odpowiedzialności i uprawnienia oraz wzajemne powiązania służb w ramach organizacji Przedstawiciel kierownictwa Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć osobę spośród kierownictwa, która niezależnie od innych odpowiedzialności, powinna posiadać odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące: zapewnienia, że procesy systemu zarządzania jakością zostały ustanowione i są utrzymane przedkładania najwyższemu kierownictwu sprawozdania dotyczącego funkcjonowania systemu zarządzania jakością sprzyjać utrzymaniu w całej organizacji świadomości o wymaganiach klienta.

36 5. Odpowiedzialność kierownictwa Komunikowanie się wewnętrzne Organizacja powinna zapewnić komunikowanie się między różnymi szczeblami i służbami w odniesieniu do systemu zarządzania jakością i jego skuteczności Księga jakości Księga jakości powinna zostać założona i prowadzona tak, aby który obejmowała: zakres systemu zarządzania jakością wraz ze szczegółami dotyczącymi uzasadnienia wszelkich wyłączeń opis sekwencji i wzajemnych oddziaływań procesów dotyczących systemu zarządzania jakością. Księga jakości powinna podlegać nadzorowi.

37 5. Odpowiedzialność kierownictwa Nadzór nad dokumentacją Dokumenty wymagane w systemie zarządzania jakością powinny być czytelne, bez trudu identyfikowane i możliwe do odzyskania zatwierdzane pod kątem ich adekwatności zanim zostaną wydane przeglądane, aktualizowane w razie potrzeby i ponownie zatwierdzane identyfikowane przez status aktualnej korekty dokumentów Również dokumenty o pochodzeniu zewnętrznym powinny być identyfikowane i ich rozpowszechnianie nadzorowane.

38 5. Odpowiedzialność kierownictwa Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości Należy prowadzić nadzorowanie zapisów wymaganych w systemie zarządzania jakością w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i skuteczności działania systemu Wymagane zapisy 1. zapisy wyników przeglądów wykonywanych przez kierownictwo 2. zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia, szkolenia i kwalifikacji personelu 3. zapisy niezbędne do uzyskania pewności zgodności procesów i zgodności wyrobu będącego ich wynikiem 4. zapisy wyników przeglądu wymagań i podjętych w ich wyniku działań 5. zapisy wyników przeglądów projektowania i/lub prac rozwojowych i późniejszych działań 6. zapisy wyników weryfikacji projektowania i/lub prac rozwojowych i późniejszych działań

39 5. Odpowiedzialność kierownictwa Wymagane zapisy 7. zapisy wyników walidacji projektowania i/lub prac rozwojowych i późniejszych działań 8. zapisy wyników przeglądu zmian projektowania i/lub prac rozwojowych i późniejszych działań 9. zapisy wyników oceny poddostawców i późniejszych działań 10. zapisy dotyczące jednoznacznej identyfikacji wyrobu 11. zapisać dotyczące zgubienia lub zniszczenia wyrobu dostarczonego przez klienta 12. zapisy z walidacji procesów 13. zapisy dotyczące podstaw na jakich dokonano wzorcowania 14. zapisy dotyczące wyników przeprowadzonego wzorcowania 15. zapisy wyników auditu 16. zapisy z pomiarów i monitorowania wyrobów 17. zapisy dotyczące działań korygujących 18. zapisy dotyczące działań zapobiegawczych

40 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo Najwyższe kierownictwo powinno wykonywać przegląd systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przeglądowi powinno podlegać bieżące funkcjonowanie systemu i sposobności do jego doskonalenia. Wyniki przeglądu powinny obejmować działania związane z: doskonaleniem systemu zarządzania jakością i jego procesów doskonalenie wyrobu odpowiednio do wymagań klienta niezbędnych zasobów.

41 6.1 Zaopatrywanie w zasoby 6. Zarządzanie zasobami Organizacja powinna określić i zapewnić niezbędne zasoby, w celu wdrożenia i doskonalenia procesów systemu zarządzania jakością i uzyskania zadowolenia klienta. 6.2 Zasoby ludzkie Przydzielanie personelu Personel, któremu wyznaczono określone odpowiedzialności powinien być kompetentny, o odpowiednim wykształceniu, przeszkoleniu, umiejętnościach i doświadczeniu Szkolenie, świadomość i kompetencja Organizacja powinna zapewniać szkolenie personelu odpowiednio do określonych potrzeb, a następnie oceniać skuteczność szkolenia. Pracownicy organizacji powinni być świadomi stosowności i ważności swoich działań i ich wpływu na osiąganie celów jakościowych.

42 6.3 Urządzenia 6. Zarządzanie zasobami Organizacja powinna identyfikować, dostarczać i zarządzać urządzeniami niezbędnymi do osiągnięcia zgodności wyrobu, co obejmuje : przestrzeń do pracy i umieszczone w niej urządzenia wyposażenie, przedmiot materialny i oprogramowanie odpowiednią obsługę usługi pomocnicze 6.4 Środowisko pracy Organizacja powinna identyfikować i zarządzać czynnikami ludzkimi i fizycznymi środowiska pracy niezbędnymi do osiągnięcia zgodności wyrobu.

43 7. Realizacja wyrobu Realizacja wyrobu jest sekwencją procesów i podprocesów, które są wymagane do otrzymania wyrobu. 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i/lub prace rozwojowe 7.4 Zakupy 7.5 Produkcja i prowadzenie obsługi 7.6 Nadzorowanie urządzeń do pomiarów i monitorowania

44 7. 1 Planowanie realizacji wyrobu Planując procesy do realizowania wyrobu, organizacja powinna określić: cele jakościowe dotyczące wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy potrzeby dotyczące ustanowienia procesów i dokumentacji oraz dostarczyć zasoby i urządzenia specyficzne dla danego wyrobu działania weryfikacyjne i walidacyjne oraz kryteria przyjęcia zapisy niezbędne do uzyskania pewności zgodności procesów i zgodności wyrobu będącego ich wynikiem Dokumentacja, w której opisano jak są stosowane procesy systemu zarządzania jakością odnośnie do specyficznego wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy może być przedstawiona w formie planu jakości.

45 7.2 Procesy związane z klientem Identyfikacja wymagań klienta Organizacja powinna określić wymagania dotyczące wyrobu: wyspecyfikowane przez klienta nie wyspecyfikowane przez klienta, ale niezbędne ze względu ich zamierzone lub określone stosowanie obowiązkowe, obejmujące regulacje i wymagania przepisów prawnych Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Organizacja powinna przed zobowiązaniem się do dostarczenia klientowi wyrobu dokonać przeglądu zidentyfikowanych wymagań klienta i zapewnić, że posiada zdolność do spełnienia określonych wymagań Komunikowanie się z klientem Organizacja powinna zidentyfikować i wdrożyć ustalenia dotyczące komunikowania się z klientem związane z informacją o wyrobie; obsługą umów i zamówień, w tym zmian oraz informacją zwrotną od klienta w tym dotycząca skarg klienta.

46 7.3 Projektowanie i/lub prace rozwojowe Planowanie projektowania i prac rozwojowych Planowanie projektowania i /lub prac rozwojowych powinno określić: etapy procesów projektowania i/lub prac rozwojowych działania związane z przeglądem, weryfikacją i walidacją odpowiedzialności i uprawnienia odnośnie do działań Należy ustalić powiązania między różnymi grupami biorącymi udział w projektowaniu i/lub pracach rozwojowych, w celu zapewnienia skutecznego komunikowania się i jednoznaczności odpowiedzialności Dane wejściowe do projektowania i prac rozwojowych Dane wejściowe związane z wymaganiami dotyczącymi wyrobu powinny być zdefiniowane i udokumentowane oraz poddawane przeglądowi pod kątem adekwatności.

47 7.3 Projektowanie i/lub prace rozwojowe Wyniki projektowania i/lub prac rozwojowych Wyniki procesu projektowania i/lub prac rozwojowych należy udokumentować w sposób umożliwiający weryfikację w stosunku do danych wejściowych do projektowania i/lub prac rozwojowych. Należy określić właściwości wyrobu, które są istotne dla jego bezpiecznego i właściwego użycia. Dokumenty zawierające wyniki powinny zostać zatwierdzone przed ich wydaniem Przegląd projektowania i/lub prac rozwojowych Na odpowiednich etapach projektowania i/lub prac rozwojowych należy przeprowadzać systematyczne przeglądy w celu oceny zdolności do spełnienia wymagań oraz identyfikowania problemów i proponowania ich rozwiązań.

48 7.3 Projektowanie i/lub prace rozwojowe Weryfikacja projektowania i/lub prac rozwojowych w celu zapewnienia, że wyniki spełniają dane wejściowe Walidacja projektowania i/lub prac rozwojowych w celu potwierdzenia, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić wymagania związane z zamierzonym zastosowaniem Jeżeli niepraktyczne jest wykonanie pełnej walidacji przed dostawą lub wdrożeniem, to należy ją przeprowadzić, w największym praktycznie możliwym zakresie Nadzorowanie zmian projektowania i/lub prac rozwojowych Zmiany projektowania i/lub prac rozwojowych powinny być zidentyfikowane, udokumentowane i nadzorowane. Zmiany powinny być poddane weryfikacji i walidacji i zatwierdzone przed ich wdrożeniem.

49 Przegląd, weryfikacja i walidacja Przegląd projektu Potrzeby użytkownika Dane wejściowe do projektowania Proces projektowania Dane wyjściowe z projektowania Wyrób Weryfikacja Walidacja

50 7.4.1 Nadzorowanie zakupów Organizacja powinna prowadzić: 7. 4 Zakupy nadzór nad procesami zakupów w celu zapewnienia, że zakupiony wyrób spełnia wymagania ocenę i wybór dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami oraz określić kryteria wyboru i oceny Informacja dotycząca zakupów Dokumenty dotyczące zakupów powinny: zawierać informacje określające wyrób, który ma zostać zakupiony być przeglądane przed przekazaniem aby zapewnić, że wyspecyfikowane w nich wymagania są odpowiednie Weryfikacja zakupionego wyrobu Organizacja powinna identyfikować i wdrożyć działania niezbędne do weryfikacji kupowanego wyrobu.

51 7.5 Działania produkcyjne i prowadzenia obsługi Nadzorowanie działań Organizacja powinna nadzorować produkcję i prowadzenie obsługi poprzez: dostępność informacji, w której wyspecyfikowano właściwości wyrobu dostępność instrukcji pracy, gdzie jest to niezbędne stosowanie i utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia do produkcji i prowadzenia obsługi dostępność i stosowanie wyposażenia do produkcji i prowadzenia obsługi wdrożenie działań monitorujących wdrożenie określonych procesów związanych ze zwolnieniem i dostawą.

52 7.5 Działania produkcyjne i prowadzenia obsługi Identyfikacja i identyfikowalność Organizacja powinna identyfikować, gdzie jest to odpowiednie: wyrób za pomocą stosownych środków w działaniach produkcyjnych i obsługi stan wyrobu w odniesieniu do wymagań pomiarowych i monitorowania Własność klienta Organizacja powinna sprawować opiekę nad własnością klienta: identyfikować, weryfikować, chronić i utrzymywać dostarczoną przez klienta własność w celu jej użycia lub włączenia w wyrób. zdarzenia zagubienia własności klienta, jej uszkodzenia uznania jej za nieprzydatną do zastosowania zapisać i informować o nich klienta Własność klienta może obejmować własność intelektualną (np. informację powierzoną w tajemnicy)

53 7.5 Działania produkcyjne i prowadzenia obsługi Zabezpieczanie wyrobu Organizacja powinna utrzymać zgodność wyrobu z wymaganiami klienta podczas wewnętrznych procesów i dostarczania wyrobu do miejsca przeznaczenia. Powinno to obejmować identyfikację, postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie i zabezpieczanie Walidacja procesów Walidację powinna dotyczyć każdego procesu produkcyjnego i usługowego, których wyników nie można zweryfikować w następstwie pomiarów lub monitorowania i których wadliwość może ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania wyrobu lub po dostarczeniu usługi. Walidacja powinna wykazać zdolność procesów oraz wyposażenia i personelu do osiągania zaplanowanych wyników.

54 7.6 Nadzorowanie urządzeń do pomiarów i monitorowania Organizacja powinna identyfikować pomiary, które należy wykonać, oraz urządzenia do pomiarów i monitorowania, wymagane aby zapewnić zgodność wyrobu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Urządzenia do pomiarów i monitorowania powinny być stosowane i nadzorowane w sposób zapewniający, że zdolność pomiarowa jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi pomiarów: wzorcowane i regulowane okresowo lub przed użyciem zabezpieczone przed regulacjami chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem jakości Jeśli okaże się, że urządzenie utraciło ważność wzorcowania, powinny być podjęte działania korygujące Oprogramowanie zastosowane przy pomiarach i monitorowaniu wyspecyfikowanych wymagań powinno podlegać walidacji przed użyciem.

55 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Planowanie W celu zapewnienia zgodności i osiągnięcia doskonalenia organizacja powinna: zaplanować i wdrożyć działania pomiarowe i monitorowania określić potrzeby zastosowania odpowiedniej metodologii, w tym metod statystycznych 8.2 Pomiary i monitorowanie Zadowolenie klienta Organizacja powinna monitorować informacje dotyczące zadowolenia klienta przy użyciu określonej metodologii uzyskiwania i wykorzystywania takiej informacji.

56 8.2 Pomiary i monitorowanie Audit wewnętrzny Organizacja powinna: wykonywać okresowe audity w celu określenia, czy system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy, został skutecznie wdrożony i jest utrzymany wyznaczyć do prowadzenie auditu personel inny niż ten, który wykonuje działania podlegające auditowi Kierownictwo powinno podejmować działania korygujące odnośnie do znalezionych podczas auditu braków audit jakości usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów.

57 8.2 Pomiary i monitorowanie Pomiary i monitorowanie procesów Organizacja powinna stosować odpowiednie metody pomiarów i monitorowania procesów niezbędnych do spełnienia wymagań klienta. Metody te powinny potwierdzić zdolność każdego procesu do spełnienia zamierzonych celów Pomiary i monitorowanie wyrobu Organizacja powinna mierzyć i monitorować właściwości wyrobu w celu weryfikacji, czy są spełnione wymagania dotyczące tego wyrobu. Osoby uprawnione, odpowiedzialne za zwolnienie wyrobu powinny dokumentować spełnienie kryteriów przyjęcia.

58 8.3 Nadzór nad niezgodnościami Organizacja powinna zapewnić aby wyrób, który nie spełniają wymagań został zidentyfikowany i nadzorowany tak, by zapobiec niezamierzonemu użyciu tego wyrobu lub jego dostawie. Wyrób niezgodny powinien zostać skorygowany i poddany powtórnej weryfikacji po korekcji, w celu wykazania zgodności. Jeżeli wyrób niezgodny został wykryty po dokonaniu dostawy lub w trakcie użycia, organizacja powinna podjąć odpowiednie działania odnoszące się do skutków tej niezgodności.

59 8.4 Analiza danych W celu określenia stosowności i skuteczności systemu zarządzania jakością i identyfikowania udoskonaleń, których można dokonać organizacja powinna zbierać i analizować dane: z działań pomiarowych monitorowania innych odpowiednich źródeł i analizować je w celu uzyskania informacji na temat: zadowolenia klienta i/lub jego niezadowolenia zgodności z wymaganiami klienta właściwości procesów, wyrobu i ich trendów dostawców

60 8.5 Doskonalenie Planowanie ciągłego doskonalenia Organizacja powinna planować i zarządzać procesami niezbędnymi do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością ułatwiać ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością stosując politykę jakości cele jakościowe wyniki auditu analizę danych działania korygujące i zapobiegawcze przegląd wykonywany przez kierownictwo

61 Organizacja powinna: Działania korygujące podjąć działania korygujące eliminujące przypadki niezgodności w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu określać wymagania dotyczące: identyfikacji niezgodności, w tym reklamacje klienta określenia przyczyn niezgodności oceny potrzeb dotyczących podjęcia działań zapewniających, że niezgodności nie pojawią się określenia i wdrożenia niezbędnego działania korygującego prowadzenia zapisów wyników podjętych działań przeglądu podjętego działania korygującego

62 8.5.3 Działania zapobiegawcze Organizacja powinna: identyfikować działania zapobiegawcze eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności określać wymagania dotyczące: identyfikacji potencjalnych niezgodności i ich przyczyn określenia niezbędnych działań zapobiegawczych zapewnienia wdrożenia niezbędnych działań zapobiegawczych prowadzenia zapisów wyników podjętych działań przeglądu podjętego działania zapobiegawczego

63 PODSUMOWANIE Norma ISO 9001:2000 (projekt) zastępuje ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994 zakłada procesowe podejście do zarządzania jakością jest zorientowana na skuteczność działań związanych z zaspokojeniem potrzeb i osiągnięciem satysfakcji klienta zawiera wymaganie ciągłego doskonalenia jest kompatybilna z serią norm ISO 14000

64 ISO 9004:2000 System zarządzania jakością Wytyczne dotyczące doskonalenia funkcjonowania Norma ISO :1994 została znowelizowana tak, aby wraz z ISO 9001:2000 stać się częścią spójnej pary norm systemu zarządzania jakością. Obie normy mają taką samą strukturę głównych rozdziałów ale różne zakresy ISO 9004:2000 podaje wytyczne dotyczące wszystkich aspektów systemu zarządzania jakością, jakie firmy mogą stosować, aby udoskonalić cały zakres jakościowego funkcjonowania organizacji

65 ISO 9004:2000 Model podejścia procesowego CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ S T R O N Y Z A I N T E R E S O W A N E W y m a g a n i a Zarządzanie zasobami Wejście Odpowiedzialność kierownictwa Realizacja wyrobu Pomiary, analiza, doskonalenie Wyjście Wyrób S a t y s f a k c j a S T R O N Y Z A I N T E R E S O W A N E

66 ISO 9004:2000 Zasady zarządzania jakością Zorientowanie organizacji na klienta Przywództwo Zaangażowanie ludzi Podejście procesowe Podejście systemowe do zarządzania Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych i informacji Obustronne, korzystne związki z dostawcami

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiałów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzcińskiego) Instytut Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP jacek.luczak@ue.poznan.pl Poznań, 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Znormalizowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura System zarządzania energią ISO 50001:2011 Zbigniew Misiura Efektywność energetyczna (ENE) Energia jest w Unii Europejskiej kwestią priorytetową z trzech powiązanych ze sobą powodów: zmiany klimatu: spalanie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE System Zarządzania Jakością kalibracja wersja robocza ISO 9001 POUFNE Tylko do użytku własne w ramach kalibracji auditorów Quality Austria Polska Sp. z o.o. Niniejszy dokument przedstawia wyniki ostatniego

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo