KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością."

Transkrypt

1 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony i jest utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, (z wyłączeniem rozdziału 7.3 Projektowanie i rozwój). Wyłączenie procesu projektowania na tym etapie wdraŝania systemu nie ma wpływu na zdolność Szpitala do dostarczania usług, które spełniają wymagania Klientów i wymagania obowiązujących przepisów oraz na odpowiedzialność organizacji z tym związaną. Włączenie do systemu punktu 7.3 stawiamy sobie jako cel w dalszych pracach nad systemem. Wymagania systemu zarządzania jakością obowiązują w całym zakresie działalności Szpitala Miejskiego w Elblągu. Działalność ta obejmuje usługi zdrowotne w zakresie leczenia, diagnostyki, rehabilitacji pacjentów w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. W Szpitalu Miejskim w Elblągu : a) zidentyfikowano procesy wymagane w systemie zarządzania jakością oraz ich zakres zastosowania w organizacji, b) zidentyfikowano procesy zachodzące w szpitalu (przebiegi procesów, ich dane wejściowe, wyjściowe i wzajemne powiązania w organizacji są udokumentowane w kolejnych rozdziałach księgi, w procedurach i w planach przebiegu procesów, których wykaz przedstawiono w rozdziale nr KJ- 9), c) określono kryteria i metody wymagane do zapewnienia skutecznego przebiegu i skutecznego sterowania procesami, które zawarte są w procedurach i w planach przebiegu procesów oraz w dokumentach z nimi związanych, d) zapewniono dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów wg ustaleń niniejszego rozdziału, p. 4.2 oraz ustaleń rozdziałów KJ-5, KJ-6, KJ-7 oraz KJ-8, e) procesy są monitorowane, wykonuje się pomiary ustalonych parametrów procesów i ich wyników, przeprowadza się analizy procesów (wg zasad ustalonych w rozdziale KJ-8, w celu uzyskania danych do doskonalenia systemu zarządzania jakością, f) wdraŝane są niezbędne działania w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników i w celu ciągłego doskonalenia tych procesów, jak opisano w rozdziale KJ-5 i KJ-8. Skuteczność systemu jest ciągle doskonalona. Zarządzanie zidentyfikowanymi procesami jest realizowane w sposób opisany w dalszych postanowieniach niniejszej Księgi, które odzwierciedlają wymagania normy ISO 9001:2008. W przypadku, gdy jest potrzeba zlecenia na zewnątrz organizacji realizacji procesów,

2 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 6 zapewniono stworzenie właściwego nadzoru nad zlecanymi procesami poprzez ustalanie i stawianie odpowiednich wymagań dostawcom materiałów, wyrobów i usług oraz monitorowanie i kontrolę ich realizacji, co przedstawiono w rozdziale KJ-7, p Udokumentowane procedury wymagane w systemie zarządzania jakością i plany przebiegów procesów stanowią odrębne dokumenty poza Księgą Jakości i są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi oraz zestawione w wykazie w rozdziale KJ Wymagania dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością Postanowienia ogólne Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu obejmuje: a) deklarację Polityki Jakości rozdział KJ-2 niniejszej Księgi, b) Księgę Jakości, c) udokumentowane procedury wymagane wg postanowień normy ISO 9001:2008 (stanowią odrębne dokumenty poza Księgą i są powołane w jej rozdziałach wykaz procedur przedstawiono w rozdziale KJ-9), d) udokumentowane plany przebiegu procesów są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi - wykaz planów przebiegu procesów zestawiono w rozdziale KJ-9, e) procedury operacyjne o charakterze ogólnym są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi. Wykaz tych dokumentów zestawiono w rozdziale KJ-9, f) instrukcje stanowiskowe, standardy znajdują się w komórkach organizacyjnych szpitala na stanowiskach pracy, g) plany monitorowania i pomiarów, inne plany, programy, harmonogramy, wykazy, listy itp. są powołane w procedurach, planach przebiegu procesów i w instrukcjach, h) zapisy wymagane postanowieniami ww. norm są powołane w procedurach, planach przebiegu procesów i w instrukcjach - znajdują się w wykazie nadzorowanych zapisów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, i) inne dokumenty określone w wykazach nadzorowanej dokumentacji i zapisów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. Dokumenty powyŝsze razem opisują wdroŝony w Szpitalu System Zarządzania Jakością. Zakres dokumentacji jest dostosowany do : a) charakteru działalności szpitala, b) złoŝoności i powiązań procesów,

3 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 6 c) kompetencji personelu. Dokumenty mogą być stosowane zarówno w formie nośników papierowych jak i elektronicznych. NiezaleŜnie od typu nośnika zawsze są stosowane zasady nadzorowania dokumentacji wg rozdziału KJ 4, p i Księga Jakości Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu zatwierdził do obowiązkowego stosowania niniejszą Księgę. KSIĘGA JAKOŚCI jest dokumentem nadzorowanym przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z postanowieniami pkt Księga Jakości: a) zawiera deklarację Polityki Jakości, krótką prezentację firmy, ogólne cele dotyczące jakości oraz opis systemu zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2008, b) powołuje udokumentowane procedury i plany przebiegu procesów zgodnie z wykazem dokumentacji systemu przedstawionym w rozdziale KJ-9. Nadzór nad Księgą Jakości a) Struktura Księgi Księga Jakości składa się z rozdziałów wyszczególnionych w spisie treści (rozdział nr KJ-0.1). Rozdziały od 4 do 8 przedstawiają opis poszczególnych obszarów systemu zarządzania jakością stosowanego w szpitalu - odniesionego do wymagań normy ISO 9001:2008 zawartych odpowiednio w rozdziałach od 4 do 8 tej normy. KaŜdy rozdział posiada niezaleŝną numerację stron, kaŝda strona zawiera następujące oznaczenia: - nr wydania księgi, - datę wydania księgi, - nr egzemplarza, - nr i tytuł rozdziału, - nr strony rozdziału i liczbę stron rozdziału. b) Aktualizacja, zmiany i identyfikacja Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarzadzania Jakością odpowiedzialny jest za aktualność Księgi. Podstawą do wprowadzenia zmiany w Księdze Jakości lub zmiany jej

4 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 6 wydania jest Wniosek o zmianę w dokumencie, sporządzany zgodnie z procedurą P Nadzór nad dokumentacją. Zmiany w Księdze wprowadza się poprzez: - odnotowanie treści i zakresu zmian w rozdziale KJ-10 w Rejestrze wprowadzonych zmian w dokumencie, zgodnie z procedurą P , - wymianę całego rozdziału zdezaktualizowanego na nowe jego wydanie, - wymianę rozdziału nr 0.1 SPIS TREŚCI na skorygowany, - wymianę strony tytułowej na nową z podaną datą ostatniej. W przypadku potrzeby wprowadzenia większej liczby zmian dotyczących wielu rozdziałów Księgi sporządzane jest jej nowe wydanie. Decyzję podejmuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Status aktualności Księgi Jakości określony jest zawsze: - w rozdziale nr 0.1 SPIS TREŚCI, w którym zawarte są daty rozdziałów, - na stronie tytułowej Księgi zawierającej datę i nr wydania, - w nagłówkach poszczególnych stron, - w rozdziale KJ-10, - w Rejestrze dokumentów wydanych i wycofanych prowadzonym przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarzadzania Jakością zgodnie z procedurą P Egzemplarze Księgi Jakości nie podlegające oznaczone są napisem na stronie tytułowej "NIE PODLEGA AKTUALIZACJI". c) Przekazywanie Księgi Jakości uŝytkownikom Ponumerowane zgodnie z rozdzielnikiem (rozdział KJ-0.3) egzemplarze Księgi lub jej rozdziały (w przypadku zmian w rozdziałach) przekazywane są uŝytkownikom wg tego rozdzielnika po zarejestrowaniu w Rejestrze dokumentów wydanych i wycofanych zgodnie z procedurą P Egzemplarze niepodlegające mogą być przekazywane Klientom wraz z ofertami w celu promocji Nadzór nad dokumentacją I. Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe tylko aktualne dokumenty będą dostępne w odpowiednich miejscach ich uŝytkowania.

5 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 5 z 6 II. Opis postępowania Wszystkie dokumenty wymagane i stosowane w systemie zarządzania jakością są nadzorowane w ustalony sposób zgodnie z ustanowioną udokumentowaną procedurą P Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do wszystkich dokumentów związanych z systemem zarządzania jakością, usługami, procesami i działaniami, w tym w odpowiednim zakresie obejmują dokumenty zewnętrzne, takie jak: normy, przepisy prawne, dokumentację Klientów, innych stron zainteresowanych naszą działalnością. Wykaz nadzorowanych dokumentów prowadzi Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z procedurą P Procedura nadzoru obejmuje następujące działania: a) wnioskowanie o opracowanie, opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów, b) identyfikację dokumentów, c) wydawanie dokumentów, d) wprowadzanie zmian, e) przechowywanie, okresowe przeglądy i anulowanie dokumentów, f) nadzór nad dokumentami zewnętrznymi. Dokumentacja zewnętrzna jest nadzorowana, przekazywana do uŝytkowników za potwierdzeniem. Zmiany i powielanie tych dokumentów odbywa się po uzyskaniu zgody autora lub właściciela dokumentu. W ustalonych okresach pracownicy odpowiedzialni za nadzór przeprowadzają przegląd aktualności stosowanych w szpitalu norm i przepisów prawnych. Dokumenty zawierające wymagania przepisów prawnych dotyczących działalności szpitala i jego usług są nadzorowane wg ustaleń określonych dodatkowo w procedurze P Identyfikowanie i dystrybucja przepisów prawnych. Obowiązującą formą dokumentów są zarówno wydruki na papierze, jak i dokumenty na nośnikach elektronicznych. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesów nadzorowania dokumentacji, a za właściwą realizację w komórkach odpowiednio Kierownik kaŝdej komórki organizacyjnej. III. Dokumenty związane:

6 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 6 z 6 1. Procedura P Nadzór nad dokumentacją, 2. Procedura P Identyfikowanie i dystrybucja przepisów prawnych Nadzór nad zapisami I. Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe prowadzone zapisy dotyczące jakości dostarczają dowodów zgodności z wymaganiami oraz dowodów skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. II. Opis postępowania Zapisy są źródłem informacji do nadzorowania procesów oraz umoŝliwiają ocenę ich wyników. Przegląd prowadzonych zapisów pozwala na ocenę zgodności postępowania z obowiązującymi dokumentami. W przypadku wystąpienia niezgodności, zapisy ułatwiają analizę przyczyn ich powstania, a takŝe podjęcie właściwych działań korygujących oraz prowadzenie korekty. Prowadzone zapisy są podstawą do identyfikowania obszarów potencjalnych niezgodności i działań do doskonalenia wyrobów, procesów i skuteczności systemu zarządzania jakością. Zapisy dotyczące jakości są czytelne oraz umoŝliwiają ich odniesienie do wykonywanych czynności oraz usług. W oparciu o dane zawarte w dokumentach systemu zarządzania jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością prowadzi wykaz zapisów nadzorowanych w systemie. Zapisy sporządzane są zgodnie z udokumentowanymi procedurami, planami przebiegu procesu przez upowaŝnionych pracowników wskazanych w dokumencie, z zachowaniem ich wymaganej formy i sposobu identyfikacji. Prowadzone zapisy są odpowiednio oznaczone, przechowywane i w miarę potrzeb udostępniane oraz zabezpieczane przed dostępem osób nieupowaŝnionych, przed zniszczeniem i przed wprowadzeniem do nich zmian. Określony został czas przechowywania poszczególnych zapisów oraz sposób ich likwidowania. Nadzór nad zapisami prowadzony jest zgodnie z udokumentowanymi procedurami P Nadzór nad zapisami oraz P Nadzór nad dokumentacją medyczną. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu nadzorowania zapisów, a za właściwą realizację w komórkach odpowiednio Kierownik kaŝdej komórki organizacyjnej. III. Dokumenty związane:

7 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 7 z 6 1. Procedura P Nadzór nad zapisami. 2. Procedura P Nadzór nad dokumentacją medyczną.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. PREZENTACJA FIRMY... 4 3. PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

Spis treści. Spis treści... 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. PREZENTACJA FIRMY... 4 3. PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści Spis treści... 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje, pojęcia i skróty...2 1.2 Prezentacja Księgi Jakości...2 1.3 Zasady udostępniania Księgi Jakości...2 1.4 Wprowadzanie zmian do Księgi...3

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo