V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO INEM Polska. Polskie Forum ISO INEM Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska"

Transkrypt

1 Forum ISO INEM Polska Polskie Forum ISO INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO oraz PN-N dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, r. Maciej Kostrzanowski - członek zarządu Polskiego Forum ISO 1400 INEM Polska, - konsultant systemów zarządzania, - członek Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, - auditor techniczny PCA; - weryfikator EMAS (w trakcie rejestracji w PCA). - współwłaściciel firmy: Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 1/20 Cele Stowarzyszenia Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 2/20 strona 1

2 Cele Stowarzyszenia Promocja systemów zarządzania środowiskowego: zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001; Rozporządzenia EMAS. Rozwój i rozpowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania ukierunkowanego na ochronę środowiska; Wspieranie polskich podmiotów gospodarczych w zakresie spełniania międzynarodowych standardów środowiskowych. STOWARZYSZENIE KLUB POLSKIE FORUM ISO INEM POLSKA Sekretariat: Warszawa, ul. Kłobucka 23a Prezes Zarządu: Robert Pochyluk Sekretarz Generalny: Andrzej Suliński Tel. / Fax: , Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 3/20 Cele Stowarzyszenia Klub Pełnomocnika SZŚ. Głównym celem klubu jest propagowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie SZŚ w organizacjach, a konsultantami, auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami PKN, PCA, WIOŚ, GIOŚ, wydziałami ochrony środowiska. Jako pierwsze działanie Klubu przewidujemy cykl seminariów poświeconych kluczowym elementom SZŚ. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 4/20 strona 2

3 Porównanie wymagań norm: 9001, 14001, Zakupy Proces zakupu Informacje dot. zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Zakupy Podwykonawstwo Wymagania PN-N-9001:2001 Wymagania PN-EN ISO 14001: Polityka środowiskowa Aspekty środowiskowe Kompetencje, szkolenie i świadomość Sterowanie operacyjne Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 5/ Wyrób - wynik procesu Wymagania PN-N-9001:2001 Kategorie wyrobu: usługi materialne, wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik), przedmiot materialny (np.. część mechaniczna silnika), materiały przetworzone (np. smar). Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 6/21 strona 3

4 Wymagania PN-N-9001: Proces zakupu Organizacja powinna zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem powinien zależeć od wpływu zakupywanego wyrobu na późniejszą realizację wyrobu lub wyrób finalny. dokonywać oceny i wyboru Organizacja powinna dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji. Należy ustanowić kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny. Należy utrzymywać zapisy wyników ocen i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny (patrz 4.2.4). Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 7/ Informacje dot. zakupów Informacje dot. zakupów powinny określać wyrób, który ma być zakupiony, i jeżeli to jest stosowne, powinny obejmować wymagania dotyczące: a) zatwierdzenia wyrobu, procedur, procesów i wyposażenia, b) kwalifikacji personelu, c) SZJ. Wymagania PN-N-9001:2001 Organizacja powinna zapewnić adekwatność wyspecyfikowanych wymagań przed zakomunikowaniem ich dostawcy. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 8/21 strona 4

5 Zakupy Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury zapewniające, że: a) zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w organizacji zostanie określona, oceniona i włączona do specyfikacji dotyczących zakupów i umów leasingowych; b) wymagania krajowych przepisów prawnych oraz wewnętrzne wymagania organizacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną zidentyfikowane przed zakupem towarów i usług; c) przed użyciem zakupionych towarów i usług zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające ich zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 9/ Podwykonawcy Organizacja powinna wprowadzić i utrzymywać rozwiązania organizacyjne zapewniające, że jej wewnętrzne wymagania w zakresie BHP, lub inne równorzędne wymagania, są stosowane w stosunku do podwykonawców i ich pracowników. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 10/21 strona 5

6 Podwykonawcy Rozwiązania organizacyjne dotyczące podwykonawców pracujących na terenie organizacji powinny: a) uwzględniać kryteria dotyczące BHP podczas: oceny i wyboru podwykonawców; b) wprowadzać, przed rozpoczęciem prac, skuteczne metody stałego komunikowania i współpracy pomiędzy właściwymi poziomami organizacji i podwykonawcą, uwzględniające: zasady informowania o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych; Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 11/ Podwykonawcy Rozwiązania organizacyjne dotyczące podwykonawców pracujących na terenie organizacji powinny: c) obejmować: rejestrowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na rzecz organizacji; Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 12/21 strona 6

7 Podwykonawcy Rozwiązania organizacyjne dotyczące podwykonawców pracujących na terenie organizacji powinny: d) w razie potrzeby zapewniać: podnoszenie świadomości zagrożeń na stanowiskach pracy oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawcom i ich pracownikom przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie jej wykonywania; Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 13/ Podwykonawcy Rozwiązania organizacyjne dotyczące podwykonawców pracujących na terenie organizacji powinny: e) zapewniać okresowe monitorowanie działań podwykonawcy pod kątem BHP; f) zapewnić przestrzeganie przez podwykonawcę obowiązujących na terenie organizacji procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 14/21 strona 7

8 Podwykonawcy Posumowanie: stosowanie kryteriów BHP przy wyborze podwykonawców; prowadzenie stałego skutecznego nadzoru nad działalnością podwykonawcy; prowadzenie oceny podwykonawców z zastosowaniem wniosków wynikających z tej oceny; Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 15/ Sterowanie operacyjne Wymagania PN-EN ISO 14001:2005 Organizacja powinna zidentyfikować te operacje, które są związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z jej polityką, celami i zadaniami środowiskowymi w celu zapewnienia, że są one prowadzone w ustalonych warunkach przez: a) ustanowienie, wdrożeniowe i utrzymywanie udokumentowanych (-ych( ych) ) procedury (procedur) w celu nadzorowania sytuacji, gdy jej (ich) brak mógł doprowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań środowiskowych oraz b) określenie, w procedurze (-ach)( kryteriów operacyjnych oraz c) ustanowienia, wdrożenie i utrzymywanie procedur dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych związanych z wyrobami i usługami, wykorzystywanymi przez organizację, a także informowanie dostawców, w tym wykonawców,, o procedurach i wymaganiach, które mają zastosowanie. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 16/20 strona 8

9 4.2 Polityka środowiskowa Wymagania PN-EN ISO 14001:2005 Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę środowiskową organizacji i zapewnić, że w określonym zakresie SZŚ: f) jest zakomunikowana wszystkim zatrudnionym pracującym dla lub w imieniu organizacji, Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 17/ Aspekty środowiskowe Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę (-y): a) identyfikowania aspektów środowiskowych związanych z jej działaniami i usługami w ramach określonego zakresu SZŚ które może nadzorować i na które może wpływać, biorąc pod uwagę: planowane lub nowe przedsięwzięcia, albo nowe lub modyfikowane działania, wyroby lub usługi. b) określenia tych aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący (-e) wpływ (-y) na środowisko (tzn. znaczących aspektów środowiskowych). Organizacja powinna dokumentować i stale aktualizować te informacje. Organizacja powinna zapewnić, aby znaczące aspekty środowiskowe były uwzględniane przy ustalaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu jej SZŚ. Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 18/21 strona 9

10 Stosowane sposoby nadzoru nad dostawcami i podwykonawcami: specyfikacje, umowy, załączniki do umów, procedury, instrukcje, ankiety, listy kontrolne, audity, przeglądy, kontrole, wdrożony i certyfikowany system jakością, środowiskowy, BHP. zarządzania Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 19/21 Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni / godzin Termin szkolenia w 2007r październik Sem. I, edycja 3 Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego KLUB PEŁNOMOCNIKA SZŚ Wymagania normy ISO w zakresie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, wymagań prawnych, ustalania i realizacji celów i zadań środowiskowych. 3 dni Sem. EMAS I, edycja 1 Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego KLUB PEŁNOMOCNIKA SZŚ Jak wdrożyć w organizacji wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 761/2001 (EMAS) dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie. 3 dni Sem. II, edycja 2. Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego KLUB PEŁNOMOCNIKA SZŚ Wymagania normy ISO w zakresie: punktów normy ISO 14001: Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; Kompetencje, szkolenie i świadomość; Komunikacja; Dokumentacja STOWARZYSZENIE oraz nadzór KLUB nad dokumentacją, POLSKIE FORUM w tym nadzór ISO nad 3 INEM dni POLSKA zapisami. Sekretariat: Przedstawienie stosowanych programów Warszawa, ul. Kłobucka 23a Prezes komputerowych Zarządu: wspomagających Robert Pochyluk funkcjonowanie Sekretarz Generalny: systemu Andrzej Suliński zarządzania w zakresie nadzoru Tel. nad / Fax: dokumentacją , Wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN-N odnośnie dostawców i podwykonawców. 20/20 strona 10

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania

Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. i Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (wspólnie zwane Spółkami projektu) obecnie sponsorują Etap IIIA i Etap IIIB (oba etapy zwane Projektem) przedsięwzięcia o nazwie Darłowo

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo